Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANIŞIQ DİLİ

  ДАНЫШЫГ ДИЛИ – хцсуси цслуби сяъиййяли функсионал систем. Ядяби дилдян фяргли олараг эцндялик цнсиййятдя ишлянян дилин хцсусиййятляри, адятян, ядяби дил дашыйыъыларынын данышыгларынын магнитофон вя ял иля йазылмыш материаллары ясасында юйрянилир. Ядяби дил тяркибиндя Д.д-нин сяъиййяси шифащи нитгя хас олан ашаьыдакы цмуми ъящятлярля: щазырлыгсыз, бядащятян олмасы, хятти ардыъыллыьы, нитг васитяляринин гянаятля ишлянмяси вя юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян едилир.

  Ядяби вя милли дилин тяркибиндя Д.д.-нин йери вя характери тарихян дяйишир. О, ядяби дилин шифащи формасы шяклиндя дя тязащцр едя биляр (мяс., Щомер дюврцндяки йунан дили). Д.д. ядяби дилин тяркибиня дахил олмайа да биляр (16–17 ясрляр франсыз ядяби дили), йахуд йазылы-ядяби дилин данышыг типи иля гаршылыглы ялагяйя эиря биляр (мцасир Азярб. ядяби дилинин шифащи данышыг нювц). 

  Йазыданяввялки дюврдя Д.д. ярази диалекти вя йа реэионал койне иля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцрдц. Онун ядяби дил тяркибиндя реэионал характери гала да, итириля дя биляр. Бир чох халгын дил тарихиндя цмуми шифащи данышыг нормасы сонракы дюврцн ядяби дилинин тяшяккцлцндя ясас кими чыхыш едир. Бир сыра щалларда китаб дили иля Д.д. арасындакы ялагя вя мцнасибят хцсуси ящямиййят кясб едир. Ядяби дил, адятян, милли-шифащи Д.д. вя йа милли дилин щяр щансы бир апарыъы диалекти ясасында формалашыр вя беля щалларда ядяби дил иля Д.д. арасында цст-цстя дцшян ъящятляр даща чох олур. Д.д. ейни заманда ядяби дилин функсионал цслублары иля дя гаршылыглы ялагядя олур. Эениш чеврядя ишлянян шифащи нитгдя дил васитяляри щям Д.д.-дян, щям дя функсионал цслублардан гайнагланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANIŞIQ DİLİ

  ДАНЫШЫГ ДИЛИ – хцсуси цслуби сяъиййяли функсионал систем. Ядяби дилдян фяргли олараг эцндялик цнсиййятдя ишлянян дилин хцсусиййятляри, адятян, ядяби дил дашыйыъыларынын данышыгларынын магнитофон вя ял иля йазылмыш материаллары ясасында юйрянилир. Ядяби дил тяркибиндя Д.д-нин сяъиййяси шифащи нитгя хас олан ашаьыдакы цмуми ъящятлярля: щазырлыгсыз, бядащятян олмасы, хятти ардыъыллыьы, нитг васитяляринин гянаятля ишлянмяси вя юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян едилир.

  Ядяби вя милли дилин тяркибиндя Д.д.-нин йери вя характери тарихян дяйишир. О, ядяби дилин шифащи формасы шяклиндя дя тязащцр едя биляр (мяс., Щомер дюврцндяки йунан дили). Д.д. ядяби дилин тяркибиня дахил олмайа да биляр (16–17 ясрляр франсыз ядяби дили), йахуд йазылы-ядяби дилин данышыг типи иля гаршылыглы ялагяйя эиря биляр (мцасир Азярб. ядяби дилинин шифащи данышыг нювц). 

  Йазыданяввялки дюврдя Д.д. ярази диалекти вя йа реэионал койне иля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцрдц. Онун ядяби дил тяркибиндя реэионал характери гала да, итириля дя биляр. Бир чох халгын дил тарихиндя цмуми шифащи данышыг нормасы сонракы дюврцн ядяби дилинин тяшяккцлцндя ясас кими чыхыш едир. Бир сыра щалларда китаб дили иля Д.д. арасындакы ялагя вя мцнасибят хцсуси ящямиййят кясб едир. Ядяби дил, адятян, милли-шифащи Д.д. вя йа милли дилин щяр щансы бир апарыъы диалекти ясасында формалашыр вя беля щалларда ядяби дил иля Д.д. арасында цст-цстя дцшян ъящятляр даща чох олур. Д.д. ейни заманда ядяби дилин функсионал цслублары иля дя гаршылыглы ялагядя олур. Эениш чеврядя ишлянян шифащи нитгдя дил васитяляри щям Д.д.-дян, щям дя функсионал цслублардан гайнагланыр.

  DANIŞIQ DİLİ

  ДАНЫШЫГ ДИЛИ – хцсуси цслуби сяъиййяли функсионал систем. Ядяби дилдян фяргли олараг эцндялик цнсиййятдя ишлянян дилин хцсусиййятляри, адятян, ядяби дил дашыйыъыларынын данышыгларынын магнитофон вя ял иля йазылмыш материаллары ясасында юйрянилир. Ядяби дил тяркибиндя Д.д-нин сяъиййяси шифащи нитгя хас олан ашаьыдакы цмуми ъящятлярля: щазырлыгсыз, бядащятян олмасы, хятти ардыъыллыьы, нитг васитяляринин гянаятля ишлянмяси вя юзцнямяхсуслуьу иля мцяййян едилир.

  Ядяби вя милли дилин тяркибиндя Д.д.-нин йери вя характери тарихян дяйишир. О, ядяби дилин шифащи формасы шяклиндя дя тязащцр едя биляр (мяс., Щомер дюврцндяки йунан дили). Д.д. ядяби дилин тяркибиня дахил олмайа да биляр (16–17 ясрляр франсыз ядяби дили), йахуд йазылы-ядяби дилин данышыг типи иля гаршылыглы ялагяйя эиря биляр (мцасир Азярб. ядяби дилинин шифащи данышыг нювц). 

  Йазыданяввялки дюврдя Д.д. ярази диалекти вя йа реэионал койне иля, демяк олар ки, цст-цстя дцшцрдц. Онун ядяби дил тяркибиндя реэионал характери гала да, итириля дя биляр. Бир чох халгын дил тарихиндя цмуми шифащи данышыг нормасы сонракы дюврцн ядяби дилинин тяшяккцлцндя ясас кими чыхыш едир. Бир сыра щалларда китаб дили иля Д.д. арасындакы ялагя вя мцнасибят хцсуси ящямиййят кясб едир. Ядяби дил, адятян, милли-шифащи Д.д. вя йа милли дилин щяр щансы бир апарыъы диалекти ясасында формалашыр вя беля щалларда ядяби дил иля Д.д. арасында цст-цстя дцшян ъящятляр даща чох олур. Д.д. ейни заманда ядяби дилин функсионал цслублары иля дя гаршылыглы ялагядя олур. Эениш чеврядя ишлянян шифащи нитгдя дил васитяляри щям Д.д.-дян, щям дя функсионал цслублардан гайнагланыр.