Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DANQUŞU

  ДАНГУШУ, б ю й ц к д а н г у ш у (Botaурus stellaris) – лейляккимиляр дястясинин ваьлар фясилясиндян гуш. Уз. 70–80 см, кцтляси 1 кг-а гядярдир. Рянэи горуйуъу, сарымтыл-гонур гара чилли; димдийи узун, дцз вя ити; бойну узун, чевикдир (асанлыгла яйиля биляндир). Аврасийа вя Африкада йашайыр. Кючяри гушдур. Азярб.-а гышламаг цчцн эялир. Су щювзяляринин сых гамышлыг сащилляриндя мяскян салыр. Эизли щяйат тярзи кечирир. Торанлыгда вя эеъяляр фяалдыр. Тящлцкя щисс етдикдя хцсуси мцдафия позасы алыр: бойнуну, башыны вя димдийини йухары узадыр, кцляйин тясириндян йырьаланан биткилярин эювдяси иля бирликдя йырьаланыр. Балыг, хырда суда-гуруда йаша- йанлар, су ъцъцляри иля гидаланыр, гуш йуваларыны даьыдыр. Еркяк Д.-нун бярк никащ чыьыртысы буьа сясини хатырладыр (ел ичиндя гуша су буьасы ады верилмишдир). Айры-айры ъцтляр шяклиндя йувалайыр. Йувасы битки материалларындан гурулмуш платформа шяклиндядир. Д. йувасыны сых ъянэялликлярдя чох вахт торпаг топасы цзяриндя гурур. 3–7 йумурта гойур; ясасян, диши Д. 25–26 эцн кцрт йатыр.

   Дангушу (Botaурus stellaris).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DANQUŞU

  ДАНГУШУ, б ю й ц к д а н г у ш у (Botaурus stellaris) – лейляккимиляр дястясинин ваьлар фясилясиндян гуш. Уз. 70–80 см, кцтляси 1 кг-а гядярдир. Рянэи горуйуъу, сарымтыл-гонур гара чилли; димдийи узун, дцз вя ити; бойну узун, чевикдир (асанлыгла яйиля биляндир). Аврасийа вя Африкада йашайыр. Кючяри гушдур. Азярб.-а гышламаг цчцн эялир. Су щювзяляринин сых гамышлыг сащилляриндя мяскян салыр. Эизли щяйат тярзи кечирир. Торанлыгда вя эеъяляр фяалдыр. Тящлцкя щисс етдикдя хцсуси мцдафия позасы алыр: бойнуну, башыны вя димдийини йухары узадыр, кцляйин тясириндян йырьаланан биткилярин эювдяси иля бирликдя йырьаланыр. Балыг, хырда суда-гуруда йаша- йанлар, су ъцъцляри иля гидаланыр, гуш йуваларыны даьыдыр. Еркяк Д.-нун бярк никащ чыьыртысы буьа сясини хатырладыр (ел ичиндя гуша су буьасы ады верилмишдир). Айры-айры ъцтляр шяклиндя йувалайыр. Йувасы битки материалларындан гурулмуш платформа шяклиндядир. Д. йувасыны сых ъянэялликлярдя чох вахт торпаг топасы цзяриндя гурур. 3–7 йумурта гойур; ясасян, диши Д. 25–26 эцн кцрт йатыр.

   Дангушу (Botaурus stellaris).

  DANQUŞU

  ДАНГУШУ, б ю й ц к д а н г у ш у (Botaурus stellaris) – лейляккимиляр дястясинин ваьлар фясилясиндян гуш. Уз. 70–80 см, кцтляси 1 кг-а гядярдир. Рянэи горуйуъу, сарымтыл-гонур гара чилли; димдийи узун, дцз вя ити; бойну узун, чевикдир (асанлыгла яйиля биляндир). Аврасийа вя Африкада йашайыр. Кючяри гушдур. Азярб.-а гышламаг цчцн эялир. Су щювзяляринин сых гамышлыг сащилляриндя мяскян салыр. Эизли щяйат тярзи кечирир. Торанлыгда вя эеъяляр фяалдыр. Тящлцкя щисс етдикдя хцсуси мцдафия позасы алыр: бойнуну, башыны вя димдийини йухары узадыр, кцляйин тясириндян йырьаланан биткилярин эювдяси иля бирликдя йырьаланыр. Балыг, хырда суда-гуруда йаша- йанлар, су ъцъцляри иля гидаланыр, гуш йуваларыны даьыдыр. Еркяк Д.-нун бярк никащ чыьыртысы буьа сясини хатырладыр (ел ичиндя гуша су буьасы ады верилмишдир). Айры-айры ъцтляр шяклиндя йувалайыр. Йувасы битки материалларындан гурулмуш платформа шяклиндядир. Д. йувасыны сых ъянэялликлярдя чох вахт торпаг топасы цзяриндя гурур. 3–7 йумурта гойур; ясасян, диши Д. 25–26 эцн кцрт йатыр.

   Дангушу (Botaурus stellaris).