Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANDUN

  DANDÚN (1965 ilədək Andun) – Çinin şm.­-ş. hissəsində, Lyaonin əyalətində şəhər. Әh. 2,4 mln. (2010). Çanbayşan yastıdağ­lığının c. hissəsində, Yalutszyan çayının aşağı axınında yerləşir. Beynəlxalq dostluq körpüsü (1937–43; uz. 940,8 m) D.­u KXDR­in Sinıycu ş. ilə əlaqələndirir. Nəql. qovşağı. Port (illik yük dövriyyəsi təqr. 11 mln. t).

  Индики шящярин йериндя мяскянляр 7 ясрдян мялумдур. 17 ясрдян сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр.

  Дандун тохучулуг коллеъи, Лйаодун малиййя коллеъи вар. Корейа мцщарибяси (1950–53) щадисяляриня щяср олунмуш музей фяалиййят эюстярир.

  Д. ири тиъарят вя сянайе мяркязидир. Лйаодун й-а азад игтисади зонасына дахилдир (2004 илдя хариъи тиъарят дювриййяси тягр. 2 млрд. доллар; башлыъа тиъарят тяряфдашларындан бири КХДР-дир). Машынгайырма, металлурэийа, кимйа (синтетик лиф, синтетик каучук истещсалы), яъзачылыг, тохуъулуг (памбыг парча, ипяк), селлцлоз-каьыз сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.

  Böyük Çin səddinin bir hissəsi D. yaxın­lığındadır. Әtrafındakı dağlardan birinin zirvəsindəki baxış qülləsindən Yalutszyan çayı dərəsinə mənzərə açılır. Şəhərdən 20 km şm.­-q.­-də Ulun meşə parkı yerləşir.

   Дандun шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANDUN

  DANDÚN (1965 ilədək Andun) – Çinin şm.­-ş. hissəsində, Lyaonin əyalətində şəhər. Әh. 2,4 mln. (2010). Çanbayşan yastıdağ­lığının c. hissəsində, Yalutszyan çayının aşağı axınında yerləşir. Beynəlxalq dostluq körpüsü (1937–43; uz. 940,8 m) D.­u KXDR­in Sinıycu ş. ilə əlaqələndirir. Nəql. qovşağı. Port (illik yük dövriyyəsi təqr. 11 mln. t).

  Индики шящярин йериндя мяскянляр 7 ясрдян мялумдур. 17 ясрдян сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр.

  Дандун тохучулуг коллеъи, Лйаодун малиййя коллеъи вар. Корейа мцщарибяси (1950–53) щадисяляриня щяср олунмуш музей фяалиййят эюстярир.

  Д. ири тиъарят вя сянайе мяркязидир. Лйаодун й-а азад игтисади зонасына дахилдир (2004 илдя хариъи тиъарят дювриййяси тягр. 2 млрд. доллар; башлыъа тиъарят тяряфдашларындан бири КХДР-дир). Машынгайырма, металлурэийа, кимйа (синтетик лиф, синтетик каучук истещсалы), яъзачылыг, тохуъулуг (памбыг парча, ипяк), селлцлоз-каьыз сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.

  Böyük Çin səddinin bir hissəsi D. yaxın­lığındadır. Әtrafındakı dağlardan birinin zirvəsindəki baxış qülləsindən Yalutszyan çayı dərəsinə mənzərə açılır. Şəhərdən 20 km şm.­-q.­-də Ulun meşə parkı yerləşir.

   Дандun шящяриндян эюрцнцш.

  DANDUN

  DANDÚN (1965 ilədək Andun) – Çinin şm.­-ş. hissəsində, Lyaonin əyalətində şəhər. Әh. 2,4 mln. (2010). Çanbayşan yastıdağ­lığının c. hissəsində, Yalutszyan çayının aşağı axınında yerləşir. Beynəlxalq dostluq körpüsü (1937–43; uz. 940,8 m) D.­u KXDR­in Sinıycu ş. ilə əlaqələndirir. Nəql. qovşağı. Port (illik yük dövriyyəsi təqr. 11 mln. t).

  Индики шящярин йериндя мяскянляр 7 ясрдян мялумдур. 17 ясрдян сцрятля инкишаф етмяйя башламышдыр.

  Дандун тохучулуг коллеъи, Лйаодун малиййя коллеъи вар. Корейа мцщарибяси (1950–53) щадисяляриня щяср олунмуш музей фяалиййят эюстярир.

  Д. ири тиъарят вя сянайе мяркязидир. Лйаодун й-а азад игтисади зонасына дахилдир (2004 илдя хариъи тиъарят дювриййяси тягр. 2 млрд. доллар; башлыъа тиъарят тяряфдашларындан бири КХДР-дир). Машынгайырма, металлурэийа, кимйа (синтетик лиф, синтетик каучук истещсалы), яъзачылыг, тохуъулуг (памбыг парча, ипяк), селлцлоз-каьыз сянайеси мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.

  Böyük Çin səddinin bir hissəsi D. yaxın­lığındadır. Әtrafındakı dağlardan birinin zirvəsindəki baxış qülləsindən Yalutszyan çayı dərəsinə mənzərə açılır. Şəhərdən 20 km şm.­-q.­-də Ulun meşə parkı yerləşir.

   Дандun шящяриндян эюрцнцш.