Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARAĞIZ QURBAĞALAR

  ДАРАЬЫЗ ГУРБАЬАЛАР (Миърощйлиидае) – гуйругсуз амфибийалар фясиляси. Уз. 10,2 см-ядяк олур; яксяриййяти чох кичикдир. Дишиляри еркякляриндян иридир. Чохусунун аьзы дардыр (ады да бурадандыр). 50 ъинся (бунлардан 3-ц гысабашлылар йарымфясилясиня аиддир) мянсуб 250-йя гядяр нювц вар. Ъянуб-Шярги Асийада, Австралийанын шм.-ш.-индя, Ъянуби Африкада, Мадагаскар а.-нда, тропик Америкада йайылмышдыр. Pянъяляриndяki iti dюyяnяklяrlя торпаьы газыр вя йувайа эирир; эеъяляр вя йаьыш йаьан заман йерин цстцня чыхыр; от вя колларын арасында йашайыр. Яксяриййяти чохалма дюврцнц суда кечирир; ъцъцлярля гидаланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARAĞIZ QURBAĞALAR

  ДАРАЬЫЗ ГУРБАЬАЛАР (Миърощйлиидае) – гуйругсуз амфибийалар фясиляси. Уз. 10,2 см-ядяк олур; яксяриййяти чох кичикдир. Дишиляри еркякляриндян иридир. Чохусунун аьзы дардыр (ады да бурадандыр). 50 ъинся (бунлардан 3-ц гысабашлылар йарымфясилясиня аиддир) мянсуб 250-йя гядяр нювц вар. Ъянуб-Шярги Асийада, Австралийанын шм.-ш.-индя, Ъянуби Африкада, Мадагаскар а.-нда, тропик Америкада йайылмышдыр. Pянъяляриndяki iti dюyяnяklяrlя торпаьы газыр вя йувайа эирир; эеъяляр вя йаьыш йаьан заман йерин цстцня чыхыр; от вя колларын арасында йашайыр. Яксяриййяти чохалма дюврцнц суда кечирир; ъцъцлярля гидаланыр.

  DARAĞIZ QURBAĞALAR

  ДАРАЬЫЗ ГУРБАЬАЛАР (Миърощйлиидае) – гуйругсуз амфибийалар фясиляси. Уз. 10,2 см-ядяк олур; яксяриййяти чох кичикдир. Дишиляри еркякляриндян иридир. Чохусунун аьзы дардыр (ады да бурадандыр). 50 ъинся (бунлардан 3-ц гысабашлылар йарымфясилясиня аиддир) мянсуб 250-йя гядяр нювц вар. Ъянуб-Шярги Асийада, Австралийанын шм.-ш.-индя, Ъянуби Африкада, Мадагаскар а.-нда, тропик Америкада йайылмышдыр. Pянъяляриndяki iti dюyяnяklяrlя торпаьы газыр вя йувайа эирир; эеъяляр вя йаьыш йаьан заман йерин цстцня чыхыр; от вя колларын арасында йашайыр. Яксяриййяти чохалма дюврцнц суда кечирир; ъцъцлярля гидаланыр.