Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANİYAL

  ДАНИЙАЛ (ивритъя– “Танры мяним щакимимдир”; яр.دانىال), Д а н и и л,  Даниел – бяни-Исраил пейьямбяри. Гуранда вя щядислярдя Д.-ын адына раст эялинмир. Ящди-ятигдя Д.адлы даща цч шяхсдян: Давудун оьлу (1-ъи салнамяляр 3:1), Итамарлы нясил башчысы (Езра 8:2), ады Нущ вя Яййубла йанашы чякилян салещ бир бяндядян (Йезекел 14:14; Нещемйа 10:6) бящс олунур. Д.-ын щяйаты щаггында мялумата Ящди-ятиг китабларындан бири олан вя юзц тяряфиндян йазылдыьы рявайят едилян китабда раст эялинир. Щямин китаба эюря, Иудейа падшащы Йещойаэимин дюврцндя Бабил чары Навуходоносор (Бухтуняссяр) тяряфиндян Йерусялим истила олундугда, Д. цч шяхсля бирликдя хидмятчи кими Бабил сарайына апарылмыш вя орада йашамышдыр. Китабын биринъи щиссяси (1–6-ъы фясилляр; яксяр библеистляря эюря, е.я. 3 ясрдя йазылмышдыр) Д. вя онун цч йолдашынын Бабил сарайында чякдийи изтираблардан вя онларын мюъцзяли хиласындан, икинъи щиссяси (7–12-ъи фясилляр; ЫВ Антиох Епифанын дюврцндя йазылмышдыр) ися Д.-ын мцкашифяляриндян бящс едир. 2 (4-ъц айядян) – 7- ъи фясилляр арами дилиндя, диэяр фясилляр ися Библийа ивритиндя йазылмышдыр. Д. щаггында рявайятлярин бязи фрагментляри Гумранда (бах Юлц дяниз ялйазмалары) тапылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANİYAL

  ДАНИЙАЛ (ивритъя– “Танры мяним щакимимдир”; яр.دانىال), Д а н и и л,  Даниел – бяни-Исраил пейьямбяри. Гуранда вя щядислярдя Д.-ын адына раст эялинмир. Ящди-ятигдя Д.адлы даща цч шяхсдян: Давудун оьлу (1-ъи салнамяляр 3:1), Итамарлы нясил башчысы (Езра 8:2), ады Нущ вя Яййубла йанашы чякилян салещ бир бяндядян (Йезекел 14:14; Нещемйа 10:6) бящс олунур. Д.-ын щяйаты щаггында мялумата Ящди-ятиг китабларындан бири олан вя юзц тяряфиндян йазылдыьы рявайят едилян китабда раст эялинир. Щямин китаба эюря, Иудейа падшащы Йещойаэимин дюврцндя Бабил чары Навуходоносор (Бухтуняссяр) тяряфиндян Йерусялим истила олундугда, Д. цч шяхсля бирликдя хидмятчи кими Бабил сарайына апарылмыш вя орада йашамышдыр. Китабын биринъи щиссяси (1–6-ъы фясилляр; яксяр библеистляря эюря, е.я. 3 ясрдя йазылмышдыр) Д. вя онун цч йолдашынын Бабил сарайында чякдийи изтираблардан вя онларын мюъцзяли хиласындан, икинъи щиссяси (7–12-ъи фясилляр; ЫВ Антиох Епифанын дюврцндя йазылмышдыр) ися Д.-ын мцкашифяляриндян бящс едир. 2 (4-ъц айядян) – 7- ъи фясилляр арами дилиндя, диэяр фясилляр ися Библийа ивритиндя йазылмышдыр. Д. щаггында рявайятлярин бязи фрагментляри Гумранда (бах Юлц дяниз ялйазмалары) тапылмышдыр.

  DANİYAL

  ДАНИЙАЛ (ивритъя– “Танры мяним щакимимдир”; яр.دانىال), Д а н и и л,  Даниел – бяни-Исраил пейьямбяри. Гуранда вя щядислярдя Д.-ын адына раст эялинмир. Ящди-ятигдя Д.адлы даща цч шяхсдян: Давудун оьлу (1-ъи салнамяляр 3:1), Итамарлы нясил башчысы (Езра 8:2), ады Нущ вя Яййубла йанашы чякилян салещ бир бяндядян (Йезекел 14:14; Нещемйа 10:6) бящс олунур. Д.-ын щяйаты щаггында мялумата Ящди-ятиг китабларындан бири олан вя юзц тяряфиндян йазылдыьы рявайят едилян китабда раст эялинир. Щямин китаба эюря, Иудейа падшащы Йещойаэимин дюврцндя Бабил чары Навуходоносор (Бухтуняссяр) тяряфиндян Йерусялим истила олундугда, Д. цч шяхсля бирликдя хидмятчи кими Бабил сарайына апарылмыш вя орада йашамышдыр. Китабын биринъи щиссяси (1–6-ъы фясилляр; яксяр библеистляря эюря, е.я. 3 ясрдя йазылмышдыр) Д. вя онун цч йолдашынын Бабил сарайында чякдийи изтираблардан вя онларын мюъцзяли хиласындан, икинъи щиссяси (7–12-ъи фясилляр; ЫВ Антиох Епифанын дюврцндя йазылмышдыр) ися Д.-ын мцкашифяляриндян бящс едир. 2 (4-ъц айядян) – 7- ъи фясилляр арами дилиндя, диэяр фясилляр ися Библийа ивритиндя йазылмышдыр. Д. щаггында рявайятлярин бязи фрагментляри Гумранда (бах Юлц дяниз ялйазмалары) тапылмышдыр.