Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİLİ

   

  ÇİLİ (Çhile), Çili Respublikası (Repúblika de Çhile).

  Ümumi məlumat
  Cənubi Amerikanın c.-q.-ində dövlət. Şm.-da Peru, şm.-ş.-də Boliviya, ş.-də Argentina ilə həmsərhəddir. Q.-də Sakit okeanla əhatələnir. Ərazisinə Odlu Torpaq a.- nın q. hissəsi, Çili arxipelaqının adaları (Çiloe, Uellinqton, Santa-İnes və s.) və San-Ambrosio, San-Feliks, Xuan-Fernandes, Sala-i-Qomes, Pasxa a-rı daxildir. Sah. 756,9 min km2. Əh. 17,2 mln. (2011). Paytaxtı Santyaqo ş.-dir. Rəsmi dil ispan dili, pul vahidi Çili pesosudur. İnzibati cəhətdən 15 vil.-ə (o cümlədən bir paytaxt dairəsinə) bölünür.


  Ç. BMT-nin (1945), BYİB-in (1945), ADT-nin (1948), ÜTT-nin(1995), Cənubi Amerika Ümumi Bazarının (MERKOSUR; 2008), İƏİT-nin (2010)  üzvüdür.

  Дювлят гурулушу
  Чилидя фяалиййятдя олан Конститусийа 11 март 1981 илдя гябул едилмишдир; 1988 ил референдумунда Пиночет щакимиййяти дюврцнцн бцтцн щцгуги нормалары Конститусийадан чыхарылмышдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы бирбаша цмуми сечкиляр йолу иля 4 ил мцддятиня (икинъи дяфя сечилмяк щцгугу йохдур) сечилян президентдир. Президент щюкумят цзвлярини, сяфирляри, бцтцн нюв силащлы гцввялярин команданларыны вя Милли полис ряисини тяйин етмяк, али вя апеллйасийа мящкямяляринин тяркиблярини мцяййянляшдирмяк, ганунвериъилик тяшяббцсц иля парламентя ганун лайищяляри чыхармаг сялащиййятляриня маликдир. Ганунвериъи щакимиййят олан парла- мент ики палатадан – Сенатдан вя Депутатлар палатасындан ибарятдир: Сенатын 8 ил мцддятиня сечилян 38 цзвц (сенаторларын йарысы щяр 4 илдян бир йенидян сечилир); Депутатлар палатасынын 4 ил мцддятиня сечилян 120 цзвц (60 сечки даирясинин щяр бириндян 2 нцмайяндя) вардыр. Ч.-дя чохпартийалы систем мювъуддур. Ясас сийаси партийалар: Христиан-демократ партийасы, Демократик партийа, Сосиалист партийасы, Радикал сосиал-демократик партийа, Коммунист партийасы, Мцстягил демократик иттифаг вя с.


  Təbiət
  Ç.-nin ərazisi Sakit okean sahilləri ilə And yüksəkdağlıqları arasında ensiz bir zolaqla (orta hesabla təqr. 175 km) şm.-dan c.-a 4300 km məsafədə uzanır.

  Охос-дел-Саладо даьы.


  Relyef. Ç. dağlıq ölkədir. Relyefində uzununa 3 qurşaq (ş.-də Baş And Kordilyer, q.-də And d-rının Sahil Kordilyer silsilələri və bunların arasında Uzununa dərə) mövcuddur. Sahil Kordilyer silsiləsi (hünd. 3200 m-ədək), demək olar ki, bütün uz. boyu düzxətli abrazion buxta sahilinə enərək, 41°30′ c.e.-ndən c.-da Cənubi Ç.-nin Çiloe və digər a-rına keçir. Tamaruqal və Atakama səhralarından ibarət olan Uzununa dərə (hünd. 2600 m-ədək) Ankud körfəzinədək tədricən enərək boğazlar sistemini yaradır. Baş And Kordilyer silsiləsi, əsasən, Ç. ilə Argentinanın sərhədi boyu keçir; Ç. ərazisində ən hünd. zirvəsi (6880 m) Oxos-del-Salado d.-dır; 35° c.e.-nədək əksər zirvələrin hünd. 6000 m-dən yuxarıdır və çoxu sönmüş və fəaliyyətdə olan (Qualyatiri, San-Pedro, Lyulyaylyako, Tupunqato, Maypo və s.) vulkan konusudur. C.-a doğru And d.-rı alçalır (San-Valentin d., 4058 m), vulkan zirvələrinə daha çox q. ətəklərində, əsasən, 37° və 43° c.e.-ləri arasında rast gəlinir; buzlaqlar çoxalır. Cənubi Ç.-nin sahilləri girintili-çıxıntılıdır. Ölkənin bütün ərazisi seysmik zonada yerləşir; tez-tez zəlzələlər olur.

  Атакама сящрасы.


  Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar.
  Ç.-nin bütün ərazisi And (Kordilyer) geosinklinal qırışıqlıq qurşağı hüdudlarında yerləşir. Qırışıqlığın bünövrəsini Paleozoy və Kembriyəqədər yaşlı metamorfik süxurlar təşkil edir. Çökmə örtüyü Yura-Tabaşirin çökmə qatlarından (ş.-də), andezitlərdən (q.-də), həmçinin Tabaşir-Paleogenin vul- kanitlərindən ibarətdir. Tabaşir-Paleogen yaşlı qranitoidlər geniş yayılmışdır. Ölkənin c. hissəsi (Pataqoniya And d-rı) üçün Üst Yura və Alt Tabaşirin spilit-diabaz və fliş qatları və Üst Tabaşir-Paleogenin molassları səciyyəvidir; bu hissə Mərkəzi And d-rından daha mürəkkəb quruluşu ilə fərqlənir. Ç. mis və şora ehtiyatına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur. İri kükürd, dəmir filizi, manqan, qurğuşun, sink, daş kömür, neft, qaz yataqları var. Nəhəng mis-porfir yataqları (Çukikamata, El-Salvador, El-Tenyente və s.) Tabaşir-Paleogenin vulkan-plutonik kompleksi ilə əlaqədardır. Mis filizlərinin emalı zamanı mislə yanaşı xeyli miqdarda molibden, gümüş, qızıl və nadir elementlər də alınır. Şora yataqları (Tokopilya, Pedro-de-Valdiviya, Mariya-Elena, İkike, Taltal və s.) duz, gips, boratlarla birlikdə Uzununa dərə qrabeninin qurumuş göllərindədir. Vulkan mənşəli kükürd yataqları (El-Takora, Konkola və s.) Ç.-nin Boliviya və Argentina ilə sərhədində yerləşir. Skarn tipli dəmir filizi yataqları, əsasən, Sahil Kordilyer d-rındadır (El-Romeral, El-Alqarrobo, El-Karmen, El-Tofo və s.); ən böyük yataq (El-Lako) Dördüncü dövrün eyniadlı vulkanı ilə əlaqədardır. Ölkədə manqan filizlərinin ehtiyatı çox azdır; sənaye əhəmiyyətli çökmə yataqları (Lambert, Korral-Kemado və s.) Sahil Kordilyer d-rındadır. Qurğuşun və sinkin Sahil Kordilyer d-rının şm.-ında hidrotermal damar tipli kiçik yataqları (Karakoles, Las-Kanyas və s.) var. Pataqoniya And d-rında kəşf olunmuş El-Toko kolçedan-polimetal yatağının filizlərində gümüş və mis də iştirak edir. Sənaye əhəmiyyətli kömürlü çöküntülər ölkənin q. və c. hissələrində yayılmışdır. Kömürün əsas yataqları Magellan boğazı r-nundadır; Paleogen çöküntüləri ilə əlaqədardır. Neft və qaz ehtiyatları cüzidir; əsasən, Kaynozoy molassları ilə dolmuş Magellan ön çökəyində (Odlu Torpaq a.) toplanmışdır.
  İqlim. Ç.-nin ərazisi şm.-dan c.-a doğru müxtəlif iqlim qurşaqlarında yerləşir. Şimali Ç. (28° c.e.-nədək) tropik səhra iqliminə malikdir. Orta aylıq temp-r 12–16-dan 18– 22°C-yədək, illik yağıntı And d-rının yamaclarında 100 mm-ədəkdir; Uzununa dərəyə illərlə yağıntı düşmür (Atakama səhrası). Sahil r-nları dumanlı və çiskinlidir. Mərkəzi Ç. (42° c.e.-nədək) Aralıq dənizi tipli subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Orta aylıq temp-r 8-dən 22°C-yədək, illik yağıntı 2000–2500 mm-ədəkdir. Cənubi Ç.- də okean tipli rütubətli mülayim iqlim hakimdir. Orta aylıq temp-r 3-dən 18°C- yədək, illik yağıntı 2500–3000 mm-dən dağların küləktutan yamaclarında 6000– 7000 mm-ədəkdir.
  Daxili sular. Ç.-nin çayları qısa, gursuludur; Sakit okean hövzəsinə aiddir. Ən böyük çayları Bio-Bio, Kopyapo və Loadır. Çoxlu, əsasən, buzlaq mənşəli göl (Ranko, Lyankiue, Buenos-Ayres, San-Martin və s.) var. Ölkənin şm.-ında, dağarası çökəkliklərdə iri şoranlıqlara rast gəlinir. Şm.-dan c.-a doğru yağıntının miqdarının artması ilə əlaqədar qar xətti 6000 m-dən 500 m-ədək enir; 46°30′ c.e.-ndən aşağılarda buzlaqlar okean səviyyəsinədək düşür.
  Торпаглар, битки юртцйц вя щейванлар алями. Шимали Ч.-дя торпаг-битки юртцйц, демяк олар ки, инкишаф етмямишдир. Сащил золаьында ломас сящра формасийасы сяъиййявидир. Орта Ъ.-нин шm.-нда йарымсящралар йерляшир; мяркязи щиссядя боз-гящвяйи вя гящвяйи торпагларда ксерофил кол ъянэялликляри (матторалес, еспиналес), Анд д-рынын орта йамаъларындакы сащялярдя йухары эетдикъя даь чюлляри иля явяз олунан ъянуб фыстыьы мешяляри вардыр. Узунуна дярядя тябии биткилик галмамышдыр, бурада бяркимиш гараторпаг (вертисоллар) ареаллары сяъиййявидир. Орта Ч.- нин ъ.-унда гонур-мешя, вулканик (андосоллар, трумао) вя батаглашмыш торпагларда рцтубятли сых щямишяйашыл мешяляр (щемиэилейа), Анд д-рында фыстыг-ийняйарпаглы мешяляр вя Алп чямянликляри йерляшир. 46° ъ.е.-ндян ъ.-а субантарктикa гарышыг мешялярi йайылмышдыр; ш. дцзянликляриндя гараторпаьабянзяр вя шабалыды торпаглары олан чюлляр, уъгар ъ.-да батаглашмыш чямянляр вя торфлуглар вардыр. Шимали Ч.-дя aгуарачай тцлкцсц, пума, сцрцнянляр, Ъянуби Ч.-дя пуду маралы вя уемул, ъкунс, самур, батаглыг гундузу, Маэеллан тцлкцсц кулпео вя с. йашайыр; qуш чохдур. Патагонийада гуанако ламасы, эямириъиляр, дявягушу вя s. вардыр. Мцщафизя олунан яразиляр Вилйаррика, Лос-Парагуас, Перес-Росалес, Пуeуе, Хуан-Фернандес mилли парклары вя Науелбута горуьудур.

  Био-Био чайы.


  Ящали
  Ч.-нин ящалиси 3 ясас групдан ибарятдир: испандилли чилилиляр; 20 ясрдя Авропа, Асийа, Америкадан Ч.-йя эялмиш вя испандилли чилилиляря гарышмамыш иммигрантлар вя онларын нясилляри; щинди халглары. Ящалинин 90%-дян чоху чилилилярдир. Щиндиляр-арауканлар (мапучеляр – 0,7 млн.), кечуалар (50 мин), ай- маралар (20 мин), одлуторпаглылар, яксяриййяти испандилли чилилиляр гарышмыш Пасха а.-ндакы полинезийалылар (рапануилиляр) да йашайырлар (1983). Чилилилярин тягр. 70%-и аь иргя аиддир. Щиндиляр (аь иргя гарышмыш) ящалинин 26%-ини тяшкил едир. Иммигрантларын милли тяркиби мцхтялифдир; испанлар вя италйанлар цстцнлцк тяшкил едир. Диндарларын яксяриййяти христиандыр; мцсялманлар да вар. Щиндиляр диллярини вя яняняви етигадларыны гисмян сахламышлар. Ящалинин ортаиллик артымы 1,8%-дир. Орта юмцр мцддяти кишилярдя 72, гадынларда 78 илдир. Орта сыхлыг 1 км2-дя 22,1 няфярдир (2013). Пайтахт Сантйаго вя ятрафы даща сых мяскун- лашмышдыр. Шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 87,7%-дир. Ясас шящярляри: Сантйаго, Валпараисо, Винйа-дел-Мар, Талкауано, Антофагаста вя с.
  Тарихи очерк
  Ч. яразисиндя гядимдян мцхтялиф щинди тайфалары мяскунлашмышлар. Ч. яразисинин илк сакинляри 13 мин ил яввял Анд даьларынын мцнбит вадиляриндя вя Атакама сящрасынын ващяляриндя мяскунлашмыш мапучеляр олмушлар. Е.я. 8–2-ъи минилликлярдя Валле де Арикада юлцлярин балзамланмасы (мумийаланмасы) иля мцшайият олунан Чинкорро мядяниййяти мювъуд иди. Тягр. е.я. 600 илдя Пасха а.-нда Полинезийа халглары мяскунлашмышдылар. Ис- панларын эялишинядяк Ч.-нин шм. щиссясиндя кечуалар вя аймаралар, мяркязи щиссясиндя мапучеляр, ъ.-унда алакалуфлар, йаганлар, оналар вя диаэитляр йашайырдылар. 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Ч.- нин шм. щиссяси (Мауле чайынадяк) инкляр тяряфиндян ишьал едилди. Мауле чайындан ъ.-да йашайан мапуче тайфалары инадлы мцгавимят эюстяряряк инкляря табе олмадылар. Ч. яразисиня эялян илк авропалы Ф. Маэеллан иди (1520). Маэеллан боьазы онун шяряфиня адландырылмышдыр. 1533 илдя Ф. Писарронун башчылыг етдийи испан гошунлары бюйцк гцввя сярф етмядян инклярин сярвятлярини яля кечирсяляр дя, Атакама сящрасы вя Анд даьлары иля ящатя олунмуш Ч. яразисиня доьру ирялилямяйя ъясарят 

  Ранко эюлц.


  етмядиляр. 1535–50-ъи иллярдя испан конкистадорлары Ч.-нин сащилбойу яразилярини ишьал едяряк бурада бир нечя шящярин – Сантйаго, Ла-Серена, Валпа- раисо, Нуева-Естремадура, Консепсйон (1550) вя Валдивийанын (1552) ясасыны гойдулар. 1541 илдя мапучеляр Сантйагону яля кечирмяйя ъящд эюстярдиляр. Инклярин щакимиййяти алтында олан шм. р- нларыны испанлар асанлыгла яля кечирдиляр. Мапучелярин йашадыглары р-нларын табе едилмяси ися щярби ямялиййатларла мцшайият олунду. 1553 илдя Лаутаронун башчылыьы иля мапучеляр Тукапел йахынлыьында испанлара галиб эялдиляр, 1554 илдя ися Мариуенйу йахынлыьында испанлары дармадаьын етдиляр. 1557 илдя Лаутаро юлдцрцлдц. 1558 илдя Ч.-дя Фернандо де Сантилйан тяряфиндян испанлар вя мапучеляр арасында мцнасибятляри низамлайан, “Сантилйан верэиляри” ады иля танынан илк ганунлар щазырланды. 1578 илдя Ф. Дрейк Валпараисо портуну гарят етди вя Ла Серенаны тутмаьа уьурсуз ъящд эюстярди. Сонракы йцзилликляр ярзиндя дяниз гулдурлары даима Ч. яразисиня щцъумлар тяшкил едирдиляр. 1597 илдя мапучелярин башчысы сечилян Пелентаро Арауканийа йахынлыьындакы Валдавийа, Осорно вя с. шящярляря гаршы эениш щцъум ямялиййатларына башлады. 1599 илдя мапучеляр Валдавийаны яля кечирдиляр, испан гошунлары ися Био Био чайынын архасына чякилди. 1641 илдя баьланмыш Куилли сцлщцня эюря, бу чай испанлар вя мапучеляр арасында сярщяд кими танынды. Испанлар итирилмиш торпаглары даима гайтармаьа чалышсалар да, онларын ъящдляри баш тутмады. Йалныз 100 илдян сонра, 1881 илдя Чили вя Арэентина гошунлары мапучелярин яразилярини эери алмаьа наил олду. Бу 300 иллик мцбаризя “Арауко мцщарибяси” адландырылыр. 16 ясрин орталарында Ч. яразиси Перу витсе-краллыьынын тяркибиня дахил едилди, 1788 илдя мцстягил эенерал-капитанлыьа чеврилди. Испанлар Ч.-дя гиймятли металларын зянэин йатагларыны ашкар едя билмядиляр вя 17–18 ясрлярдя Испанийанын йохсул яйалятляриндян мцщаъирлярин, щямчинин баскларын ахыны иля мцстямлякяляш- дирмя кянд тясяррцфаты характери алды. Ч.- нин мяркязи щиссясиндя буьда, арпа, чятяня, цзцм беъярилмясиня, щямчинин гарамал вя гойун йетишдирилмясиня башланылды. Мис щасилаты 18 ясрдян мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башлады. Бунунла да Ч.-нин мцасир игтисадиййатынын ясасы гойулду. Бу дюврдя ящалинин метисляшмяси просеси эедирди. 19 ясрин яввялляриндя метисляр ящалинин 80%-ини тяшкил едирдиляр.

  Тулор йашайыш мяскяни. Е.я. 800 – б.е. 1100 илляр. Сан-Педро-де-Атакама.

  18 ясрин 2-ъи йарысында Ч.-дя испанлар вя ири мцлкядарлара гаршы халг кцтляляринин мцбаризяси эцъляняряк 1780–82 иллярдя азадлыг мцщарибясиня чеврилди. Испанийа мцстямлякя идаряси 1808 илдян Наполеон Бонапартын нязаряти алтында иди. Наполеон Испанийа тахтына юз гардашы Жозефи чыхармышды. 1808 ил сентйабрын 18-дя Ч.-дя испан кралына садиг галан вя юз ордусу олан щюкумят хунтасы йарадылды. Бу щадися крала садиг ройалистляр вя Х.М. Карреранын башчылыг етдийи либерал вятянпярвярляр арасында вятяндаш мцщарибясиня сябяб олду. 1812 илдя Ч.-нин Испанийа кралындан формал асылылыьыны нязярдя тутан конститусийа лайищяси щазырланды. 1813 илдя вятянпярвярляр ордусунун башчысы Б. О’Хиээинс Каррераны явяз етди. 1814 ил октйабрын 1-дя Х.М. Каррера вя Б. О’Хиээинсин рящбярлик етдийи Ч. азадлыг ордусу Испанийа гошунларына мяьлуб олду, орду рящбярляри ися Арэентийайа гачды. 1814–17 илляр реконкистадорлар дюврц адланыр. Арэентиналы Х. Сан-Мартинин кюмяйи иля реконкистадорлар испанлара гаршы мцштяряк орду тяшкил етдиляр. 1817 ил февралын 12-дя бу орду Чакабуко йахынлыьында сайъа цстцн олан испанлары дармадаьын етди. 1818 ил февралын 12-дя Ч. мцстягил дювлят елан олунду. 1823 илдя кюлялик ляьв едилди. 1826 илдя испанлар цзяриндя гяти гялябя газанылды. 1818 илдя республика идарячилик формасыны тясбит едян Ч. конститусийасы гябул олунду. Бцтцн иъраедиъи щакимиййят али щаким О’Хиээинсин ялиндя ъямлянди. Ч. башга дювлятлярля мцнасибятляр гурмаьа башлады. 1822 илдя Б.Британийа Ч.-йя 5 млн. песо мябляьиндя боръ верди, бунунла да юлкядя инэилис капиталынын нцфузу эцълянди. О’Хиээинсин торпаг олигархийасы вя католик килсясинин имтийазларына гаршы мцбаризяси, мцтярягги ислащатлар кечирмяк вя килсянин нцфузуну мящдудлашдырмаг ъящдляри феодал-клерикал даирялярин наразылыьына сябяб олду. 1822 илин октйабрында сийаси гурулушун демократикляшдирилмяси вя аристократийанын имтийазларынын мящдудлашдырылмасына доьру йюнялмиш йени конститусийанын елан едилмяси юлкядя вязиййятин даща да кяскинляшмясиня эятириб чыхарды. Иртиъачы гцввялярин тязйиги иля О’Хиээинс юз сялащиййятлярини дайандырараг мцщаъирят етмяйя мяъбур олду. 1823 илдя О’Хиээинсин сийасятини давам етдирмяйя чалышан эен. Р. Фрейре президент сечилди. Мцхтялиф груплашмалар арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя 1830 илдя хариъи капиталистляря архаланан, торпаг сащибляри олигархийасынын вя килсянин мянафейини тямсил едян мцщафизя- карларын гялябяси иля баша чатды. 1833 ил конститусийасы онларын щюкмранлыьыны тясбит етди. Мцщафизякар щюкумятляр 1875 илядяк щакимиййятдя галды. 19 ясрин 30– 40-ъы илляриндя Ч.-дя чохсайлы милли вя хариъи мцяссисяляр мейдана эялди. 1879 илдя Б.Британийа Перу вя Боливийа яразисиндяки ири шора йатагларыны яля кечирмяк мягсядиля Ч.-ни онлара гаршы мцщарибяйя башламаьа тящрик етди [Икинъи Сакит океан мцщарибяси (1879–83)]. Мцщарибя нятиъясиндя Перунун Тарапака вя Боливийанын Антофагаста яйалятляри Ч.- йя кечди. Шора йатагларынын яля кечирилмяси капитализмин сцрятли инкишафына тякан верди. 1886 илдя юлкянин мцстягил игтисади вя сийаси инкишафынын тяряфдары олан либерал Х.М. Балмаседанын щакимиййятя эялмяси хариъи инщисарлар, кился вя щярбчилярин али тябягяляри тяряфиндян мцдафия олунан олигархийанын наразылыьына сябяб олду. Онлар тяряфиндян башланан вятяндаш мцщарибяси нятиъясиндя 1891 илдя Х.М.
  Балмаседа президент вязифясиндян эетмяйя мяъбур олду. Щакимиййятя юлкянин инэилис, 20 ясрин яввялляриндян ися американ капиталына табе олмасына шяраит йаратмыш малиййя вя торпаг сащибкарлары елитасынын нцмайяндяляри эялдиляр. Аьыр игтисади вязиййят 1905–07 иллярдя Икике, Антофагаста, Консепсйонда эениш вцсят алмыш зящмяткешлярин тятилляриня сябяб олду. Фящля синфинин мцтяшяккиллийи артды. 1909 илдя Чили Фящляляри Федерасийасы (ЧФФ), 1912 илдя Сосиалист Фящля партийасы (СФП) йарадылды.

  Моаиляр – даш щейкялляр. 10–16 ясрляр. Пасха адасы.

  Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы Ч. битяряф галды. Мцщарибядян сонра игтисади вязиййятин писляшмяси иля ялагядар вя Русийада Октйабр чеврили- шинин (1917) тясири алтында юлкядя ингилаби щярякат эцълянди. 1922 илдя СФП Чили Коммунист партийасы (ЧКП) кими йенидян тяшкил едилди. 1924 илин сентйабрында А. Алессандри Палма щюкумяти деврилди вя щакимиййятя щярби хунта кечди. 1925 илин йанварында щярбчиляр К. Ибанйес дел Кампонун башчылыьы иля дювлят чеврилиши етдиляр. Сентйабр айында ири буржуазийа вя торпаг олигархийасынын сийаси иттифагыны якс етдирян конститусийа гябул едилди. 1927 илдя щярби назир К. Ибанйес президенти щакимиййятдян узаглашдырараг диктатура гурду. Коммунист партийасы, ЧФФ, щямчинин анархо-синдикалист тяшкилатлар ганунсуз елан едилди. 1931 илдя диктатура ялейщиня донанмада цсйан баш верди. 1932 илин ийунунда полковник М. Грове Валйехонун башчылыьы иля сол забитляр хунтасы чеврилиш едяряк ъями 12 эцн мювъуд олмуш Чили Сосиалист Респ.-нын йарандыьыны елан етдиляр. Тезликля баш вермиш йени щярби гийам нятиъясиндя республика сцгута уьрады. 1932 илин октйабрында А. Алессандри Палма йенидян щакимиййятя эялди. 1936 илин мартында коммунистляр, радикаллар вя сосиалистлярин иштиракы иля Халг Ъябщяси (ХЪ) йарадылды. 1938 илдя ХЪ-нин намизяди радикал П. Аэирре Серда президент сечилди. Аэирре щюкумяти бир сыра мцтярягги ислащатлар (ямяк гануну, кяндлиляр цчцн банк кредити вя с.) щяйата кечирди, лакин иртиъачыларын тязйиги иля аграр ислащаты щяйата кечирмяйя ъясарят етмяди. Саь сосиалистлярин хяйаняти нятиъясиндя 1941 илдя ХЪ даьылды. 1942 илдя ЧКП-нин тяшяббцсц иля коммунистляр, радикаллар вя демократларын Демократик Иттифагы (ДИ) йарадылды. Ч. 1945 илин февралында Алманийайа, апрелиндя ися Йапонийайа мцщарибя елан ется дя, фактики олараг Икинъи дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмирди. 1946 илдя Ч. президенти сечилян ДИ-нин намизяди радикал Г. Гонсалес Видела щюкумяти АБШ-ын тящрики иля 1947 илин октйабрында ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри (1944 илдя йарадылмышды) позду. 1948 илдя Милли конгрес “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” гябул етди. Бу гануна эюря ЧКП, щямкарлар иттифаглары вя диэяр демократик тяшкилатларын фяалиййяти гадаьан олунду. Ч. игтисадиййатында щаким мювгеляри АБШ инщисарлары яля кечирди. Коммунистлярин тяшяббцсц иля 1951 илдя Халг ъябщяси (исп. Френте дел Пуебло), 1953 илдя Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары Мяркязи, 1956 илдя 

  Чакабуко дюйцшц. 1817 ил.


  ися коммунистляри, сосиалистляри вя диэяр сол гцввяляри бирляшдирян Халг Фяалиййяти Ъябщяси (ХФЪ; исп. Френте де Аъъиóн Популар; ФРАП) йарадылды. ХФЪ-нин тязйиги иля 1958 илдя “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” ляьв едилди, ЧКП легал фяалиййятя башлады. 1958 илдя ири капиталын дястяклядийи саь гцввялярин нцмайяндяси Х. Алессандри президент сечилди. Алессандри щюкумяти юлкяни хариъи капиталын ющдясиня верди, фящля щярякатыны йатыртды. 1964 илдя Христиан-Демократ партийасынын саь ганадынын лидери Е. Фрей Монталва ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри бярпа етди, бир сыра буржуа-демократик ислащатларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутан “азадлыг шяраитиндя ингилаб” програмыны елан етди. Лакин щюкумят тяряфиндян мисин “чилиляшдирилмяси” (АБШ инщисарларына мяхсус сящмлярин тядриъян алынмасы) сийасяти АБШ ширкятляринин эялирлярини демяк олар ки, мящдудлашдырмады. 1967 илдя елан едилмиш аграр ислащат олдугъа лянэ щяйата кечирилирди. Бцтцн бунлар халг кцтляляринин наразылыьына, ЧКП вя ХФЪ-нин нцфузунун артмасына сябяб олурду. 1969 илин декабрында юлкядя илк дяфя сол партийа вя тяшкилатларын иттифагы олан Халг Бирлийи йарадылды. 1970 илин сентйабр сечкиляри заманы щямин блокун нцмайяндяси сосиалист С. Алйенде гялябя газанараг юлкянин президенти сечилди. С. Алйенде щюкумятинин иряли сцрдцйц ясаслы сосиал-игтисади дяйишикликляр програмы ящалинин эениш тябягяляри тяряфиндян ряьбятля гаршыланды. АБШ инщисарларына мяхсус олан мис-мядян мцяссисяляри миллиляшдирилди, милли сянайе, мцлкядар вя
  малиййя олигархийасынын фяалиййяти мящдудлашдырылды, латифундизм системиня фактики олараг сон гойан аграр ислащат щяйата кечирилди. Зящмяткешлярин мадди вязиййятини вя пенсийа тяминатыны йахшылашдырмаг, мянзил тикинтисини эенишляндирмяк, ишсизлийи ляьв етмяк мягсядиля мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди. Куба иля дипломатик мцнасибятляр бярпа олунду, сосиалист дювлятлярля ялагяляр гурулду. Буна бахмайараг Алйенде щюкумяти юз програмыны щяйата кечирмяк цчцн тезликля вясаит чатышмазлыьы иля цзляшди. Хярълярин азалдылмасына йол вермямяк цчцн бцдъя кясирини арадан галдырмаг мягсядиля щюкумят пул чап етдирмяйя башлады, гиймятлярин артмасынын гаршысыны алмаг цчцн ися ямтяя вя хидмятлярин гиймятлярини нязарят алтына алды. С. Алйенденин сийасяти мцщафизякар малиййя, сянайе, латифундийа даиряляринин мцгавимяти вя хариъи корпорасийаларын тязйиги иля гаршылашды. Бу, сонрадан игтисади бющрана эятириб чыхармыш игтисади чятинликлярин мейдана эялмясиня сябяб олду. Щиперинфлйасийа вя ямтяя дефисити саь мцхалифят тяряфиндян малиййяшдирилян тятилляр, кцчя иьтишашлары вя терроризмля мцшайият олунан сосиал эярэинлийин артмасына эятириб чыхарды. Ири АБШ вя бейнялхалг банкларын Ч.-йя гаршы кредит бойкоту игтисади вязиййяти даща да эярэинляшдирди. Президент С. Алйенде мцнтязям олараг бир тяряфдян ислащатлары сцрятляндирмяйи тяляб едян сол радикалларын, диэяр тяряфдян ися ислащатлары дайандырмаг вя сосиал тяминатлардан имтина етмяйи тяляб едян саьларын тязйигиня мяруз галды. 1973 илин сентйабрында баш вермиш щярби гийам заманы С. Алйенде интищар етди. Эен. А. Пиночетин башчылыг етдийи щярби хунта щакимиййятя эялди. Конститусийа ляьв едилди, Милли конгрес бурахылды, сол вя сол мяркязчи партийа вя тяшкилатлар, щямчинин Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары гадаьан олунду. Саь партийаларын фяалиййяти яввялъя “дондурулду”, 1977 илдя ися тамамиля гадаьан едилди. Сонра щярби режимин нязаряти алтында йени “сары” щямкарлар иттифаглары тясис едилди. Хунта бцтцн демократик азадлыглары боьараг юлкядя ганлы террор кампанийасына башлады. 30 миндян чох вятянпярвяр юлдцрцлдц. Щярби хунта халгын сосиал наилиййятлярини мящв едяряк торпаьы латифундистляря, мцяссисяляри ися яввялки сащибляриня гайтарды, хариъи инщисарлара тязминат юдяди. Сосиалист юлкяляри иля дипломатик мцнасибятляр кясилди. 1974 илдя А. Пиночет Ч. президенти елан олунду. Щярби хунтанын дахили вя хариъи сийасятинин башлыъа принсиплярини антикоммунизм вя милитаризм тяшкил едирди. Ч. щюкумяти империалист дювлятляри, хцсусян АБШ вя Исраил иля ялагяляри мющкямляндирирди. Щярби хунтанын щакимиййятдя олдуьу иллярдя юлкя игтисадиййаты фялакятли вязиййятя дцшмцш, онун хариъи боръу 22 млрд. доллара чатмышды (1986). 1978 илин декабрында Арэентина вя Ч. арасында мцщарибя тящлцкяси мейдана эялди. Гаршыдурмайа сябяб Бигл боьазында (исп. Беаэле) йерляшян, зянэин нефт йатагларына малик олмалары ещтимал едилян Леннокс, Пиктон вя Нуево а-ры иди. Мцнагишя Ватиканын кюмяйиля сцлщ йолу иля щялл олунду. 1985 ил майын 2-дя сярщядляр щаггында сазиш имзаланды. Мцгавиляйя эюря, щяр цч ада Ч.-нин тяркибиня гатылды. 1980 илдя йени конститусийа гябул олунду, лакин онун тятбиги 1988 илядяк тяхиря салынды. 1988 илдя Ч.-нин бцтцн тарихи ярзиндя баш вермиш ян эениш кцтляви етираз дальалары вя АБШ-ын тязйиги нятиъясиндя А. Пиночет диктатуранын сахланыл- масы мясялясиля баьлы цмцмхалг сясвермясинин кечирилмясиня разылыг верди. Сясвермя яряфясиндя саь партийаларын фяалиййятиня иъазя верилди. 1988 ил окт- йабрын 5-дя А. Пиночет сясвермядя мяьлуб олду, онун йаратдыьы Милли тящлцкясизлик шурасы ися диктаторун сясвермянин нятиъялярини танымамаг вя йени чеврилиш етмяк тяклифини рядд етди. 1989 илдя Ч. демократик идарячилик цсулуна кечди. 1990 илдя кечирилян сечкилярдя христиан-демократларын намизяди П. Ейлвин галиб эяляряк президент вязифясини тутду. Латын Америкасы юлкяляринин чохунда олдуьу кими Ч.-дя дя “Щягигят вя барышыг комиссийа”сы йарадылды. 1993 илдя комиссийа ишини йекунлашдырараг нятиъялярини дяръ етдирди. 1994–2000 иллярдя солчуларын намизяди Е. Фрей Ч. тарихиндя рекорд сяс чохлуьу (57%) иля президент сечилди. Ону Р. Лагос явяз етди (2000–04). 2005 илдя антидемократийа цнсцрлярини, щямчинин щярбчилярин чохсайлы имтийазларыны ляьв едян конститусийа ислащаты кечирилди. 2006 илдя кечирилян президент сечкиляриндя илк дяфя гадын намизяд М. Бачелет президент сечилди. 2010 ил сечкиляриндя кечмиш президент Е. Фрейин оьлу С. Пинйеранын президент сечилмяси иля сон 50 ил ярзиндя илк дяфя саьчыларын намизяди щакимиййятя эялди.


  Тясяррцфат
  Сянайе ъящятдян Ч. Латын Америкасынын инкишаф етмиш юлкяляриндяндир; даьмядян сянайеси, к.т. вя балыгчылыг мящсулларынын истещсалы вя ихраъы цзря ихтисаслашмышдыр. Адамбашына дцшян електрик енержиси вя бир сыра сянайе мящсулларынын (мис вя дямир филизляри, полад, селлцлоз, каьыз) истещсалы цзря гитядя апарыъы йерлярдян бирини тутур. ЦДМ-ин щяъми тягр. 335,5 млрд. доллар (алыъылыг гыбилиййяти паритети цзря; 2013); адамбашына 19100 доллар; реал ЦДМ артымы тягр. 4,4% (2013), инсан инкишафы индекси 0,819 (2013; дцнйанын 186 юлкяси арасында 40-ъы йер) тяшкил едир. ЦДМ-ин структуру (2013): хидмят сферасы 61%, сянайе 35,4%, к.т. 3,6%. Ч. мис филизляри (мцяййян едилмиш ещтийатлары дцнйа ещтийатларынын 1/4-индян чохуну тяшкил едир; щасилат илдя 3,1 млн. т, йатаглары – Чукикамата, Ел-Тенйенте, Андина, Салвадор), тябии шора (ещтийатларына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур, щасилат илдя тягр. 500 мин т; Атакама сящрасынын г. щиссясиндя, Токопилйа р-ну), молибден (онун истещсалы цзря Ч. дцнйа лидерляриндяндир; илдя 18 мин т; йатаглары – Чукикамата вя Салвадор) вя кцкцрдцн (тябии кцкцрд ещтийатлары цзря Ч. дцнйада Ирагдан сонра 2-ъи йердядир) ещтийатлары вя щасилаты цзря дцнйада апарыъы мювге тутур. Дямир филизи (илдя 8,2 млн. т), полиметал (ясасян, синк; илдя тягр. 30 мин т), гиймятли (илдя 39 т гызыл вя мин т эцмцш) вя надир (Ч. яразисиндя дцнйанын литиум ещтийатларынын 30%-дян чоху, щямчинин селен, теллур, ренийа чыхарылыр) металлар, хюряк дузу (илдя 3,5 млн. т, йарысындан чоху ихраъ едилир), йод, нефт вя газ (башлыъа олараг, Одлу Торпаг а.-нда вя Маэеллан боьазынын шм. сащилляри бойу), даш кюмцр щасил едилир. Електрик енержиси истещсалы илдя 62,86 млрд. (2013) кВт·саат тяшкил едир. Емал сянайеси сащяляриндян йейинти (Ч. – мейвя гурусу вя ширяляринин, балыг консерви вя унунун, щямчинин дцнйада ян ири йцксяккейфиййятли шяраб истещсалчысы вя ихраъатчыларындан биридир, шяраб сатышынын щяъми цзря Гярби Авропада Италийа вя Франсадан сонра Ч. 3-ъц йери тутур), кимйа (партлайыъы маддялярин истещсалы вя ихраъы; Вапараисо, Сантйага) вя нефт-кимйа (Консепсйон, Конкон, Манантйалес), ялван (Ч. Латын Америкасында ян ири, дцнйада ися апарыъы мис истещсалчыларындандыр; илдя 1,3 млн. т; илкин мис истещсалы цзря дцнйада 1-ъи, сафлашдырылмыш мис истещсалы цзря АБШ вя Йапонийадан сонра 3-ъц йери тутур; мисяритмя мяркязляри мис йатагларына йахын йерляшир: Чукикамата, Потрерилйос, Ел-Тенйенте, Салвадор) вя гара (юзцнцн дямир вя манган филизляри ясасында; Уачипато) металлурэийа, аьаъ емалы вя селлцлоз-каьыз (каьыз, картон, аьаъ-йонгар вя аьаъ-лифли плитяляр) даща чох инкишаф етмишдир. Яняняви олараг тохуъулуг вя айаггабы-дяри (ясас мяркязляри: Сантйаго, Валпараисо, Консепсйон) сянайеси инкишаф етмишдир, машынгайырма (эямигайырма) инкишаф етмякдядир.

  Чукикамата мис мядяни.

  Цзцм плантасийасы. Касабланка.


  К.т.-нда ири торпаг сащибкарлыьы цстцнлцк тяшкил едир. Ч. юзцнц ярзаг иля там тямин едир; бир сыра к.т. мящсуллары ихраъ олунур. Юлкя яразисинин 15,3%-и к.т. цчцн йарарлыдыр, отлаг вя чямянликляр 52,4%-ни тутур. Апарыъы сащя дянли биткилярин (тахыл, арпа, йулаф, чялтик, гарьыдалы) истещсалы цзря ихтисаслашмыш биткичиликдир. Щямчинин шякяр чуьундуру, эцнябахан, тцтцн беъярилир. Ясас якинчилик р-ну Мяркязи Ч.-дир. Юлкянин шм.-нда даща чох гарьыдалы, ъ.-да ися картоф беъярилир. Баьчылыг вя цзцмчцлцк инкишаф етмишдир. Ч. цзцм вя киви цзря Латын Америкасында апарыъы (Йени Зеландийа вя Италийадан сонра дцнйада 3-ъц) истещсалчы вя ихраъатчы, эавалы, армуд, шафталы вя алманын ири ихраъатчыларындан биридир. Йыьым (илдя млн. т): буьда 1,23; гарьыдалы 0,9; шякяр чуьундуру 2,8; картоф 0,9; помидор 1,4; цзцм 1,53; алма 0,9. Ятлик-сцдлцк (ясасян, отлаг) щейвандарлыг инкишаф етмишдир. Гарамалын цмуми сайы 3,9 млн. (Мяркязи Ч. р-нларында), давар 4,5 млн. (ясасян, Ъянуби Ч.-дя), донуз 1,5 млн. тяшкил едир. Сащилбойу р-нларда балыгчылыг (гызылбалыг, треска, тунес вя с.) вя дяниз мящсуллары щасилаты (истридйя, краб, омар, кревет; цмумиликдя илдя 7,5 млн. т овланыр) инкишаф етмишдир; даь эюлляриндя чохлу балыг овланыр.

  Торрес дел Пейн Милли Паркы.


  Хидмят сферасы. Ч. игтисадиййатында рекреасийа хидмятляри ящямиййятли йер тутур. Туризмдян ялдя олунан эялир 13,6% артараг 4,5 млрд. доллар тяшкил етмишдир (1,5 млрд. хариъи туризмдян; 2005). Щяр ил юлкяйя 2,5 млн. хариъи турист эялир (2007). Туристляри, ясасян, Ч.-нин тябияти хцсусиля горуглар ъялб едир: Пампа дел Тамаругал Милли Горуьу, Торрес дел Пейн Милли Паркы, Серро Кастилло Милли Горуьу, Лагуна Сан Рафаел Милли Паркы вя с. Мяркязи Анд даьларында чохлу сайда бейнялхалг дяряъяли гыш идманы мяркязляри (Портило, Валле Невадо, Термас де Ъщиллáн) йерляшир. Ариъа, Антофагаста, Ла Серена, Кокимбо вя с. ясас йай (декабр–март) истиращят зоналарыдыр. Винйа дел Маар юз чимярликляри, казиносу, щяр ил бурада кечирилян вя Латын Америкасында ян мцщцм сайылан мусиги фестивалы иля шющрят тапмышдыр. Пичилему чимярлийи Ъянуби Америкада ян йахшы сюрфинг мяканыдыр. Ч.-йя туристляри ъялб едян щям дя юлкянин тарихи абидяляридир. Р.П. Густаво Ле Пейн вя Сан Миэел де Азапа Археоложи музейляриндя дцнйада ян гядим мумийалар горунуб сахланылыр.
  Няглиййат. Д.й.-ларынын уз. (мин) 7,8 км, автомобил йолларынын уз. 77,8 км-дир (о ъцмлядян 18,1%-и бяркюртцклц). Миник автомобилляри автопаркы (млн.) – 888,6, йцк машынлары вя автобуслар 469,1. Ири портлары: Валпараисо, Антофагаста, Арика, Икике, Пунта-Аренас. Хариъи игтисади ялагяляр. Даь-мядян сянайеси мящсуллары (дяйярин тягр. 45%-и), ярзаг (20%-и, о ъцмлядян мейвя-тярявяз, балыг вя балыг консервляри, ширяляр, шяраб вя с.), каьыз вя селлцлоз, кимйяви мящсуллар ихраъ едилир. Ясас хариъи тиъарят тяряфдашлары: АБШ, Йапонийа. Бразилийа, Арэентина, Алманийа.

  Силащлы гцввяляр
  Ч.-нин силащлы гцввяляри (СГ) гуру гошунлары (ГГ), ЩЩГ вя ЩДГ-дян ибарятдир. Али баш командан президентдир. Иллик щярби бцдъя 1,66 млрд. доллар тяшкил едир (2005). ЩДГ щярби-дяниз донанмасы, щярби дяниз авиасийасы, дяниз пийадалары, хцсуси тяйинатлы щисся вя бюлмялярдян ибарятдир. ЩДГ 4 суалты гайыг, 8 фрегат, 7 ракетли катер, 3 десант эямиси, 3 кюмякчи эями, 1 тялим эямиси, 30 тяййаря, 20 щеликоптер, дюйцш-кяшфиййат машынлары, тыртыллы вя тякярли автомобилляр, гаубитсаларла силащланмышдыр. ЩЩГ-нин тяркибиндя 185 тяййаря (о ъцмлядян дюйцш тяййаряси, тялим тяййаряси, нягл. тяййаряси вя с.), 26 щеликоптер вар. Силащлары вя щярби техникасы, ясасян, АБШ вя Алманийа истещсалыдыр. СГ чаьырыш ясасында комплектляшдирилир; щярби хидмят мцддяти ГГ-дя 12 ай, ЩЩГ вя ЩДГ-дя 22 айдыр. 2005 илдян мцгавиля ясасында комплектляшдирмя щяйата кечирилир.

   Сящиййя
  Ч.-нин Сящиййя Назирлийи тяркибиндя Сящиййянин Милли Фонду, Чили Иътимаи Сящиййя Ин-ту, Гидаланма Мяркязи фяалиййят эюстярир. Ч.-дя ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян доьум сайы 14,1, юлцм сайы 9,4-дцр (2012). Ящалинин орта йашы 32,8 илдир. Сящиййяйя гойулан цмуми хяръ ЦДМ-ин 7,2 %-ни тяшкил едир, адамбашына сящиййя хяръляри 1606,1 АБШ доллары, дювлят сящиййя хяръляри 780,6 АБШ доллары тяшкил едир (2012). 2012 илдя юлкядя гызылйел иля 876, эюй юскцрякля 5762 хястялянмя щалы гейдя алынмышдыр. Ящалинин щяр 100 мин няфяриндян 1,3-ц вярямдян, 2,4-ц ИИВ-дян юлмцшдцр. Юлкядя вярямля мцбаризя мягсядиля Милли Бцдъя Програмы фяалиййят эюстярир.

  Идман
  Бядян тярбийяси вя идман мясяляляри иля Бядян Тярбийяси Ин-туту Тящсил Назирлийи иля бирэя мяшьул олур. Ч. Олимпийа Комитяси 1896 илдя йарадылмышдыр. Щямин илдян Ч. идманчылары Олимпийа Ойунларында иштирак етмиш, бокс (1эцмцш, 2 бцрцнъ медал, 1956), атчылыг идманы (2 эцмцш, 1952) вя йцнэцл атлетика (2 эцмцш, 1928 вя 1956) идман нювляриндя Олимпийа мцкафатчылары олмушлар. Сон Олимпийа Ойунларында (2000, 2004, 2008) Ч. идманчылары 2 гызыл, 1 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.

  Тящсил. Елм вя мядяниййят мцяссисяляри Ибтидаи иъбари тящсил 8 иллик (6–14 йаш), орта тящсил 4 илликдир (14–18 йаш). Али тящсил мцяссисяляриня ун-тляр, пешя ин-тлары вя техники тядрис мяркязляри дахилдир. Ч.-дя али тящсил пуллудур. Юзял ун-тляр Тящсил академийасынын нязарятиндядир. Али тящсил мцяссисяляриня Санто Томас де Акино ун-ти (ясасы 1622 илдя гойулмуш, 1738 илдя Испанийа кралы V Филиппин шяряфиня Сан Филипп ун-ти адланмышдыр), Чили ун-ти (Универсидад де Ъщиле, Сантйаго, 1842), Атакама ун-ти (1981), Талка ун-ти (1981, Теъника дел Есфадо ун-ти ясасында йарадылмышдыр) вя c. дахилдир. Дювлят ун-тляри, ясасян, али тящсил шурасы вя Чили ун-тляри ректорлары шурасы тяряфиндян координасийа едилир. Гядим ун-тляр вя пешя-техники мяктябляри академик мухтариййятя маликдир. Елми идаряляри: Милли Астрономийа Рясядханасы (1852), Сейсмоложи вя вулканик активлийя нязарят хидмяти (1908), Рийази моделляшдирмя мяркязи (2000), Чили нцвя енержиси комиссийасы вя с. 20-дян артыг милли вя бейнялхалг ящямиййятли мяркяз фяалиййят эюстярир.

  Чили Университети. Сантйаго.


  Кцтляви информасийа васитяляри
  Ч.-дя 1922 илдян радио вя 1957 илдян телевизийа фяалиййят эюстярир. Бурада 63 телевизийа (1997) вя 1490 радиостансийа вар (2006). Метрополис-Интеръом вя ВТР-Ъаблед кабел телевизийасы шябякясинин йайымлары юлкянин 95%-ни ящатя едир (2002). “Аэенъиа Ъщиле Нотиъиас” мятбуат аэентлийи фяалийййят эюстярир. Дюври мятбуат, ясасян, “Ел Меръурио” вя “ЪОПЕСА” (Ъонсоръио Периодíстиъо де Ъщиле) медиаширкятляри тяряфиндян бурахылыр. Пайтахт Сантйагода 9 ясас гязет, о ъцмлядян “Ел Меръурио”, “Лас Úлтимас Нотиъиас” вя с. гязетляр чыхыр. Хариъи диллярдя дя бир нечя гязет чыхыр: “Пиъщилему Неwс” (инэ.), “Тще Сантиаэо Тимес” (инэ.), “Ъондор” (алм.) вя с. Интернет истифадячилярин сайы 5,57 млн. (2007).

  Ядябиййат
  16 ясря гядяр юлкянин йерли сакинляри олан арауканларын йазысы олмамышдыр. Конкистадорларын эялишиндян сонра йазылы ядябиййат испан дилиндя инкишаф етмяйя башламышдыр. Испан шаирляриндян А. де Ерсилйанын йерли ящалинин мцстямлякячиляря гаршы мцгавимятини якс етдирян “Араукана” вя П. де Онйанын “Арауканын табе едилмяси” поемалары бу дювря аиддир. Креол фолклору трансформасийа олунмуш испан халг поезийасындан ибарят иди. 17 – 18 ясрлярдя тарихи хроника жанры инкишаф етди (А. де Овалйе, “Чили краллыьынын тарихи хроникасы”; Д. де Росалес, “Чили краллыьынын цмуми тарихи”, Ф. Нунйес де Пинеда-и-Баскунйан, “Хошбяхт ясир”). 1810–26 иллярин азадлыг мцщарибяси заманы ядябиййатын ясас жанры публисистика иди. “Аурора де Ъщиле” (1812 – 13) адлы илк Ч. гязетинин йарадыъысы А. Енрикес онун ясас нцмайяндяси олмушдур. Мцстягиллик газандыгдан (1818) сонра бурадакы сийаси щяйатын нисби сабитлийи нятиъясиндя Латын Америкасы юлкяляринин бир чох ядябиййат хадими цчцн Ч. сыьынаъаг йериня чеврилди. Ч. мядяниййятинин инкишафында Венесуела шаир вя алими А. Белонун мцщцм хидмяти олмушдур. Ч. ядябиййатында милли юзцнямяхсуслуьун йаранмасы йазычы, философ, иътимаи хадим Х.В. Ластаррийанын ады иля баьлыдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысында поезийада романтизм цстцнлцк тяшкил едирди, нясрдя ися мяишят тясвири (костумбризм) ясас йер тутурду. Онун баниси Х. Валйехо щека- йяляриндя ъямиййятин сатирик тясвирини вермишдир. Костумбризм хцсусиййятляри автобиографик ясярлярдя вя мемуар ядябиййатында да цстцнлцк тяшкил едирди. Латын Америкасынын башга юлкяляриндян яввял капитализм йолуна гядям гоймуш Ч.-нин сосиал-тарихи инкишафы 19 ясрин орталарында ядябиййатда тянгиди реализмин мейдана эялмясиня сябяб олду. Онун баниси А. Блест Гана иди. “Чили бяшяри комедийасы” роман силсилясиндя 19 ясрин орталарындакы Ч. ъямиййятини тясвир едирди. Ядибин ясярляринин (“Мартин Ривас” романы вя с.) ясас мювзусу пулун щаким рол ойнамасы нятиъясиндя мейдана эялян мяняви конфликтляр иди. Л. Оррего Луко да “Бюйцк ев” ясяриндя мцлкядар аристократийасынын тяняззцлцнц эюстярмиш, Ч.-нин сосиал щяйатыны тянгид етмишдир. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя модернизм истигамятиндя инкишаф едян Ч. поезийасында Никарагуа шаири Р. Дарионун мцщцм хидмяти олмушдур. Онун тясири иля Ч. шаирляри йени шеир формалары вя бядиилик йаратмаьа чалышырдылар. Ч. поезийасынын инкишафында К. Песоа Велисин халг рущу вя сосиал етиразла ашыланмыш “Чили цряйи” шеир китабынын мцщцм ролу олмушдур. 20 ясрин яввялляриндя няср Ч.-нин кяскин сосиал проблемлярини якс етдирирди. Б. Лилйо реалист наьыллардан ибарят “Йерин алтында” китабында хариъи ширкятлярин шахтачылары истисмар етмясини амансызлыгла ифша едирди. Х. Едвардс Бело вя б. романларында натурализм естетикасына ясасланырдылар. Башга естетик мювгедя дайанан, ясасян, тябияти вя юлкянин кянд щяйатыны

  АЛМА Бюйцк Атакама Радиотелескопу.


  тясвир едян “креолизм” ядябиййаты да инкишаф едирди. “Креолизм”ин нязяри принсипляри онун идейа рящбяри, милли Ч. характеринин тябии мцщитдя формалашдыьыны фярз едян М. Латорре тяряфиндян ардыъыллыгла реаллашдырылмышдыр. Ф. Гана, Ф. Сантиван, Л. Дуранд “креолизм” йюнцмлц ясярляр йазмышлар. Е. Барриос, П. Прадонун ясярляри цчцн дцнйанын символистъясиня дярк едилмяси сяъиййяви иди. Модернизм А. Д΄Алмарын йарадыъылыьына мцяййян тясир етмишдир. 20-ъи иллярин яввялляриндя поезийа хцсусиля инкишаф етмишдир. Габриел Мистралын йарадыъылыьындакы лирик шеирляр модернист епигончуларын зяриф цслубу иля зидддиййят тяшкил едирди. “Цмидсизлик”, “Тала” вя “Ширяхана” топлулары тякъя шаирянин фярди дцнйасыны дейил, ейни заманда Латын Америкасы халгларынын дцшцнъя тярзини дя якс етдирирди. Ч. “креасйонизм”инин (испанъа “ъреар” йаратмаг демякдир) нязяриййячиси вя рящбяри В. Уйдобронун поезийасы дцнйа авангардизми истигамятиндя инкишаф едирди; о, ейни заманда ясярляриндя сосиал вя сийаси проблемляря дя мараг эюстярирди. 30-ъу иллярдя эюркямли Интим лирикадан вя субйектив поезийадан (“Даими йашайыш йери – Торпаг”, 1925–35) вятянпярвярлик поезийасына (“Испанийа цряклярдядир”, 1937) кечид едян Ч. шаири П. Неруда сонралар Латын Америкасы юлкяляри вя инсанлары щаггында “Цмумдцнйа няьмяси” (1950) епик поемасыны йазды. Шаирлярдян П. де Рока, Х. Валйехо, насир Х. С. Гонсалес Вера, драматург А. Асеведо Ернандес вя б. иътимаи ящямиййятли мювзулара мцраъият едирдиляр. 1930-ъу иллярдя сосиал мясяляляря мараг артды. 40–50-ъи иллярдя Н. Гусманын (“Ган вя цмид”) вя б.-нын фящля синфинин щяйатына щяср едилмиш романлары мейдана эялди. Фящлялярин тясвириндя тарихи оптимизм, онларын сийаси вя мяняви тякамцлц В. Тейтелбоймун романларында даща мцкяммял ифадя олунмушдур (“Шора оьлу”). Ф. Колоане “Горн бурну”, “Одлу торпаг”, “Балиналарын йолу” романларында дяниз сащилиндя йашайанларын тябият щадисяляри вя сосиал бялаларла мцбаризяси тясвир олунмушдур. Л.Е. Деланонун “Гумлугда тохум” вя “Ойуг” романларында пролетар шцурунун формалашмасы яксини тапмышдыр. М. Рохасын сосиал проблемлярин гящряманын дахили аляминя нцфуз етдийини эюстярян “Оьрунун оьлу”, “Шярабдан ширин”, “Диварда кюлэяляр” романлары нясрин инкишафында йени мярщяля иди. Е. Линин йарадыъылыьында сосиал кяскинлик нязяря чарпырды. 50 – 60-ъы иллярдя Х. С.Гонсалес Вера, К. Дроэет, Ф. Алегрийа вя Х. Доносонун йарадыъылыьы цчцн йени тящкийя техникасы, дярин психолоэизм, шцурун эизли гатларына нцфузетмя сяъиййяви иди. 50–70-ъи иллярдя Неруданын йарадыъылыьында новаторчу мейилляр эцълянди. Онун “Язяли мятлябляр щаггында одалар” китабында вя “Естравагарио” лирик-гротеск шеир топлусунда эерчяклийин фялсяфи дяркиня ъящд олунур. Линин, Х. Тейлерин поезийа вя нясри кяскин сосиал эярэинлийи иля сяъиййялянирди. 1970–73 иллярдя Халг Бирлийинин щакимиййяти дюврцндя сянядли-публисистик ядябиййат инкишаф етди (Г. Атиас “…вя пуллар ахыб эялди”). Юлкядя баш верян щярби чеврилиш ядябиййатын тябии инкишафына тясир эюстярди; бир сыра ядиб вя нашир хариъи юлкяляря цз тутду. 70-ъи иллярин 2-ъи йарысында Ч. мцщаъирятинин халгын фаъияви-тарихи тяърцбясини тякъя сянядли формада дейил, щям дя орижинал бядии ифадя васитяляри иля ъанландыран бюйцк ядябиййаты формалашды (А. Скармета, “Йухуда йанар гар эюрмцшдцм”; Тейтелбойм, “Дахили мцщарибя”; Доносо, “Кянд еви” вя с. “Арауъариа де Ъщиле” (1978) вя “Литература Ъщилена ен ел Ехилио” (1977) журналлары юлкядян кянардакы ядяби щярякатын ясас мятбу органлары иди. Ч.-дя щюкм сцрян диктатура дюврцндян сонра М.Серрано, А. Фуэет, Х.Колер, Щ.Контрерас вя б.-нын тимсалында йазычы- ларын йени нясли мейдана эялди. И. Алйенде, Л.Сепулведа, Е. Летелер вя б. мцасир Ч. ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляридир. Ч. йазычыларынын бязи ясярляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир. 

  Пласа де Армас мейданы. Сантйаго.

  Мемарлыг вя тясвири сянят
  Юлкянин шм.-ында гядим гала вя мяскян галыглары мцщафизя олунмушдур. Щиндиляр Атакама сящрасында дашдан, кактусдан, ъ.-да ися аьаъ вя лилдян комалар тикирдиляр. Юлкянин илк шящяри Сантйаго (ясасы 1541 илдя гойулмушдур) дцзбуъаглы кцчя шябякясиня маликдир. Ш.- дя Пласа де Армас мяркязи мейданы, мцстямлякя дюврц биналары, кился (1541– 1619), ратуша (1775–1807, мемарлар Тоеска-и-Ричи, М. де Хара Кемада) вя классисизм цслубунда Ла-Монеда сарайы (1780–1805, мемарлар Х. Тоеска-и-Ричи, А. Кабалеро) вар. Мцстямлякя дюврцндян сонра Ч. мемарлыьына франсыз мемарлыг мяктябинин бюйцк тясири олмушдур. 1841–53 иллярдя Сантйагонун йенидян гурулмасы лайищяси тяртиб олунду [милли мемарлыг мяктябини йаратмыш К.Ф. Брйуне де Бен (1788–1855)]. Онун лайищясиня ясасян “Бялядиййя театры” бинасы (1853), Мак-Клцр пасажы инша едилди. Х. Гандарилйас, М. Алдунате, Р. Браун, Ф. Вивасета 19 ясрин 2-ъи йарысы милли мемарлыг мяктябинин нцмайяндяляридир. 19 ясрин сонунда мемарлыгда еклектизм, 20 ясрин яввялляриндя модерн цслубу иля йанашы милли янянялярля баьлы мемарлыг инкишаф етмишдир. 1938–42 иллярдя Сантйаго ш.-нин мяркязи щиссясиндя бярпа ишляри апарылмышдыр. 50-ъи иллярдян башлайараг Сантйаго, Арик, Антофагаста вя б. ш.-лярдя йашайыш районларынын комплекс иншасына башланылмышдыр (мемарлар К. Бресани, К. Валдес, Ф. Кастилйо вя б.). “Гонсалес Кортес” (1960–63, мемарлар С. Гонсалес, Е.вя Х. Мардонес, Х. Поблете) йашайыш комплекси, Дювлят Техники Ун-тинин бинасы (1962–65, мемарлар К. Брешани, Г. Валдес, Ф. Кастилйо), “Каррера” вя “Портилйо” мещманханалары (мемарлар Х. Смит Миллер, М. Лира), БМТ-нин Латын Америкасындакы игтисади комиссийасынын бинасы (1960–66, мемар Е. Дуарт) вя с. Ч.-нин мцасир мемарлыг тикилиляридир. Ч.-дя гядим щинди мядяниййяти галыглары, о ъцмлядян атакама (шм.-да) вя арауканлара (ъ.-да) мяхсус щяндяси орнаментли вя щейван тясвирляри олан керамика мямулатлары, Пасха адасындакы нящянэ даш щейкялляр, аьаъдан дцзялдилмиш яшйалар сахланылмышдыр. Сан-Педро-де-Атакамада гайа рясмляри ашкар едилмишдир. Мцстямлякя дюврцндя дини бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 1-ъи йарысында, ясасян, яъняби сяняткарлар (Р.О.К. Монвуазен, Й.М. Руэендас, Ч. Вуд вя б.) фяалиййят эюстярирдиляр. 1849 илдя Сантйагода Зяриф Сянятляр Мяктяби йарадылды. 19 ясрин 2-ъи йарысында академик романтизм вя классисизм принсиплярини реализм елементляри иля синтез едян эюркямли ряссамлар Педро Лира, М.А. Каро, К. Сан-Мартин, А. Валенсуела Пуелма вя б. милли пейзаж вя тарихи жанрын тямялини гойдулар. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя А. Валенсуела Лйанос вя Х.Ф. Гонсалесин йарадыъылыьына импрессионизмин эцълц тясири олмушдур. 1927– 30-ъу иллярдя Ч.-дя йайылмыш модернист (сцрреализм, Р. Матта; кубизм, К. Мори; абстраксионизм, Н. Антунес; Е. Санйарту) “Монпарнас” групу фяалиййят эюстярирди. Графика устасы К.Е. Алварес вя бойакар М. Бонта йарадыъылыьында халг щяйаты юз яксини тапырды. А. Сантелисес, Н. Плас, В. Ариас, Л. Домингес, С. Роман-Рохас Ч.-нин мяшщур щейкялтярашлары олмушлар. Юлкядя Сантйаго Милли Тарих Музейи, Милли Тябият Тарихи Музейи, П. Неруданын ев-музейи вя с. фяалиййят эюстярир.

  Валдивийа шящяриндян эюрцнцш.


  Мусиги
  Гядим мусиги мядяниййяти Ч. абориэенляри (ясасян, арауканлар) тяряфиндян горунуб сахланылмышдыр. Соло вя коллектив ифа олунан мцхтялиф мащны (лирик, севэи, ушаг, ямяк, щярби, овсунлу) вя рягсляри вар. Култрун тябили, уада шахшахы (зярб), трутрука, лолкин, кцлкцл, пифилка (няфяс) арауканларын эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Тонада, самакуека, куандо Ч.-нин креол халг мусигиси цчцн характерик мащны вя мащны-рягс формаларыдыр. Ясас мусиги алятляри: эитара, арфа, щямчинин пешякар халг мцьянниляринин истифадя етдийи эитаррон (уасо). Ч. профессионал мусиги сяняти юлкядя истиглалиййят уьрунда эедян мцбаризя вя республика елан едилян иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысы вя 2-ъи йарысынын яввялляриндя Сантйагода филармоник ъямиййят (1827), илк мусиги мяктяби (1849; 1851 илдян консерваторийа), “Театро мунисипал” (1857) тяшкил едилмишдир. Юлкянин мусиги щяйатында хариъи гастролчулар ящямиййятли рол ойнайырдылар (1830 илдя илк дяфя италйан опера труппасы чыхыш етмишдир). 19 яср бястякарлары арасында М. Роблес (илк милли вятянпярвярлик мащныларынын мцяллифи), Х. Сапиола (мцтярягги иътимаи хадим, фящляляр арасында мусиги щярякатынын тяшяббцсчцсц, публисист), илк Ч. операсынын мцяллифи Е. Ортис де Сарате сечилир. 20 ясрин 1-ъи йарысында мусигидя ики ясас истигамят мцяййянляшмишди: милли цслуб тяряфдарлары, Ч. мусигисинин милли инкишаф йолуну тутанлар, юз йарадыъылыгларында креол вя араукан фолклорундан истифадя едянляр (Х. Уррутийа Блондел, К. Лавин, П.У. Алйенде, К. Исамит Аларкон) вя Авропа мусиги ъяряйанларына – импрессионизмя, експрессионизмя, неоклассисизмя истинад едянляр (Е. Соро, А. Котапос, Д. Санта-Крус Вилсон, А. Летелйер Лйона, щямчинин Х. Оррего Салас, К. Ботто, К. Риеско, А. Монтесино, Г. Бесерра). Сантйагода Чили симфоник оркестри (1941), бялядиййя симфоник оркестри
  (1955), Чили Ун-тинин хору (1945), симли квартет (1954), Милли Консерваторийа, Мусиги Сянятини Йайан Ин-т (1940) фяалиййят эюстярир. Ч. мцьянниси М. Лойола Бакыда чыхыш етмиш, Азярб. Дювлят Мащны Театры (Р. Бещбудовун рящбярлийи иля) 1973 илдя Ч.- дя гастролда олмушдур. Азярб. бястякары Х. Мирзязадянин Ч.
  фаъиясинин 10 иллийиня щяср етдийи сяс иля фп. цчцн “Аьы” (1983; “Пианто”, италйанъа мятнин мцяллифи Ш. Мяъидовдур) поемасыны инэилис мцьянниси Д. Дорроу ифа етмишдир. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя Ч.-дя електрон мусиги эениш йайылмышдыр. Р. Вилла Лобос, А. Буъъи, К. Воэел, Й. Бифман, Данието, Ниъолас Жоар, Ъ. Гонсалес мцасир електрон мусигиси ифачыларыдыр. Ъаз усталары, ясасян, Алманийада мяскунлашмыш, йарадыъылыгларыны орада давам етдирирляр. Даща чох мис няфяс алятляри, тябил вя зярб алятляриндян истфадя олунур. Эянъляр арасында реп популйардыр.

  Балет
  Ч. илк профессионал балет сяняти щаггында мялуматлар 19 ясрин орталарына аиддир. 1857 илдя Сантйаго ш.-ндя “Театро мунисипал” театры йаранмышды вя орада тамашаларына балет дивертисментляри дя дахил олан италйан операсы чыхыш едирди. 1873 илдян башлайараг театрда балет тамашалары да эюстярилирди. Ъ. Енэелмайер, Б. Бйанки, Е. Лураски кими авропалы балериналарыны тамашаларда ойнамаьа дявят едирдиляр. 1917–18 иллярдя А.П. Павлованын труппасы Ч.-дя гастролда олмушдур. 1921 илдя бу труппанын ряггасы Й. Кавесски Сантйагода илк балет мяктяби ачмыш, мяктяб 1938 илядяк фяалиййят эюстярмишдир. Фолклор рягсляриня дя мараг артмышды. 1942 илдя “Театро мунисипал” Р. Асеведо Рапосонун щинди тайфаларынын мярасим рягсляриндян истифадя етмякля йазылмыш “Кауполикан” опера-балетини тамашайа гоймушду. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Ч.-йя Авропа рягс коллективляри, о ъцмлядян К. Йоссун (Алманийа) труппасы эялмиш вя солистляр Е. Утхофф вя Л. Ботка Ч. Ун-тинин няздиндя илк даими милли балет труппасыны йаратмышлар. Труппанын мцнтязям чыхышлары 1945 илдя
  башламышды. 1957 илдян труппа Милли балет адланыр. Утхофф Л. Делибин “Коппелийа” (1945), Р. Штраусун “Иосиф щаггында яфсаня” (1947), К.В. Глйукун “Дон Жуан” (1950) вя с. балетлярини сящняйя гоймушдур. 1967 илдян труппайа рящбярлик етмиш П. Бунстер бурада К. Чавесин “Калаукан”, Фалйабелинын “Бош стул” (1968) вя б. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1949 илдя балетмейстерлярдян Н. Гривтсова, В. Сулима классик рягс мяктяби вя труппасы йаратмыш, Б.В. Асафйевин “Бахчасарай фонтаны”, Р. Асеведонун “Цч паскуал” милли балетини щазырламышлар. Ряггас вя хореограф О. Чинтолези 1959 илдя “Театро мунисипал”ын няздиндя “Ел балет де арте модерно” труппасыны тяшкил етмишдир (1965 илдян Мунисипал балети; 1966 илдян рящбяри олмушдур). Труппа классик балет мяктяби яняняляриня ясасланырды. Авропа вя Америка балетмейстерляри С. Лифар, А. Томски, М. Дейл, Н. Березов вя б. классик балетлярля йанашы, милли елементлярдян истифадя етмякля тамашалар да йарадырдылар (“Ъанавар”, “Ганлы той”). 60-ъы иллярин яввялляриндян Ч. труппаларынын репертуарына Латын Аме- рикасы мювзусунда балетляр дахил едилир: А. Хинастерин “Сурасо (1962, балетмейстер П. Бунстер), Х. Орреэо Саласын “Кцчя эимнастлары” вя б.

  “Театро мунисипал” (Бялядиййя театры). Сантйаго.


  Театр
  Ч.-нин театр сянятинин кюкляри йерли ящалинин адят-яняняляри иля баьлыдыр. Илк кцтляви милли труппадан ибарят театр 1802 илдя Сантйагода ачылмышдыр. Бурада испан вя милли драматурэийанын йарадыъысы Х. Еганинин популйар “Боръ мящяббятя галиб эялир”, “Пифагорун сещрли квадраты” ясярляри тамашайа гойулмушду. 1815 илдя Сантйагода “Колисео” театрынын, 1920 илдя ися Баш театрын (гядим йунан, щямчинин Арэентина вя Ч. драматургларынын пйесляри тамашайа гойулурду) биналары инша олунду. Труппа рящбяри Латорре илк актйор сяняти мцяллими олду. 1842 илдя А. Белйонун “Шаирин севэиси” пйеси иля Ч. Ун-тинин театры ачылды (1857 илдян “Театро мунисипал”). 19 ясрдя юлкянин бир чох шящяриндя театрлар йарадылды. 1871 илдя драматурглар вя актйорлар драм щявяскарлары дярняйиндя бирляшдиляр. 1912 илдя драматурглар ъямиййяти, 1915 илдя ися театр актйорлары ъямиййяти йарадылды. Актйор вя драматург К. Карола милли театрын инкишафында мцщцм рол ойнады. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Театр Актйорлары Синдикаты йарадылды (1954 илдя театр актйорлары ъямиййяти иля бирляшмишдир). Ч.-дя театрын формалашмасында Милли Драматик Ширкятин (1913) вя Брцле-Баэенин труппасынынын (1917) мцщцм ролу олмушдур. А. Брйуле, Л. Кордова, Р. Фронтаура, Е. Пуелма, А. Флорес кими театр хадимляри труппа иля ямякдашлыг едирдиляр. Театрын репертуарына А. Асеведо Ернандес, А. Мук, Х. Луко Кручаг вя б. милли классиклярин пйесляри дахил едилмишди. 20 ясрин 30-ъу илляриндя испан актрисасы Маргарита Ксиргунун фяалиййяти Ч.-нин театр щяйатыны ъанландырды. Ч. Ун-тиндя (1941), Католик Ун-тиндя (1943) експериментал театрлар йарадылды вя юлкянин театр сянятинин инкишафында онларын бюйцк ролу олду. Ч. Ун-тинин театрына рящбярлик едян П. де ла Барра йени актйор кадрлары йетишдирмиш вя йцксяк бядии сявиййяли ясярляр сящняйя гоймушдур. Бурада М. Ма- луенда, Р. Парада, Е. Мартинес, Р. Сотоконил, М. Гонсалес, В. Хара вя б. актйорлар, реж.-лар йетишмишляр. Драматург Ф. Жоссо 1946 илдя мцстягил театр йаратмыш, К.С. Станиславскинн идейаларыны щяйата кечирмяйя чалышмышдыр. 1959 илдя Ч. Ун-тинин експериментал театры ясасында Театр Ин-ту йарадылмышдыр. 1950–60-ъы иллярдя сосиал мязмунлу драмлар мейдана эялди: С. Водановичин “Пис ад чыхармыш сенатор”, “Гой итляр щцрсцн”, “Цзумлцкляр”; Ф. Жоссонун “Сялямчи” пйесляри; Е. Волфун “Горху ушаглары”, “Ирадясиз ъцтлцк”, “Мцдахилячиляр”драмлары, И. Аэирренин “Цмид гясябяси” вя с. Драматург, театр вя кино режиссору Б. Галемири 1974 илдя “Готик театр” групуну йаратды вя Ф. Аррабалйанын “Ашшурун мемары вя императору” пйесини тамашайа гойду. Театрда “Кимсясиз” (1994), “Шяряфсиз Елестра” (2005), “Барух Спиноза” (2006) вя с. ясярляр сящняйя гойулмушдур.

  Кино
  Йаньынсюндцрянлярин Анибал Пинто мейданындакы маневрляри щаггында намялум операторун чякдийи илк Ч. сянядли филми 1902 илдя нцмайиш етдирилмишдир. Юлкянин мцстягиллийинин 100 иллийи (1910) иля ялагядар бир нечя сянядли филм чякилмишдир: “Трансанд Чили-Арэентина йолунун диггятялайиг йерляри”, “Селитра мядянляринин мянзяряси”, “Зяриф сянятляр сарайынын ачылышы”. 1916 илдя реж. С. Ъамбастиани “Амансыз нятиъя” бядии филмини чякмишдир. Ясас бюйцк фирмалар “Ъамбастиани-филмс”, “Щанс-фрей-филмс”, “Андес-филмс” Сантйаго вя Валпараисода йерляширди. “Гядим Сантйаго” (1915), “Тялябялярин байрамы” (1916), “Ел-Тенйенте мядяни щаггында хатиряляр” (1919) кими сянядли филмляр Ч. эерчякликляринин бязи сосиал аспектлярини ишыгландырырды. 1917 илдян юлкядя тамметражлы бядии филмлярин истещсалына башланды. 20-ъи иллярин яввялляриндя Ч.-дя илдя 10–12 филм чякилирди (1925 илдя 16 филм). Милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя “Дон Кипанса вя Санчо Хоте” (1921, реж. Х. Бор), “Йувасыз гуш” (1922, реж. К. Карйола), “Дяниздя чыьырты” (1924) вя “Юлцм гусары” (1925, щяр икисинин реж.-у П. Сйенна), “Ишыг вя кюлэя” (1925, реж. Х. Делано) филмляринин мяркязи мювзусудур. 1934 илдя “Шимал вя Ъянуб” илк сясли филми (реж. Делано) истещсал едилмишдир. Филмдя мяшщур театр актйору А. Флорес вя гадын мцьянни Х. Сур чякилмишляр. 1934–38 иллярдя, ясасян, гысаметражлы хроникалар вя сянядли филмляр чякилирди. 40-ъы иллярин сонуна йахын АБШ-ын истещсал етдийи кино мящсуллары Ч. филмлярини тамамиля сыхышдырыб арадан чыхармышды. Кино сянайесинин инкишафына йардым тяшкилатынын вя 1942 илдя “Чили-филмс” студийасынын йаранмасы вязиййяти дяйишмяди. “Аъы щягигят” (1945, реж. К. Боркоске), “Оьурланан адам” (1946, реж. Делано), “Ютцб-кечян севэи” (1947, реж. Бор), “Лянятлянмиш аддым” (1949, реж. Ф. Маттер) ъцзи мигдарда истещсал едилмиш филмляр сырасында иди. 1951–61 иллярдя 13 тамметражлы филм чякилмишди (онлардан 5-и хариъи реж.-лар тяряфиндян). Бу иллярдя реж.-лар Е. де Миуоро, Х. Делано, Х. Бор, М. Франк фяалиййят эюстярирдиляр. 1960 илдя Ч. Ун-ти няздиндя Експериментал кино шюбяси вя Синематика йарадылды. Эянъ реж.-лар “Сантйагойа сяйащят” (1960), “Гой итляр щцрсцн” (1961), “Сцкута гайыдыш” (1966, реж. Н. Крамаренко) филмлярини чякдиляр. 60-ъы иллярин сонунда мцтярягги гцввялярин бирляшмяси нятиъясиндя Ч.-дя “йени кино” фяалиййятя башлады. Бу дюврдя “Чиле-филмс” киностудийасы коммунист вя ингилаби йюнцмдя филмляр чякмяйя башлады: “Щясряти чякилян торпаг” вя “Йолдаш Президент” (реж. М. Литтин), “Биринъи ил” (реж. П. Гусман), “Бир дуа аздыр” (реж. А. Франсийа), “Хейриййячи” (реж. Б. Эебел). Чеврилишин илк эцнляриндя, 1973 илин сентйабрында “Чиле-филмс” студийасы дармадаьын едилмиш, киноархив, лентляр, милли телевизийа йандырылмыш, 100 няфярдян артыг кинематографчы иткин дцшмцшдц. Чеврилишдян сонра Ч. киносунун дирчялиши юлкядян мцщаъирят етмиш кинематографчыларын фяал иштиракы иля баш тутду. Чякилиши Ч.-дя башланмыш, хариъдя сона чатмыш филмляр: “Чили уьрунда дюйцш” (реж. Гусман), “Тарих” (реж. С. вя П. Кастилйа), “Ъинайят щябсханасы” (реж. Р. Руис), “Йумруглар топлара гаршы” (реж. Г. Анселовичи, О. Лйуберт), “Тарих бизимдир вя ону халглар йарадыр” (реж. А. Рамирес). Мцщаъирятдя чякилмиш филмляр: “Чили цзяриндя эеъя” (1977, реж. С. Аларкон, А. Косарев), “Санта Есперанса” (1980) вя “Кондорун сцгуту” (1982, щяр икисинин реж.-у Аларкон), “Чили хроникасы” (1975, реж. Лабарка, Москва Бейнялхалг кинофестивалынын мцк.), “ “Марусиа мядяниндяки щадисяляр” (1975, реж. Уттин), “Язиз вятян” (1975, реж. Б. Гонсалес), “Йох олмуш мящбуслар” (1979, реж. С. Кастилйа), “Сантйагода йаьыш йаьыр” (1975, реж. Е. Сото). Фашизмин ифша едилмяси мцщаъирятдя олан Ч. реж.-ларынын ясас мювзусу иди.

  “Юлцм гусары” филмндян кадр.


  1992 илдя Милли Бядии Фондун (Фондарт) йарадылмасы кинонун инкишафына тякан верди; фондун йардымы иля бир чох филмляр истещсал олунду: “Ъонни йцз песо” (1993, реж. Г. Граф-Марино), “Футболун тарихи”, 1997, реж. А. Вуд), “Гринэито” (1998, реж. С. Кастилйа). “Сентиментал жокер” (1999, реж. К. Галас), “Гара мя- ляк” (2000, реж. Х. Олэин), “Огу вя Мампато Пасха адасында” (2002, реж. А. Рохас) бюйцк мцвяффягиййят газанмыш филмлярдир. Ч. филмляри бир сыра бейнялхалг кинофестивалларда мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр: “Таъгойма” (2000, реж. С. Кайосси), “Диванянин титрятмяси” (2001, реж. А. Вуд), “Цч няфярлик такси” (2001, реж. О. Лубберт) вя с. Мцасир Ч. кинематографийа сынын истещсалы олан “Гуллугчу гадын” (2009, реж. С. Силва) мцстягил Санденс кинофес- тивалынын “Гызыл глобус” (2010) мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр, П. Гусманын “Ишыг цчцн носталэийа” сянядли филминин 2010 илдя бир нечя Чили архипелагы бейнялхалг кинофестивалда дебцтц олмушдур. “Виолетта эюйляря кючдц” (реж. А. Вуд) вя “Эянъ вя вящши” (реж. М. Ривас) филмляри 2012 илдя Санденс фестивалынын мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
  Яд.: Очерки истории Чили. М., 1967; Формирование национальных литератур Латинской Америки. М.,  1970; Альенде С. История принадлежит нам. Речи и статьи. 1970–73 гг. (пер. с испанского), М., 1974;  Музыкальная культура стран Латинской Америки. М., 1974.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİLİ

   

  ÇİLİ (Çhile), Çili Respublikası (Repúblika de Çhile).

  Ümumi məlumat
  Cənubi Amerikanın c.-q.-ində dövlət. Şm.-da Peru, şm.-ş.-də Boliviya, ş.-də Argentina ilə həmsərhəddir. Q.-də Sakit okeanla əhatələnir. Ərazisinə Odlu Torpaq a.- nın q. hissəsi, Çili arxipelaqının adaları (Çiloe, Uellinqton, Santa-İnes və s.) və San-Ambrosio, San-Feliks, Xuan-Fernandes, Sala-i-Qomes, Pasxa a-rı daxildir. Sah. 756,9 min km2. Əh. 17,2 mln. (2011). Paytaxtı Santyaqo ş.-dir. Rəsmi dil ispan dili, pul vahidi Çili pesosudur. İnzibati cəhətdən 15 vil.-ə (o cümlədən bir paytaxt dairəsinə) bölünür.


  Ç. BMT-nin (1945), BYİB-in (1945), ADT-nin (1948), ÜTT-nin(1995), Cənubi Amerika Ümumi Bazarının (MERKOSUR; 2008), İƏİT-nin (2010)  üzvüdür.

  Дювлят гурулушу
  Чилидя фяалиййятдя олан Конститусийа 11 март 1981 илдя гябул едилмишдир; 1988 ил референдумунда Пиночет щакимиййяти дюврцнцн бцтцн щцгуги нормалары Конститусийадан чыхарылмышдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы бирбаша цмуми сечкиляр йолу иля 4 ил мцддятиня (икинъи дяфя сечилмяк щцгугу йохдур) сечилян президентдир. Президент щюкумят цзвлярини, сяфирляри, бцтцн нюв силащлы гцввялярин команданларыны вя Милли полис ряисини тяйин етмяк, али вя апеллйасийа мящкямяляринин тяркиблярини мцяййянляшдирмяк, ганунвериъилик тяшяббцсц иля парламентя ганун лайищяляри чыхармаг сялащиййятляриня маликдир. Ганунвериъи щакимиййят олан парла- мент ики палатадан – Сенатдан вя Депутатлар палатасындан ибарятдир: Сенатын 8 ил мцддятиня сечилян 38 цзвц (сенаторларын йарысы щяр 4 илдян бир йенидян сечилир); Депутатлар палатасынын 4 ил мцддятиня сечилян 120 цзвц (60 сечки даирясинин щяр бириндян 2 нцмайяндя) вардыр. Ч.-дя чохпартийалы систем мювъуддур. Ясас сийаси партийалар: Христиан-демократ партийасы, Демократик партийа, Сосиалист партийасы, Радикал сосиал-демократик партийа, Коммунист партийасы, Мцстягил демократик иттифаг вя с.


  Təbiət
  Ç.-nin ərazisi Sakit okean sahilləri ilə And yüksəkdağlıqları arasında ensiz bir zolaqla (orta hesabla təqr. 175 km) şm.-dan c.-a 4300 km məsafədə uzanır.

  Охос-дел-Саладо даьы.


  Relyef. Ç. dağlıq ölkədir. Relyefində uzununa 3 qurşaq (ş.-də Baş And Kordilyer, q.-də And d-rının Sahil Kordilyer silsilələri və bunların arasında Uzununa dərə) mövcuddur. Sahil Kordilyer silsiləsi (hünd. 3200 m-ədək), demək olar ki, bütün uz. boyu düzxətli abrazion buxta sahilinə enərək, 41°30′ c.e.-ndən c.-da Cənubi Ç.-nin Çiloe və digər a-rına keçir. Tamaruqal və Atakama səhralarından ibarət olan Uzununa dərə (hünd. 2600 m-ədək) Ankud körfəzinədək tədricən enərək boğazlar sistemini yaradır. Baş And Kordilyer silsiləsi, əsasən, Ç. ilə Argentinanın sərhədi boyu keçir; Ç. ərazisində ən hünd. zirvəsi (6880 m) Oxos-del-Salado d.-dır; 35° c.e.-nədək əksər zirvələrin hünd. 6000 m-dən yuxarıdır və çoxu sönmüş və fəaliyyətdə olan (Qualyatiri, San-Pedro, Lyulyaylyako, Tupunqato, Maypo və s.) vulkan konusudur. C.-a doğru And d.-rı alçalır (San-Valentin d., 4058 m), vulkan zirvələrinə daha çox q. ətəklərində, əsasən, 37° və 43° c.e.-ləri arasında rast gəlinir; buzlaqlar çoxalır. Cənubi Ç.-nin sahilləri girintili-çıxıntılıdır. Ölkənin bütün ərazisi seysmik zonada yerləşir; tez-tez zəlzələlər olur.

  Атакама сящрасы.


  Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar.
  Ç.-nin bütün ərazisi And (Kordilyer) geosinklinal qırışıqlıq qurşağı hüdudlarında yerləşir. Qırışıqlığın bünövrəsini Paleozoy və Kembriyəqədər yaşlı metamorfik süxurlar təşkil edir. Çökmə örtüyü Yura-Tabaşirin çökmə qatlarından (ş.-də), andezitlərdən (q.-də), həmçinin Tabaşir-Paleogenin vul- kanitlərindən ibarətdir. Tabaşir-Paleogen yaşlı qranitoidlər geniş yayılmışdır. Ölkənin c. hissəsi (Pataqoniya And d-rı) üçün Üst Yura və Alt Tabaşirin spilit-diabaz və fliş qatları və Üst Tabaşir-Paleogenin molassları səciyyəvidir; bu hissə Mərkəzi And d-rından daha mürəkkəb quruluşu ilə fərqlənir. Ç. mis və şora ehtiyatına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur. İri kükürd, dəmir filizi, manqan, qurğuşun, sink, daş kömür, neft, qaz yataqları var. Nəhəng mis-porfir yataqları (Çukikamata, El-Salvador, El-Tenyente və s.) Tabaşir-Paleogenin vulkan-plutonik kompleksi ilə əlaqədardır. Mis filizlərinin emalı zamanı mislə yanaşı xeyli miqdarda molibden, gümüş, qızıl və nadir elementlər də alınır. Şora yataqları (Tokopilya, Pedro-de-Valdiviya, Mariya-Elena, İkike, Taltal və s.) duz, gips, boratlarla birlikdə Uzununa dərə qrabeninin qurumuş göllərindədir. Vulkan mənşəli kükürd yataqları (El-Takora, Konkola və s.) Ç.-nin Boliviya və Argentina ilə sərhədində yerləşir. Skarn tipli dəmir filizi yataqları, əsasən, Sahil Kordilyer d-rındadır (El-Romeral, El-Alqarrobo, El-Karmen, El-Tofo və s.); ən böyük yataq (El-Lako) Dördüncü dövrün eyniadlı vulkanı ilə əlaqədardır. Ölkədə manqan filizlərinin ehtiyatı çox azdır; sənaye əhəmiyyətli çökmə yataqları (Lambert, Korral-Kemado və s.) Sahil Kordilyer d-rındadır. Qurğuşun və sinkin Sahil Kordilyer d-rının şm.-ında hidrotermal damar tipli kiçik yataqları (Karakoles, Las-Kanyas və s.) var. Pataqoniya And d-rında kəşf olunmuş El-Toko kolçedan-polimetal yatağının filizlərində gümüş və mis də iştirak edir. Sənaye əhəmiyyətli kömürlü çöküntülər ölkənin q. və c. hissələrində yayılmışdır. Kömürün əsas yataqları Magellan boğazı r-nundadır; Paleogen çöküntüləri ilə əlaqədardır. Neft və qaz ehtiyatları cüzidir; əsasən, Kaynozoy molassları ilə dolmuş Magellan ön çökəyində (Odlu Torpaq a.) toplanmışdır.
  İqlim. Ç.-nin ərazisi şm.-dan c.-a doğru müxtəlif iqlim qurşaqlarında yerləşir. Şimali Ç. (28° c.e.-nədək) tropik səhra iqliminə malikdir. Orta aylıq temp-r 12–16-dan 18– 22°C-yədək, illik yağıntı And d-rının yamaclarında 100 mm-ədəkdir; Uzununa dərəyə illərlə yağıntı düşmür (Atakama səhrası). Sahil r-nları dumanlı və çiskinlidir. Mərkəzi Ç. (42° c.e.-nədək) Aralıq dənizi tipli subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Orta aylıq temp-r 8-dən 22°C-yədək, illik yağıntı 2000–2500 mm-ədəkdir. Cənubi Ç.- də okean tipli rütubətli mülayim iqlim hakimdir. Orta aylıq temp-r 3-dən 18°C- yədək, illik yağıntı 2500–3000 mm-dən dağların küləktutan yamaclarında 6000– 7000 mm-ədəkdir.
  Daxili sular. Ç.-nin çayları qısa, gursuludur; Sakit okean hövzəsinə aiddir. Ən böyük çayları Bio-Bio, Kopyapo və Loadır. Çoxlu, əsasən, buzlaq mənşəli göl (Ranko, Lyankiue, Buenos-Ayres, San-Martin və s.) var. Ölkənin şm.-ında, dağarası çökəkliklərdə iri şoranlıqlara rast gəlinir. Şm.-dan c.-a doğru yağıntının miqdarının artması ilə əlaqədar qar xətti 6000 m-dən 500 m-ədək enir; 46°30′ c.e.-ndən aşağılarda buzlaqlar okean səviyyəsinədək düşür.
  Торпаглар, битки юртцйц вя щейванлар алями. Шимали Ч.-дя торпаг-битки юртцйц, демяк олар ки, инкишаф етмямишдир. Сащил золаьында ломас сящра формасийасы сяъиййявидир. Орта Ъ.-нин шm.-нда йарымсящралар йерляшир; мяркязи щиссядя боз-гящвяйи вя гящвяйи торпагларда ксерофил кол ъянэялликляри (матторалес, еспиналес), Анд д-рынын орта йамаъларындакы сащялярдя йухары эетдикъя даь чюлляри иля явяз олунан ъянуб фыстыьы мешяляри вардыр. Узунуна дярядя тябии биткилик галмамышдыр, бурада бяркимиш гараторпаг (вертисоллар) ареаллары сяъиййявидир. Орта Ч.- нин ъ.-унда гонур-мешя, вулканик (андосоллар, трумао) вя батаглашмыш торпагларда рцтубятли сых щямишяйашыл мешяляр (щемиэилейа), Анд д-рында фыстыг-ийняйарпаглы мешяляр вя Алп чямянликляри йерляшир. 46° ъ.е.-ндян ъ.-а субантарктикa гарышыг мешялярi йайылмышдыр; ш. дцзянликляриндя гараторпаьабянзяр вя шабалыды торпаглары олан чюлляр, уъгар ъ.-да батаглашмыш чямянляр вя торфлуглар вардыр. Шимали Ч.-дя aгуарачай тцлкцсц, пума, сцрцнянляр, Ъянуби Ч.-дя пуду маралы вя уемул, ъкунс, самур, батаглыг гундузу, Маэеллан тцлкцсц кулпео вя с. йашайыр; qуш чохдур. Патагонийада гуанако ламасы, эямириъиляр, дявягушу вя s. вардыр. Мцщафизя олунан яразиляр Вилйаррика, Лос-Парагуас, Перес-Росалес, Пуeуе, Хуан-Фернандес mилли парклары вя Науелбута горуьудур.

  Био-Био чайы.


  Ящали
  Ч.-нин ящалиси 3 ясас групдан ибарятдир: испандилли чилилиляр; 20 ясрдя Авропа, Асийа, Америкадан Ч.-йя эялмиш вя испандилли чилилиляря гарышмамыш иммигрантлар вя онларын нясилляри; щинди халглары. Ящалинин 90%-дян чоху чилилилярдир. Щиндиляр-арауканлар (мапучеляр – 0,7 млн.), кечуалар (50 мин), ай- маралар (20 мин), одлуторпаглылар, яксяриййяти испандилли чилилиляр гарышмыш Пасха а.-ндакы полинезийалылар (рапануилиляр) да йашайырлар (1983). Чилилилярин тягр. 70%-и аь иргя аиддир. Щиндиляр (аь иргя гарышмыш) ящалинин 26%-ини тяшкил едир. Иммигрантларын милли тяркиби мцхтялифдир; испанлар вя италйанлар цстцнлцк тяшкил едир. Диндарларын яксяриййяти христиандыр; мцсялманлар да вар. Щиндиляр диллярини вя яняняви етигадларыны гисмян сахламышлар. Ящалинин ортаиллик артымы 1,8%-дир. Орта юмцр мцддяти кишилярдя 72, гадынларда 78 илдир. Орта сыхлыг 1 км2-дя 22,1 няфярдир (2013). Пайтахт Сантйаго вя ятрафы даща сых мяскун- лашмышдыр. Шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 87,7%-дир. Ясас шящярляри: Сантйаго, Валпараисо, Винйа-дел-Мар, Талкауано, Антофагаста вя с.
  Тарихи очерк
  Ч. яразисиндя гядимдян мцхтялиф щинди тайфалары мяскунлашмышлар. Ч. яразисинин илк сакинляри 13 мин ил яввял Анд даьларынын мцнбит вадиляриндя вя Атакама сящрасынын ващяляриндя мяскунлашмыш мапучеляр олмушлар. Е.я. 8–2-ъи минилликлярдя Валле де Арикада юлцлярин балзамланмасы (мумийаланмасы) иля мцшайият олунан Чинкорро мядяниййяти мювъуд иди. Тягр. е.я. 600 илдя Пасха а.-нда Полинезийа халглары мяскунлашмышдылар. Ис- панларын эялишинядяк Ч.-нин шм. щиссясиндя кечуалар вя аймаралар, мяркязи щиссясиндя мапучеляр, ъ.-унда алакалуфлар, йаганлар, оналар вя диаэитляр йашайырдылар. 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Ч.- нин шм. щиссяси (Мауле чайынадяк) инкляр тяряфиндян ишьал едилди. Мауле чайындан ъ.-да йашайан мапуче тайфалары инадлы мцгавимят эюстяряряк инкляря табе олмадылар. Ч. яразисиня эялян илк авропалы Ф. Маэеллан иди (1520). Маэеллан боьазы онун шяряфиня адландырылмышдыр. 1533 илдя Ф. Писарронун башчылыг етдийи испан гошунлары бюйцк гцввя сярф етмядян инклярин сярвятлярини яля кечирсяляр дя, Атакама сящрасы вя Анд даьлары иля ящатя олунмуш Ч. яразисиня доьру ирялилямяйя ъясарят 

  Ранко эюлц.


  етмядиляр. 1535–50-ъи иллярдя испан конкистадорлары Ч.-нин сащилбойу яразилярини ишьал едяряк бурада бир нечя шящярин – Сантйаго, Ла-Серена, Валпа- раисо, Нуева-Естремадура, Консепсйон (1550) вя Валдивийанын (1552) ясасыны гойдулар. 1541 илдя мапучеляр Сантйагону яля кечирмяйя ъящд эюстярдиляр. Инклярин щакимиййяти алтында олан шм. р- нларыны испанлар асанлыгла яля кечирдиляр. Мапучелярин йашадыглары р-нларын табе едилмяси ися щярби ямялиййатларла мцшайият олунду. 1553 илдя Лаутаронун башчылыьы иля мапучеляр Тукапел йахынлыьында испанлара галиб эялдиляр, 1554 илдя ися Мариуенйу йахынлыьында испанлары дармадаьын етдиляр. 1557 илдя Лаутаро юлдцрцлдц. 1558 илдя Ч.-дя Фернандо де Сантилйан тяряфиндян испанлар вя мапучеляр арасында мцнасибятляри низамлайан, “Сантилйан верэиляри” ады иля танынан илк ганунлар щазырланды. 1578 илдя Ф. Дрейк Валпараисо портуну гарят етди вя Ла Серенаны тутмаьа уьурсуз ъящд эюстярди. Сонракы йцзилликляр ярзиндя дяниз гулдурлары даима Ч. яразисиня щцъумлар тяшкил едирдиляр. 1597 илдя мапучелярин башчысы сечилян Пелентаро Арауканийа йахынлыьындакы Валдавийа, Осорно вя с. шящярляря гаршы эениш щцъум ямялиййатларына башлады. 1599 илдя мапучеляр Валдавийаны яля кечирдиляр, испан гошунлары ися Био Био чайынын архасына чякилди. 1641 илдя баьланмыш Куилли сцлщцня эюря, бу чай испанлар вя мапучеляр арасында сярщяд кими танынды. Испанлар итирилмиш торпаглары даима гайтармаьа чалышсалар да, онларын ъящдляри баш тутмады. Йалныз 100 илдян сонра, 1881 илдя Чили вя Арэентина гошунлары мапучелярин яразилярини эери алмаьа наил олду. Бу 300 иллик мцбаризя “Арауко мцщарибяси” адландырылыр. 16 ясрин орталарында Ч. яразиси Перу витсе-краллыьынын тяркибиня дахил едилди, 1788 илдя мцстягил эенерал-капитанлыьа чеврилди. Испанлар Ч.-дя гиймятли металларын зянэин йатагларыны ашкар едя билмядиляр вя 17–18 ясрлярдя Испанийанын йохсул яйалятляриндян мцщаъирлярин, щямчинин баскларын ахыны иля мцстямлякяляш- дирмя кянд тясяррцфаты характери алды. Ч.- нин мяркязи щиссясиндя буьда, арпа, чятяня, цзцм беъярилмясиня, щямчинин гарамал вя гойун йетишдирилмясиня башланылды. Мис щасилаты 18 ясрдян мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башлады. Бунунла да Ч.-нин мцасир игтисадиййатынын ясасы гойулду. Бу дюврдя ящалинин метисляшмяси просеси эедирди. 19 ясрин яввялляриндя метисляр ящалинин 80%-ини тяшкил едирдиляр.

  Тулор йашайыш мяскяни. Е.я. 800 – б.е. 1100 илляр. Сан-Педро-де-Атакама.

  18 ясрин 2-ъи йарысында Ч.-дя испанлар вя ири мцлкядарлара гаршы халг кцтляляринин мцбаризяси эцъляняряк 1780–82 иллярдя азадлыг мцщарибясиня чеврилди. Испанийа мцстямлякя идаряси 1808 илдян Наполеон Бонапартын нязаряти алтында иди. Наполеон Испанийа тахтына юз гардашы Жозефи чыхармышды. 1808 ил сентйабрын 18-дя Ч.-дя испан кралына садиг галан вя юз ордусу олан щюкумят хунтасы йарадылды. Бу щадися крала садиг ройалистляр вя Х.М. Карреранын башчылыг етдийи либерал вятянпярвярляр арасында вятяндаш мцщарибясиня сябяб олду. 1812 илдя Ч.-нин Испанийа кралындан формал асылылыьыны нязярдя тутан конститусийа лайищяси щазырланды. 1813 илдя вятянпярвярляр ордусунун башчысы Б. О’Хиээинс Каррераны явяз етди. 1814 ил октйабрын 1-дя Х.М. Каррера вя Б. О’Хиээинсин рящбярлик етдийи Ч. азадлыг ордусу Испанийа гошунларына мяьлуб олду, орду рящбярляри ися Арэентийайа гачды. 1814–17 илляр реконкистадорлар дюврц адланыр. Арэентиналы Х. Сан-Мартинин кюмяйи иля реконкистадорлар испанлара гаршы мцштяряк орду тяшкил етдиляр. 1817 ил февралын 12-дя бу орду Чакабуко йахынлыьында сайъа цстцн олан испанлары дармадаьын етди. 1818 ил февралын 12-дя Ч. мцстягил дювлят елан олунду. 1823 илдя кюлялик ляьв едилди. 1826 илдя испанлар цзяриндя гяти гялябя газанылды. 1818 илдя республика идарячилик формасыны тясбит едян Ч. конститусийасы гябул олунду. Бцтцн иъраедиъи щакимиййят али щаким О’Хиээинсин ялиндя ъямлянди. Ч. башга дювлятлярля мцнасибятляр гурмаьа башлады. 1822 илдя Б.Британийа Ч.-йя 5 млн. песо мябляьиндя боръ верди, бунунла да юлкядя инэилис капиталынын нцфузу эцълянди. О’Хиээинсин торпаг олигархийасы вя католик килсясинин имтийазларына гаршы мцбаризяси, мцтярягги ислащатлар кечирмяк вя килсянин нцфузуну мящдудлашдырмаг ъящдляри феодал-клерикал даирялярин наразылыьына сябяб олду. 1822 илин октйабрында сийаси гурулушун демократикляшдирилмяси вя аристократийанын имтийазларынын мящдудлашдырылмасына доьру йюнялмиш йени конститусийанын елан едилмяси юлкядя вязиййятин даща да кяскинляшмясиня эятириб чыхарды. Иртиъачы гцввялярин тязйиги иля О’Хиээинс юз сялащиййятлярини дайандырараг мцщаъирят етмяйя мяъбур олду. 1823 илдя О’Хиээинсин сийасятини давам етдирмяйя чалышан эен. Р. Фрейре президент сечилди. Мцхтялиф груплашмалар арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя 1830 илдя хариъи капиталистляря архаланан, торпаг сащибляри олигархийасынын вя килсянин мянафейини тямсил едян мцщафизя- карларын гялябяси иля баша чатды. 1833 ил конститусийасы онларын щюкмранлыьыны тясбит етди. Мцщафизякар щюкумятляр 1875 илядяк щакимиййятдя галды. 19 ясрин 30– 40-ъы илляриндя Ч.-дя чохсайлы милли вя хариъи мцяссисяляр мейдана эялди. 1879 илдя Б.Британийа Перу вя Боливийа яразисиндяки ири шора йатагларыны яля кечирмяк мягсядиля Ч.-ни онлара гаршы мцщарибяйя башламаьа тящрик етди [Икинъи Сакит океан мцщарибяси (1879–83)]. Мцщарибя нятиъясиндя Перунун Тарапака вя Боливийанын Антофагаста яйалятляри Ч.- йя кечди. Шора йатагларынын яля кечирилмяси капитализмин сцрятли инкишафына тякан верди. 1886 илдя юлкянин мцстягил игтисади вя сийаси инкишафынын тяряфдары олан либерал Х.М. Балмаседанын щакимиййятя эялмяси хариъи инщисарлар, кился вя щярбчилярин али тябягяляри тяряфиндян мцдафия олунан олигархийанын наразылыьына сябяб олду. Онлар тяряфиндян башланан вятяндаш мцщарибяси нятиъясиндя 1891 илдя Х.М.
  Балмаседа президент вязифясиндян эетмяйя мяъбур олду. Щакимиййятя юлкянин инэилис, 20 ясрин яввялляриндян ися американ капиталына табе олмасына шяраит йаратмыш малиййя вя торпаг сащибкарлары елитасынын нцмайяндяляри эялдиляр. Аьыр игтисади вязиййят 1905–07 иллярдя Икике, Антофагаста, Консепсйонда эениш вцсят алмыш зящмяткешлярин тятилляриня сябяб олду. Фящля синфинин мцтяшяккиллийи артды. 1909 илдя Чили Фящляляри Федерасийасы (ЧФФ), 1912 илдя Сосиалист Фящля партийасы (СФП) йарадылды.

  Моаиляр – даш щейкялляр. 10–16 ясрляр. Пасха адасы.

  Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы Ч. битяряф галды. Мцщарибядян сонра игтисади вязиййятин писляшмяси иля ялагядар вя Русийада Октйабр чеврили- шинин (1917) тясири алтында юлкядя ингилаби щярякат эцълянди. 1922 илдя СФП Чили Коммунист партийасы (ЧКП) кими йенидян тяшкил едилди. 1924 илин сентйабрында А. Алессандри Палма щюкумяти деврилди вя щакимиййятя щярби хунта кечди. 1925 илин йанварында щярбчиляр К. Ибанйес дел Кампонун башчылыьы иля дювлят чеврилиши етдиляр. Сентйабр айында ири буржуазийа вя торпаг олигархийасынын сийаси иттифагыны якс етдирян конститусийа гябул едилди. 1927 илдя щярби назир К. Ибанйес президенти щакимиййятдян узаглашдырараг диктатура гурду. Коммунист партийасы, ЧФФ, щямчинин анархо-синдикалист тяшкилатлар ганунсуз елан едилди. 1931 илдя диктатура ялейщиня донанмада цсйан баш верди. 1932 илин ийунунда полковник М. Грове Валйехонун башчылыьы иля сол забитляр хунтасы чеврилиш едяряк ъями 12 эцн мювъуд олмуш Чили Сосиалист Респ.-нын йарандыьыны елан етдиляр. Тезликля баш вермиш йени щярби гийам нятиъясиндя республика сцгута уьрады. 1932 илин октйабрында А. Алессандри Палма йенидян щакимиййятя эялди. 1936 илин мартында коммунистляр, радикаллар вя сосиалистлярин иштиракы иля Халг Ъябщяси (ХЪ) йарадылды. 1938 илдя ХЪ-нин намизяди радикал П. Аэирре Серда президент сечилди. Аэирре щюкумяти бир сыра мцтярягги ислащатлар (ямяк гануну, кяндлиляр цчцн банк кредити вя с.) щяйата кечирди, лакин иртиъачыларын тязйиги иля аграр ислащаты щяйата кечирмяйя ъясарят етмяди. Саь сосиалистлярин хяйаняти нятиъясиндя 1941 илдя ХЪ даьылды. 1942 илдя ЧКП-нин тяшяббцсц иля коммунистляр, радикаллар вя демократларын Демократик Иттифагы (ДИ) йарадылды. Ч. 1945 илин февралында Алманийайа, апрелиндя ися Йапонийайа мцщарибя елан ется дя, фактики олараг Икинъи дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмирди. 1946 илдя Ч. президенти сечилян ДИ-нин намизяди радикал Г. Гонсалес Видела щюкумяти АБШ-ын тящрики иля 1947 илин октйабрында ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри (1944 илдя йарадылмышды) позду. 1948 илдя Милли конгрес “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” гябул етди. Бу гануна эюря ЧКП, щямкарлар иттифаглары вя диэяр демократик тяшкилатларын фяалиййяти гадаьан олунду. Ч. игтисадиййатында щаким мювгеляри АБШ инщисарлары яля кечирди. Коммунистлярин тяшяббцсц иля 1951 илдя Халг ъябщяси (исп. Френте дел Пуебло), 1953 илдя Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары Мяркязи, 1956 илдя 

  Чакабуко дюйцшц. 1817 ил.


  ися коммунистляри, сосиалистляри вя диэяр сол гцввяляри бирляшдирян Халг Фяалиййяти Ъябщяси (ХФЪ; исп. Френте де Аъъиóн Популар; ФРАП) йарадылды. ХФЪ-нин тязйиги иля 1958 илдя “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” ляьв едилди, ЧКП легал фяалиййятя башлады. 1958 илдя ири капиталын дястяклядийи саь гцввялярин нцмайяндяси Х. Алессандри президент сечилди. Алессандри щюкумяти юлкяни хариъи капиталын ющдясиня верди, фящля щярякатыны йатыртды. 1964 илдя Христиан-Демократ партийасынын саь ганадынын лидери Е. Фрей Монталва ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри бярпа етди, бир сыра буржуа-демократик ислащатларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутан “азадлыг шяраитиндя ингилаб” програмыны елан етди. Лакин щюкумят тяряфиндян мисин “чилиляшдирилмяси” (АБШ инщисарларына мяхсус сящмлярин тядриъян алынмасы) сийасяти АБШ ширкятляринин эялирлярини демяк олар ки, мящдудлашдырмады. 1967 илдя елан едилмиш аграр ислащат олдугъа лянэ щяйата кечирилирди. Бцтцн бунлар халг кцтляляринин наразылыьына, ЧКП вя ХФЪ-нин нцфузунун артмасына сябяб олурду. 1969 илин декабрында юлкядя илк дяфя сол партийа вя тяшкилатларын иттифагы олан Халг Бирлийи йарадылды. 1970 илин сентйабр сечкиляри заманы щямин блокун нцмайяндяси сосиалист С. Алйенде гялябя газанараг юлкянин президенти сечилди. С. Алйенде щюкумятинин иряли сцрдцйц ясаслы сосиал-игтисади дяйишикликляр програмы ящалинин эениш тябягяляри тяряфиндян ряьбятля гаршыланды. АБШ инщисарларына мяхсус олан мис-мядян мцяссисяляри миллиляшдирилди, милли сянайе, мцлкядар вя
  малиййя олигархийасынын фяалиййяти мящдудлашдырылды, латифундизм системиня фактики олараг сон гойан аграр ислащат щяйата кечирилди. Зящмяткешлярин мадди вязиййятини вя пенсийа тяминатыны йахшылашдырмаг, мянзил тикинтисини эенишляндирмяк, ишсизлийи ляьв етмяк мягсядиля мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди. Куба иля дипломатик мцнасибятляр бярпа олунду, сосиалист дювлятлярля ялагяляр гурулду. Буна бахмайараг Алйенде щюкумяти юз програмыны щяйата кечирмяк цчцн тезликля вясаит чатышмазлыьы иля цзляшди. Хярълярин азалдылмасына йол вермямяк цчцн бцдъя кясирини арадан галдырмаг мягсядиля щюкумят пул чап етдирмяйя башлады, гиймятлярин артмасынын гаршысыны алмаг цчцн ися ямтяя вя хидмятлярин гиймятлярини нязарят алтына алды. С. Алйенденин сийасяти мцщафизякар малиййя, сянайе, латифундийа даиряляринин мцгавимяти вя хариъи корпорасийаларын тязйиги иля гаршылашды. Бу, сонрадан игтисади бющрана эятириб чыхармыш игтисади чятинликлярин мейдана эялмясиня сябяб олду. Щиперинфлйасийа вя ямтяя дефисити саь мцхалифят тяряфиндян малиййяшдирилян тятилляр, кцчя иьтишашлары вя терроризмля мцшайият олунан сосиал эярэинлийин артмасына эятириб чыхарды. Ири АБШ вя бейнялхалг банкларын Ч.-йя гаршы кредит бойкоту игтисади вязиййяти даща да эярэинляшдирди. Президент С. Алйенде мцнтязям олараг бир тяряфдян ислащатлары сцрятляндирмяйи тяляб едян сол радикалларын, диэяр тяряфдян ися ислащатлары дайандырмаг вя сосиал тяминатлардан имтина етмяйи тяляб едян саьларын тязйигиня мяруз галды. 1973 илин сентйабрында баш вермиш щярби гийам заманы С. Алйенде интищар етди. Эен. А. Пиночетин башчылыг етдийи щярби хунта щакимиййятя эялди. Конститусийа ляьв едилди, Милли конгрес бурахылды, сол вя сол мяркязчи партийа вя тяшкилатлар, щямчинин Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары гадаьан олунду. Саь партийаларын фяалиййяти яввялъя “дондурулду”, 1977 илдя ися тамамиля гадаьан едилди. Сонра щярби режимин нязаряти алтында йени “сары” щямкарлар иттифаглары тясис едилди. Хунта бцтцн демократик азадлыглары боьараг юлкядя ганлы террор кампанийасына башлады. 30 миндян чох вятянпярвяр юлдцрцлдц. Щярби хунта халгын сосиал наилиййятлярини мящв едяряк торпаьы латифундистляря, мцяссисяляри ися яввялки сащибляриня гайтарды, хариъи инщисарлара тязминат юдяди. Сосиалист юлкяляри иля дипломатик мцнасибятляр кясилди. 1974 илдя А. Пиночет Ч. президенти елан олунду. Щярби хунтанын дахили вя хариъи сийасятинин башлыъа принсиплярини антикоммунизм вя милитаризм тяшкил едирди. Ч. щюкумяти империалист дювлятляри, хцсусян АБШ вя Исраил иля ялагяляри мющкямляндирирди. Щярби хунтанын щакимиййятдя олдуьу иллярдя юлкя игтисадиййаты фялакятли вязиййятя дцшмцш, онун хариъи боръу 22 млрд. доллара чатмышды (1986). 1978 илин декабрында Арэентина вя Ч. арасында мцщарибя тящлцкяси мейдана эялди. Гаршыдурмайа сябяб Бигл боьазында (исп. Беаэле) йерляшян, зянэин нефт йатагларына малик олмалары ещтимал едилян Леннокс, Пиктон вя Нуево а-ры иди. Мцнагишя Ватиканын кюмяйиля сцлщ йолу иля щялл олунду. 1985 ил майын 2-дя сярщядляр щаггында сазиш имзаланды. Мцгавиляйя эюря, щяр цч ада Ч.-нин тяркибиня гатылды. 1980 илдя йени конститусийа гябул олунду, лакин онун тятбиги 1988 илядяк тяхиря салынды. 1988 илдя Ч.-нин бцтцн тарихи ярзиндя баш вермиш ян эениш кцтляви етираз дальалары вя АБШ-ын тязйиги нятиъясиндя А. Пиночет диктатуранын сахланыл- масы мясялясиля баьлы цмцмхалг сясвермясинин кечирилмясиня разылыг верди. Сясвермя яряфясиндя саь партийаларын фяалиййятиня иъазя верилди. 1988 ил окт- йабрын 5-дя А. Пиночет сясвермядя мяьлуб олду, онун йаратдыьы Милли тящлцкясизлик шурасы ися диктаторун сясвермянин нятиъялярини танымамаг вя йени чеврилиш етмяк тяклифини рядд етди. 1989 илдя Ч. демократик идарячилик цсулуна кечди. 1990 илдя кечирилян сечкилярдя христиан-демократларын намизяди П. Ейлвин галиб эяляряк президент вязифясини тутду. Латын Америкасы юлкяляринин чохунда олдуьу кими Ч.-дя дя “Щягигят вя барышыг комиссийа”сы йарадылды. 1993 илдя комиссийа ишини йекунлашдырараг нятиъялярини дяръ етдирди. 1994–2000 иллярдя солчуларын намизяди Е. Фрей Ч. тарихиндя рекорд сяс чохлуьу (57%) иля президент сечилди. Ону Р. Лагос явяз етди (2000–04). 2005 илдя антидемократийа цнсцрлярини, щямчинин щярбчилярин чохсайлы имтийазларыны ляьв едян конститусийа ислащаты кечирилди. 2006 илдя кечирилян президент сечкиляриндя илк дяфя гадын намизяд М. Бачелет президент сечилди. 2010 ил сечкиляриндя кечмиш президент Е. Фрейин оьлу С. Пинйеранын президент сечилмяси иля сон 50 ил ярзиндя илк дяфя саьчыларын намизяди щакимиййятя эялди.


  Тясяррцфат
  Сянайе ъящятдян Ч. Латын Америкасынын инкишаф етмиш юлкяляриндяндир; даьмядян сянайеси, к.т. вя балыгчылыг мящсулларынын истещсалы вя ихраъы цзря ихтисаслашмышдыр. Адамбашына дцшян електрик енержиси вя бир сыра сянайе мящсулларынын (мис вя дямир филизляри, полад, селлцлоз, каьыз) истещсалы цзря гитядя апарыъы йерлярдян бирини тутур. ЦДМ-ин щяъми тягр. 335,5 млрд. доллар (алыъылыг гыбилиййяти паритети цзря; 2013); адамбашына 19100 доллар; реал ЦДМ артымы тягр. 4,4% (2013), инсан инкишафы индекси 0,819 (2013; дцнйанын 186 юлкяси арасында 40-ъы йер) тяшкил едир. ЦДМ-ин структуру (2013): хидмят сферасы 61%, сянайе 35,4%, к.т. 3,6%. Ч. мис филизляри (мцяййян едилмиш ещтийатлары дцнйа ещтийатларынын 1/4-индян чохуну тяшкил едир; щасилат илдя 3,1 млн. т, йатаглары – Чукикамата, Ел-Тенйенте, Андина, Салвадор), тябии шора (ещтийатларына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур, щасилат илдя тягр. 500 мин т; Атакама сящрасынын г. щиссясиндя, Токопилйа р-ну), молибден (онун истещсалы цзря Ч. дцнйа лидерляриндяндир; илдя 18 мин т; йатаглары – Чукикамата вя Салвадор) вя кцкцрдцн (тябии кцкцрд ещтийатлары цзря Ч. дцнйада Ирагдан сонра 2-ъи йердядир) ещтийатлары вя щасилаты цзря дцнйада апарыъы мювге тутур. Дямир филизи (илдя 8,2 млн. т), полиметал (ясасян, синк; илдя тягр. 30 мин т), гиймятли (илдя 39 т гызыл вя мин т эцмцш) вя надир (Ч. яразисиндя дцнйанын литиум ещтийатларынын 30%-дян чоху, щямчинин селен, теллур, ренийа чыхарылыр) металлар, хюряк дузу (илдя 3,5 млн. т, йарысындан чоху ихраъ едилир), йод, нефт вя газ (башлыъа олараг, Одлу Торпаг а.-нда вя Маэеллан боьазынын шм. сащилляри бойу), даш кюмцр щасил едилир. Електрик енержиси истещсалы илдя 62,86 млрд. (2013) кВт·саат тяшкил едир. Емал сянайеси сащяляриндян йейинти (Ч. – мейвя гурусу вя ширяляринин, балыг консерви вя унунун, щямчинин дцнйада ян ири йцксяккейфиййятли шяраб истещсалчысы вя ихраъатчыларындан биридир, шяраб сатышынын щяъми цзря Гярби Авропада Италийа вя Франсадан сонра Ч. 3-ъц йери тутур), кимйа (партлайыъы маддялярин истещсалы вя ихраъы; Вапараисо, Сантйага) вя нефт-кимйа (Консепсйон, Конкон, Манантйалес), ялван (Ч. Латын Америкасында ян ири, дцнйада ися апарыъы мис истещсалчыларындандыр; илдя 1,3 млн. т; илкин мис истещсалы цзря дцнйада 1-ъи, сафлашдырылмыш мис истещсалы цзря АБШ вя Йапонийадан сонра 3-ъц йери тутур; мисяритмя мяркязляри мис йатагларына йахын йерляшир: Чукикамата, Потрерилйос, Ел-Тенйенте, Салвадор) вя гара (юзцнцн дямир вя манган филизляри ясасында; Уачипато) металлурэийа, аьаъ емалы вя селлцлоз-каьыз (каьыз, картон, аьаъ-йонгар вя аьаъ-лифли плитяляр) даща чох инкишаф етмишдир. Яняняви олараг тохуъулуг вя айаггабы-дяри (ясас мяркязляри: Сантйаго, Валпараисо, Консепсйон) сянайеси инкишаф етмишдир, машынгайырма (эямигайырма) инкишаф етмякдядир.

  Чукикамата мис мядяни.

  Цзцм плантасийасы. Касабланка.


  К.т.-нда ири торпаг сащибкарлыьы цстцнлцк тяшкил едир. Ч. юзцнц ярзаг иля там тямин едир; бир сыра к.т. мящсуллары ихраъ олунур. Юлкя яразисинин 15,3%-и к.т. цчцн йарарлыдыр, отлаг вя чямянликляр 52,4%-ни тутур. Апарыъы сащя дянли биткилярин (тахыл, арпа, йулаф, чялтик, гарьыдалы) истещсалы цзря ихтисаслашмыш биткичиликдир. Щямчинин шякяр чуьундуру, эцнябахан, тцтцн беъярилир. Ясас якинчилик р-ну Мяркязи Ч.-дир. Юлкянин шм.-нда даща чох гарьыдалы, ъ.-да ися картоф беъярилир. Баьчылыг вя цзцмчцлцк инкишаф етмишдир. Ч. цзцм вя киви цзря Латын Америкасында апарыъы (Йени Зеландийа вя Италийадан сонра дцнйада 3-ъц) истещсалчы вя ихраъатчы, эавалы, армуд, шафталы вя алманын ири ихраъатчыларындан биридир. Йыьым (илдя млн. т): буьда 1,23; гарьыдалы 0,9; шякяр чуьундуру 2,8; картоф 0,9; помидор 1,4; цзцм 1,53; алма 0,9. Ятлик-сцдлцк (ясасян, отлаг) щейвандарлыг инкишаф етмишдир. Гарамалын цмуми сайы 3,9 млн. (Мяркязи Ч. р-нларында), давар 4,5 млн. (ясасян, Ъянуби Ч.-дя), донуз 1,5 млн. тяшкил едир. Сащилбойу р-нларда балыгчылыг (гызылбалыг, треска, тунес вя с.) вя дяниз мящсуллары щасилаты (истридйя, краб, омар, кревет; цмумиликдя илдя 7,5 млн. т овланыр) инкишаф етмишдир; даь эюлляриндя чохлу балыг овланыр.

  Торрес дел Пейн Милли Паркы.


  Хидмят сферасы. Ч. игтисадиййатында рекреасийа хидмятляри ящямиййятли йер тутур. Туризмдян ялдя олунан эялир 13,6% артараг 4,5 млрд. доллар тяшкил етмишдир (1,5 млрд. хариъи туризмдян; 2005). Щяр ил юлкяйя 2,5 млн. хариъи турист эялир (2007). Туристляри, ясасян, Ч.-нин тябияти хцсусиля горуглар ъялб едир: Пампа дел Тамаругал Милли Горуьу, Торрес дел Пейн Милли Паркы, Серро Кастилло Милли Горуьу, Лагуна Сан Рафаел Милли Паркы вя с. Мяркязи Анд даьларында чохлу сайда бейнялхалг дяряъяли гыш идманы мяркязляри (Портило, Валле Невадо, Термас де Ъщиллáн) йерляшир. Ариъа, Антофагаста, Ла Серена, Кокимбо вя с. ясас йай (декабр–март) истиращят зоналарыдыр. Винйа дел Маар юз чимярликляри, казиносу, щяр ил бурада кечирилян вя Латын Америкасында ян мцщцм сайылан мусиги фестивалы иля шющрят тапмышдыр. Пичилему чимярлийи Ъянуби Америкада ян йахшы сюрфинг мяканыдыр. Ч.-йя туристляри ъялб едян щям дя юлкянин тарихи абидяляридир. Р.П. Густаво Ле Пейн вя Сан Миэел де Азапа Археоложи музейляриндя дцнйада ян гядим мумийалар горунуб сахланылыр.
  Няглиййат. Д.й.-ларынын уз. (мин) 7,8 км, автомобил йолларынын уз. 77,8 км-дир (о ъцмлядян 18,1%-и бяркюртцклц). Миник автомобилляри автопаркы (млн.) – 888,6, йцк машынлары вя автобуслар 469,1. Ири портлары: Валпараисо, Антофагаста, Арика, Икике, Пунта-Аренас. Хариъи игтисади ялагяляр. Даь-мядян сянайеси мящсуллары (дяйярин тягр. 45%-и), ярзаг (20%-и, о ъцмлядян мейвя-тярявяз, балыг вя балыг консервляри, ширяляр, шяраб вя с.), каьыз вя селлцлоз, кимйяви мящсуллар ихраъ едилир. Ясас хариъи тиъарят тяряфдашлары: АБШ, Йапонийа. Бразилийа, Арэентина, Алманийа.

  Силащлы гцввяляр
  Ч.-нин силащлы гцввяляри (СГ) гуру гошунлары (ГГ), ЩЩГ вя ЩДГ-дян ибарятдир. Али баш командан президентдир. Иллик щярби бцдъя 1,66 млрд. доллар тяшкил едир (2005). ЩДГ щярби-дяниз донанмасы, щярби дяниз авиасийасы, дяниз пийадалары, хцсуси тяйинатлы щисся вя бюлмялярдян ибарятдир. ЩДГ 4 суалты гайыг, 8 фрегат, 7 ракетли катер, 3 десант эямиси, 3 кюмякчи эями, 1 тялим эямиси, 30 тяййаря, 20 щеликоптер, дюйцш-кяшфиййат машынлары, тыртыллы вя тякярли автомобилляр, гаубитсаларла силащланмышдыр. ЩЩГ-нин тяркибиндя 185 тяййаря (о ъцмлядян дюйцш тяййаряси, тялим тяййаряси, нягл. тяййаряси вя с.), 26 щеликоптер вар. Силащлары вя щярби техникасы, ясасян, АБШ вя Алманийа истещсалыдыр. СГ чаьырыш ясасында комплектляшдирилир; щярби хидмят мцддяти ГГ-дя 12 ай, ЩЩГ вя ЩДГ-дя 22 айдыр. 2005 илдян мцгавиля ясасында комплектляшдирмя щяйата кечирилир.

   Сящиййя
  Ч.-нин Сящиййя Назирлийи тяркибиндя Сящиййянин Милли Фонду, Чили Иътимаи Сящиййя Ин-ту, Гидаланма Мяркязи фяалиййят эюстярир. Ч.-дя ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян доьум сайы 14,1, юлцм сайы 9,4-дцр (2012). Ящалинин орта йашы 32,8 илдир. Сящиййяйя гойулан цмуми хяръ ЦДМ-ин 7,2 %-ни тяшкил едир, адамбашына сящиййя хяръляри 1606,1 АБШ доллары, дювлят сящиййя хяръляри 780,6 АБШ доллары тяшкил едир (2012). 2012 илдя юлкядя гызылйел иля 876, эюй юскцрякля 5762 хястялянмя щалы гейдя алынмышдыр. Ящалинин щяр 100 мин няфяриндян 1,3-ц вярямдян, 2,4-ц ИИВ-дян юлмцшдцр. Юлкядя вярямля мцбаризя мягсядиля Милли Бцдъя Програмы фяалиййят эюстярир.

  Идман
  Бядян тярбийяси вя идман мясяляляри иля Бядян Тярбийяси Ин-туту Тящсил Назирлийи иля бирэя мяшьул олур. Ч. Олимпийа Комитяси 1896 илдя йарадылмышдыр. Щямин илдян Ч. идманчылары Олимпийа Ойунларында иштирак етмиш, бокс (1эцмцш, 2 бцрцнъ медал, 1956), атчылыг идманы (2 эцмцш, 1952) вя йцнэцл атлетика (2 эцмцш, 1928 вя 1956) идман нювляриндя Олимпийа мцкафатчылары олмушлар. Сон Олимпийа Ойунларында (2000, 2004, 2008) Ч. идманчылары 2 гызыл, 1 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.

  Тящсил. Елм вя мядяниййят мцяссисяляри Ибтидаи иъбари тящсил 8 иллик (6–14 йаш), орта тящсил 4 илликдир (14–18 йаш). Али тящсил мцяссисяляриня ун-тляр, пешя ин-тлары вя техники тядрис мяркязляри дахилдир. Ч.-дя али тящсил пуллудур. Юзял ун-тляр Тящсил академийасынын нязарятиндядир. Али тящсил мцяссисяляриня Санто Томас де Акино ун-ти (ясасы 1622 илдя гойулмуш, 1738 илдя Испанийа кралы V Филиппин шяряфиня Сан Филипп ун-ти адланмышдыр), Чили ун-ти (Универсидад де Ъщиле, Сантйаго, 1842), Атакама ун-ти (1981), Талка ун-ти (1981, Теъника дел Есфадо ун-ти ясасында йарадылмышдыр) вя c. дахилдир. Дювлят ун-тляри, ясасян, али тящсил шурасы вя Чили ун-тляри ректорлары шурасы тяряфиндян координасийа едилир. Гядим ун-тляр вя пешя-техники мяктябляри академик мухтариййятя маликдир. Елми идаряляри: Милли Астрономийа Рясядханасы (1852), Сейсмоложи вя вулканик активлийя нязарят хидмяти (1908), Рийази моделляшдирмя мяркязи (2000), Чили нцвя енержиси комиссийасы вя с. 20-дян артыг милли вя бейнялхалг ящямиййятли мяркяз фяалиййят эюстярир.

  Чили Университети. Сантйаго.


  Кцтляви информасийа васитяляри
  Ч.-дя 1922 илдян радио вя 1957 илдян телевизийа фяалиййят эюстярир. Бурада 63 телевизийа (1997) вя 1490 радиостансийа вар (2006). Метрополис-Интеръом вя ВТР-Ъаблед кабел телевизийасы шябякясинин йайымлары юлкянин 95%-ни ящатя едир (2002). “Аэенъиа Ъщиле Нотиъиас” мятбуат аэентлийи фяалийййят эюстярир. Дюври мятбуат, ясасян, “Ел Меръурио” вя “ЪОПЕСА” (Ъонсоръио Периодíстиъо де Ъщиле) медиаширкятляри тяряфиндян бурахылыр. Пайтахт Сантйагода 9 ясас гязет, о ъцмлядян “Ел Меръурио”, “Лас Úлтимас Нотиъиас” вя с. гязетляр чыхыр. Хариъи диллярдя дя бир нечя гязет чыхыр: “Пиъщилему Неwс” (инэ.), “Тще Сантиаэо Тимес” (инэ.), “Ъондор” (алм.) вя с. Интернет истифадячилярин сайы 5,57 млн. (2007).

  Ядябиййат
  16 ясря гядяр юлкянин йерли сакинляри олан арауканларын йазысы олмамышдыр. Конкистадорларын эялишиндян сонра йазылы ядябиййат испан дилиндя инкишаф етмяйя башламышдыр. Испан шаирляриндян А. де Ерсилйанын йерли ящалинин мцстямлякячиляря гаршы мцгавимятини якс етдирян “Араукана” вя П. де Онйанын “Арауканын табе едилмяси” поемалары бу дювря аиддир. Креол фолклору трансформасийа олунмуш испан халг поезийасындан ибарят иди. 17 – 18 ясрлярдя тарихи хроника жанры инкишаф етди (А. де Овалйе, “Чили краллыьынын тарихи хроникасы”; Д. де Росалес, “Чили краллыьынын цмуми тарихи”, Ф. Нунйес де Пинеда-и-Баскунйан, “Хошбяхт ясир”). 1810–26 иллярин азадлыг мцщарибяси заманы ядябиййатын ясас жанры публисистика иди. “Аурора де Ъщиле” (1812 – 13) адлы илк Ч. гязетинин йарадыъысы А. Енрикес онун ясас нцмайяндяси олмушдур. Мцстягиллик газандыгдан (1818) сонра бурадакы сийаси щяйатын нисби сабитлийи нятиъясиндя Латын Америкасы юлкяляринин бир чох ядябиййат хадими цчцн Ч. сыьынаъаг йериня чеврилди. Ч. мядяниййятинин инкишафында Венесуела шаир вя алими А. Белонун мцщцм хидмяти олмушдур. Ч. ядябиййатында милли юзцнямяхсуслуьун йаранмасы йазычы, философ, иътимаи хадим Х.В. Ластаррийанын ады иля баьлыдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысында поезийада романтизм цстцнлцк тяшкил едирди, нясрдя ися мяишят тясвири (костумбризм) ясас йер тутурду. Онун баниси Х. Валйехо щека- йяляриндя ъямиййятин сатирик тясвирини вермишдир. Костумбризм хцсусиййятляри автобиографик ясярлярдя вя мемуар ядябиййатында да цстцнлцк тяшкил едирди. Латын Америкасынын башга юлкяляриндян яввял капитализм йолуна гядям гоймуш Ч.-нин сосиал-тарихи инкишафы 19 ясрин орталарында ядябиййатда тянгиди реализмин мейдана эялмясиня сябяб олду. Онун баниси А. Блест Гана иди. “Чили бяшяри комедийасы” роман силсилясиндя 19 ясрин орталарындакы Ч. ъямиййятини тясвир едирди. Ядибин ясярляринин (“Мартин Ривас” романы вя с.) ясас мювзусу пулун щаким рол ойнамасы нятиъясиндя мейдана эялян мяняви конфликтляр иди. Л. Оррего Луко да “Бюйцк ев” ясяриндя мцлкядар аристократийасынын тяняззцлцнц эюстярмиш, Ч.-нин сосиал щяйатыны тянгид етмишдир. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя модернизм истигамятиндя инкишаф едян Ч. поезийасында Никарагуа шаири Р. Дарионун мцщцм хидмяти олмушдур. Онун тясири иля Ч. шаирляри йени шеир формалары вя бядиилик йаратмаьа чалышырдылар. Ч. поезийасынын инкишафында К. Песоа Велисин халг рущу вя сосиал етиразла ашыланмыш “Чили цряйи” шеир китабынын мцщцм ролу олмушдур. 20 ясрин яввялляриндя няср Ч.-нин кяскин сосиал проблемлярини якс етдирирди. Б. Лилйо реалист наьыллардан ибарят “Йерин алтында” китабында хариъи ширкятлярин шахтачылары истисмар етмясини амансызлыгла ифша едирди. Х. Едвардс Бело вя б. романларында натурализм естетикасына ясасланырдылар. Башга естетик мювгедя дайанан, ясасян, тябияти вя юлкянин кянд щяйатыны

  АЛМА Бюйцк Атакама Радиотелескопу.


  тясвир едян “креолизм” ядябиййаты да инкишаф едирди. “Креолизм”ин нязяри принсипляри онун идейа рящбяри, милли Ч. характеринин тябии мцщитдя формалашдыьыны фярз едян М. Латорре тяряфиндян ардыъыллыгла реаллашдырылмышдыр. Ф. Гана, Ф. Сантиван, Л. Дуранд “креолизм” йюнцмлц ясярляр йазмышлар. Е. Барриос, П. Прадонун ясярляри цчцн дцнйанын символистъясиня дярк едилмяси сяъиййяви иди. Модернизм А. Д΄Алмарын йарадыъылыьына мцяййян тясир етмишдир. 20-ъи иллярин яввялляриндя поезийа хцсусиля инкишаф етмишдир. Габриел Мистралын йарадыъылыьындакы лирик шеирляр модернист епигончуларын зяриф цслубу иля зидддиййят тяшкил едирди. “Цмидсизлик”, “Тала” вя “Ширяхана” топлулары тякъя шаирянин фярди дцнйасыны дейил, ейни заманда Латын Америкасы халгларынын дцшцнъя тярзини дя якс етдирирди. Ч. “креасйонизм”инин (испанъа “ъреар” йаратмаг демякдир) нязяриййячиси вя рящбяри В. Уйдобронун поезийасы дцнйа авангардизми истигамятиндя инкишаф едирди; о, ейни заманда ясярляриндя сосиал вя сийаси проблемляря дя мараг эюстярирди. 30-ъу иллярдя эюркямли Интим лирикадан вя субйектив поезийадан (“Даими йашайыш йери – Торпаг”, 1925–35) вятянпярвярлик поезийасына (“Испанийа цряклярдядир”, 1937) кечид едян Ч. шаири П. Неруда сонралар Латын Америкасы юлкяляри вя инсанлары щаггында “Цмумдцнйа няьмяси” (1950) епик поемасыны йазды. Шаирлярдян П. де Рока, Х. Валйехо, насир Х. С. Гонсалес Вера, драматург А. Асеведо Ернандес вя б. иътимаи ящямиййятли мювзулара мцраъият едирдиляр. 1930-ъу иллярдя сосиал мясяляляря мараг артды. 40–50-ъи иллярдя Н. Гусманын (“Ган вя цмид”) вя б.-нын фящля синфинин щяйатына щяср едилмиш романлары мейдана эялди. Фящлялярин тясвириндя тарихи оптимизм, онларын сийаси вя мяняви тякамцлц В. Тейтелбоймун романларында даща мцкяммял ифадя олунмушдур (“Шора оьлу”). Ф. Колоане “Горн бурну”, “Одлу торпаг”, “Балиналарын йолу” романларында дяниз сащилиндя йашайанларын тябият щадисяляри вя сосиал бялаларла мцбаризяси тясвир олунмушдур. Л.Е. Деланонун “Гумлугда тохум” вя “Ойуг” романларында пролетар шцурунун формалашмасы яксини тапмышдыр. М. Рохасын сосиал проблемлярин гящряманын дахили аляминя нцфуз етдийини эюстярян “Оьрунун оьлу”, “Шярабдан ширин”, “Диварда кюлэяляр” романлары нясрин инкишафында йени мярщяля иди. Е. Линин йарадыъылыьында сосиал кяскинлик нязяря чарпырды. 50 – 60-ъы иллярдя Х. С.Гонсалес Вера, К. Дроэет, Ф. Алегрийа вя Х. Доносонун йарадыъылыьы цчцн йени тящкийя техникасы, дярин психолоэизм, шцурун эизли гатларына нцфузетмя сяъиййяви иди. 50–70-ъи иллярдя Неруданын йарадыъылыьында новаторчу мейилляр эцълянди. Онун “Язяли мятлябляр щаггында одалар” китабында вя “Естравагарио” лирик-гротеск шеир топлусунда эерчяклийин фялсяфи дяркиня ъящд олунур. Линин, Х. Тейлерин поезийа вя нясри кяскин сосиал эярэинлийи иля сяъиййялянирди. 1970–73 иллярдя Халг Бирлийинин щакимиййяти дюврцндя сянядли-публисистик ядябиййат инкишаф етди (Г. Атиас “…вя пуллар ахыб эялди”). Юлкядя баш верян щярби чеврилиш ядябиййатын тябии инкишафына тясир эюстярди; бир сыра ядиб вя нашир хариъи юлкяляря цз тутду. 70-ъи иллярин 2-ъи йарысында Ч. мцщаъирятинин халгын фаъияви-тарихи тяърцбясини тякъя сянядли формада дейил, щям дя орижинал бядии ифадя васитяляри иля ъанландыран бюйцк ядябиййаты формалашды (А. Скармета, “Йухуда йанар гар эюрмцшдцм”; Тейтелбойм, “Дахили мцщарибя”; Доносо, “Кянд еви” вя с. “Арауъариа де Ъщиле” (1978) вя “Литература Ъщилена ен ел Ехилио” (1977) журналлары юлкядян кянардакы ядяби щярякатын ясас мятбу органлары иди. Ч.-дя щюкм сцрян диктатура дюврцндян сонра М.Серрано, А. Фуэет, Х.Колер, Щ.Контрерас вя б.-нын тимсалында йазычы- ларын йени нясли мейдана эялди. И. Алйенде, Л.Сепулведа, Е. Летелер вя б. мцасир Ч. ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляридир. Ч. йазычыларынын бязи ясярляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир. 

  Пласа де Армас мейданы. Сантйаго.

  Мемарлыг вя тясвири сянят
  Юлкянин шм.-ында гядим гала вя мяскян галыглары мцщафизя олунмушдур. Щиндиляр Атакама сящрасында дашдан, кактусдан, ъ.-да ися аьаъ вя лилдян комалар тикирдиляр. Юлкянин илк шящяри Сантйаго (ясасы 1541 илдя гойулмушдур) дцзбуъаглы кцчя шябякясиня маликдир. Ш.- дя Пласа де Армас мяркязи мейданы, мцстямлякя дюврц биналары, кился (1541– 1619), ратуша (1775–1807, мемарлар Тоеска-и-Ричи, М. де Хара Кемада) вя классисизм цслубунда Ла-Монеда сарайы (1780–1805, мемарлар Х. Тоеска-и-Ричи, А. Кабалеро) вар. Мцстямлякя дюврцндян сонра Ч. мемарлыьына франсыз мемарлыг мяктябинин бюйцк тясири олмушдур. 1841–53 иллярдя Сантйагонун йенидян гурулмасы лайищяси тяртиб олунду [милли мемарлыг мяктябини йаратмыш К.Ф. Брйуне де Бен (1788–1855)]. Онун лайищясиня ясасян “Бялядиййя театры” бинасы (1853), Мак-Клцр пасажы инша едилди. Х. Гандарилйас, М. Алдунате, Р. Браун, Ф. Вивасета 19 ясрин 2-ъи йарысы милли мемарлыг мяктябинин нцмайяндяляридир. 19 ясрин сонунда мемарлыгда еклектизм, 20 ясрин яввялляриндя модерн цслубу иля йанашы милли янянялярля баьлы мемарлыг инкишаф етмишдир. 1938–42 иллярдя Сантйаго ш.-нин мяркязи щиссясиндя бярпа ишляри апарылмышдыр. 50-ъи иллярдян башлайараг Сантйаго, Арик, Антофагаста вя б. ш.-лярдя йашайыш районларынын комплекс иншасына башланылмышдыр (мемарлар К. Бресани, К. Валдес, Ф. Кастилйо вя б.). “Гонсалес Кортес” (1960–63, мемарлар С. Гонсалес, Е.вя Х. Мардонес, Х. Поблете) йашайыш комплекси, Дювлят Техники Ун-тинин бинасы (1962–65, мемарлар К. Брешани, Г. Валдес, Ф. Кастилйо), “Каррера” вя “Портилйо” мещманханалары (мемарлар Х. Смит Миллер, М. Лира), БМТ-нин Латын Америкасындакы игтисади комиссийасынын бинасы (1960–66, мемар Е. Дуарт) вя с. Ч.-нин мцасир мемарлыг тикилиляридир. Ч.-дя гядим щинди мядяниййяти галыглары, о ъцмлядян атакама (шм.-да) вя арауканлара (ъ.-да) мяхсус щяндяси орнаментли вя щейван тясвирляри олан керамика мямулатлары, Пасха адасындакы нящянэ даш щейкялляр, аьаъдан дцзялдилмиш яшйалар сахланылмышдыр. Сан-Педро-де-Атакамада гайа рясмляри ашкар едилмишдир. Мцстямлякя дюврцндя дини бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 1-ъи йарысында, ясасян, яъняби сяняткарлар (Р.О.К. Монвуазен, Й.М. Руэендас, Ч. Вуд вя б.) фяалиййят эюстярирдиляр. 1849 илдя Сантйагода Зяриф Сянятляр Мяктяби йарадылды. 19 ясрин 2-ъи йарысында академик романтизм вя классисизм принсиплярини реализм елементляри иля синтез едян эюркямли ряссамлар Педро Лира, М.А. Каро, К. Сан-Мартин, А. Валенсуела Пуелма вя б. милли пейзаж вя тарихи жанрын тямялини гойдулар. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя А. Валенсуела Лйанос вя Х.Ф. Гонсалесин йарадыъылыьына импрессионизмин эцълц тясири олмушдур. 1927– 30-ъу иллярдя Ч.-дя йайылмыш модернист (сцрреализм, Р. Матта; кубизм, К. Мори; абстраксионизм, Н. Антунес; Е. Санйарту) “Монпарнас” групу фяалиййят эюстярирди. Графика устасы К.Е. Алварес вя бойакар М. Бонта йарадыъылыьында халг щяйаты юз яксини тапырды. А. Сантелисес, Н. Плас, В. Ариас, Л. Домингес, С. Роман-Рохас Ч.-нин мяшщур щейкялтярашлары олмушлар. Юлкядя Сантйаго Милли Тарих Музейи, Милли Тябият Тарихи Музейи, П. Неруданын ев-музейи вя с. фяалиййят эюстярир.

  Валдивийа шящяриндян эюрцнцш.


  Мусиги
  Гядим мусиги мядяниййяти Ч. абориэенляри (ясасян, арауканлар) тяряфиндян горунуб сахланылмышдыр. Соло вя коллектив ифа олунан мцхтялиф мащны (лирик, севэи, ушаг, ямяк, щярби, овсунлу) вя рягсляри вар. Култрун тябили, уада шахшахы (зярб), трутрука, лолкин, кцлкцл, пифилка (няфяс) арауканларын эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Тонада, самакуека, куандо Ч.-нин креол халг мусигиси цчцн характерик мащны вя мащны-рягс формаларыдыр. Ясас мусиги алятляри: эитара, арфа, щямчинин пешякар халг мцьянниляринин истифадя етдийи эитаррон (уасо). Ч. профессионал мусиги сяняти юлкядя истиглалиййят уьрунда эедян мцбаризя вя республика елан едилян иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысы вя 2-ъи йарысынын яввялляриндя Сантйагода филармоник ъямиййят (1827), илк мусиги мяктяби (1849; 1851 илдян консерваторийа), “Театро мунисипал” (1857) тяшкил едилмишдир. Юлкянин мусиги щяйатында хариъи гастролчулар ящямиййятли рол ойнайырдылар (1830 илдя илк дяфя италйан опера труппасы чыхыш етмишдир). 19 яср бястякарлары арасында М. Роблес (илк милли вятянпярвярлик мащныларынын мцяллифи), Х. Сапиола (мцтярягги иътимаи хадим, фящляляр арасында мусиги щярякатынын тяшяббцсчцсц, публисист), илк Ч. операсынын мцяллифи Е. Ортис де Сарате сечилир. 20 ясрин 1-ъи йарысында мусигидя ики ясас истигамят мцяййянляшмишди: милли цслуб тяряфдарлары, Ч. мусигисинин милли инкишаф йолуну тутанлар, юз йарадыъылыгларында креол вя араукан фолклорундан истифадя едянляр (Х. Уррутийа Блондел, К. Лавин, П.У. Алйенде, К. Исамит Аларкон) вя Авропа мусиги ъяряйанларына – импрессионизмя, експрессионизмя, неоклассисизмя истинад едянляр (Е. Соро, А. Котапос, Д. Санта-Крус Вилсон, А. Летелйер Лйона, щямчинин Х. Оррего Салас, К. Ботто, К. Риеско, А. Монтесино, Г. Бесерра). Сантйагода Чили симфоник оркестри (1941), бялядиййя симфоник оркестри
  (1955), Чили Ун-тинин хору (1945), симли квартет (1954), Милли Консерваторийа, Мусиги Сянятини Йайан Ин-т (1940) фяалиййят эюстярир. Ч. мцьянниси М. Лойола Бакыда чыхыш етмиш, Азярб. Дювлят Мащны Театры (Р. Бещбудовун рящбярлийи иля) 1973 илдя Ч.- дя гастролда олмушдур. Азярб. бястякары Х. Мирзязадянин Ч.
  фаъиясинин 10 иллийиня щяср етдийи сяс иля фп. цчцн “Аьы” (1983; “Пианто”, италйанъа мятнин мцяллифи Ш. Мяъидовдур) поемасыны инэилис мцьянниси Д. Дорроу ифа етмишдир. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя Ч.-дя електрон мусиги эениш йайылмышдыр. Р. Вилла Лобос, А. Буъъи, К. Воэел, Й. Бифман, Данието, Ниъолас Жоар, Ъ. Гонсалес мцасир електрон мусигиси ифачыларыдыр. Ъаз усталары, ясасян, Алманийада мяскунлашмыш, йарадыъылыгларыны орада давам етдирирляр. Даща чох мис няфяс алятляри, тябил вя зярб алятляриндян истфадя олунур. Эянъляр арасында реп популйардыр.

  Балет
  Ч. илк профессионал балет сяняти щаггында мялуматлар 19 ясрин орталарына аиддир. 1857 илдя Сантйаго ш.-ндя “Театро мунисипал” театры йаранмышды вя орада тамашаларына балет дивертисментляри дя дахил олан италйан операсы чыхыш едирди. 1873 илдян башлайараг театрда балет тамашалары да эюстярилирди. Ъ. Енэелмайер, Б. Бйанки, Е. Лураски кими авропалы балериналарыны тамашаларда ойнамаьа дявят едирдиляр. 1917–18 иллярдя А.П. Павлованын труппасы Ч.-дя гастролда олмушдур. 1921 илдя бу труппанын ряггасы Й. Кавесски Сантйагода илк балет мяктяби ачмыш, мяктяб 1938 илядяк фяалиййят эюстярмишдир. Фолклор рягсляриня дя мараг артмышды. 1942 илдя “Театро мунисипал” Р. Асеведо Рапосонун щинди тайфаларынын мярасим рягсляриндян истифадя етмякля йазылмыш “Кауполикан” опера-балетини тамашайа гоймушду. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Ч.-йя Авропа рягс коллективляри, о ъцмлядян К. Йоссун (Алманийа) труппасы эялмиш вя солистляр Е. Утхофф вя Л. Ботка Ч. Ун-тинин няздиндя илк даими милли балет труппасыны йаратмышлар. Труппанын мцнтязям чыхышлары 1945 илдя
  башламышды. 1957 илдян труппа Милли балет адланыр. Утхофф Л. Делибин “Коппелийа” (1945), Р. Штраусун “Иосиф щаггында яфсаня” (1947), К.В. Глйукун “Дон Жуан” (1950) вя с. балетлярини сящняйя гоймушдур. 1967 илдян труппайа рящбярлик етмиш П. Бунстер бурада К. Чавесин “Калаукан”, Фалйабелинын “Бош стул” (1968) вя б. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1949 илдя балетмейстерлярдян Н. Гривтсова, В. Сулима классик рягс мяктяби вя труппасы йаратмыш, Б.В. Асафйевин “Бахчасарай фонтаны”, Р. Асеведонун “Цч паскуал” милли балетини щазырламышлар. Ряггас вя хореограф О. Чинтолези 1959 илдя “Театро мунисипал”ын няздиндя “Ел балет де арте модерно” труппасыны тяшкил етмишдир (1965 илдян Мунисипал балети; 1966 илдян рящбяри олмушдур). Труппа классик балет мяктяби яняняляриня ясасланырды. Авропа вя Америка балетмейстерляри С. Лифар, А. Томски, М. Дейл, Н. Березов вя б. классик балетлярля йанашы, милли елементлярдян истифадя етмякля тамашалар да йарадырдылар (“Ъанавар”, “Ганлы той”). 60-ъы иллярин яввялляриндян Ч. труппаларынын репертуарына Латын Аме- рикасы мювзусунда балетляр дахил едилир: А. Хинастерин “Сурасо (1962, балетмейстер П. Бунстер), Х. Орреэо Саласын “Кцчя эимнастлары” вя б.

  “Театро мунисипал” (Бялядиййя театры). Сантйаго.


  Театр
  Ч.-нин театр сянятинин кюкляри йерли ящалинин адят-яняняляри иля баьлыдыр. Илк кцтляви милли труппадан ибарят театр 1802 илдя Сантйагода ачылмышдыр. Бурада испан вя милли драматурэийанын йарадыъысы Х. Еганинин популйар “Боръ мящяббятя галиб эялир”, “Пифагорун сещрли квадраты” ясярляри тамашайа гойулмушду. 1815 илдя Сантйагода “Колисео” театрынын, 1920 илдя ися Баш театрын (гядим йунан, щямчинин Арэентина вя Ч. драматургларынын пйесляри тамашайа гойулурду) биналары инша олунду. Труппа рящбяри Латорре илк актйор сяняти мцяллими олду. 1842 илдя А. Белйонун “Шаирин севэиси” пйеси иля Ч. Ун-тинин театры ачылды (1857 илдян “Театро мунисипал”). 19 ясрдя юлкянин бир чох шящяриндя театрлар йарадылды. 1871 илдя драматурглар вя актйорлар драм щявяскарлары дярняйиндя бирляшдиляр. 1912 илдя драматурглар ъямиййяти, 1915 илдя ися театр актйорлары ъямиййяти йарадылды. Актйор вя драматург К. Карола милли театрын инкишафында мцщцм рол ойнады. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Театр Актйорлары Синдикаты йарадылды (1954 илдя театр актйорлары ъямиййяти иля бирляшмишдир). Ч.-дя театрын формалашмасында Милли Драматик Ширкятин (1913) вя Брцле-Баэенин труппасынынын (1917) мцщцм ролу олмушдур. А. Брйуле, Л. Кордова, Р. Фронтаура, Е. Пуелма, А. Флорес кими театр хадимляри труппа иля ямякдашлыг едирдиляр. Театрын репертуарына А. Асеведо Ернандес, А. Мук, Х. Луко Кручаг вя б. милли классиклярин пйесляри дахил едилмишди. 20 ясрин 30-ъу илляриндя испан актрисасы Маргарита Ксиргунун фяалиййяти Ч.-нин театр щяйатыны ъанландырды. Ч. Ун-тиндя (1941), Католик Ун-тиндя (1943) експериментал театрлар йарадылды вя юлкянин театр сянятинин инкишафында онларын бюйцк ролу олду. Ч. Ун-тинин театрына рящбярлик едян П. де ла Барра йени актйор кадрлары йетишдирмиш вя йцксяк бядии сявиййяли ясярляр сящняйя гоймушдур. Бурада М. Ма- луенда, Р. Парада, Е. Мартинес, Р. Сотоконил, М. Гонсалес, В. Хара вя б. актйорлар, реж.-лар йетишмишляр. Драматург Ф. Жоссо 1946 илдя мцстягил театр йаратмыш, К.С. Станиславскинн идейаларыны щяйата кечирмяйя чалышмышдыр. 1959 илдя Ч. Ун-тинин експериментал театры ясасында Театр Ин-ту йарадылмышдыр. 1950–60-ъы иллярдя сосиал мязмунлу драмлар мейдана эялди: С. Водановичин “Пис ад чыхармыш сенатор”, “Гой итляр щцрсцн”, “Цзумлцкляр”; Ф. Жоссонун “Сялямчи” пйесляри; Е. Волфун “Горху ушаглары”, “Ирадясиз ъцтлцк”, “Мцдахилячиляр”драмлары, И. Аэирренин “Цмид гясябяси” вя с. Драматург, театр вя кино режиссору Б. Галемири 1974 илдя “Готик театр” групуну йаратды вя Ф. Аррабалйанын “Ашшурун мемары вя императору” пйесини тамашайа гойду. Театрда “Кимсясиз” (1994), “Шяряфсиз Елестра” (2005), “Барух Спиноза” (2006) вя с. ясярляр сящняйя гойулмушдур.

  Кино
  Йаньынсюндцрянлярин Анибал Пинто мейданындакы маневрляри щаггында намялум операторун чякдийи илк Ч. сянядли филми 1902 илдя нцмайиш етдирилмишдир. Юлкянин мцстягиллийинин 100 иллийи (1910) иля ялагядар бир нечя сянядли филм чякилмишдир: “Трансанд Чили-Арэентина йолунун диггятялайиг йерляри”, “Селитра мядянляринин мянзяряси”, “Зяриф сянятляр сарайынын ачылышы”. 1916 илдя реж. С. Ъамбастиани “Амансыз нятиъя” бядии филмини чякмишдир. Ясас бюйцк фирмалар “Ъамбастиани-филмс”, “Щанс-фрей-филмс”, “Андес-филмс” Сантйаго вя Валпараисода йерляширди. “Гядим Сантйаго” (1915), “Тялябялярин байрамы” (1916), “Ел-Тенйенте мядяни щаггында хатиряляр” (1919) кими сянядли филмляр Ч. эерчякликляринин бязи сосиал аспектлярини ишыгландырырды. 1917 илдян юлкядя тамметражлы бядии филмлярин истещсалына башланды. 20-ъи иллярин яввялляриндя Ч.-дя илдя 10–12 филм чякилирди (1925 илдя 16 филм). Милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя “Дон Кипанса вя Санчо Хоте” (1921, реж. Х. Бор), “Йувасыз гуш” (1922, реж. К. Карйола), “Дяниздя чыьырты” (1924) вя “Юлцм гусары” (1925, щяр икисинин реж.-у П. Сйенна), “Ишыг вя кюлэя” (1925, реж. Х. Делано) филмляринин мяркязи мювзусудур. 1934 илдя “Шимал вя Ъянуб” илк сясли филми (реж. Делано) истещсал едилмишдир. Филмдя мяшщур театр актйору А. Флорес вя гадын мцьянни Х. Сур чякилмишляр. 1934–38 иллярдя, ясасян, гысаметражлы хроникалар вя сянядли филмляр чякилирди. 40-ъы иллярин сонуна йахын АБШ-ын истещсал етдийи кино мящсуллары Ч. филмлярини тамамиля сыхышдырыб арадан чыхармышды. Кино сянайесинин инкишафына йардым тяшкилатынын вя 1942 илдя “Чили-филмс” студийасынын йаранмасы вязиййяти дяйишмяди. “Аъы щягигят” (1945, реж. К. Боркоске), “Оьурланан адам” (1946, реж. Делано), “Ютцб-кечян севэи” (1947, реж. Бор), “Лянятлянмиш аддым” (1949, реж. Ф. Маттер) ъцзи мигдарда истещсал едилмиш филмляр сырасында иди. 1951–61 иллярдя 13 тамметражлы филм чякилмишди (онлардан 5-и хариъи реж.-лар тяряфиндян). Бу иллярдя реж.-лар Е. де Миуоро, Х. Делано, Х. Бор, М. Франк фяалиййят эюстярирдиляр. 1960 илдя Ч. Ун-ти няздиндя Експериментал кино шюбяси вя Синематика йарадылды. Эянъ реж.-лар “Сантйагойа сяйащят” (1960), “Гой итляр щцрсцн” (1961), “Сцкута гайыдыш” (1966, реж. Н. Крамаренко) филмлярини чякдиляр. 60-ъы иллярин сонунда мцтярягги гцввялярин бирляшмяси нятиъясиндя Ч.-дя “йени кино” фяалиййятя башлады. Бу дюврдя “Чиле-филмс” киностудийасы коммунист вя ингилаби йюнцмдя филмляр чякмяйя башлады: “Щясряти чякилян торпаг” вя “Йолдаш Президент” (реж. М. Литтин), “Биринъи ил” (реж. П. Гусман), “Бир дуа аздыр” (реж. А. Франсийа), “Хейриййячи” (реж. Б. Эебел). Чеврилишин илк эцнляриндя, 1973 илин сентйабрында “Чиле-филмс” студийасы дармадаьын едилмиш, киноархив, лентляр, милли телевизийа йандырылмыш, 100 няфярдян артыг кинематографчы иткин дцшмцшдц. Чеврилишдян сонра Ч. киносунун дирчялиши юлкядян мцщаъирят етмиш кинематографчыларын фяал иштиракы иля баш тутду. Чякилиши Ч.-дя башланмыш, хариъдя сона чатмыш филмляр: “Чили уьрунда дюйцш” (реж. Гусман), “Тарих” (реж. С. вя П. Кастилйа), “Ъинайят щябсханасы” (реж. Р. Руис), “Йумруглар топлара гаршы” (реж. Г. Анселовичи, О. Лйуберт), “Тарих бизимдир вя ону халглар йарадыр” (реж. А. Рамирес). Мцщаъирятдя чякилмиш филмляр: “Чили цзяриндя эеъя” (1977, реж. С. Аларкон, А. Косарев), “Санта Есперанса” (1980) вя “Кондорун сцгуту” (1982, щяр икисинин реж.-у Аларкон), “Чили хроникасы” (1975, реж. Лабарка, Москва Бейнялхалг кинофестивалынын мцк.), “ “Марусиа мядяниндяки щадисяляр” (1975, реж. Уттин), “Язиз вятян” (1975, реж. Б. Гонсалес), “Йох олмуш мящбуслар” (1979, реж. С. Кастилйа), “Сантйагода йаьыш йаьыр” (1975, реж. Е. Сото). Фашизмин ифша едилмяси мцщаъирятдя олан Ч. реж.-ларынын ясас мювзусу иди.

  “Юлцм гусары” филмндян кадр.


  1992 илдя Милли Бядии Фондун (Фондарт) йарадылмасы кинонун инкишафына тякан верди; фондун йардымы иля бир чох филмляр истещсал олунду: “Ъонни йцз песо” (1993, реж. Г. Граф-Марино), “Футболун тарихи”, 1997, реж. А. Вуд), “Гринэито” (1998, реж. С. Кастилйа). “Сентиментал жокер” (1999, реж. К. Галас), “Гара мя- ляк” (2000, реж. Х. Олэин), “Огу вя Мампато Пасха адасында” (2002, реж. А. Рохас) бюйцк мцвяффягиййят газанмыш филмлярдир. Ч. филмляри бир сыра бейнялхалг кинофестивалларда мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр: “Таъгойма” (2000, реж. С. Кайосси), “Диванянин титрятмяси” (2001, реж. А. Вуд), “Цч няфярлик такси” (2001, реж. О. Лубберт) вя с. Мцасир Ч. кинематографийа сынын истещсалы олан “Гуллугчу гадын” (2009, реж. С. Силва) мцстягил Санденс кинофес- тивалынын “Гызыл глобус” (2010) мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр, П. Гусманын “Ишыг цчцн носталэийа” сянядли филминин 2010 илдя бир нечя Чили архипелагы бейнялхалг кинофестивалда дебцтц олмушдур. “Виолетта эюйляря кючдц” (реж. А. Вуд) вя “Эянъ вя вящши” (реж. М. Ривас) филмляри 2012 илдя Санденс фестивалынын мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
  Яд.: Очерки истории Чили. М., 1967; Формирование национальных литератур Латинской Америки. М.,  1970; Альенде С. История принадлежит нам. Речи и статьи. 1970–73 гг. (пер. с испанского), М., 1974;  Музыкальная культура стран Латинской Америки. М., 1974.

  ÇİLİ

   

  ÇİLİ (Çhile), Çili Respublikası (Repúblika de Çhile).

  Ümumi məlumat
  Cənubi Amerikanın c.-q.-ində dövlət. Şm.-da Peru, şm.-ş.-də Boliviya, ş.-də Argentina ilə həmsərhəddir. Q.-də Sakit okeanla əhatələnir. Ərazisinə Odlu Torpaq a.- nın q. hissəsi, Çili arxipelaqının adaları (Çiloe, Uellinqton, Santa-İnes və s.) və San-Ambrosio, San-Feliks, Xuan-Fernandes, Sala-i-Qomes, Pasxa a-rı daxildir. Sah. 756,9 min km2. Əh. 17,2 mln. (2011). Paytaxtı Santyaqo ş.-dir. Rəsmi dil ispan dili, pul vahidi Çili pesosudur. İnzibati cəhətdən 15 vil.-ə (o cümlədən bir paytaxt dairəsinə) bölünür.


  Ç. BMT-nin (1945), BYİB-in (1945), ADT-nin (1948), ÜTT-nin(1995), Cənubi Amerika Ümumi Bazarının (MERKOSUR; 2008), İƏİT-nin (2010)  üzvüdür.

  Дювлят гурулушу
  Чилидя фяалиййятдя олан Конститусийа 11 март 1981 илдя гябул едилмишдир; 1988 ил референдумунда Пиночет щакимиййяти дюврцнцн бцтцн щцгуги нормалары Конститусийадан чыхарылмышдыр.


  Дювлят вя щюкумят башчысы бирбаша цмуми сечкиляр йолу иля 4 ил мцддятиня (икинъи дяфя сечилмяк щцгугу йохдур) сечилян президентдир. Президент щюкумят цзвлярини, сяфирляри, бцтцн нюв силащлы гцввялярин команданларыны вя Милли полис ряисини тяйин етмяк, али вя апеллйасийа мящкямяляринин тяркиблярини мцяййянляшдирмяк, ганунвериъилик тяшяббцсц иля парламентя ганун лайищяляри чыхармаг сялащиййятляриня маликдир. Ганунвериъи щакимиййят олан парла- мент ики палатадан – Сенатдан вя Депутатлар палатасындан ибарятдир: Сенатын 8 ил мцддятиня сечилян 38 цзвц (сенаторларын йарысы щяр 4 илдян бир йенидян сечилир); Депутатлар палатасынын 4 ил мцддятиня сечилян 120 цзвц (60 сечки даирясинин щяр бириндян 2 нцмайяндя) вардыр. Ч.-дя чохпартийалы систем мювъуддур. Ясас сийаси партийалар: Христиан-демократ партийасы, Демократик партийа, Сосиалист партийасы, Радикал сосиал-демократик партийа, Коммунист партийасы, Мцстягил демократик иттифаг вя с.


  Təbiət
  Ç.-nin ərazisi Sakit okean sahilləri ilə And yüksəkdağlıqları arasında ensiz bir zolaqla (orta hesabla təqr. 175 km) şm.-dan c.-a 4300 km məsafədə uzanır.

  Охос-дел-Саладо даьы.


  Relyef. Ç. dağlıq ölkədir. Relyefində uzununa 3 qurşaq (ş.-də Baş And Kordilyer, q.-də And d-rının Sahil Kordilyer silsilələri və bunların arasında Uzununa dərə) mövcuddur. Sahil Kordilyer silsiləsi (hünd. 3200 m-ədək), demək olar ki, bütün uz. boyu düzxətli abrazion buxta sahilinə enərək, 41°30′ c.e.-ndən c.-da Cənubi Ç.-nin Çiloe və digər a-rına keçir. Tamaruqal və Atakama səhralarından ibarət olan Uzununa dərə (hünd. 2600 m-ədək) Ankud körfəzinədək tədricən enərək boğazlar sistemini yaradır. Baş And Kordilyer silsiləsi, əsasən, Ç. ilə Argentinanın sərhədi boyu keçir; Ç. ərazisində ən hünd. zirvəsi (6880 m) Oxos-del-Salado d.-dır; 35° c.e.-nədək əksər zirvələrin hünd. 6000 m-dən yuxarıdır və çoxu sönmüş və fəaliyyətdə olan (Qualyatiri, San-Pedro, Lyulyaylyako, Tupunqato, Maypo və s.) vulkan konusudur. C.-a doğru And d.-rı alçalır (San-Valentin d., 4058 m), vulkan zirvələrinə daha çox q. ətəklərində, əsasən, 37° və 43° c.e.-ləri arasında rast gəlinir; buzlaqlar çoxalır. Cənubi Ç.-nin sahilləri girintili-çıxıntılıdır. Ölkənin bütün ərazisi seysmik zonada yerləşir; tez-tez zəlzələlər olur.

  Атакама сящрасы.


  Geoloji quruluş və faydalı qazıntılar.
  Ç.-nin bütün ərazisi And (Kordilyer) geosinklinal qırışıqlıq qurşağı hüdudlarında yerləşir. Qırışıqlığın bünövrəsini Paleozoy və Kembriyəqədər yaşlı metamorfik süxurlar təşkil edir. Çökmə örtüyü Yura-Tabaşirin çökmə qatlarından (ş.-də), andezitlərdən (q.-də), həmçinin Tabaşir-Paleogenin vul- kanitlərindən ibarətdir. Tabaşir-Paleogen yaşlı qranitoidlər geniş yayılmışdır. Ölkənin c. hissəsi (Pataqoniya And d-rı) üçün Üst Yura və Alt Tabaşirin spilit-diabaz və fliş qatları və Üst Tabaşir-Paleogenin molassları səciyyəvidir; bu hissə Mərkəzi And d-rından daha mürəkkəb quruluşu ilə fərqlənir. Ç. mis və şora ehtiyatına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur. İri kükürd, dəmir filizi, manqan, qurğuşun, sink, daş kömür, neft, qaz yataqları var. Nəhəng mis-porfir yataqları (Çukikamata, El-Salvador, El-Tenyente və s.) Tabaşir-Paleogenin vulkan-plutonik kompleksi ilə əlaqədardır. Mis filizlərinin emalı zamanı mislə yanaşı xeyli miqdarda molibden, gümüş, qızıl və nadir elementlər də alınır. Şora yataqları (Tokopilya, Pedro-de-Valdiviya, Mariya-Elena, İkike, Taltal və s.) duz, gips, boratlarla birlikdə Uzununa dərə qrabeninin qurumuş göllərindədir. Vulkan mənşəli kükürd yataqları (El-Takora, Konkola və s.) Ç.-nin Boliviya və Argentina ilə sərhədində yerləşir. Skarn tipli dəmir filizi yataqları, əsasən, Sahil Kordilyer d-rındadır (El-Romeral, El-Alqarrobo, El-Karmen, El-Tofo və s.); ən böyük yataq (El-Lako) Dördüncü dövrün eyniadlı vulkanı ilə əlaqədardır. Ölkədə manqan filizlərinin ehtiyatı çox azdır; sənaye əhəmiyyətli çökmə yataqları (Lambert, Korral-Kemado və s.) Sahil Kordilyer d-rındadır. Qurğuşun və sinkin Sahil Kordilyer d-rının şm.-ında hidrotermal damar tipli kiçik yataqları (Karakoles, Las-Kanyas və s.) var. Pataqoniya And d-rında kəşf olunmuş El-Toko kolçedan-polimetal yatağının filizlərində gümüş və mis də iştirak edir. Sənaye əhəmiyyətli kömürlü çöküntülər ölkənin q. və c. hissələrində yayılmışdır. Kömürün əsas yataqları Magellan boğazı r-nundadır; Paleogen çöküntüləri ilə əlaqədardır. Neft və qaz ehtiyatları cüzidir; əsasən, Kaynozoy molassları ilə dolmuş Magellan ön çökəyində (Odlu Torpaq a.) toplanmışdır.
  İqlim. Ç.-nin ərazisi şm.-dan c.-a doğru müxtəlif iqlim qurşaqlarında yerləşir. Şimali Ç. (28° c.e.-nədək) tropik səhra iqliminə malikdir. Orta aylıq temp-r 12–16-dan 18– 22°C-yədək, illik yağıntı And d-rının yamaclarında 100 mm-ədəkdir; Uzununa dərəyə illərlə yağıntı düşmür (Atakama səhrası). Sahil r-nları dumanlı və çiskinlidir. Mərkəzi Ç. (42° c.e.-nədək) Aralıq dənizi tipli subtropik iqlim qurşağında yerləşir. Orta aylıq temp-r 8-dən 22°C-yədək, illik yağıntı 2000–2500 mm-ədəkdir. Cənubi Ç.- də okean tipli rütubətli mülayim iqlim hakimdir. Orta aylıq temp-r 3-dən 18°C- yədək, illik yağıntı 2500–3000 mm-dən dağların küləktutan yamaclarında 6000– 7000 mm-ədəkdir.
  Daxili sular. Ç.-nin çayları qısa, gursuludur; Sakit okean hövzəsinə aiddir. Ən böyük çayları Bio-Bio, Kopyapo və Loadır. Çoxlu, əsasən, buzlaq mənşəli göl (Ranko, Lyankiue, Buenos-Ayres, San-Martin və s.) var. Ölkənin şm.-ında, dağarası çökəkliklərdə iri şoranlıqlara rast gəlinir. Şm.-dan c.-a doğru yağıntının miqdarının artması ilə əlaqədar qar xətti 6000 m-dən 500 m-ədək enir; 46°30′ c.e.-ndən aşağılarda buzlaqlar okean səviyyəsinədək düşür.
  Торпаглар, битки юртцйц вя щейванлар алями. Шимали Ч.-дя торпаг-битки юртцйц, демяк олар ки, инкишаф етмямишдир. Сащил золаьында ломас сящра формасийасы сяъиййявидир. Орта Ъ.-нин шm.-нда йарымсящралар йерляшир; мяркязи щиссядя боз-гящвяйи вя гящвяйи торпагларда ксерофил кол ъянэялликляри (матторалес, еспиналес), Анд д-рынын орта йамаъларындакы сащялярдя йухары эетдикъя даь чюлляри иля явяз олунан ъянуб фыстыьы мешяляри вардыр. Узунуна дярядя тябии биткилик галмамышдыр, бурада бяркимиш гараторпаг (вертисоллар) ареаллары сяъиййявидир. Орта Ч.- нин ъ.-унда гонур-мешя, вулканик (андосоллар, трумао) вя батаглашмыш торпагларда рцтубятли сых щямишяйашыл мешяляр (щемиэилейа), Анд д-рында фыстыг-ийняйарпаглы мешяляр вя Алп чямянликляри йерляшир. 46° ъ.е.-ндян ъ.-а субантарктикa гарышыг мешялярi йайылмышдыр; ш. дцзянликляриндя гараторпаьабянзяр вя шабалыды торпаглары олан чюлляр, уъгар ъ.-да батаглашмыш чямянляр вя торфлуглар вардыр. Шимали Ч.-дя aгуарачай тцлкцсц, пума, сцрцнянляр, Ъянуби Ч.-дя пуду маралы вя уемул, ъкунс, самур, батаглыг гундузу, Маэеллан тцлкцсц кулпео вя с. йашайыр; qуш чохдур. Патагонийада гуанако ламасы, эямириъиляр, дявягушу вя s. вардыр. Мцщафизя олунан яразиляр Вилйаррика, Лос-Парагуас, Перес-Росалес, Пуeуе, Хуан-Фернандес mилли парклары вя Науелбута горуьудур.

  Био-Био чайы.


  Ящали
  Ч.-нин ящалиси 3 ясас групдан ибарятдир: испандилли чилилиляр; 20 ясрдя Авропа, Асийа, Америкадан Ч.-йя эялмиш вя испандилли чилилиляря гарышмамыш иммигрантлар вя онларын нясилляри; щинди халглары. Ящалинин 90%-дян чоху чилилилярдир. Щиндиляр-арауканлар (мапучеляр – 0,7 млн.), кечуалар (50 мин), ай- маралар (20 мин), одлуторпаглылар, яксяриййяти испандилли чилилиляр гарышмыш Пасха а.-ндакы полинезийалылар (рапануилиляр) да йашайырлар (1983). Чилилилярин тягр. 70%-и аь иргя аиддир. Щиндиляр (аь иргя гарышмыш) ящалинин 26%-ини тяшкил едир. Иммигрантларын милли тяркиби мцхтялифдир; испанлар вя италйанлар цстцнлцк тяшкил едир. Диндарларын яксяриййяти христиандыр; мцсялманлар да вар. Щиндиляр диллярини вя яняняви етигадларыны гисмян сахламышлар. Ящалинин ортаиллик артымы 1,8%-дир. Орта юмцр мцддяти кишилярдя 72, гадынларда 78 илдир. Орта сыхлыг 1 км2-дя 22,1 няфярдир (2013). Пайтахт Сантйаго вя ятрафы даща сых мяскун- лашмышдыр. Шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 87,7%-дир. Ясас шящярляри: Сантйаго, Валпараисо, Винйа-дел-Мар, Талкауано, Антофагаста вя с.
  Тарихи очерк
  Ч. яразисиндя гядимдян мцхтялиф щинди тайфалары мяскунлашмышлар. Ч. яразисинин илк сакинляри 13 мин ил яввял Анд даьларынын мцнбит вадиляриндя вя Атакама сящрасынын ващяляриндя мяскунлашмыш мапучеляр олмушлар. Е.я. 8–2-ъи минилликлярдя Валле де Арикада юлцлярин балзамланмасы (мумийаланмасы) иля мцшайият олунан Чинкорро мядяниййяти мювъуд иди. Тягр. е.я. 600 илдя Пасха а.-нда Полинезийа халглары мяскунлашмышдылар. Ис- панларын эялишинядяк Ч.-нин шм. щиссясиндя кечуалар вя аймаралар, мяркязи щиссясиндя мапучеляр, ъ.-унда алакалуфлар, йаганлар, оналар вя диаэитляр йашайырдылар. 13 ясрин сону – 14 ясрин яввялляриндя Ч.- нин шм. щиссяси (Мауле чайынадяк) инкляр тяряфиндян ишьал едилди. Мауле чайындан ъ.-да йашайан мапуче тайфалары инадлы мцгавимят эюстяряряк инкляря табе олмадылар. Ч. яразисиня эялян илк авропалы Ф. Маэеллан иди (1520). Маэеллан боьазы онун шяряфиня адландырылмышдыр. 1533 илдя Ф. Писарронун башчылыг етдийи испан гошунлары бюйцк гцввя сярф етмядян инклярин сярвятлярини яля кечирсяляр дя, Атакама сящрасы вя Анд даьлары иля ящатя олунмуш Ч. яразисиня доьру ирялилямяйя ъясарят 

  Ранко эюлц.


  етмядиляр. 1535–50-ъи иллярдя испан конкистадорлары Ч.-нин сащилбойу яразилярини ишьал едяряк бурада бир нечя шящярин – Сантйаго, Ла-Серена, Валпа- раисо, Нуева-Естремадура, Консепсйон (1550) вя Валдивийанын (1552) ясасыны гойдулар. 1541 илдя мапучеляр Сантйагону яля кечирмяйя ъящд эюстярдиляр. Инклярин щакимиййяти алтында олан шм. р- нларыны испанлар асанлыгла яля кечирдиляр. Мапучелярин йашадыглары р-нларын табе едилмяси ися щярби ямялиййатларла мцшайият олунду. 1553 илдя Лаутаронун башчылыьы иля мапучеляр Тукапел йахынлыьында испанлара галиб эялдиляр, 1554 илдя ися Мариуенйу йахынлыьында испанлары дармадаьын етдиляр. 1557 илдя Лаутаро юлдцрцлдц. 1558 илдя Ч.-дя Фернандо де Сантилйан тяряфиндян испанлар вя мапучеляр арасында мцнасибятляри низамлайан, “Сантилйан верэиляри” ады иля танынан илк ганунлар щазырланды. 1578 илдя Ф. Дрейк Валпараисо портуну гарят етди вя Ла Серенаны тутмаьа уьурсуз ъящд эюстярди. Сонракы йцзилликляр ярзиндя дяниз гулдурлары даима Ч. яразисиня щцъумлар тяшкил едирдиляр. 1597 илдя мапучелярин башчысы сечилян Пелентаро Арауканийа йахынлыьындакы Валдавийа, Осорно вя с. шящярляря гаршы эениш щцъум ямялиййатларына башлады. 1599 илдя мапучеляр Валдавийаны яля кечирдиляр, испан гошунлары ися Био Био чайынын архасына чякилди. 1641 илдя баьланмыш Куилли сцлщцня эюря, бу чай испанлар вя мапучеляр арасында сярщяд кими танынды. Испанлар итирилмиш торпаглары даима гайтармаьа чалышсалар да, онларын ъящдляри баш тутмады. Йалныз 100 илдян сонра, 1881 илдя Чили вя Арэентина гошунлары мапучелярин яразилярини эери алмаьа наил олду. Бу 300 иллик мцбаризя “Арауко мцщарибяси” адландырылыр. 16 ясрин орталарында Ч. яразиси Перу витсе-краллыьынын тяркибиня дахил едилди, 1788 илдя мцстягил эенерал-капитанлыьа чеврилди. Испанлар Ч.-дя гиймятли металларын зянэин йатагларыны ашкар едя билмядиляр вя 17–18 ясрлярдя Испанийанын йохсул яйалятляриндян мцщаъирлярин, щямчинин баскларын ахыны иля мцстямлякяляш- дирмя кянд тясяррцфаты характери алды. Ч.- нин мяркязи щиссясиндя буьда, арпа, чятяня, цзцм беъярилмясиня, щямчинин гарамал вя гойун йетишдирилмясиня башланылды. Мис щасилаты 18 ясрдян мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башлады. Бунунла да Ч.-нин мцасир игтисадиййатынын ясасы гойулду. Бу дюврдя ящалинин метисляшмяси просеси эедирди. 19 ясрин яввялляриндя метисляр ящалинин 80%-ини тяшкил едирдиляр.

  Тулор йашайыш мяскяни. Е.я. 800 – б.е. 1100 илляр. Сан-Педро-де-Атакама.

  18 ясрин 2-ъи йарысында Ч.-дя испанлар вя ири мцлкядарлара гаршы халг кцтляляринин мцбаризяси эцъляняряк 1780–82 иллярдя азадлыг мцщарибясиня чеврилди. Испанийа мцстямлякя идаряси 1808 илдян Наполеон Бонапартын нязаряти алтында иди. Наполеон Испанийа тахтына юз гардашы Жозефи чыхармышды. 1808 ил сентйабрын 18-дя Ч.-дя испан кралына садиг галан вя юз ордусу олан щюкумят хунтасы йарадылды. Бу щадися крала садиг ройалистляр вя Х.М. Карреранын башчылыг етдийи либерал вятянпярвярляр арасында вятяндаш мцщарибясиня сябяб олду. 1812 илдя Ч.-нин Испанийа кралындан формал асылылыьыны нязярдя тутан конститусийа лайищяси щазырланды. 1813 илдя вятянпярвярляр ордусунун башчысы Б. О’Хиээинс Каррераны явяз етди. 1814 ил октйабрын 1-дя Х.М. Каррера вя Б. О’Хиээинсин рящбярлик етдийи Ч. азадлыг ордусу Испанийа гошунларына мяьлуб олду, орду рящбярляри ися Арэентийайа гачды. 1814–17 илляр реконкистадорлар дюврц адланыр. Арэентиналы Х. Сан-Мартинин кюмяйи иля реконкистадорлар испанлара гаршы мцштяряк орду тяшкил етдиляр. 1817 ил февралын 12-дя бу орду Чакабуко йахынлыьында сайъа цстцн олан испанлары дармадаьын етди. 1818 ил февралын 12-дя Ч. мцстягил дювлят елан олунду. 1823 илдя кюлялик ляьв едилди. 1826 илдя испанлар цзяриндя гяти гялябя газанылды. 1818 илдя республика идарячилик формасыны тясбит едян Ч. конститусийасы гябул олунду. Бцтцн иъраедиъи щакимиййят али щаким О’Хиээинсин ялиндя ъямлянди. Ч. башга дювлятлярля мцнасибятляр гурмаьа башлады. 1822 илдя Б.Британийа Ч.-йя 5 млн. песо мябляьиндя боръ верди, бунунла да юлкядя инэилис капиталынын нцфузу эцълянди. О’Хиээинсин торпаг олигархийасы вя католик килсясинин имтийазларына гаршы мцбаризяси, мцтярягги ислащатлар кечирмяк вя килсянин нцфузуну мящдудлашдырмаг ъящдляри феодал-клерикал даирялярин наразылыьына сябяб олду. 1822 илин октйабрында сийаси гурулушун демократикляшдирилмяси вя аристократийанын имтийазларынын мящдудлашдырылмасына доьру йюнялмиш йени конститусийанын елан едилмяси юлкядя вязиййятин даща да кяскинляшмясиня эятириб чыхарды. Иртиъачы гцввялярин тязйиги иля О’Хиээинс юз сялащиййятлярини дайандырараг мцщаъирят етмяйя мяъбур олду. 1823 илдя О’Хиээинсин сийасятини давам етдирмяйя чалышан эен. Р. Фрейре президент сечилди. Мцхтялиф груплашмалар арасында щакимиййят уьрунда мцбаризя 1830 илдя хариъи капиталистляря архаланан, торпаг сащибляри олигархийасынын вя килсянин мянафейини тямсил едян мцщафизя- карларын гялябяси иля баша чатды. 1833 ил конститусийасы онларын щюкмранлыьыны тясбит етди. Мцщафизякар щюкумятляр 1875 илядяк щакимиййятдя галды. 19 ясрин 30– 40-ъы илляриндя Ч.-дя чохсайлы милли вя хариъи мцяссисяляр мейдана эялди. 1879 илдя Б.Британийа Перу вя Боливийа яразисиндяки ири шора йатагларыны яля кечирмяк мягсядиля Ч.-ни онлара гаршы мцщарибяйя башламаьа тящрик етди [Икинъи Сакит океан мцщарибяси (1879–83)]. Мцщарибя нятиъясиндя Перунун Тарапака вя Боливийанын Антофагаста яйалятляри Ч.- йя кечди. Шора йатагларынын яля кечирилмяси капитализмин сцрятли инкишафына тякан верди. 1886 илдя юлкянин мцстягил игтисади вя сийаси инкишафынын тяряфдары олан либерал Х.М. Балмаседанын щакимиййятя эялмяси хариъи инщисарлар, кился вя щярбчилярин али тябягяляри тяряфиндян мцдафия олунан олигархийанын наразылыьына сябяб олду. Онлар тяряфиндян башланан вятяндаш мцщарибяси нятиъясиндя 1891 илдя Х.М.
  Балмаседа президент вязифясиндян эетмяйя мяъбур олду. Щакимиййятя юлкянин инэилис, 20 ясрин яввялляриндян ися американ капиталына табе олмасына шяраит йаратмыш малиййя вя торпаг сащибкарлары елитасынын нцмайяндяляри эялдиляр. Аьыр игтисади вязиййят 1905–07 иллярдя Икике, Антофагаста, Консепсйонда эениш вцсят алмыш зящмяткешлярин тятилляриня сябяб олду. Фящля синфинин мцтяшяккиллийи артды. 1909 илдя Чили Фящляляри Федерасийасы (ЧФФ), 1912 илдя Сосиалист Фящля партийасы (СФП) йарадылды.

  Моаиляр – даш щейкялляр. 10–16 ясрляр. Пасха адасы.

  Биринъи дцнйа мцщарибяси (1914–18) заманы Ч. битяряф галды. Мцщарибядян сонра игтисади вязиййятин писляшмяси иля ялагядар вя Русийада Октйабр чеврили- шинин (1917) тясири алтында юлкядя ингилаби щярякат эцълянди. 1922 илдя СФП Чили Коммунист партийасы (ЧКП) кими йенидян тяшкил едилди. 1924 илин сентйабрында А. Алессандри Палма щюкумяти деврилди вя щакимиййятя щярби хунта кечди. 1925 илин йанварында щярбчиляр К. Ибанйес дел Кампонун башчылыьы иля дювлят чеврилиши етдиляр. Сентйабр айында ири буржуазийа вя торпаг олигархийасынын сийаси иттифагыны якс етдирян конститусийа гябул едилди. 1927 илдя щярби назир К. Ибанйес президенти щакимиййятдян узаглашдырараг диктатура гурду. Коммунист партийасы, ЧФФ, щямчинин анархо-синдикалист тяшкилатлар ганунсуз елан едилди. 1931 илдя диктатура ялейщиня донанмада цсйан баш верди. 1932 илин ийунунда полковник М. Грове Валйехонун башчылыьы иля сол забитляр хунтасы чеврилиш едяряк ъями 12 эцн мювъуд олмуш Чили Сосиалист Респ.-нын йарандыьыны елан етдиляр. Тезликля баш вермиш йени щярби гийам нятиъясиндя республика сцгута уьрады. 1932 илин октйабрында А. Алессандри Палма йенидян щакимиййятя эялди. 1936 илин мартында коммунистляр, радикаллар вя сосиалистлярин иштиракы иля Халг Ъябщяси (ХЪ) йарадылды. 1938 илдя ХЪ-нин намизяди радикал П. Аэирре Серда президент сечилди. Аэирре щюкумяти бир сыра мцтярягги ислащатлар (ямяк гануну, кяндлиляр цчцн банк кредити вя с.) щяйата кечирди, лакин иртиъачыларын тязйиги иля аграр ислащаты щяйата кечирмяйя ъясарят етмяди. Саь сосиалистлярин хяйаняти нятиъясиндя 1941 илдя ХЪ даьылды. 1942 илдя ЧКП-нин тяшяббцсц иля коммунистляр, радикаллар вя демократларын Демократик Иттифагы (ДИ) йарадылды. Ч. 1945 илин февралында Алманийайа, апрелиндя ися Йапонийайа мцщарибя елан ется дя, фактики олараг Икинъи дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмирди. 1946 илдя Ч. президенти сечилян ДИ-нин намизяди радикал Г. Гонсалес Видела щюкумяти АБШ-ын тящрики иля 1947 илин октйабрында ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри (1944 илдя йарадылмышды) позду. 1948 илдя Милли конгрес “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” гябул етди. Бу гануна эюря ЧКП, щямкарлар иттифаглары вя диэяр демократик тяшкилатларын фяалиййяти гадаьан олунду. Ч. игтисадиййатында щаким мювгеляри АБШ инщисарлары яля кечирди. Коммунистлярин тяшяббцсц иля 1951 илдя Халг ъябщяси (исп. Френте дел Пуебло), 1953 илдя Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары Мяркязи, 1956 илдя 

  Чакабуко дюйцшц. 1817 ил.


  ися коммунистляри, сосиалистляри вя диэяр сол гцввяляри бирляшдирян Халг Фяалиййяти Ъябщяси (ХФЪ; исп. Френте де Аъъиóн Популар; ФРАП) йарадылды. ХФЪ-нин тязйиги иля 1958 илдя “Демократийанын мцдафияси щаггында ганун” ляьв едилди, ЧКП легал фяалиййятя башлады. 1958 илдя ири капиталын дястяклядийи саь гцввялярин нцмайяндяси Х. Алессандри президент сечилди. Алессандри щюкумяти юлкяни хариъи капиталын ющдясиня верди, фящля щярякатыны йатыртды. 1964 илдя Христиан-Демократ партийасынын саь ганадынын лидери Е. Фрей Монталва ССРИ иля дипломатик мцнасибятляри бярпа етди, бир сыра буржуа-демократик ислащатларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутан “азадлыг шяраитиндя ингилаб” програмыны елан етди. Лакин щюкумят тяряфиндян мисин “чилиляшдирилмяси” (АБШ инщисарларына мяхсус сящмлярин тядриъян алынмасы) сийасяти АБШ ширкятляринин эялирлярини демяк олар ки, мящдудлашдырмады. 1967 илдя елан едилмиш аграр ислащат олдугъа лянэ щяйата кечирилирди. Бцтцн бунлар халг кцтляляринин наразылыьына, ЧКП вя ХФЪ-нин нцфузунун артмасына сябяб олурду. 1969 илин декабрында юлкядя илк дяфя сол партийа вя тяшкилатларын иттифагы олан Халг Бирлийи йарадылды. 1970 илин сентйабр сечкиляри заманы щямин блокун нцмайяндяси сосиалист С. Алйенде гялябя газанараг юлкянин президенти сечилди. С. Алйенде щюкумятинин иряли сцрдцйц ясаслы сосиал-игтисади дяйишикликляр програмы ящалинин эениш тябягяляри тяряфиндян ряьбятля гаршыланды. АБШ инщисарларына мяхсус олан мис-мядян мцяссисяляри миллиляшдирилди, милли сянайе, мцлкядар вя
  малиййя олигархийасынын фяалиййяти мящдудлашдырылды, латифундизм системиня фактики олараг сон гойан аграр ислащат щяйата кечирилди. Зящмяткешлярин мадди вязиййятини вя пенсийа тяминатыны йахшылашдырмаг, мянзил тикинтисини эенишляндирмяк, ишсизлийи ляьв етмяк мягсядиля мцщцм тядбирляр щяйата кечирилди. Куба иля дипломатик мцнасибятляр бярпа олунду, сосиалист дювлятлярля ялагяляр гурулду. Буна бахмайараг Алйенде щюкумяти юз програмыны щяйата кечирмяк цчцн тезликля вясаит чатышмазлыьы иля цзляшди. Хярълярин азалдылмасына йол вермямяк цчцн бцдъя кясирини арадан галдырмаг мягсядиля щюкумят пул чап етдирмяйя башлады, гиймятлярин артмасынын гаршысыны алмаг цчцн ися ямтяя вя хидмятлярин гиймятлярини нязарят алтына алды. С. Алйенденин сийасяти мцщафизякар малиййя, сянайе, латифундийа даиряляринин мцгавимяти вя хариъи корпорасийаларын тязйиги иля гаршылашды. Бу, сонрадан игтисади бющрана эятириб чыхармыш игтисади чятинликлярин мейдана эялмясиня сябяб олду. Щиперинфлйасийа вя ямтяя дефисити саь мцхалифят тяряфиндян малиййяшдирилян тятилляр, кцчя иьтишашлары вя терроризмля мцшайият олунан сосиал эярэинлийин артмасына эятириб чыхарды. Ири АБШ вя бейнялхалг банкларын Ч.-йя гаршы кредит бойкоту игтисади вязиййяти даща да эярэинляшдирди. Президент С. Алйенде мцнтязям олараг бир тяряфдян ислащатлары сцрятляндирмяйи тяляб едян сол радикалларын, диэяр тяряфдян ися ислащатлары дайандырмаг вя сосиал тяминатлардан имтина етмяйи тяляб едян саьларын тязйигиня мяруз галды. 1973 илин сентйабрында баш вермиш щярби гийам заманы С. Алйенде интищар етди. Эен. А. Пиночетин башчылыг етдийи щярби хунта щакимиййятя эялди. Конститусийа ляьв едилди, Милли конгрес бурахылды, сол вя сол мяркязчи партийа вя тяшкилатлар, щямчинин Зящмяткешлярин Ващид Щямкарлар Иттифаглары гадаьан олунду. Саь партийаларын фяалиййяти яввялъя “дондурулду”, 1977 илдя ися тамамиля гадаьан едилди. Сонра щярби режимин нязаряти алтында йени “сары” щямкарлар иттифаглары тясис едилди. Хунта бцтцн демократик азадлыглары боьараг юлкядя ганлы террор кампанийасына башлады. 30 миндян чох вятянпярвяр юлдцрцлдц. Щярби хунта халгын сосиал наилиййятлярини мящв едяряк торпаьы латифундистляря, мцяссисяляри ися яввялки сащибляриня гайтарды, хариъи инщисарлара тязминат юдяди. Сосиалист юлкяляри иля дипломатик мцнасибятляр кясилди. 1974 илдя А. Пиночет Ч. президенти елан олунду. Щярби хунтанын дахили вя хариъи сийасятинин башлыъа принсиплярини антикоммунизм вя милитаризм тяшкил едирди. Ч. щюкумяти империалист дювлятляри, хцсусян АБШ вя Исраил иля ялагяляри мющкямляндирирди. Щярби хунтанын щакимиййятдя олдуьу иллярдя юлкя игтисадиййаты фялакятли вязиййятя дцшмцш, онун хариъи боръу 22 млрд. доллара чатмышды (1986). 1978 илин декабрында Арэентина вя Ч. арасында мцщарибя тящлцкяси мейдана эялди. Гаршыдурмайа сябяб Бигл боьазында (исп. Беаэле) йерляшян, зянэин нефт йатагларына малик олмалары ещтимал едилян Леннокс, Пиктон вя Нуево а-ры иди. Мцнагишя Ватиканын кюмяйиля сцлщ йолу иля щялл олунду. 1985 ил майын 2-дя сярщядляр щаггында сазиш имзаланды. Мцгавиляйя эюря, щяр цч ада Ч.-нин тяркибиня гатылды. 1980 илдя йени конститусийа гябул олунду, лакин онун тятбиги 1988 илядяк тяхиря салынды. 1988 илдя Ч.-нин бцтцн тарихи ярзиндя баш вермиш ян эениш кцтляви етираз дальалары вя АБШ-ын тязйиги нятиъясиндя А. Пиночет диктатуранын сахланыл- масы мясялясиля баьлы цмцмхалг сясвермясинин кечирилмясиня разылыг верди. Сясвермя яряфясиндя саь партийаларын фяалиййятиня иъазя верилди. 1988 ил окт- йабрын 5-дя А. Пиночет сясвермядя мяьлуб олду, онун йаратдыьы Милли тящлцкясизлик шурасы ися диктаторун сясвермянин нятиъялярини танымамаг вя йени чеврилиш етмяк тяклифини рядд етди. 1989 илдя Ч. демократик идарячилик цсулуна кечди. 1990 илдя кечирилян сечкилярдя христиан-демократларын намизяди П. Ейлвин галиб эяляряк президент вязифясини тутду. Латын Америкасы юлкяляринин чохунда олдуьу кими Ч.-дя дя “Щягигят вя барышыг комиссийа”сы йарадылды. 1993 илдя комиссийа ишини йекунлашдырараг нятиъялярини дяръ етдирди. 1994–2000 иллярдя солчуларын намизяди Е. Фрей Ч. тарихиндя рекорд сяс чохлуьу (57%) иля президент сечилди. Ону Р. Лагос явяз етди (2000–04). 2005 илдя антидемократийа цнсцрлярини, щямчинин щярбчилярин чохсайлы имтийазларыны ляьв едян конститусийа ислащаты кечирилди. 2006 илдя кечирилян президент сечкиляриндя илк дяфя гадын намизяд М. Бачелет президент сечилди. 2010 ил сечкиляриндя кечмиш президент Е. Фрейин оьлу С. Пинйеранын президент сечилмяси иля сон 50 ил ярзиндя илк дяфя саьчыларын намизяди щакимиййятя эялди.


  Тясяррцфат
  Сянайе ъящятдян Ч. Латын Америкасынын инкишаф етмиш юлкяляриндяндир; даьмядян сянайеси, к.т. вя балыгчылыг мящсулларынын истещсалы вя ихраъы цзря ихтисаслашмышдыр. Адамбашына дцшян електрик енержиси вя бир сыра сянайе мящсулларынын (мис вя дямир филизляри, полад, селлцлоз, каьыз) истещсалы цзря гитядя апарыъы йерлярдян бирини тутур. ЦДМ-ин щяъми тягр. 335,5 млрд. доллар (алыъылыг гыбилиййяти паритети цзря; 2013); адамбашына 19100 доллар; реал ЦДМ артымы тягр. 4,4% (2013), инсан инкишафы индекси 0,819 (2013; дцнйанын 186 юлкяси арасында 40-ъы йер) тяшкил едир. ЦДМ-ин структуру (2013): хидмят сферасы 61%, сянайе 35,4%, к.т. 3,6%. Ч. мис филизляри (мцяййян едилмиш ещтийатлары дцнйа ещтийатларынын 1/4-индян чохуну тяшкил едир; щасилат илдя 3,1 млн. т, йатаглары – Чукикамата, Ел-Тенйенте, Андина, Салвадор), тябии шора (ещтийатларына эюря дцнйада 1-ъи йери тутур, щасилат илдя тягр. 500 мин т; Атакама сящрасынын г. щиссясиндя, Токопилйа р-ну), молибден (онун истещсалы цзря Ч. дцнйа лидерляриндяндир; илдя 18 мин т; йатаглары – Чукикамата вя Салвадор) вя кцкцрдцн (тябии кцкцрд ещтийатлары цзря Ч. дцнйада Ирагдан сонра 2-ъи йердядир) ещтийатлары вя щасилаты цзря дцнйада апарыъы мювге тутур. Дямир филизи (илдя 8,2 млн. т), полиметал (ясасян, синк; илдя тягр. 30 мин т), гиймятли (илдя 39 т гызыл вя мин т эцмцш) вя надир (Ч. яразисиндя дцнйанын литиум ещтийатларынын 30%-дян чоху, щямчинин селен, теллур, ренийа чыхарылыр) металлар, хюряк дузу (илдя 3,5 млн. т, йарысындан чоху ихраъ едилир), йод, нефт вя газ (башлыъа олараг, Одлу Торпаг а.-нда вя Маэеллан боьазынын шм. сащилляри бойу), даш кюмцр щасил едилир. Електрик енержиси истещсалы илдя 62,86 млрд. (2013) кВт·саат тяшкил едир. Емал сянайеси сащяляриндян йейинти (Ч. – мейвя гурусу вя ширяляринин, балыг консерви вя унунун, щямчинин дцнйада ян ири йцксяккейфиййятли шяраб истещсалчысы вя ихраъатчыларындан биридир, шяраб сатышынын щяъми цзря Гярби Авропада Италийа вя Франсадан сонра Ч. 3-ъц йери тутур), кимйа (партлайыъы маддялярин истещсалы вя ихраъы; Вапараисо, Сантйага) вя нефт-кимйа (Консепсйон, Конкон, Манантйалес), ялван (Ч. Латын Америкасында ян ири, дцнйада ися апарыъы мис истещсалчыларындандыр; илдя 1,3 млн. т; илкин мис истещсалы цзря дцнйада 1-ъи, сафлашдырылмыш мис истещсалы цзря АБШ вя Йапонийадан сонра 3-ъц йери тутур; мисяритмя мяркязляри мис йатагларына йахын йерляшир: Чукикамата, Потрерилйос, Ел-Тенйенте, Салвадор) вя гара (юзцнцн дямир вя манган филизляри ясасында; Уачипато) металлурэийа, аьаъ емалы вя селлцлоз-каьыз (каьыз, картон, аьаъ-йонгар вя аьаъ-лифли плитяляр) даща чох инкишаф етмишдир. Яняняви олараг тохуъулуг вя айаггабы-дяри (ясас мяркязляри: Сантйаго, Валпараисо, Консепсйон) сянайеси инкишаф етмишдир, машынгайырма (эямигайырма) инкишаф етмякдядир.

  Чукикамата мис мядяни.

  Цзцм плантасийасы. Касабланка.


  К.т.-нда ири торпаг сащибкарлыьы цстцнлцк тяшкил едир. Ч. юзцнц ярзаг иля там тямин едир; бир сыра к.т. мящсуллары ихраъ олунур. Юлкя яразисинин 15,3%-и к.т. цчцн йарарлыдыр, отлаг вя чямянликляр 52,4%-ни тутур. Апарыъы сащя дянли биткилярин (тахыл, арпа, йулаф, чялтик, гарьыдалы) истещсалы цзря ихтисаслашмыш биткичиликдир. Щямчинин шякяр чуьундуру, эцнябахан, тцтцн беъярилир. Ясас якинчилик р-ну Мяркязи Ч.-дир. Юлкянин шм.-нда даща чох гарьыдалы, ъ.-да ися картоф беъярилир. Баьчылыг вя цзцмчцлцк инкишаф етмишдир. Ч. цзцм вя киви цзря Латын Америкасында апарыъы (Йени Зеландийа вя Италийадан сонра дцнйада 3-ъц) истещсалчы вя ихраъатчы, эавалы, армуд, шафталы вя алманын ири ихраъатчыларындан биридир. Йыьым (илдя млн. т): буьда 1,23; гарьыдалы 0,9; шякяр чуьундуру 2,8; картоф 0,9; помидор 1,4; цзцм 1,53; алма 0,9. Ятлик-сцдлцк (ясасян, отлаг) щейвандарлыг инкишаф етмишдир. Гарамалын цмуми сайы 3,9 млн. (Мяркязи Ч. р-нларында), давар 4,5 млн. (ясасян, Ъянуби Ч.-дя), донуз 1,5 млн. тяшкил едир. Сащилбойу р-нларда балыгчылыг (гызылбалыг, треска, тунес вя с.) вя дяниз мящсуллары щасилаты (истридйя, краб, омар, кревет; цмумиликдя илдя 7,5 млн. т овланыр) инкишаф етмишдир; даь эюлляриндя чохлу балыг овланыр.

  Торрес дел Пейн Милли Паркы.


  Хидмят сферасы. Ч. игтисадиййатында рекреасийа хидмятляри ящямиййятли йер тутур. Туризмдян ялдя олунан эялир 13,6% артараг 4,5 млрд. доллар тяшкил етмишдир (1,5 млрд. хариъи туризмдян; 2005). Щяр ил юлкяйя 2,5 млн. хариъи турист эялир (2007). Туристляри, ясасян, Ч.-нин тябияти хцсусиля горуглар ъялб едир: Пампа дел Тамаругал Милли Горуьу, Торрес дел Пейн Милли Паркы, Серро Кастилло Милли Горуьу, Лагуна Сан Рафаел Милли Паркы вя с. Мяркязи Анд даьларында чохлу сайда бейнялхалг дяряъяли гыш идманы мяркязляри (Портило, Валле Невадо, Термас де Ъщиллáн) йерляшир. Ариъа, Антофагаста, Ла Серена, Кокимбо вя с. ясас йай (декабр–март) истиращят зоналарыдыр. Винйа дел Маар юз чимярликляри, казиносу, щяр ил бурада кечирилян вя Латын Америкасында ян мцщцм сайылан мусиги фестивалы иля шющрят тапмышдыр. Пичилему чимярлийи Ъянуби Америкада ян йахшы сюрфинг мяканыдыр. Ч.-йя туристляри ъялб едян щям дя юлкянин тарихи абидяляридир. Р.П. Густаво Ле Пейн вя Сан Миэел де Азапа Археоложи музейляриндя дцнйада ян гядим мумийалар горунуб сахланылыр.
  Няглиййат. Д.й.-ларынын уз. (мин) 7,8 км, автомобил йолларынын уз. 77,8 км-дир (о ъцмлядян 18,1%-и бяркюртцклц). Миник автомобилляри автопаркы (млн.) – 888,6, йцк машынлары вя автобуслар 469,1. Ири портлары: Валпараисо, Антофагаста, Арика, Икике, Пунта-Аренас. Хариъи игтисади ялагяляр. Даь-мядян сянайеси мящсуллары (дяйярин тягр. 45%-и), ярзаг (20%-и, о ъцмлядян мейвя-тярявяз, балыг вя балыг консервляри, ширяляр, шяраб вя с.), каьыз вя селлцлоз, кимйяви мящсуллар ихраъ едилир. Ясас хариъи тиъарят тяряфдашлары: АБШ, Йапонийа. Бразилийа, Арэентина, Алманийа.

  Силащлы гцввяляр
  Ч.-нин силащлы гцввяляри (СГ) гуру гошунлары (ГГ), ЩЩГ вя ЩДГ-дян ибарятдир. Али баш командан президентдир. Иллик щярби бцдъя 1,66 млрд. доллар тяшкил едир (2005). ЩДГ щярби-дяниз донанмасы, щярби дяниз авиасийасы, дяниз пийадалары, хцсуси тяйинатлы щисся вя бюлмялярдян ибарятдир. ЩДГ 4 суалты гайыг, 8 фрегат, 7 ракетли катер, 3 десант эямиси, 3 кюмякчи эями, 1 тялим эямиси, 30 тяййаря, 20 щеликоптер, дюйцш-кяшфиййат машынлары, тыртыллы вя тякярли автомобилляр, гаубитсаларла силащланмышдыр. ЩЩГ-нин тяркибиндя 185 тяййаря (о ъцмлядян дюйцш тяййаряси, тялим тяййаряси, нягл. тяййаряси вя с.), 26 щеликоптер вар. Силащлары вя щярби техникасы, ясасян, АБШ вя Алманийа истещсалыдыр. СГ чаьырыш ясасында комплектляшдирилир; щярби хидмят мцддяти ГГ-дя 12 ай, ЩЩГ вя ЩДГ-дя 22 айдыр. 2005 илдян мцгавиля ясасында комплектляшдирмя щяйата кечирилир.

   Сящиййя
  Ч.-нин Сящиййя Назирлийи тяркибиндя Сящиййянин Милли Фонду, Чили Иътимаи Сящиййя Ин-ту, Гидаланма Мяркязи фяалиййят эюстярир. Ч.-дя ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян доьум сайы 14,1, юлцм сайы 9,4-дцр (2012). Ящалинин орта йашы 32,8 илдир. Сящиййяйя гойулан цмуми хяръ ЦДМ-ин 7,2 %-ни тяшкил едир, адамбашына сящиййя хяръляри 1606,1 АБШ доллары, дювлят сящиййя хяръляри 780,6 АБШ доллары тяшкил едир (2012). 2012 илдя юлкядя гызылйел иля 876, эюй юскцрякля 5762 хястялянмя щалы гейдя алынмышдыр. Ящалинин щяр 100 мин няфяриндян 1,3-ц вярямдян, 2,4-ц ИИВ-дян юлмцшдцр. Юлкядя вярямля мцбаризя мягсядиля Милли Бцдъя Програмы фяалиййят эюстярир.

  Идман
  Бядян тярбийяси вя идман мясяляляри иля Бядян Тярбийяси Ин-туту Тящсил Назирлийи иля бирэя мяшьул олур. Ч. Олимпийа Комитяси 1896 илдя йарадылмышдыр. Щямин илдян Ч. идманчылары Олимпийа Ойунларында иштирак етмиш, бокс (1эцмцш, 2 бцрцнъ медал, 1956), атчылыг идманы (2 эцмцш, 1952) вя йцнэцл атлетика (2 эцмцш, 1928 вя 1956) идман нювляриндя Олимпийа мцкафатчылары олмушлар. Сон Олимпийа Ойунларында (2000, 2004, 2008) Ч. идманчылары 2 гызыл, 1 эцмцш, 2 бцрцнъ медал газанмышлар.

  Тящсил. Елм вя мядяниййят мцяссисяляри Ибтидаи иъбари тящсил 8 иллик (6–14 йаш), орта тящсил 4 илликдир (14–18 йаш). Али тящсил мцяссисяляриня ун-тляр, пешя ин-тлары вя техники тядрис мяркязляри дахилдир. Ч.-дя али тящсил пуллудур. Юзял ун-тляр Тящсил академийасынын нязарятиндядир. Али тящсил мцяссисяляриня Санто Томас де Акино ун-ти (ясасы 1622 илдя гойулмуш, 1738 илдя Испанийа кралы V Филиппин шяряфиня Сан Филипп ун-ти адланмышдыр), Чили ун-ти (Универсидад де Ъщиле, Сантйаго, 1842), Атакама ун-ти (1981), Талка ун-ти (1981, Теъника дел Есфадо ун-ти ясасында йарадылмышдыр) вя c. дахилдир. Дювлят ун-тляри, ясасян, али тящсил шурасы вя Чили ун-тляри ректорлары шурасы тяряфиндян координасийа едилир. Гядим ун-тляр вя пешя-техники мяктябляри академик мухтариййятя маликдир. Елми идаряляри: Милли Астрономийа Рясядханасы (1852), Сейсмоложи вя вулканик активлийя нязарят хидмяти (1908), Рийази моделляшдирмя мяркязи (2000), Чили нцвя енержиси комиссийасы вя с. 20-дян артыг милли вя бейнялхалг ящямиййятли мяркяз фяалиййят эюстярир.

  Чили Университети. Сантйаго.


  Кцтляви информасийа васитяляри
  Ч.-дя 1922 илдян радио вя 1957 илдян телевизийа фяалиййят эюстярир. Бурада 63 телевизийа (1997) вя 1490 радиостансийа вар (2006). Метрополис-Интеръом вя ВТР-Ъаблед кабел телевизийасы шябякясинин йайымлары юлкянин 95%-ни ящатя едир (2002). “Аэенъиа Ъщиле Нотиъиас” мятбуат аэентлийи фяалийййят эюстярир. Дюври мятбуат, ясасян, “Ел Меръурио” вя “ЪОПЕСА” (Ъонсоръио Периодíстиъо де Ъщиле) медиаширкятляри тяряфиндян бурахылыр. Пайтахт Сантйагода 9 ясас гязет, о ъцмлядян “Ел Меръурио”, “Лас Úлтимас Нотиъиас” вя с. гязетляр чыхыр. Хариъи диллярдя дя бир нечя гязет чыхыр: “Пиъщилему Неwс” (инэ.), “Тще Сантиаэо Тимес” (инэ.), “Ъондор” (алм.) вя с. Интернет истифадячилярин сайы 5,57 млн. (2007).

  Ядябиййат
  16 ясря гядяр юлкянин йерли сакинляри олан арауканларын йазысы олмамышдыр. Конкистадорларын эялишиндян сонра йазылы ядябиййат испан дилиндя инкишаф етмяйя башламышдыр. Испан шаирляриндян А. де Ерсилйанын йерли ящалинин мцстямлякячиляря гаршы мцгавимятини якс етдирян “Араукана” вя П. де Онйанын “Арауканын табе едилмяси” поемалары бу дювря аиддир. Креол фолклору трансформасийа олунмуш испан халг поезийасындан ибарят иди. 17 – 18 ясрлярдя тарихи хроника жанры инкишаф етди (А. де Овалйе, “Чили краллыьынын тарихи хроникасы”; Д. де Росалес, “Чили краллыьынын цмуми тарихи”, Ф. Нунйес де Пинеда-и-Баскунйан, “Хошбяхт ясир”). 1810–26 иллярин азадлыг мцщарибяси заманы ядябиййатын ясас жанры публисистика иди. “Аурора де Ъщиле” (1812 – 13) адлы илк Ч. гязетинин йарадыъысы А. Енрикес онун ясас нцмайяндяси олмушдур. Мцстягиллик газандыгдан (1818) сонра бурадакы сийаси щяйатын нисби сабитлийи нятиъясиндя Латын Америкасы юлкяляринин бир чох ядябиййат хадими цчцн Ч. сыьынаъаг йериня чеврилди. Ч. мядяниййятинин инкишафында Венесуела шаир вя алими А. Белонун мцщцм хидмяти олмушдур. Ч. ядябиййатында милли юзцнямяхсуслуьун йаранмасы йазычы, философ, иътимаи хадим Х.В. Ластаррийанын ады иля баьлыдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысында поезийада романтизм цстцнлцк тяшкил едирди, нясрдя ися мяишят тясвири (костумбризм) ясас йер тутурду. Онун баниси Х. Валйехо щека- йяляриндя ъямиййятин сатирик тясвирини вермишдир. Костумбризм хцсусиййятляри автобиографик ясярлярдя вя мемуар ядябиййатында да цстцнлцк тяшкил едирди. Латын Америкасынын башга юлкяляриндян яввял капитализм йолуна гядям гоймуш Ч.-нин сосиал-тарихи инкишафы 19 ясрин орталарында ядябиййатда тянгиди реализмин мейдана эялмясиня сябяб олду. Онун баниси А. Блест Гана иди. “Чили бяшяри комедийасы” роман силсилясиндя 19 ясрин орталарындакы Ч. ъямиййятини тясвир едирди. Ядибин ясярляринин (“Мартин Ривас” романы вя с.) ясас мювзусу пулун щаким рол ойнамасы нятиъясиндя мейдана эялян мяняви конфликтляр иди. Л. Оррего Луко да “Бюйцк ев” ясяриндя мцлкядар аристократийасынын тяняззцлцнц эюстярмиш, Ч.-нин сосиал щяйатыны тянгид етмишдир. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя модернизм истигамятиндя инкишаф едян Ч. поезийасында Никарагуа шаири Р. Дарионун мцщцм хидмяти олмушдур. Онун тясири иля Ч. шаирляри йени шеир формалары вя бядиилик йаратмаьа чалышырдылар. Ч. поезийасынын инкишафында К. Песоа Велисин халг рущу вя сосиал етиразла ашыланмыш “Чили цряйи” шеир китабынын мцщцм ролу олмушдур. 20 ясрин яввялляриндя няср Ч.-нин кяскин сосиал проблемлярини якс етдирирди. Б. Лилйо реалист наьыллардан ибарят “Йерин алтында” китабында хариъи ширкятлярин шахтачылары истисмар етмясини амансызлыгла ифша едирди. Х. Едвардс Бело вя б. романларында натурализм естетикасына ясасланырдылар. Башга естетик мювгедя дайанан, ясасян, тябияти вя юлкянин кянд щяйатыны

  АЛМА Бюйцк Атакама Радиотелескопу.


  тясвир едян “креолизм” ядябиййаты да инкишаф едирди. “Креолизм”ин нязяри принсипляри онун идейа рящбяри, милли Ч. характеринин тябии мцщитдя формалашдыьыны фярз едян М. Латорре тяряфиндян ардыъыллыгла реаллашдырылмышдыр. Ф. Гана, Ф. Сантиван, Л. Дуранд “креолизм” йюнцмлц ясярляр йазмышлар. Е. Барриос, П. Прадонун ясярляри цчцн дцнйанын символистъясиня дярк едилмяси сяъиййяви иди. Модернизм А. Д΄Алмарын йарадыъылыьына мцяййян тясир етмишдир. 20-ъи иллярин яввялляриндя поезийа хцсусиля инкишаф етмишдир. Габриел Мистралын йарадыъылыьындакы лирик шеирляр модернист епигончуларын зяриф цслубу иля зидддиййят тяшкил едирди. “Цмидсизлик”, “Тала” вя “Ширяхана” топлулары тякъя шаирянин фярди дцнйасыны дейил, ейни заманда Латын Америкасы халгларынын дцшцнъя тярзини дя якс етдирирди. Ч. “креасйонизм”инин (испанъа “ъреар” йаратмаг демякдир) нязяриййячиси вя рящбяри В. Уйдобронун поезийасы дцнйа авангардизми истигамятиндя инкишаф едирди; о, ейни заманда ясярляриндя сосиал вя сийаси проблемляря дя мараг эюстярирди. 30-ъу иллярдя эюркямли Интим лирикадан вя субйектив поезийадан (“Даими йашайыш йери – Торпаг”, 1925–35) вятянпярвярлик поезийасына (“Испанийа цряклярдядир”, 1937) кечид едян Ч. шаири П. Неруда сонралар Латын Америкасы юлкяляри вя инсанлары щаггында “Цмумдцнйа няьмяси” (1950) епик поемасыны йазды. Шаирлярдян П. де Рока, Х. Валйехо, насир Х. С. Гонсалес Вера, драматург А. Асеведо Ернандес вя б. иътимаи ящямиййятли мювзулара мцраъият едирдиляр. 1930-ъу иллярдя сосиал мясяляляря мараг артды. 40–50-ъи иллярдя Н. Гусманын (“Ган вя цмид”) вя б.-нын фящля синфинин щяйатына щяср едилмиш романлары мейдана эялди. Фящлялярин тясвириндя тарихи оптимизм, онларын сийаси вя мяняви тякамцлц В. Тейтелбоймун романларында даща мцкяммял ифадя олунмушдур (“Шора оьлу”). Ф. Колоане “Горн бурну”, “Одлу торпаг”, “Балиналарын йолу” романларында дяниз сащилиндя йашайанларын тябият щадисяляри вя сосиал бялаларла мцбаризяси тясвир олунмушдур. Л.Е. Деланонун “Гумлугда тохум” вя “Ойуг” романларында пролетар шцурунун формалашмасы яксини тапмышдыр. М. Рохасын сосиал проблемлярин гящряманын дахили аляминя нцфуз етдийини эюстярян “Оьрунун оьлу”, “Шярабдан ширин”, “Диварда кюлэяляр” романлары нясрин инкишафында йени мярщяля иди. Е. Линин йарадыъылыьында сосиал кяскинлик нязяря чарпырды. 50 – 60-ъы иллярдя Х. С.Гонсалес Вера, К. Дроэет, Ф. Алегрийа вя Х. Доносонун йарадыъылыьы цчцн йени тящкийя техникасы, дярин психолоэизм, шцурун эизли гатларына нцфузетмя сяъиййяви иди. 50–70-ъи иллярдя Неруданын йарадыъылыьында новаторчу мейилляр эцълянди. Онун “Язяли мятлябляр щаггында одалар” китабында вя “Естравагарио” лирик-гротеск шеир топлусунда эерчяклийин фялсяфи дяркиня ъящд олунур. Линин, Х. Тейлерин поезийа вя нясри кяскин сосиал эярэинлийи иля сяъиййялянирди. 1970–73 иллярдя Халг Бирлийинин щакимиййяти дюврцндя сянядли-публисистик ядябиййат инкишаф етди (Г. Атиас “…вя пуллар ахыб эялди”). Юлкядя баш верян щярби чеврилиш ядябиййатын тябии инкишафына тясир эюстярди; бир сыра ядиб вя нашир хариъи юлкяляря цз тутду. 70-ъи иллярин 2-ъи йарысында Ч. мцщаъирятинин халгын фаъияви-тарихи тяърцбясини тякъя сянядли формада дейил, щям дя орижинал бядии ифадя васитяляри иля ъанландыран бюйцк ядябиййаты формалашды (А. Скармета, “Йухуда йанар гар эюрмцшдцм”; Тейтелбойм, “Дахили мцщарибя”; Доносо, “Кянд еви” вя с. “Арауъариа де Ъщиле” (1978) вя “Литература Ъщилена ен ел Ехилио” (1977) журналлары юлкядян кянардакы ядяби щярякатын ясас мятбу органлары иди. Ч.-дя щюкм сцрян диктатура дюврцндян сонра М.Серрано, А. Фуэет, Х.Колер, Щ.Контрерас вя б.-нын тимсалында йазычы- ларын йени нясли мейдана эялди. И. Алйенде, Л.Сепулведа, Е. Летелер вя б. мцасир Ч. ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяляридир. Ч. йазычыларынын бязи ясярляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир. 

  Пласа де Армас мейданы. Сантйаго.

  Мемарлыг вя тясвири сянят
  Юлкянин шм.-ында гядим гала вя мяскян галыглары мцщафизя олунмушдур. Щиндиляр Атакама сящрасында дашдан, кактусдан, ъ.-да ися аьаъ вя лилдян комалар тикирдиляр. Юлкянин илк шящяри Сантйаго (ясасы 1541 илдя гойулмушдур) дцзбуъаглы кцчя шябякясиня маликдир. Ш.- дя Пласа де Армас мяркязи мейданы, мцстямлякя дюврц биналары, кился (1541– 1619), ратуша (1775–1807, мемарлар Тоеска-и-Ричи, М. де Хара Кемада) вя классисизм цслубунда Ла-Монеда сарайы (1780–1805, мемарлар Х. Тоеска-и-Ричи, А. Кабалеро) вар. Мцстямлякя дюврцндян сонра Ч. мемарлыьына франсыз мемарлыг мяктябинин бюйцк тясири олмушдур. 1841–53 иллярдя Сантйагонун йенидян гурулмасы лайищяси тяртиб олунду [милли мемарлыг мяктябини йаратмыш К.Ф. Брйуне де Бен (1788–1855)]. Онун лайищясиня ясасян “Бялядиййя театры” бинасы (1853), Мак-Клцр пасажы инша едилди. Х. Гандарилйас, М. Алдунате, Р. Браун, Ф. Вивасета 19 ясрин 2-ъи йарысы милли мемарлыг мяктябинин нцмайяндяляридир. 19 ясрин сонунда мемарлыгда еклектизм, 20 ясрин яввялляриндя модерн цслубу иля йанашы милли янянялярля баьлы мемарлыг инкишаф етмишдир. 1938–42 иллярдя Сантйаго ш.-нин мяркязи щиссясиндя бярпа ишляри апарылмышдыр. 50-ъи иллярдян башлайараг Сантйаго, Арик, Антофагаста вя б. ш.-лярдя йашайыш районларынын комплекс иншасына башланылмышдыр (мемарлар К. Бресани, К. Валдес, Ф. Кастилйо вя б.). “Гонсалес Кортес” (1960–63, мемарлар С. Гонсалес, Е.вя Х. Мардонес, Х. Поблете) йашайыш комплекси, Дювлят Техники Ун-тинин бинасы (1962–65, мемарлар К. Брешани, Г. Валдес, Ф. Кастилйо), “Каррера” вя “Портилйо” мещманханалары (мемарлар Х. Смит Миллер, М. Лира), БМТ-нин Латын Америкасындакы игтисади комиссийасынын бинасы (1960–66, мемар Е. Дуарт) вя с. Ч.-нин мцасир мемарлыг тикилиляридир. Ч.-дя гядим щинди мядяниййяти галыглары, о ъцмлядян атакама (шм.-да) вя арауканлара (ъ.-да) мяхсус щяндяси орнаментли вя щейван тясвирляри олан керамика мямулатлары, Пасха адасындакы нящянэ даш щейкялляр, аьаъдан дцзялдилмиш яшйалар сахланылмышдыр. Сан-Педро-де-Атакамада гайа рясмляри ашкар едилмишдир. Мцстямлякя дюврцндя дини бойакарлыг цстцнлцк тяшкил едирди. 19 ясрин 1-ъи йарысында, ясасян, яъняби сяняткарлар (Р.О.К. Монвуазен, Й.М. Руэендас, Ч. Вуд вя б.) фяалиййят эюстярирдиляр. 1849 илдя Сантйагода Зяриф Сянятляр Мяктяби йарадылды. 19 ясрин 2-ъи йарысында академик романтизм вя классисизм принсиплярини реализм елементляри иля синтез едян эюркямли ряссамлар Педро Лира, М.А. Каро, К. Сан-Мартин, А. Валенсуела Пуелма вя б. милли пейзаж вя тарихи жанрын тямялини гойдулар. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя А. Валенсуела Лйанос вя Х.Ф. Гонсалесин йарадыъылыьына импрессионизмин эцълц тясири олмушдур. 1927– 30-ъу иллярдя Ч.-дя йайылмыш модернист (сцрреализм, Р. Матта; кубизм, К. Мори; абстраксионизм, Н. Антунес; Е. Санйарту) “Монпарнас” групу фяалиййят эюстярирди. Графика устасы К.Е. Алварес вя бойакар М. Бонта йарадыъылыьында халг щяйаты юз яксини тапырды. А. Сантелисес, Н. Плас, В. Ариас, Л. Домингес, С. Роман-Рохас Ч.-нин мяшщур щейкялтярашлары олмушлар. Юлкядя Сантйаго Милли Тарих Музейи, Милли Тябият Тарихи Музейи, П. Неруданын ев-музейи вя с. фяалиййят эюстярир.

  Валдивийа шящяриндян эюрцнцш.


  Мусиги
  Гядим мусиги мядяниййяти Ч. абориэенляри (ясасян, арауканлар) тяряфиндян горунуб сахланылмышдыр. Соло вя коллектив ифа олунан мцхтялиф мащны (лирик, севэи, ушаг, ямяк, щярби, овсунлу) вя рягсляри вар. Култрун тябили, уада шахшахы (зярб), трутрука, лолкин, кцлкцл, пифилка (няфяс) арауканларын эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Тонада, самакуека, куандо Ч.-нин креол халг мусигиси цчцн характерик мащны вя мащны-рягс формаларыдыр. Ясас мусиги алятляри: эитара, арфа, щямчинин пешякар халг мцьянниляринин истифадя етдийи эитаррон (уасо). Ч. профессионал мусиги сяняти юлкядя истиглалиййят уьрунда эедян мцбаризя вя республика елан едилян иллярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. 19 ясрин 1-ъи йарысы вя 2-ъи йарысынын яввялляриндя Сантйагода филармоник ъямиййят (1827), илк мусиги мяктяби (1849; 1851 илдян консерваторийа), “Театро мунисипал” (1857) тяшкил едилмишдир. Юлкянин мусиги щяйатында хариъи гастролчулар ящямиййятли рол ойнайырдылар (1830 илдя илк дяфя италйан опера труппасы чыхыш етмишдир). 19 яср бястякарлары арасында М. Роблес (илк милли вятянпярвярлик мащныларынын мцяллифи), Х. Сапиола (мцтярягги иътимаи хадим, фящляляр арасында мусиги щярякатынын тяшяббцсчцсц, публисист), илк Ч. операсынын мцяллифи Е. Ортис де Сарате сечилир. 20 ясрин 1-ъи йарысында мусигидя ики ясас истигамят мцяййянляшмишди: милли цслуб тяряфдарлары, Ч. мусигисинин милли инкишаф йолуну тутанлар, юз йарадыъылыгларында креол вя араукан фолклорундан истифадя едянляр (Х. Уррутийа Блондел, К. Лавин, П.У. Алйенде, К. Исамит Аларкон) вя Авропа мусиги ъяряйанларына – импрессионизмя, експрессионизмя, неоклассисизмя истинад едянляр (Е. Соро, А. Котапос, Д. Санта-Крус Вилсон, А. Летелйер Лйона, щямчинин Х. Оррего Салас, К. Ботто, К. Риеско, А. Монтесино, Г. Бесерра). Сантйагода Чили симфоник оркестри (1941), бялядиййя симфоник оркестри
  (1955), Чили Ун-тинин хору (1945), симли квартет (1954), Милли Консерваторийа, Мусиги Сянятини Йайан Ин-т (1940) фяалиййят эюстярир. Ч. мцьянниси М. Лойола Бакыда чыхыш етмиш, Азярб. Дювлят Мащны Театры (Р. Бещбудовун рящбярлийи иля) 1973 илдя Ч.- дя гастролда олмушдур. Азярб. бястякары Х. Мирзязадянин Ч.
  фаъиясинин 10 иллийиня щяср етдийи сяс иля фп. цчцн “Аьы” (1983; “Пианто”, италйанъа мятнин мцяллифи Ш. Мяъидовдур) поемасыны инэилис мцьянниси Д. Дорроу ифа етмишдир. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя Ч.-дя електрон мусиги эениш йайылмышдыр. Р. Вилла Лобос, А. Буъъи, К. Воэел, Й. Бифман, Данието, Ниъолас Жоар, Ъ. Гонсалес мцасир електрон мусигиси ифачыларыдыр. Ъаз усталары, ясасян, Алманийада мяскунлашмыш, йарадыъылыгларыны орада давам етдирирляр. Даща чох мис няфяс алятляри, тябил вя зярб алятляриндян истфадя олунур. Эянъляр арасында реп популйардыр.

  Балет
  Ч. илк профессионал балет сяняти щаггында мялуматлар 19 ясрин орталарына аиддир. 1857 илдя Сантйаго ш.-ндя “Театро мунисипал” театры йаранмышды вя орада тамашаларына балет дивертисментляри дя дахил олан италйан операсы чыхыш едирди. 1873 илдян башлайараг театрда балет тамашалары да эюстярилирди. Ъ. Енэелмайер, Б. Бйанки, Е. Лураски кими авропалы балериналарыны тамашаларда ойнамаьа дявят едирдиляр. 1917–18 иллярдя А.П. Павлованын труппасы Ч.-дя гастролда олмушдур. 1921 илдя бу труппанын ряггасы Й. Кавесски Сантйагода илк балет мяктяби ачмыш, мяктяб 1938 илядяк фяалиййят эюстярмишдир. Фолклор рягсляриня дя мараг артмышды. 1942 илдя “Театро мунисипал” Р. Асеведо Рапосонун щинди тайфаларынын мярасим рягсляриндян истифадя етмякля йазылмыш “Кауполикан” опера-балетини тамашайа гоймушду. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя Ч.-йя Авропа рягс коллективляри, о ъцмлядян К. Йоссун (Алманийа) труппасы эялмиш вя солистляр Е. Утхофф вя Л. Ботка Ч. Ун-тинин няздиндя илк даими милли балет труппасыны йаратмышлар. Труппанын мцнтязям чыхышлары 1945 илдя
  башламышды. 1957 илдян труппа Милли балет адланыр. Утхофф Л. Делибин “Коппелийа” (1945), Р. Штраусун “Иосиф щаггында яфсаня” (1947), К.В. Глйукун “Дон Жуан” (1950) вя с. балетлярини сящняйя гоймушдур. 1967 илдян труппайа рящбярлик етмиш П. Бунстер бурада К. Чавесин “Калаукан”, Фалйабелинын “Бош стул” (1968) вя б. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1949 илдя балетмейстерлярдян Н. Гривтсова, В. Сулима классик рягс мяктяби вя труппасы йаратмыш, Б.В. Асафйевин “Бахчасарай фонтаны”, Р. Асеведонун “Цч паскуал” милли балетини щазырламышлар. Ряггас вя хореограф О. Чинтолези 1959 илдя “Театро мунисипал”ын няздиндя “Ел балет де арте модерно” труппасыны тяшкил етмишдир (1965 илдян Мунисипал балети; 1966 илдян рящбяри олмушдур). Труппа классик балет мяктяби яняняляриня ясасланырды. Авропа вя Америка балетмейстерляри С. Лифар, А. Томски, М. Дейл, Н. Березов вя б. классик балетлярля йанашы, милли елементлярдян истифадя етмякля тамашалар да йарадырдылар (“Ъанавар”, “Ганлы той”). 60-ъы иллярин яввялляриндян Ч. труппаларынын репертуарына Латын Аме- рикасы мювзусунда балетляр дахил едилир: А. Хинастерин “Сурасо (1962, балетмейстер П. Бунстер), Х. Орреэо Саласын “Кцчя эимнастлары” вя б.

  “Театро мунисипал” (Бялядиййя театры). Сантйаго.


  Театр
  Ч.-нин театр сянятинин кюкляри йерли ящалинин адят-яняняляри иля баьлыдыр. Илк кцтляви милли труппадан ибарят театр 1802 илдя Сантйагода ачылмышдыр. Бурада испан вя милли драматурэийанын йарадыъысы Х. Еганинин популйар “Боръ мящяббятя галиб эялир”, “Пифагорун сещрли квадраты” ясярляри тамашайа гойулмушду. 1815 илдя Сантйагода “Колисео” театрынын, 1920 илдя ися Баш театрын (гядим йунан, щямчинин Арэентина вя Ч. драматургларынын пйесляри тамашайа гойулурду) биналары инша олунду. Труппа рящбяри Латорре илк актйор сяняти мцяллими олду. 1842 илдя А. Белйонун “Шаирин севэиси” пйеси иля Ч. Ун-тинин театры ачылды (1857 илдян “Театро мунисипал”). 19 ясрдя юлкянин бир чох шящяриндя театрлар йарадылды. 1871 илдя драматурглар вя актйорлар драм щявяскарлары дярняйиндя бирляшдиляр. 1912 илдя драматурглар ъямиййяти, 1915 илдя ися театр актйорлары ъямиййяти йарадылды. Актйор вя драматург К. Карола милли театрын инкишафында мцщцм рол ойнады. 20 ясрин 20-ъи илляриндя Театр Актйорлары Синдикаты йарадылды (1954 илдя театр актйорлары ъямиййяти иля бирляшмишдир). Ч.-дя театрын формалашмасында Милли Драматик Ширкятин (1913) вя Брцле-Баэенин труппасынынын (1917) мцщцм ролу олмушдур. А. Брйуле, Л. Кордова, Р. Фронтаура, Е. Пуелма, А. Флорес кими театр хадимляри труппа иля ямякдашлыг едирдиляр. Театрын репертуарына А. Асеведо Ернандес, А. Мук, Х. Луко Кручаг вя б. милли классиклярин пйесляри дахил едилмишди. 20 ясрин 30-ъу илляриндя испан актрисасы Маргарита Ксиргунун фяалиййяти Ч.-нин театр щяйатыны ъанландырды. Ч. Ун-тиндя (1941), Католик Ун-тиндя (1943) експериментал театрлар йарадылды вя юлкянин театр сянятинин инкишафында онларын бюйцк ролу олду. Ч. Ун-тинин театрына рящбярлик едян П. де ла Барра йени актйор кадрлары йетишдирмиш вя йцксяк бядии сявиййяли ясярляр сящняйя гоймушдур. Бурада М. Ма- луенда, Р. Парада, Е. Мартинес, Р. Сотоконил, М. Гонсалес, В. Хара вя б. актйорлар, реж.-лар йетишмишляр. Драматург Ф. Жоссо 1946 илдя мцстягил театр йаратмыш, К.С. Станиславскинн идейаларыны щяйата кечирмяйя чалышмышдыр. 1959 илдя Ч. Ун-тинин експериментал театры ясасында Театр Ин-ту йарадылмышдыр. 1950–60-ъы иллярдя сосиал мязмунлу драмлар мейдана эялди: С. Водановичин “Пис ад чыхармыш сенатор”, “Гой итляр щцрсцн”, “Цзумлцкляр”; Ф. Жоссонун “Сялямчи” пйесляри; Е. Волфун “Горху ушаглары”, “Ирадясиз ъцтлцк”, “Мцдахилячиляр”драмлары, И. Аэирренин “Цмид гясябяси” вя с. Драматург, театр вя кино режиссору Б. Галемири 1974 илдя “Готик театр” групуну йаратды вя Ф. Аррабалйанын “Ашшурун мемары вя императору” пйесини тамашайа гойду. Театрда “Кимсясиз” (1994), “Шяряфсиз Елестра” (2005), “Барух Спиноза” (2006) вя с. ясярляр сящняйя гойулмушдур.

  Кино
  Йаньынсюндцрянлярин Анибал Пинто мейданындакы маневрляри щаггында намялум операторун чякдийи илк Ч. сянядли филми 1902 илдя нцмайиш етдирилмишдир. Юлкянин мцстягиллийинин 100 иллийи (1910) иля ялагядар бир нечя сянядли филм чякилмишдир: “Трансанд Чили-Арэентина йолунун диггятялайиг йерляри”, “Селитра мядянляринин мянзяряси”, “Зяриф сянятляр сарайынын ачылышы”. 1916 илдя реж. С. Ъамбастиани “Амансыз нятиъя” бядии филмини чякмишдир. Ясас бюйцк фирмалар “Ъамбастиани-филмс”, “Щанс-фрей-филмс”, “Андес-филмс” Сантйаго вя Валпараисода йерляширди. “Гядим Сантйаго” (1915), “Тялябялярин байрамы” (1916), “Ел-Тенйенте мядяни щаггында хатиряляр” (1919) кими сянядли филмляр Ч. эерчякликляринин бязи сосиал аспектлярини ишыгландырырды. 1917 илдян юлкядя тамметражлы бядии филмлярин истещсалына башланды. 20-ъи иллярин яввялляриндя Ч.-дя илдя 10–12 филм чякилирди (1925 илдя 16 филм). Милли мцстягиллик уьрунда мцбаризя “Дон Кипанса вя Санчо Хоте” (1921, реж. Х. Бор), “Йувасыз гуш” (1922, реж. К. Карйола), “Дяниздя чыьырты” (1924) вя “Юлцм гусары” (1925, щяр икисинин реж.-у П. Сйенна), “Ишыг вя кюлэя” (1925, реж. Х. Делано) филмляринин мяркязи мювзусудур. 1934 илдя “Шимал вя Ъянуб” илк сясли филми (реж. Делано) истещсал едилмишдир. Филмдя мяшщур театр актйору А. Флорес вя гадын мцьянни Х. Сур чякилмишляр. 1934–38 иллярдя, ясасян, гысаметражлы хроникалар вя сянядли филмляр чякилирди. 40-ъы иллярин сонуна йахын АБШ-ын истещсал етдийи кино мящсуллары Ч. филмлярини тамамиля сыхышдырыб арадан чыхармышды. Кино сянайесинин инкишафына йардым тяшкилатынын вя 1942 илдя “Чили-филмс” студийасынын йаранмасы вязиййяти дяйишмяди. “Аъы щягигят” (1945, реж. К. Боркоске), “Оьурланан адам” (1946, реж. Делано), “Ютцб-кечян севэи” (1947, реж. Бор), “Лянятлянмиш аддым” (1949, реж. Ф. Маттер) ъцзи мигдарда истещсал едилмиш филмляр сырасында иди. 1951–61 иллярдя 13 тамметражлы филм чякилмишди (онлардан 5-и хариъи реж.-лар тяряфиндян). Бу иллярдя реж.-лар Е. де Миуоро, Х. Делано, Х. Бор, М. Франк фяалиййят эюстярирдиляр. 1960 илдя Ч. Ун-ти няздиндя Експериментал кино шюбяси вя Синематика йарадылды. Эянъ реж.-лар “Сантйагойа сяйащят” (1960), “Гой итляр щцрсцн” (1961), “Сцкута гайыдыш” (1966, реж. Н. Крамаренко) филмлярини чякдиляр. 60-ъы иллярин сонунда мцтярягги гцввялярин бирляшмяси нятиъясиндя Ч.-дя “йени кино” фяалиййятя башлады. Бу дюврдя “Чиле-филмс” киностудийасы коммунист вя ингилаби йюнцмдя филмляр чякмяйя башлады: “Щясряти чякилян торпаг” вя “Йолдаш Президент” (реж. М. Литтин), “Биринъи ил” (реж. П. Гусман), “Бир дуа аздыр” (реж. А. Франсийа), “Хейриййячи” (реж. Б. Эебел). Чеврилишин илк эцнляриндя, 1973 илин сентйабрында “Чиле-филмс” студийасы дармадаьын едилмиш, киноархив, лентляр, милли телевизийа йандырылмыш, 100 няфярдян артыг кинематографчы иткин дцшмцшдц. Чеврилишдян сонра Ч. киносунун дирчялиши юлкядян мцщаъирят етмиш кинематографчыларын фяал иштиракы иля баш тутду. Чякилиши Ч.-дя башланмыш, хариъдя сона чатмыш филмляр: “Чили уьрунда дюйцш” (реж. Гусман), “Тарих” (реж. С. вя П. Кастилйа), “Ъинайят щябсханасы” (реж. Р. Руис), “Йумруглар топлара гаршы” (реж. Г. Анселовичи, О. Лйуберт), “Тарих бизимдир вя ону халглар йарадыр” (реж. А. Рамирес). Мцщаъирятдя чякилмиш филмляр: “Чили цзяриндя эеъя” (1977, реж. С. Аларкон, А. Косарев), “Санта Есперанса” (1980) вя “Кондорун сцгуту” (1982, щяр икисинин реж.-у Аларкон), “Чили хроникасы” (1975, реж. Лабарка, Москва Бейнялхалг кинофестивалынын мцк.), “ “Марусиа мядяниндяки щадисяляр” (1975, реж. Уттин), “Язиз вятян” (1975, реж. Б. Гонсалес), “Йох олмуш мящбуслар” (1979, реж. С. Кастилйа), “Сантйагода йаьыш йаьыр” (1975, реж. Е. Сото). Фашизмин ифша едилмяси мцщаъирятдя олан Ч. реж.-ларынын ясас мювзусу иди.

  “Юлцм гусары” филмндян кадр.


  1992 илдя Милли Бядии Фондун (Фондарт) йарадылмасы кинонун инкишафына тякан верди; фондун йардымы иля бир чох филмляр истещсал олунду: “Ъонни йцз песо” (1993, реж. Г. Граф-Марино), “Футболун тарихи”, 1997, реж. А. Вуд), “Гринэито” (1998, реж. С. Кастилйа). “Сентиментал жокер” (1999, реж. К. Галас), “Гара мя- ляк” (2000, реж. Х. Олэин), “Огу вя Мампато Пасха адасында” (2002, реж. А. Рохас) бюйцк мцвяффягиййят газанмыш филмлярдир. Ч. филмляри бир сыра бейнялхалг кинофестивалларда мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр: “Таъгойма” (2000, реж. С. Кайосси), “Диванянин титрятмяси” (2001, реж. А. Вуд), “Цч няфярлик такси” (2001, реж. О. Лубберт) вя с. Мцасир Ч. кинематографийа сынын истещсалы олан “Гуллугчу гадын” (2009, реж. С. Силва) мцстягил Санденс кинофес- тивалынын “Гызыл глобус” (2010) мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр, П. Гусманын “Ишыг цчцн носталэийа” сянядли филминин 2010 илдя бир нечя Чили архипелагы бейнялхалг кинофестивалда дебцтц олмушдур. “Виолетта эюйляря кючдц” (реж. А. Вуд) вя “Эянъ вя вящши” (реж. М. Ривас) филмляри 2012 илдя Санденс фестивалынын мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
  Яд.: Очерки истории Чили. М., 1967; Формирование национальных литератур Латинской Америки. М.,  1970; Альенде С. История принадлежит нам. Речи и статьи. 1970–73 гг. (пер. с испанского), М., 1974;  Музыкальная культура стран Латинской Америки. М., 1974.