Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARDLAR

  ДАРДЛАР – Щиндистанын вя Пакистанын шм.-ында, Яфганыстанын шм.-ш. р-нларында йашайан халглар групунун (кяшмирлиляр, кущистанлылар, шиналар, кщолар) шярти ады. Дард дилляриндя данышырлар. Йашадыглары ярази тарих ядябиййатында чох вахт Дардистан адланыр. Бу халглары ващид лингвистик вя етнографик групда бирляшдирмяйин кифайят гядяр елми ясасы олмадыьындан щазырда “Д.” термининдян истифадя олунмур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARDLAR

  ДАРДЛАР – Щиндистанын вя Пакистанын шм.-ында, Яфганыстанын шм.-ш. р-нларында йашайан халглар групунун (кяшмирлиляр, кущистанлылар, шиналар, кщолар) шярти ады. Дард дилляриндя данышырлар. Йашадыглары ярази тарих ядябиййатында чох вахт Дардистан адланыр. Бу халглары ващид лингвистик вя етнографик групда бирляшдирмяйин кифайят гядяр елми ясасы олмадыьындан щазырда “Д.” термининдян истифадя олунмур.

  DARDLAR

  ДАРДЛАР – Щиндистанын вя Пакистанын шм.-ында, Яфганыстанын шм.-ш. р-нларында йашайан халглар групунун (кяшмирлиляр, кущистанлылар, шиналар, кщолар) шярти ады. Дард дилляриндя данышырлар. Йашадыглары ярази тарих ядябиййатында чох вахт Дардистан адланыр. Бу халглары ващид лингвистик вя етнографик групда бирляшдирмяйин кифайят гядяр елми ясасы олмадыьындан щазырда “Д.” термининдян истифадя олунмур.