Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANJUA

  ДАНЖУÁ (Денжой) Арно (5.1.1884, Ош, деп-т Жер–21.1.1974, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1942, президенти 1962), ССРИ ЕА яъняби цзвц (1971). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1906). Монпелйе (1909–17), Утрехта (1917–19), Страсбург (1919–22) вя Парис (проф. 1922–55) ун-тляриндя дярс демишдир. Ясас елми ишляри щягиги вя комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси, квази-аналитик функсийалар, тополоэийа, чохлугларын дескриптив нязяриййясиня аиддир. Анализ мясяляляринин щялли цчцн щям тоположи, щям дя метрик цсуллардан истифадя етмишдир. Интеграл анлайышынын цмумиляшдирмяляриндян бири Д.-нын ады иля баьлыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANJUA

  ДАНЖУÁ (Денжой) Арно (5.1.1884, Ош, деп-т Жер–21.1.1974, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1942, президенти 1962), ССРИ ЕА яъняби цзвц (1971). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1906). Монпелйе (1909–17), Утрехта (1917–19), Страсбург (1919–22) вя Парис (проф. 1922–55) ун-тляриндя дярс демишдир. Ясас елми ишляри щягиги вя комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси, квази-аналитик функсийалар, тополоэийа, чохлугларын дескриптив нязяриййясиня аиддир. Анализ мясяляляринин щялли цчцн щям тоположи, щям дя метрик цсуллардан истифадя етмишдир. Интеграл анлайышынын цмумиляшдирмяляриндян бири Д.-нын ады иля баьлыдыр.

  DANJUA

  ДАНЖУÁ (Денжой) Арно (5.1.1884, Ош, деп-т Жер–21.1.1974, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1942, президенти 1962), ССРИ ЕА яъняби цзвц (1971). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1906). Монпелйе (1909–17), Утрехта (1917–19), Страсбург (1919–22) вя Парис (проф. 1922–55) ун-тляриндя дярс демишдир. Ясас елми ишляри щягиги вя комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси, квази-аналитик функсийалар, тополоэийа, чохлугларын дескриптив нязяриййясиня аиддир. Анализ мясяляляринин щялли цчцн щям тоположи, щям дя метрик цсуллардан истифадя етмишдир. Интеграл анлайышынын цмумиляшдирмяляриндян бири Д.-нын ады иля баьлыдыр.