Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABİYEV Əsgər Əli Qulam oğlu


  АБИЙЕВ Ясэяр Яли Гулам оьлу (д. 28.6.1934, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1988), проф. (1990). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда (1961–69), радиасийа тядгигатлары секторунда (1969–93), Тцркийянин Газиантеп Ун-тиндя (1993–2007) ишлямишдир. 2009 илдян Радиасийа Проблемляри Ин-тунда комплекс ряиси вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йарымкечириъи вя диелектриклярдя радиасийа дефектляринин юйрянилмясиня аиддир. 1996 илдя сещрли квадрат вя кубларын алгоритмини тапмышдыр. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABİYEV Əsgər Əli Qulam oğlu


  АБИЙЕВ Ясэяр Яли Гулам оьлу (д. 28.6.1934, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1988), проф. (1990). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда (1961–69), радиасийа тядгигатлары секторунда (1969–93), Тцркийянин Газиантеп Ун-тиндя (1993–2007) ишлямишдир. 2009 илдян Радиасийа Проблемляри Ин-тунда комплекс ряиси вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йарымкечириъи вя диелектриклярдя радиасийа дефектляринин юйрянилмясиня аиддир. 1996 илдя сещрли квадрат вя кубларын алгоритмини тапмышдыр. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  ABİYEV Əsgər Əli Qulam oğlu


  АБИЙЕВ Ясэяр Яли Гулам оьлу (д. 28.6.1934, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1988), проф. (1990). Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ССР ЕА-нын Физика Ин-тунда (1961–69), радиасийа тядгигатлары секторунда (1969–93), Тцркийянин Газиантеп Ун-тиндя (1993–2007) ишлямишдир. 2009 илдян Радиасийа Проблемляри Ин-тунда комплекс ряиси вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары йарымкечириъи вя диелектриклярдя радиасийа дефектляринин юйрянилмясиня аиддир. 1996 илдя сещрли квадрат вя кубларын алгоритмини тапмышдыр. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.