Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİO

  ДАНИО – чякикимиляр фясилясиндян данио (Данио) вя брахиданио (Браъщйданио) ъинсляриня аид ширинсу балыглары групу. Данио балыгларынын уз. 10–15 см, брахио-данио ъинсиндян олан балыгларынкы 5–6 см олур; бядяни йанлардан басыгдыр. Рянэи ялвандыр. Щиндистан, Мйанма, Малайзийа вя Индонезийанын ахар су щювзяляриндя йайылмышдыр, бязиляри су басмыш чялтик зямиляриндя мяскунлаша билир. Сцрц иля йашайан, планктонла гидаланан балыглардыр. Д. аквариум цчцн йетишдирилян балыг обйектидир; бунлара, адятян, брахиданио ъинсинин 3 нювц: чящрайы Д. (Б. алболинеатус), нюгтяли Д. (Б. нигрофасъиатус) вя данио-рерио (Б. рерио) дахилдир.

   Данио-рерио (Brachydanio rerio).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİO

  ДАНИО – чякикимиляр фясилясиндян данио (Данио) вя брахиданио (Браъщйданио) ъинсляриня аид ширинсу балыглары групу. Данио балыгларынын уз. 10–15 см, брахио-данио ъинсиндян олан балыгларынкы 5–6 см олур; бядяни йанлардан басыгдыр. Рянэи ялвандыр. Щиндистан, Мйанма, Малайзийа вя Индонезийанын ахар су щювзяляриндя йайылмышдыр, бязиляри су басмыш чялтик зямиляриндя мяскунлаша билир. Сцрц иля йашайан, планктонла гидаланан балыглардыр. Д. аквариум цчцн йетишдирилян балыг обйектидир; бунлара, адятян, брахиданио ъинсинин 3 нювц: чящрайы Д. (Б. алболинеатус), нюгтяли Д. (Б. нигрофасъиатус) вя данио-рерио (Б. рерио) дахилдир.

   Данио-рерио (Brachydanio rerio).

  DANİO

  ДАНИО – чякикимиляр фясилясиндян данио (Данио) вя брахиданио (Браъщйданио) ъинсляриня аид ширинсу балыглары групу. Данио балыгларынын уз. 10–15 см, брахио-данио ъинсиндян олан балыгларынкы 5–6 см олур; бядяни йанлардан басыгдыр. Рянэи ялвандыр. Щиндистан, Мйанма, Малайзийа вя Индонезийанын ахар су щювзяляриндя йайылмышдыр, бязиляри су басмыш чялтик зямиляриндя мяскунлаша билир. Сцрц иля йашайан, планктонла гидаланан балыглардыр. Д. аквариум цчцн йетишдирилян балыг обйектидир; бунлара, адятян, брахиданио ъинсинин 3 нювц: чящрайы Д. (Б. алболинеатус), нюгтяли Д. (Б. нигрофасъиатус) вя данио-рерио (Б. рерио) дахилдир.

   Данио-рерио (Brachydanio rerio).