Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARABLI

  ДАРАБЛЫ (тяхяллцсц; ясл сойады Щ ц с е й н о в) Рза Няъяфяли оьлу (1883, Ба- кы – 23.3.1942, Бакы) – Азярб. актйору вя режиссору. Азярб. ССР. ямякдар артисти (1933). Сящня фяалиййятиня тягр. 1914 илдя Бакыда башламыш, “Ниъат”, “Сяфа”, “Зцлфцгар бяй вя Цзейир бяй Щаъыбяйли гардашлары мцдириййяти” труппаларында драм, фаъия, комедийа, опера вя оперетта тамашаларында мараглы роллар ойнамышдыр; ясасян, комик роллар ифачысы кими мяшщур олмушдур. 1925–28 иллярдя Мяркязи Театр Сяняти Техникумунда (Москва) охумушдур. 1929 илдян Азярб. Драм Театрында актйор вя реж. ишлямишдир. Роллары: Вяли, Солтан бяй, щамбал (“Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун”, Ц.Щаъыбяйли), вязир (“Лянкяран ханынын вязири”, М.Ф.Ахундзадя), Щямзя бяй, Иблис (“Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду”, Я.Щагвердийев), Надир шащ (“Надир шащ”, Н.Няриманов) , Тофиг бяй, Мустафа паша (“Бакы мцщарибяси”, “Ядирня фятщи”, Ъ.Ъаббарлы), Шейх Сянан, кнйаз (“Шейх Сянан”, “Кнйаз”, Щ. Ъавид), Мяшяди Оруъ, Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя) вя с. Д. “Эцлян адам” (1929, В.Щцго) вя “Кнйаз” (1930, Щ.Ъавид; щяр икиси А.Тугановла бирэя), “Йашар” (1932, Ъ.Ъаббарлы), “Юлцляр” (1933, Ъ.Мяммядгулузадя), “Щаъы Гара” (1936, М.Ф.Ахундзадя) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. Бакы Тцрк Ишчи Театрында да реж. кими чалышмышдыр. Кинофилмляря чякилмишдир (“Кяндлиляр”, 1939; “Сябущи”, 1941 вя с.). Бакы Театр Техникумунда педагожи фяалиййят эюстярмишдир.


  Яд.: Щ а ъ ы б а б а й е в А. Рза Дараблы. “Унудулмаз сящня усталары”китабында.Б.,1991.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARABLI

  ДАРАБЛЫ (тяхяллцсц; ясл сойады Щ ц с е й н о в) Рза Няъяфяли оьлу (1883, Ба- кы – 23.3.1942, Бакы) – Азярб. актйору вя режиссору. Азярб. ССР. ямякдар артисти (1933). Сящня фяалиййятиня тягр. 1914 илдя Бакыда башламыш, “Ниъат”, “Сяфа”, “Зцлфцгар бяй вя Цзейир бяй Щаъыбяйли гардашлары мцдириййяти” труппаларында драм, фаъия, комедийа, опера вя оперетта тамашаларында мараглы роллар ойнамышдыр; ясасян, комик роллар ифачысы кими мяшщур олмушдур. 1925–28 иллярдя Мяркязи Театр Сяняти Техникумунда (Москва) охумушдур. 1929 илдян Азярб. Драм Театрында актйор вя реж. ишлямишдир. Роллары: Вяли, Солтан бяй, щамбал (“Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун”, Ц.Щаъыбяйли), вязир (“Лянкяран ханынын вязири”, М.Ф.Ахундзадя), Щямзя бяй, Иблис (“Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду”, Я.Щагвердийев), Надир шащ (“Надир шащ”, Н.Няриманов) , Тофиг бяй, Мустафа паша (“Бакы мцщарибяси”, “Ядирня фятщи”, Ъ.Ъаббарлы), Шейх Сянан, кнйаз (“Шейх Сянан”, “Кнйаз”, Щ. Ъавид), Мяшяди Оруъ, Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя) вя с. Д. “Эцлян адам” (1929, В.Щцго) вя “Кнйаз” (1930, Щ.Ъавид; щяр икиси А.Тугановла бирэя), “Йашар” (1932, Ъ.Ъаббарлы), “Юлцляр” (1933, Ъ.Мяммядгулузадя), “Щаъы Гара” (1936, М.Ф.Ахундзадя) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. Бакы Тцрк Ишчи Театрында да реж. кими чалышмышдыр. Кинофилмляря чякилмишдир (“Кяндлиляр”, 1939; “Сябущи”, 1941 вя с.). Бакы Театр Техникумунда педагожи фяалиййят эюстярмишдир.


  Яд.: Щ а ъ ы б а б а й е в А. Рза Дараблы. “Унудулмаз сящня усталары”китабында.Б.,1991.

  DARABLI

  ДАРАБЛЫ (тяхяллцсц; ясл сойады Щ ц с е й н о в) Рза Няъяфяли оьлу (1883, Ба- кы – 23.3.1942, Бакы) – Азярб. актйору вя режиссору. Азярб. ССР. ямякдар артисти (1933). Сящня фяалиййятиня тягр. 1914 илдя Бакыда башламыш, “Ниъат”, “Сяфа”, “Зцлфцгар бяй вя Цзейир бяй Щаъыбяйли гардашлары мцдириййяти” труппаларында драм, фаъия, комедийа, опера вя оперетта тамашаларында мараглы роллар ойнамышдыр; ясасян, комик роллар ифачысы кими мяшщур олмушдур. 1925–28 иллярдя Мяркязи Театр Сяняти Техникумунда (Москва) охумушдур. 1929 илдян Азярб. Драм Театрында актйор вя реж. ишлямишдир. Роллары: Вяли, Солтан бяй, щамбал (“Аршын мал алан”, “О олмасын, бу олсун”, Ц.Щаъыбяйли), вязир (“Лянкяран ханынын вязири”, М.Ф.Ахундзадя), Щямзя бяй, Иблис (“Даьылан тифаг”, “Пяри ъаду”, Я.Щагвердийев), Надир шащ (“Надир шащ”, Н.Няриманов) , Тофиг бяй, Мустафа паша (“Бакы мцщарибяси”, “Ядирня фятщи”, Ъ.Ъаббарлы), Шейх Сянан, кнйаз (“Шейх Сянан”, “Кнйаз”, Щ. Ъавид), Мяшяди Оруъ, Шейх Нясруллащ (“Юлцляр”, Ъ.Мяммядгулузадя) вя с. Д. “Эцлян адам” (1929, В.Щцго) вя “Кнйаз” (1930, Щ.Ъавид; щяр икиси А.Тугановла бирэя), “Йашар” (1932, Ъ.Ъаббарлы), “Юлцляр” (1933, Ъ.Мяммядгулузадя), “Щаъы Гара” (1936, М.Ф.Ахундзадя) вя с. пйесляри тамашайа гоймушдур. Бакы Тцрк Ишчи Театрында да реж. кими чалышмышдыр. Кинофилмляря чякилмишдир (“Кяндлиляр”, 1939; “Сябущи”, 1941 вя с.). Бакы Театр Техникумунда педагожи фяалиййят эюстярмишдир.


  Яд.: Щ а ъ ы б а б а й е в А. Рза Дараблы. “Унудулмаз сящня усталары”китабында.Б.,1991.