Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİELSON-KALMARİ

  ДÁНИЕЛСОН-КÁЛМАРИ Йущан Рихард (7.5.1853, Щаухо – 23.5.1933, Щелсинки) – Финландийа тарихчиси вя сийаси хадими. Фин (Кющня Фин) партийасынын лидерляриндян бири иди. 1880 илдян Щелсингфорс Ун-тинин проф. (1903–06 иллярдя ректор), 1921–26 иллярдя Турку Ун-тинин ректору олмушдур. Авропа вя Финландийанын Йени дювр тарихи, Б.Британийанын 13–16 ясрлярдя сосиал тарихи, Алманийа тарихинин 18 ясрин яввялляриня аид олан дюврц, 18 ясрин биринъи йарысында бейнялхалг мцнасибятляр тарихи цзря ясярлярин мцяллифидир. 1890-ъы иллярин яввялляриндян Финландийайа мухтариййят верилмяси тяряфдары кими чыхыш едирди. 1885–1914 иллярдя Сеймин, 1908–09 иллярдя Сенатын цзвц иди. Сийаси фяалиййятиндя вя тарихя даир тядгигатларында мцщафизякар мювгедян чыхыш едирди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİELSON-KALMARİ

  ДÁНИЕЛСОН-КÁЛМАРИ Йущан Рихард (7.5.1853, Щаухо – 23.5.1933, Щелсинки) – Финландийа тарихчиси вя сийаси хадими. Фин (Кющня Фин) партийасынын лидерляриндян бири иди. 1880 илдян Щелсингфорс Ун-тинин проф. (1903–06 иллярдя ректор), 1921–26 иллярдя Турку Ун-тинин ректору олмушдур. Авропа вя Финландийанын Йени дювр тарихи, Б.Британийанын 13–16 ясрлярдя сосиал тарихи, Алманийа тарихинин 18 ясрин яввялляриня аид олан дюврц, 18 ясрин биринъи йарысында бейнялхалг мцнасибятляр тарихи цзря ясярлярин мцяллифидир. 1890-ъы иллярин яввялляриндян Финландийайа мухтариййят верилмяси тяряфдары кими чыхыш едирди. 1885–1914 иллярдя Сеймин, 1908–09 иллярдя Сенатын цзвц иди. Сийаси фяалиййятиндя вя тарихя даир тядгигатларында мцщафизякар мювгедян чыхыш едирди.

  DANİELSON-KALMARİ

  ДÁНИЕЛСОН-КÁЛМАРИ Йущан Рихард (7.5.1853, Щаухо – 23.5.1933, Щелсинки) – Финландийа тарихчиси вя сийаси хадими. Фин (Кющня Фин) партийасынын лидерляриндян бири иди. 1880 илдян Щелсингфорс Ун-тинин проф. (1903–06 иллярдя ректор), 1921–26 иллярдя Турку Ун-тинин ректору олмушдур. Авропа вя Финландийанын Йени дювр тарихи, Б.Британийанын 13–16 ясрлярдя сосиал тарихи, Алманийа тарихинин 18 ясрин яввялляриня аид олан дюврц, 18 ясрин биринъи йарысында бейнялхалг мцнасибятляр тарихи цзря ясярлярин мцяллифидир. 1890-ъы иллярин яввялляриндян Финландийайа мухтариййят верилмяси тяряфдары кими чыхыш едирди. 1885–1914 иллярдя Сеймин, 1908–09 иллярдя Сенатын цзвц иди. Сийаси фяалиййятиндя вя тарихя даир тядгигатларында мцщафизякар мювгедян чыхыш едирди.