Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARKƏND

  DARKӘND – Азярб. Респ. Ордубад р-ну (Нах. МР) яразисиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Харабалыглары ейниадлы кяндин яразисиндя йерляшир. Йашайыш евляринин бир гисминин йалныз галыглары мювъуддур. Дюрдкцнъ формалы чий кярпиъдян инша олунмуш евлярин дамы таьбяндля тамамланмышдыр. Тикинти заманы бишмиш кярпиъ вя дашдан да истифадя едилмишдир. Мядяни тябягянин даьылмасы нятиъясиндя ятрафа йайылмыш чящрайы рянэли керамика мямулатынын бир гисми ширлидир. Орта ясрляря аид тцрбя вя гябиристанлыглар галмышдыр. Д. йашайыш йериндян ашкар олунан археоложи материаллар 11–18 ясрляря аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARKƏND

  DARKӘND – Азярб. Респ. Ордубад р-ну (Нах. МР) яразисиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Харабалыглары ейниадлы кяндин яразисиндя йерляшир. Йашайыш евляринин бир гисминин йалныз галыглары мювъуддур. Дюрдкцнъ формалы чий кярпиъдян инша олунмуш евлярин дамы таьбяндля тамамланмышдыр. Тикинти заманы бишмиш кярпиъ вя дашдан да истифадя едилмишдир. Мядяни тябягянин даьылмасы нятиъясиндя ятрафа йайылмыш чящрайы рянэли керамика мямулатынын бир гисми ширлидир. Орта ясрляря аид тцрбя вя гябиристанлыглар галмышдыр. Д. йашайыш йериндян ашкар олунан археоложи материаллар 11–18 ясрляря аиддир.

  DARKƏND

  DARKӘND – Азярб. Респ. Ордубад р-ну (Нах. МР) яразисиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Харабалыглары ейниадлы кяндин яразисиндя йерляшир. Йашайыш евляринин бир гисминин йалныз галыглары мювъуддур. Дюрдкцнъ формалы чий кярпиъдян инша олунмуш евлярин дамы таьбяндля тамамланмышдыр. Тикинти заманы бишмиш кярпиъ вя дашдан да истифадя едилмишдир. Мядяни тябягянин даьылмасы нятиъясиндя ятрафа йайылмыш чящрайы рянэли керамика мямулатынын бир гисми ширлидир. Орта ясрляря аид тцрбя вя гябиристанлыглар галмышдыр. Д. йашайыш йериндян ашкар олунан археоложи материаллар 11–18 ясрляря аиддир.