Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİLİNGƏR İŞLƏRİ 

  ЧИЛИНЭЯР ИШЛЯРИ – адятян, дязэащда механики емал едилмиш деталларын ялавя емалы; метал мямулат щазырланмасында деталлары бирляшдирмя, машын вя механизмляри йыьма, щямчинин онлары тянзимлямя иля тамамлайыъы емал. Ч.и., адятян, ял иля вя йа механикляшдирилмиш алятлярля апарылыр. Ч.и.-ня нишанвурма, доьрама (чапма), дцзялтмя вя яймя, кясмя, йейялямя, бурьулама, зенкерлямя, дешиклярин емалы (райберлянмяси), йивачма, гашовлама, сцртмя вя тамамлама, пярчимлямя, лещимлямя вя с. ишляр дахилдир. Ч.и., ясасян, сянайе мцяссисяляриндя машынларын йыьылмасы, щабеля машын вя онларын говшагларынын тянзимлянмяси вя тямири просесиндя йериня йетирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİLİNGƏR İŞLƏRİ 

  ЧИЛИНЭЯР ИШЛЯРИ – адятян, дязэащда механики емал едилмиш деталларын ялавя емалы; метал мямулат щазырланмасында деталлары бирляшдирмя, машын вя механизмляри йыьма, щямчинин онлары тянзимлямя иля тамамлайыъы емал. Ч.и., адятян, ял иля вя йа механикляшдирилмиш алятлярля апарылыр. Ч.и.-ня нишанвурма, доьрама (чапма), дцзялтмя вя яймя, кясмя, йейялямя, бурьулама, зенкерлямя, дешиклярин емалы (райберлянмяси), йивачма, гашовлама, сцртмя вя тамамлама, пярчимлямя, лещимлямя вя с. ишляр дахилдир. Ч.и., ясасян, сянайе мцяссисяляриндя машынларын йыьылмасы, щабеля машын вя онларын говшагларынын тянзимлянмяси вя тямири просесиндя йериня йетирилир.

  ÇİLİNGƏR İŞLƏRİ 

  ЧИЛИНЭЯР ИШЛЯРИ – адятян, дязэащда механики емал едилмиш деталларын ялавя емалы; метал мямулат щазырланмасында деталлары бирляшдирмя, машын вя механизмляри йыьма, щямчинин онлары тянзимлямя иля тамамлайыъы емал. Ч.и., адятян, ял иля вя йа механикляшдирилмиш алятлярля апарылыр. Ч.и.-ня нишанвурма, доьрама (чапма), дцзялтмя вя яймя, кясмя, йейялямя, бурьулама, зенкерлямя, дешиклярин емалы (райберлянмяси), йивачма, гашовлама, сцртмя вя тамамлама, пярчимлямя, лещимлямя вя с. ишляр дахилдир. Ч.и., ясасян, сянайе мцяссисяляриндя машынларын йыьылмасы, щабеля машын вя онларын говшагларынын тянзимлянмяси вя тямири просесиндя йериня йетирилир.