Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANKEVİÇ

  ДАНКÉВИЧ Константин Фйодорович (24.12.1905, Одесса – 26.2.1984, Кийев) –Украйна бястякары, дирижор, пианочу, педагог. ССРИ халг артисти (1954). УССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). 1929 илдя Одесса Мусигили Драм ин-туну битирмишдир. Одесса (1948 илдян; 1944–51 иллярдя щямчинин директору) вя Кийев (1953 илдян) консерваторийаларынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур. 1941–44 вя 1956–67 иллярдя Украйна Бястякарлар Иттифагынын сядри вязифясиндя чалышмышдыр.


  “Фаъияли эеъя” (1934), “Богдан Хмелнитски” (1951; 2-ъи редаксийасы 1953), “Назар Стодолйа” (1960) операларынын, “Лилейа” балетинин (1939), ораторийа, симфонийа вя симфоник поемаларын, камера-вокал вя инструментал, еляъя дя хор ясярляринин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANKEVİÇ

  ДАНКÉВИЧ Константин Фйодорович (24.12.1905, Одесса – 26.2.1984, Кийев) –Украйна бястякары, дирижор, пианочу, педагог. ССРИ халг артисти (1954). УССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). 1929 илдя Одесса Мусигили Драм ин-туну битирмишдир. Одесса (1948 илдян; 1944–51 иллярдя щямчинин директору) вя Кийев (1953 илдян) консерваторийаларынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур. 1941–44 вя 1956–67 иллярдя Украйна Бястякарлар Иттифагынын сядри вязифясиндя чалышмышдыр.


  “Фаъияли эеъя” (1934), “Богдан Хмелнитски” (1951; 2-ъи редаксийасы 1953), “Назар Стодолйа” (1960) операларынын, “Лилейа” балетинин (1939), ораторийа, симфонийа вя симфоник поемаларын, камера-вокал вя инструментал, еляъя дя хор ясярляринин мцяллифидир.

  DANKEVİÇ

  ДАНКÉВИЧ Константин Фйодорович (24.12.1905, Одесса – 26.2.1984, Кийев) –Украйна бястякары, дирижор, пианочу, педагог. ССРИ халг артисти (1954). УССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1978). 1929 илдя Одесса Мусигили Драм ин-туну битирмишдир. Одесса (1948 илдян; 1944–51 иллярдя щямчинин директору) вя Кийев (1953 илдян) консерваторийаларынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур. 1941–44 вя 1956–67 иллярдя Украйна Бястякарлар Иттифагынын сядри вязифясиндя чалышмышдыр.


  “Фаъияли эеъя” (1934), “Богдан Хмелнитски” (1951; 2-ъи редаксийасы 1953), “Назар Стодолйа” (1960) операларынын, “Лилейа” балетинин (1939), ораторийа, симфонийа вя симфоник поемаларын, камера-вокал вя инструментал, еляъя дя хор ясярляринин мцяллифидир.