Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİLİNGƏR-YIĞMA ALƏTİ


  ЧИЛИНЭЯР-ЙЫЬМА АЛЯТИ – йыьма вя чилинэяр ишляри цчцн механикляшдирилмиш, йахуд ял алятляри вя тяртибатлары. Машынларын йыьылмасында деталларын бирляшдирилмяси вя онларын бир-бириня уйьунлашдырылмасы заманы мцхтялиф Ч.-й.а. тятбиг едилир. Мямулаты иш вязиййятиндя сахламаг цчцн домкрат, мянэяня вя с., щямчинин хцсуси йыьма тяртибатлары ишлядилир; деталлары бир-бириня уйьунлашдырма ишляриндя йейя, надфил, абразив бцлюв, шабер вя с., сюкцлян (йивли) бирляшмялярин йыьылмасында, гайка ачары, винтачан вя с.-дян истифадя едилир. Бундан башга, чилинэяр-йыьма ишляриндя мцхтялиф нязарят-юлчц вя нишанлама алятляри дя ишлядилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİLİNGƏR-YIĞMA ALƏTİ


  ЧИЛИНЭЯР-ЙЫЬМА АЛЯТИ – йыьма вя чилинэяр ишляри цчцн механикляшдирилмиш, йахуд ял алятляри вя тяртибатлары. Машынларын йыьылмасында деталларын бирляшдирилмяси вя онларын бир-бириня уйьунлашдырылмасы заманы мцхтялиф Ч.-й.а. тятбиг едилир. Мямулаты иш вязиййятиндя сахламаг цчцн домкрат, мянэяня вя с., щямчинин хцсуси йыьма тяртибатлары ишлядилир; деталлары бир-бириня уйьунлашдырма ишляриндя йейя, надфил, абразив бцлюв, шабер вя с., сюкцлян (йивли) бирляшмялярин йыьылмасында, гайка ачары, винтачан вя с.-дян истифадя едилир. Бундан башга, чилинэяр-йыьма ишляриндя мцхтялиф нязарят-юлчц вя нишанлама алятляри дя ишлядилир.

  ÇİLİNGƏR-YIĞMA ALƏTİ


  ЧИЛИНЭЯР-ЙЫЬМА АЛЯТИ – йыьма вя чилинэяр ишляри цчцн механикляшдирилмиш, йахуд ял алятляри вя тяртибатлары. Машынларын йыьылмасында деталларын бирляшдирилмяси вя онларын бир-бириня уйьунлашдырылмасы заманы мцхтялиф Ч.-й.а. тятбиг едилир. Мямулаты иш вязиййятиндя сахламаг цчцн домкрат, мянэяня вя с., щямчинин хцсуси йыьма тяртибатлары ишлядилир; деталлары бир-бириня уйьунлашдырма ишляриндя йейя, надфил, абразив бцлюв, шабер вя с., сюкцлян (йивли) бирляшмялярин йыьылмасында, гайка ачары, винтачан вя с.-дян истифадя едилир. Бундан башга, чилинэяр-йыьма ишляриндя мцхтялиф нязарят-юлчц вя нишанлама алятляри дя ишлядилир.