Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİŞMƏND

  ДАНИШМЯНД Мирзя Ябдцлбаги (?,Тябриз – 1629) – Азярб. шаири. Фарсъа йазмышдыр. Щяйаты hаггында мялумат аздыр. Яряб вя фарс дилляриндя мцкяммял тяhсил алмыш, фялсяфя, ядябиййат, яряб дилчилийи, рийазиййат вя с. фянляри дяриндян юйрянмишдир. Ираг алимляри ону юз дюврцнцн дащиси щесаб етмишляр. “Баги” тяхяллцсц иля фялсяфи мязмунлу гясидя вя рцбаиляр йазмышдыр. Суфилийя мейил эюстярмиш, хялифя Ялинин “Няъщцл-бялаья” ясяриня, Гурана вя “Яс-сящифя ял-камиля яс-сяъъадиййя” ясяриня фарсъа шярhляр йазмышдыр. Д. ейни заманда танынмыш хяттат олмуш, Исфаhанда Шаh Аббас мясъидинин китабялярини йазмышдыр.


  Яд.: Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİŞMƏND

  ДАНИШМЯНД Мирзя Ябдцлбаги (?,Тябриз – 1629) – Азярб. шаири. Фарсъа йазмышдыр. Щяйаты hаггында мялумат аздыр. Яряб вя фарс дилляриндя мцкяммял тяhсил алмыш, фялсяфя, ядябиййат, яряб дилчилийи, рийазиййат вя с. фянляри дяриндян юйрянмишдир. Ираг алимляри ону юз дюврцнцн дащиси щесаб етмишляр. “Баги” тяхяллцсц иля фялсяфи мязмунлу гясидя вя рцбаиляр йазмышдыр. Суфилийя мейил эюстярмиш, хялифя Ялинин “Няъщцл-бялаья” ясяриня, Гурана вя “Яс-сящифя ял-камиля яс-сяъъадиййя” ясяриня фарсъа шярhляр йазмышдыр. Д. ейни заманда танынмыш хяттат олмуш, Исфаhанда Шаh Аббас мясъидинин китабялярини йазмышдыр.


  Яд.: Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

  DANİŞMƏND

  ДАНИШМЯНД Мирзя Ябдцлбаги (?,Тябриз – 1629) – Азярб. шаири. Фарсъа йазмышдыр. Щяйаты hаггында мялумат аздыр. Яряб вя фарс дилляриндя мцкяммял тяhсил алмыш, фялсяфя, ядябиййат, яряб дилчилийи, рийазиййат вя с. фянляри дяриндян юйрянмишдир. Ираг алимляри ону юз дюврцнцн дащиси щесаб етмишляр. “Баги” тяхяллцсц иля фялсяфи мязмунлу гясидя вя рцбаиляр йазмышдыр. Суфилийя мейил эюстярмиш, хялифя Ялинин “Няъщцл-бялаья” ясяриня, Гурана вя “Яс-сящифя ял-камиля яс-сяъъадиййя” ясяриня фарсъа шярhляр йазмышдыр. Д. ейни заманда танынмыш хяттат олмуш, Исфаhанда Шаh Аббас мясъидинин китабялярини йазмышдыр.


  Яд.: Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.