Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARBU

  ДАРБÚ (Дарбоух) Жан Гастон (13.8.1842, Ним – 23.2.1917, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1884), Петерб. ЕА яъняби м. цзвц (1895), Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1902). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1864). Коллеж де Франсда (1866 илдян), Али нормал мяктябдя (1872–73) дярс демишдир; 1873 илдян Сорбоннада проф. иди. Ясас елми ишляри рийази анализя, диференсиал тянликляр нязяриййясиня, диференсиал щяндясяйя, аналитик механикайа аиддир. Диференсиал щяндясядя сятщляр нязяриййяси мясяляляри вя яйрихятли координатлар нязяриййяси иля, ъябрдя квадратик формалар нязяриййяси, механикада кинематиканын, таразлыьын, нюгтяляр системинин кичик рягс- ляри мясяляляри иля мяшьул олмушдур. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййясини механизмляр нязяриййяси мясяляляринин щяллиня тятбиг етмишдир. Мцяййян интеграллар нязяриййясиндя йухары вя ашаьы интеграл ъямляриня онун ады верилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARBU

  ДАРБÚ (Дарбоух) Жан Гастон (13.8.1842, Ним – 23.2.1917, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1884), Петерб. ЕА яъняби м. цзвц (1895), Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1902). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1864). Коллеж де Франсда (1866 илдян), Али нормал мяктябдя (1872–73) дярс демишдир; 1873 илдян Сорбоннада проф. иди. Ясас елми ишляри рийази анализя, диференсиал тянликляр нязяриййясиня, диференсиал щяндясяйя, аналитик механикайа аиддир. Диференсиал щяндясядя сятщляр нязяриййяси мясяляляри вя яйрихятли координатлар нязяриййяси иля, ъябрдя квадратик формалар нязяриййяси, механикада кинематиканын, таразлыьын, нюгтяляр системинин кичик рягс- ляри мясяляляри иля мяшьул олмушдур. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййясини механизмляр нязяриййяси мясяляляринин щяллиня тятбиг етмишдир. Мцяййян интеграллар нязяриййясиндя йухары вя ашаьы интеграл ъямляриня онун ады верилмишдир.

  DARBU

  ДАРБÚ (Дарбоух) Жан Гастон (13.8.1842, Ним – 23.2.1917, Парис) – франсыз рийазиййатчысы, Парис ЕА цзвц (1884), Петерб. ЕА яъняби м. цзвц (1895), Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1902). Парисдя Али нормал мяктяби битирмишдир (1864). Коллеж де Франсда (1866 илдян), Али нормал мяктябдя (1872–73) дярс демишдир; 1873 илдян Сорбоннада проф. иди. Ясас елми ишляри рийази анализя, диференсиал тянликляр нязяриййясиня, диференсиал щяндясяйя, аналитик механикайа аиддир. Диференсиал щяндясядя сятщляр нязяриййяси мясяляляри вя яйрихятли координатлар нязяриййяси иля, ъябрдя квадратик формалар нязяриййяси, механикада кинематиканын, таразлыьын, нюгтяляр системинин кичик рягс- ляри мясяляляри иля мяшьул олмушдур. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййясини механизмляр нязяриййяси мясяляляринин щяллиня тятбиг етмишдир. Мцяййян интеграллар нязяриййясиндя йухары вя ашаьы интеграл ъямляриня онун ады верилмишдир.