Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASQULİYEV Əhməd Əlibala oğlu

  АБАСГУЛИЙЕВ Ящмяд Ялибала оьлу (20.4.1919, Бакы–20.6.2008, Bakы) – психиатрийа сащясиндя Азярб. алими, тибб е.д. (1959), проф. (1960), Azярб. ССР ямякдар елм хадими (1990). Азярб. Dюvlяt Tибб Ин-туну битирмишдир (1941). 1960–96 иллярдя Азярб. Тибб Ун-тинин психиатрийа кафедрасынын мцдирi, 1996 ildян мяслящятчи проф.-у iшlяmiшdir. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш психиатры (1961– 96), Азярб. Невропатологлар вя Психиатрлар Елми Ъямиййятинин сядри (1962–80), 
  Азярб. Психиатрlar Ассосиасийасынын президенти (1980–96), фяхри президенти (1996–2008) olmuшdur. Тядгигатлары шизофренийанын етиолоэийасынын, патоэенезинин, алкоголизмин тибби проблемляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о  ъцмлядян 4 монографийанын мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузялярля чыхыш етмишдир. Azяrb. Resp.-nыn “Шющрят” ордени ilя тялтиф олунмушдур.
          Я с я р л я р и : О некоторых патогенетических механизмах шизофрении. М., 1967; Иммуногенетические аспекты патогенеза и полиморфизма шизофрении (Н.В.Исмайылов вя башгалары иля бирликдя). Б., 1995.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASQULİYEV Əhməd Əlibala oğlu

  АБАСГУЛИЙЕВ Ящмяд Ялибала оьлу (20.4.1919, Бакы–20.6.2008, Bakы) – психиатрийа сащясиндя Азярб. алими, тибб е.д. (1959), проф. (1960), Azярб. ССР ямякдар елм хадими (1990). Азярб. Dюvlяt Tибб Ин-туну битирмишдир (1941). 1960–96 иллярдя Азярб. Тибб Ун-тинин психиатрийа кафедрасынын мцдирi, 1996 ildян мяслящятчи проф.-у iшlяmiшdir. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш психиатры (1961– 96), Азярб. Невропатологлар вя Психиатрлар Елми Ъямиййятинин сядри (1962–80), 
  Азярб. Психиатрlar Ассосиасийасынын президенти (1980–96), фяхри президенти (1996–2008) olmuшdur. Тядгигатлары шизофренийанын етиолоэийасынын, патоэенезинин, алкоголизмин тибби проблемляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о  ъцмлядян 4 монографийанын мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузялярля чыхыш етмишдир. Azяrb. Resp.-nыn “Шющрят” ордени ilя тялтиф олунмушдур.
          Я с я р л я р и : О некоторых патогенетических механизмах шизофрении. М., 1967; Иммуногенетические аспекты патогенеза и полиморфизма шизофрении (Н.В.Исмайылов вя башгалары иля бирликдя). Б., 1995.

  ABASQULİYEV Əhməd Əlibala oğlu

  АБАСГУЛИЙЕВ Ящмяд Ялибала оьлу (20.4.1919, Бакы–20.6.2008, Bakы) – психиатрийа сащясиндя Азярб. алими, тибб е.д. (1959), проф. (1960), Azярб. ССР ямякдар елм хадими (1990). Азярб. Dюvlяt Tибб Ин-туну битирмишдир (1941). 1960–96 иллярдя Азярб. Тибб Ун-тинин психиатрийа кафедрасынын мцдирi, 1996 ildян мяслящятчи проф.-у iшlяmiшdir. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш психиатры (1961– 96), Азярб. Невропатологлар вя Психиатрлар Елми Ъямиййятинин сядри (1962–80), 
  Азярб. Психиатрlar Ассосиасийасынын президенти (1980–96), фяхри президенти (1996–2008) olmuшdur. Тядгигатлары шизофренийанын етиолоэийасынын, патоэенезинин, алкоголизмин тибби проблемляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми ясярин, о  ъцмлядян 4 монографийанын мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конгреслярдя мярузялярля чыхыш етмишдир. Azяrb. Resp.-nыn “Шющрят” ордени ilя тялтиф олунмушдур.
          Я с я р л я р и : О некоторых патогенетических механизмах шизофрении. М., 1967; Иммуногенетические аспекты патогенеза и полиморфизма шизофрении (Н.В.Исмайылов вя башгалары иля бирликдя). Б., 1995.