Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİLKOTİNLƏR

  ЧИЛКОТИНЛЯР (юзлярини сеил хкотин – “Чилкотин чайынын адамлары” адландырырлар) – Канадада (Британийа Колумбийасы яйалятинин ъ.-г.-индя) Кордилйер атапасклары групундан щинди халгы. Сайлары 1,7 мин няфярдир. Чилкотин дилиндя данышырлар, инэилис дили дя йайылмышдыр. Диндарлары христиандыр.Яняняви яразиляри Чилкотин чайы щювзяси, щямчинин Хомалко, Клинаклини вя Дин чайларынын йухары ахарларындан Сащил силсилясиндяки бузлагларына гядяр олан торпаглардыр. Ещтимал ки, шималдан эяляряк салишляри сыхышдырмышлар. Яняняви мядяниййятляри субарктик Кордилйер цчцн типикдир, Плато щиндиляри мядяниййятинин тясириня мяруз галмышдыр. Гушлары, дырнаглылары (марал, гар кечиси вя с.) вя эямириъиляри овлайырдылар. Ъанаварлар, байгушлар, иланлар, гурбаьалар табу иди. Айыларла баьлы мярасимляр сяъиййявидир. Ов формалары сцряк ову вя тяля гурмаг олмушдур. Щямчинин балыгчылыгла (о ъцмлядян торларла бузалты балыг ову) вя йыьыъылыгла (эилямейвя, кюк, гарашам аьаъындан камбини ярсинля гопарырдылар) да мяшьул олурдулар. Аьыр яшйалары итляря йцкляйир, гар цстцндя йеримяк цчцн енли лювщялярдян истифадя едирдиляр. Гайыглардан (ойулмуш аьаъ эювдясиндян вя аьаъ габыьындан дцзялдилян) бяря кими вя балыг ову цчцн истифадя едирдиляр. Чилкотин чайынын ясас кечидляриндя тирлярдян кюрпц салырдылар. Гыш мяскянляриндя шалбан вя шцвцллярдян тикилян евлярин икийамаълы дамлары олурду. Эцнбязли бухархана – щамамлар йайылмышдыр. Эейимляри мармот, гундуз вя довшан дярисиндян тикилирди. Татуировка вя цзцн рянэлянмяси сяъиййяви иди. Ващид юзцнцдяркя малик идиляр. Кичик аиляляр дяйишкянтяркибли групларда (дцшярэялярдя) бирляширдиляр. Оьланларын сынанмасы (инисиасийасы) сяъиййяви иди. Гощумлуг ата вя ана хятти иля щесабланырды. Яняняви култлары шаманизм, маэийа, горуйуъу рущларын айинляридир. 1815 илдян авропалыларла (хяз алвери иля мяшьул олан таъирлярля) ялагя сахлайырдылар. 1857 ил “гызыл щяйяъаны”ндан сонра гызыл мядянляринин тяъщизаты йолларындан бири Ч.-ин яразисиндян кечирди. Аьларла йаранмыш мцнагишя нятиъясиндя Ч.-я гаршы ъяза експедисийасы (“Чилкотин мцщарибяси”, 1864) эюндярилмишди. 1870-ъи иллярдя Ч.-и христианлашдырдылар. 1875–76 иллярдя онлар цчцн мяскянляринин йериндя кичик резервасийалар айрылды. Тягр. 1880 илдя Чилкотин чайы вадисиндя аьларын ранчолары йарадылды, Ч. ранчоларда муздла ишляйирдиляр. 19 ясрин сонларындан Ч.-ин яняняви торпагларында 6 реэионал груплары йаранды. Мцасир Ч. яняняви мядяниййятлярини вя диллярини горуйуб сахлайырлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİLKOTİNLƏR

  ЧИЛКОТИНЛЯР (юзлярини сеил хкотин – “Чилкотин чайынын адамлары” адландырырлар) – Канадада (Британийа Колумбийасы яйалятинин ъ.-г.-индя) Кордилйер атапасклары групундан щинди халгы. Сайлары 1,7 мин няфярдир. Чилкотин дилиндя данышырлар, инэилис дили дя йайылмышдыр. Диндарлары христиандыр.Яняняви яразиляри Чилкотин чайы щювзяси, щямчинин Хомалко, Клинаклини вя Дин чайларынын йухары ахарларындан Сащил силсилясиндяки бузлагларына гядяр олан торпаглардыр. Ещтимал ки, шималдан эяляряк салишляри сыхышдырмышлар. Яняняви мядяниййятляри субарктик Кордилйер цчцн типикдир, Плато щиндиляри мядяниййятинин тясириня мяруз галмышдыр. Гушлары, дырнаглылары (марал, гар кечиси вя с.) вя эямириъиляри овлайырдылар. Ъанаварлар, байгушлар, иланлар, гурбаьалар табу иди. Айыларла баьлы мярасимляр сяъиййявидир. Ов формалары сцряк ову вя тяля гурмаг олмушдур. Щямчинин балыгчылыгла (о ъцмлядян торларла бузалты балыг ову) вя йыьыъылыгла (эилямейвя, кюк, гарашам аьаъындан камбини ярсинля гопарырдылар) да мяшьул олурдулар. Аьыр яшйалары итляря йцкляйир, гар цстцндя йеримяк цчцн енли лювщялярдян истифадя едирдиляр. Гайыглардан (ойулмуш аьаъ эювдясиндян вя аьаъ габыьындан дцзялдилян) бяря кими вя балыг ову цчцн истифадя едирдиляр. Чилкотин чайынын ясас кечидляриндя тирлярдян кюрпц салырдылар. Гыш мяскянляриндя шалбан вя шцвцллярдян тикилян евлярин икийамаълы дамлары олурду. Эцнбязли бухархана – щамамлар йайылмышдыр. Эейимляри мармот, гундуз вя довшан дярисиндян тикилирди. Татуировка вя цзцн рянэлянмяси сяъиййяви иди. Ващид юзцнцдяркя малик идиляр. Кичик аиляляр дяйишкянтяркибли групларда (дцшярэялярдя) бирляширдиляр. Оьланларын сынанмасы (инисиасийасы) сяъиййяви иди. Гощумлуг ата вя ана хятти иля щесабланырды. Яняняви култлары шаманизм, маэийа, горуйуъу рущларын айинляридир. 1815 илдян авропалыларла (хяз алвери иля мяшьул олан таъирлярля) ялагя сахлайырдылар. 1857 ил “гызыл щяйяъаны”ндан сонра гызыл мядянляринин тяъщизаты йолларындан бири Ч.-ин яразисиндян кечирди. Аьларла йаранмыш мцнагишя нятиъясиндя Ч.-я гаршы ъяза експедисийасы (“Чилкотин мцщарибяси”, 1864) эюндярилмишди. 1870-ъи иллярдя Ч.-и христианлашдырдылар. 1875–76 иллярдя онлар цчцн мяскянляринин йериндя кичик резервасийалар айрылды. Тягр. 1880 илдя Чилкотин чайы вадисиндя аьларын ранчолары йарадылды, Ч. ранчоларда муздла ишляйирдиляр. 19 ясрин сонларындан Ч.-ин яняняви торпагларында 6 реэионал груплары йаранды. Мцасир Ч. яняняви мядяниййятлярини вя диллярини горуйуб сахлайырлар.

  ÇİLKOTİNLƏR

  ЧИЛКОТИНЛЯР (юзлярини сеил хкотин – “Чилкотин чайынын адамлары” адландырырлар) – Канадада (Британийа Колумбийасы яйалятинин ъ.-г.-индя) Кордилйер атапасклары групундан щинди халгы. Сайлары 1,7 мин няфярдир. Чилкотин дилиндя данышырлар, инэилис дили дя йайылмышдыр. Диндарлары христиандыр.Яняняви яразиляри Чилкотин чайы щювзяси, щямчинин Хомалко, Клинаклини вя Дин чайларынын йухары ахарларындан Сащил силсилясиндяки бузлагларына гядяр олан торпаглардыр. Ещтимал ки, шималдан эяляряк салишляри сыхышдырмышлар. Яняняви мядяниййятляри субарктик Кордилйер цчцн типикдир, Плато щиндиляри мядяниййятинин тясириня мяруз галмышдыр. Гушлары, дырнаглылары (марал, гар кечиси вя с.) вя эямириъиляри овлайырдылар. Ъанаварлар, байгушлар, иланлар, гурбаьалар табу иди. Айыларла баьлы мярасимляр сяъиййявидир. Ов формалары сцряк ову вя тяля гурмаг олмушдур. Щямчинин балыгчылыгла (о ъцмлядян торларла бузалты балыг ову) вя йыьыъылыгла (эилямейвя, кюк, гарашам аьаъындан камбини ярсинля гопарырдылар) да мяшьул олурдулар. Аьыр яшйалары итляря йцкляйир, гар цстцндя йеримяк цчцн енли лювщялярдян истифадя едирдиляр. Гайыглардан (ойулмуш аьаъ эювдясиндян вя аьаъ габыьындан дцзялдилян) бяря кими вя балыг ову цчцн истифадя едирдиляр. Чилкотин чайынын ясас кечидляриндя тирлярдян кюрпц салырдылар. Гыш мяскянляриндя шалбан вя шцвцллярдян тикилян евлярин икийамаълы дамлары олурду. Эцнбязли бухархана – щамамлар йайылмышдыр. Эейимляри мармот, гундуз вя довшан дярисиндян тикилирди. Татуировка вя цзцн рянэлянмяси сяъиййяви иди. Ващид юзцнцдяркя малик идиляр. Кичик аиляляр дяйишкянтяркибли групларда (дцшярэялярдя) бирляширдиляр. Оьланларын сынанмасы (инисиасийасы) сяъиййяви иди. Гощумлуг ата вя ана хятти иля щесабланырды. Яняняви култлары шаманизм, маэийа, горуйуъу рущларын айинляридир. 1815 илдян авропалыларла (хяз алвери иля мяшьул олан таъирлярля) ялагя сахлайырдылар. 1857 ил “гызыл щяйяъаны”ндан сонра гызыл мядянляринин тяъщизаты йолларындан бири Ч.-ин яразисиндян кечирди. Аьларла йаранмыш мцнагишя нятиъясиндя Ч.-я гаршы ъяза експедисийасы (“Чилкотин мцщарибяси”, 1864) эюндярилмишди. 1870-ъи иллярдя Ч.-и христианлашдырдылар. 1875–76 иллярдя онлар цчцн мяскянляринин йериндя кичик резервасийалар айрылды. Тягр. 1880 илдя Чилкотин чайы вадисиндя аьларын ранчолары йарадылды, Ч. ранчоларда муздла ишляйирдиляр. 19 ясрин сонларындан Ч.-ин яняняви торпагларында 6 реэионал груплары йаранды. Мцасир Ч. яняняви мядяниййятлярини вя диллярини горуйуб сахлайырлар.