Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇİLLƏ

  ЧИЛЛЯ (фар. – гырх) – 1) рущун тямизлянмяси мягсядиля гырх эцн инзивайа чякилмяйи ифадя едян тясяввцф термини. Ябу Сяид Ябцл Хейрдян (10–11 ясрляр) сонра тясяввцфцн тяркиб щиссясиня чеврилмиш, Ч.-нин иъраолунма гайдасыны Сцщрявярди дягигликля тясбит етмишдир. 2) Азярб. халг тягвиминдя гыш фяслинин илк ики айынын ады. Бюйцк Ч. вя кичик Ч.-дян ибарятдир. 3) Халг арасында доьумдан, тойдан, йахуд юлцмдян кечян гырхэцнлцк мцддятя дя Ч. дейилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇİLLƏ

  ЧИЛЛЯ (фар. – гырх) – 1) рущун тямизлянмяси мягсядиля гырх эцн инзивайа чякилмяйи ифадя едян тясяввцф термини. Ябу Сяид Ябцл Хейрдян (10–11 ясрляр) сонра тясяввцфцн тяркиб щиссясиня чеврилмиш, Ч.-нин иъраолунма гайдасыны Сцщрявярди дягигликля тясбит етмишдир. 2) Азярб. халг тягвиминдя гыш фяслинин илк ики айынын ады. Бюйцк Ч. вя кичик Ч.-дян ибарятдир. 3) Халг арасында доьумдан, тойдан, йахуд юлцмдян кечян гырхэцнлцк мцддятя дя Ч. дейилир.

  ÇİLLƏ

  ЧИЛЛЯ (фар. – гырх) – 1) рущун тямизлянмяси мягсядиля гырх эцн инзивайа чякилмяйи ифадя едян тясяввцф термини. Ябу Сяид Ябцл Хейрдян (10–11 ясрляр) сонра тясяввцфцн тяркиб щиссясиня чеврилмиш, Ч.-нин иъраолунма гайдасыны Сцщрявярди дягигликля тясбит етмишдир. 2) Азярб. халг тягвиминдя гыш фяслинин илк ики айынын ады. Бюйцк Ч. вя кичик Ч.-дян ибарятдир. 3) Халг арасында доьумдан, тойдан, йахуд юлцмдян кечян гырхэцнлцк мцддятя дя Ч. дейилир.