Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANIŞAN QUŞLAR

  ДАНЫШАН ГУШЛАР – гяфясдя сахланаркян мцхтялиф сюзляри, там ъцмляляри йадында сахлайан вя тякрар едян гушлар. Данышан гарьа, зыь-зыь, сыьырчын, сары бцлбцл мялумдур. Бу габилиййят ян чох тутугушуларында инкишаф едиб. Тяхминян 40 нюв тутугушу, о ъцмлядян амазонлар, ара, лори, лорикетляр, какаду, щалгалы вя дальавары тутугушу даныша билир. Гядимдян Африка боз тутугушусу (жако) ян йахшы ”данышан” гуш щесаб олунур. Бу гуш конкрет адамын данышыг тярзини вя сяс тембрини о гядяр мящарятля йамсылайыр ки, онун данышыьыны орижиналдан, демяк олар ки, фяргляндирмяк олмур. Бундан башга жако чох сайда сюзц (600-ядяк) няинки язбярляйир, щятта онлары йериндя ишлядир. Ту- тугушулар данышаркян сюзлярин мянасыны баша дцшмцр; сюзляри конкрет яшйалар вя щадисялярля ялагяляндирир вя “тярбийячиляринин” дяфялярля тяляффцз етдийи сясляри дягиг тяглид едирляр. Мяс., тутугушулар щямишя сюзлярин ардыъыллыьыны дяйишмядян ейни интонасийа иля дейир. Щям тутугушуларын, щям дя диэяр гушларын сясямяляэялмя механизми инсан данышыьынын вя йа диэяр мямялилярин сясляринин ямяляэялмя механизминдян ясаслы сурятдя фярглянир. Гушлар юз щямъинсляриндян йалныз там тяърид олундугда данышмаьы юйрянир; онларын тялиминя ъаван вахтларындан башланылdыqда вя “тярбийячи” иля сых емосионал контакт вя ъанлы цнсиййят апарылдыгда йцксяк нятиъяляр ялдя олунур. Отагларда сярбяст учмасына иъазя верилян тутугушу данышмаьы гяфясдя сахланылан тутугушудан йахшы юйрянир. Гушлар магнитофона йазылмыш сюз вя фразалары да йадда сахлайыр, лакин “техники” юйрятмя ъанлы юйрятмядян аз еффект верир. Мцяййян щисслярля дейилян сюз вя фразалары бу гушлар даща йахшы йадда сахлайырлар; мящз буна эюря дя саламламаьы, щяйяъаны вя сюйцшц хцсусиля фяргляндирирляр. Тутугушулара онларла обйекти бир-бириндян айырмаьы, яшйаларын рянэи, формасы вя сайы щаггында мяфщумлардан истифадя етмяйи (3–4 йашлы ушаг сявиййясиндя) юйрятмяк олур.

   Африка боз тутугушусу (жако).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANIŞAN QUŞLAR

  ДАНЫШАН ГУШЛАР – гяфясдя сахланаркян мцхтялиф сюзляри, там ъцмляляри йадында сахлайан вя тякрар едян гушлар. Данышан гарьа, зыь-зыь, сыьырчын, сары бцлбцл мялумдур. Бу габилиййят ян чох тутугушуларында инкишаф едиб. Тяхминян 40 нюв тутугушу, о ъцмлядян амазонлар, ара, лори, лорикетляр, какаду, щалгалы вя дальавары тутугушу даныша билир. Гядимдян Африка боз тутугушусу (жако) ян йахшы ”данышан” гуш щесаб олунур. Бу гуш конкрет адамын данышыг тярзини вя сяс тембрини о гядяр мящарятля йамсылайыр ки, онун данышыьыны орижиналдан, демяк олар ки, фяргляндирмяк олмур. Бундан башга жако чох сайда сюзц (600-ядяк) няинки язбярляйир, щятта онлары йериндя ишлядир. Ту- тугушулар данышаркян сюзлярин мянасыны баша дцшмцр; сюзляри конкрет яшйалар вя щадисялярля ялагяляндирир вя “тярбийячиляринин” дяфялярля тяляффцз етдийи сясляри дягиг тяглид едирляр. Мяс., тутугушулар щямишя сюзлярин ардыъыллыьыны дяйишмядян ейни интонасийа иля дейир. Щям тутугушуларын, щям дя диэяр гушларын сясямяляэялмя механизми инсан данышыьынын вя йа диэяр мямялилярин сясляринин ямяляэялмя механизминдян ясаслы сурятдя фярглянир. Гушлар юз щямъинсляриндян йалныз там тяърид олундугда данышмаьы юйрянир; онларын тялиминя ъаван вахтларындан башланылdыqда вя “тярбийячи” иля сых емосионал контакт вя ъанлы цнсиййят апарылдыгда йцксяк нятиъяляр ялдя олунур. Отагларда сярбяст учмасына иъазя верилян тутугушу данышмаьы гяфясдя сахланылан тутугушудан йахшы юйрянир. Гушлар магнитофона йазылмыш сюз вя фразалары да йадда сахлайыр, лакин “техники” юйрятмя ъанлы юйрятмядян аз еффект верир. Мцяййян щисслярля дейилян сюз вя фразалары бу гушлар даща йахшы йадда сахлайырлар; мящз буна эюря дя саламламаьы, щяйяъаны вя сюйцшц хцсусиля фяргляндирирляр. Тутугушулара онларла обйекти бир-бириндян айырмаьы, яшйаларын рянэи, формасы вя сайы щаггында мяфщумлардан истифадя етмяйи (3–4 йашлы ушаг сявиййясиндя) юйрятмяк олур.

   Африка боз тутугушусу (жако).

  DANIŞAN QUŞLAR

  ДАНЫШАН ГУШЛАР – гяфясдя сахланаркян мцхтялиф сюзляри, там ъцмляляри йадында сахлайан вя тякрар едян гушлар. Данышан гарьа, зыь-зыь, сыьырчын, сары бцлбцл мялумдур. Бу габилиййят ян чох тутугушуларында инкишаф едиб. Тяхминян 40 нюв тутугушу, о ъцмлядян амазонлар, ара, лори, лорикетляр, какаду, щалгалы вя дальавары тутугушу даныша билир. Гядимдян Африка боз тутугушусу (жако) ян йахшы ”данышан” гуш щесаб олунур. Бу гуш конкрет адамын данышыг тярзини вя сяс тембрини о гядяр мящарятля йамсылайыр ки, онун данышыьыны орижиналдан, демяк олар ки, фяргляндирмяк олмур. Бундан башга жако чох сайда сюзц (600-ядяк) няинки язбярляйир, щятта онлары йериндя ишлядир. Ту- тугушулар данышаркян сюзлярин мянасыны баша дцшмцр; сюзляри конкрет яшйалар вя щадисялярля ялагяляндирир вя “тярбийячиляринин” дяфялярля тяляффцз етдийи сясляри дягиг тяглид едирляр. Мяс., тутугушулар щямишя сюзлярин ардыъыллыьыны дяйишмядян ейни интонасийа иля дейир. Щям тутугушуларын, щям дя диэяр гушларын сясямяляэялмя механизми инсан данышыьынын вя йа диэяр мямялилярин сясляринин ямяляэялмя механизминдян ясаслы сурятдя фярглянир. Гушлар юз щямъинсляриндян йалныз там тяърид олундугда данышмаьы юйрянир; онларын тялиминя ъаван вахтларындан башланылdыqда вя “тярбийячи” иля сых емосионал контакт вя ъанлы цнсиййят апарылдыгда йцксяк нятиъяляр ялдя олунур. Отагларда сярбяст учмасына иъазя верилян тутугушу данышмаьы гяфясдя сахланылан тутугушудан йахшы юйрянир. Гушлар магнитофона йазылмыш сюз вя фразалары да йадда сахлайыр, лакин “техники” юйрятмя ъанлы юйрятмядян аз еффект верир. Мцяййян щисслярля дейилян сюз вя фразалары бу гушлар даща йахшы йадда сахлайырлар; мящз буна эюря дя саламламаьы, щяйяъаны вя сюйцшц хцсусиля фяргляндирирляр. Тутугушулара онларла обйекти бир-бириндян айырмаьы, яшйаларын рянэи, формасы вя сайы щаггында мяфщумлардан истифадя етмяйи (3–4 йашлы ушаг сявиййясиндя) юйрятмяк олур.

   Африка боз тутугушусу (жако).