Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANANQ

  DANÁNQ (Đά Nẵng) – Vyetnamda şəhər. Cənubi Dənizyanı Mərkəz (Çunqbo) r­-nu­ nun inz. m. Әh. 485,1 (əhalisinin sayına görə ölkənin dördüncü şəhəri, 2007; şəhər­ ətrafı ilə 832,3 min). Cənubi Çin dənizi sa­hilində, Xan çayının mənsəbində yerləşir. Mərkəzi Vyetnamın ən iri nəql. qovşağı. Dəniz və çay portu (dondurulmuş balıq və dəniz məhsulları, qəhvə, toxuculuq məmu­latları daşınır). Beynəlxalq aeroport.

   Дананг шящяри. Хан чайы цзяриндя Яждаща кюрпцсц.


  Д.-ын ады илк дяфя 1533 илдя гейд олунур. 17 ясрин яввялляриндя бурада Португалийа вя Франсанын тиъарят факторийаларынын ясасы гойулмуш, 19 ясрдя Д. Мяркязи Вйетнамын ян ири тиъарят шящяриня чеврилмишди. 1858 илдя франсыз гошунлары Д.-ы ишьал етмякля Щинд-Чинин (1889–1945 иллярдя Туран адланырды) мцстямлякяляшдирилмясинин башланьыъыны гоймушдулар. 1945 илдян Ъянуби Вйетнамын шм. сярщядиндя мцщцм стратежи мяркяз иди. “Вйетнам мцщарибяси” илляриндя АБШ ЩЩГ-нин Вйетнамдакы ясас базаларындан бири Д.-да (индики аеропортун яразисиндя) йерляширди.


  Шящярдя Хан чайы цзяриндя ачылан кюр- пц, Лонг-Тхо пагодасы, Дйен-Хай галасы вар. Драм театры фяалиййят эюстярир. Чамларын (тйамларын; 1915) мядяниййяти, Хошимин (1975) вя тарих музейляри; Дананг Дювлят Ун-ти (1994), юзял Зйуи Тан Ун-ти (1994) вар.

  Д. юлкянин ири игтисади мяркязидир. ЦРМ-ин тягр. 1/3-и сянайедя йарадылыр. 5 хцсуси сянайе зонасында йерли вя хариъи ширкятляря мяхсус ихраъйюнцмлц тикиш вя йейинти сянайеси мцяссисяляри йерляшир. Д.-да тохуъулуг, дяри-айаггабы, мебел сащяляри мцяссисяляри дя фяалиййят эюстярир; техники резин мямулатлары, семент истещсал едилир; мяишят електрик ъищазлары йыьылыр; балыг вя дяниз мящсуллары емал едилир; эямитямир олунур. Дяниз курортудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANANQ

  DANÁNQ (Đά Nẵng) – Vyetnamda şəhər. Cənubi Dənizyanı Mərkəz (Çunqbo) r­-nu­ nun inz. m. Әh. 485,1 (əhalisinin sayına görə ölkənin dördüncü şəhəri, 2007; şəhər­ ətrafı ilə 832,3 min). Cənubi Çin dənizi sa­hilində, Xan çayının mənsəbində yerləşir. Mərkəzi Vyetnamın ən iri nəql. qovşağı. Dəniz və çay portu (dondurulmuş balıq və dəniz məhsulları, qəhvə, toxuculuq məmu­latları daşınır). Beynəlxalq aeroport.

   Дананг шящяри. Хан чайы цзяриндя Яждаща кюрпцсц.


  Д.-ын ады илк дяфя 1533 илдя гейд олунур. 17 ясрин яввялляриндя бурада Португалийа вя Франсанын тиъарят факторийаларынын ясасы гойулмуш, 19 ясрдя Д. Мяркязи Вйетнамын ян ири тиъарят шящяриня чеврилмишди. 1858 илдя франсыз гошунлары Д.-ы ишьал етмякля Щинд-Чинин (1889–1945 иллярдя Туран адланырды) мцстямлякяляшдирилмясинин башланьыъыны гоймушдулар. 1945 илдян Ъянуби Вйетнамын шм. сярщядиндя мцщцм стратежи мяркяз иди. “Вйетнам мцщарибяси” илляриндя АБШ ЩЩГ-нин Вйетнамдакы ясас базаларындан бири Д.-да (индики аеропортун яразисиндя) йерляширди.


  Шящярдя Хан чайы цзяриндя ачылан кюр- пц, Лонг-Тхо пагодасы, Дйен-Хай галасы вар. Драм театры фяалиййят эюстярир. Чамларын (тйамларын; 1915) мядяниййяти, Хошимин (1975) вя тарих музейляри; Дананг Дювлят Ун-ти (1994), юзял Зйуи Тан Ун-ти (1994) вар.

  Д. юлкянин ири игтисади мяркязидир. ЦРМ-ин тягр. 1/3-и сянайедя йарадылыр. 5 хцсуси сянайе зонасында йерли вя хариъи ширкятляря мяхсус ихраъйюнцмлц тикиш вя йейинти сянайеси мцяссисяляри йерляшир. Д.-да тохуъулуг, дяри-айаггабы, мебел сащяляри мцяссисяляри дя фяалиййят эюстярир; техники резин мямулатлары, семент истещсал едилир; мяишят електрик ъищазлары йыьылыр; балыг вя дяниз мящсуллары емал едилир; эямитямир олунур. Дяниз курортудур.

  DANANQ

  DANÁNQ (Đά Nẵng) – Vyetnamda şəhər. Cənubi Dənizyanı Mərkəz (Çunqbo) r­-nu­ nun inz. m. Әh. 485,1 (əhalisinin sayına görə ölkənin dördüncü şəhəri, 2007; şəhər­ ətrafı ilə 832,3 min). Cənubi Çin dənizi sa­hilində, Xan çayının mənsəbində yerləşir. Mərkəzi Vyetnamın ən iri nəql. qovşağı. Dəniz və çay portu (dondurulmuş balıq və dəniz məhsulları, qəhvə, toxuculuq məmu­latları daşınır). Beynəlxalq aeroport.

   Дананг шящяри. Хан чайы цзяриндя Яждаща кюрпцсц.


  Д.-ын ады илк дяфя 1533 илдя гейд олунур. 17 ясрин яввялляриндя бурада Португалийа вя Франсанын тиъарят факторийаларынын ясасы гойулмуш, 19 ясрдя Д. Мяркязи Вйетнамын ян ири тиъарят шящяриня чеврилмишди. 1858 илдя франсыз гошунлары Д.-ы ишьал етмякля Щинд-Чинин (1889–1945 иллярдя Туран адланырды) мцстямлякяляшдирилмясинин башланьыъыны гоймушдулар. 1945 илдян Ъянуби Вйетнамын шм. сярщядиндя мцщцм стратежи мяркяз иди. “Вйетнам мцщарибяси” илляриндя АБШ ЩЩГ-нин Вйетнамдакы ясас базаларындан бири Д.-да (индики аеропортун яразисиндя) йерляширди.


  Шящярдя Хан чайы цзяриндя ачылан кюр- пц, Лонг-Тхо пагодасы, Дйен-Хай галасы вар. Драм театры фяалиййят эюстярир. Чамларын (тйамларын; 1915) мядяниййяти, Хошимин (1975) вя тарих музейляри; Дананг Дювлят Ун-ти (1994), юзял Зйуи Тан Ун-ти (1994) вар.

  Д. юлкянин ири игтисади мяркязидир. ЦРМ-ин тягр. 1/3-и сянайедя йарадылыр. 5 хцсуси сянайе зонасында йерли вя хариъи ширкятляря мяхсус ихраъйюнцмлц тикиш вя йейинти сянайеси мцяссисяляри йерляшир. Д.-да тохуъулуг, дяри-айаггабы, мебел сащяляри мцяссисяляри дя фяалиййят эюстярир; техники резин мямулатлары, семент истещсал едилир; мяишят електрик ъищазлары йыьылыр; балыг вя дяниз мящсуллары емал едилир; эямитямир олунур. Дяниз курортудур.