Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARMÇTADT FESTİVALI

  ДÁРМШТАДТ ФЕСТИВАЛЫ – бейнялхалг мцасир мусиги фестивалы. 1946 илдян Дармштадтда Йени мусиги йай курслары чярчивясиндя кечирилир (1970 иля гядяр щяр ил, 1971 илдян 2 илдян бир). 20 ясрин 2-ъи йарысында мусиги авангардизминин дцнйа мяркязи иди. Д.ф.-нда ян эюркямли мцасир новатор бястякарлардан Л.Берио, П.Булез, Й.Ксенакис, Б.Мадерна, О.Мессиан, Л. Ноно, В. Рим, К. Штокщаузен вя б.-нын ясярляринин премйерасы олмушдур. Йай курсларында, бир гайда олараг, бястякарларын юзц – Булез, Мадерна, Ноно, Штокщаузен вя б. (Дармштадт мяктяби адландырылырды; 1961 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир), философ вя мусигишцнас Т.Адорно мцщазиряляр охумушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARMÇTADT FESTİVALI

  ДÁРМШТАДТ ФЕСТИВАЛЫ – бейнялхалг мцасир мусиги фестивалы. 1946 илдян Дармштадтда Йени мусиги йай курслары чярчивясиндя кечирилир (1970 иля гядяр щяр ил, 1971 илдян 2 илдян бир). 20 ясрин 2-ъи йарысында мусиги авангардизминин дцнйа мяркязи иди. Д.ф.-нда ян эюркямли мцасир новатор бястякарлардан Л.Берио, П.Булез, Й.Ксенакис, Б.Мадерна, О.Мессиан, Л. Ноно, В. Рим, К. Штокщаузен вя б.-нын ясярляринин премйерасы олмушдур. Йай курсларында, бир гайда олараг, бястякарларын юзц – Булез, Мадерна, Ноно, Штокщаузен вя б. (Дармштадт мяктяби адландырылырды; 1961 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир), философ вя мусигишцнас Т.Адорно мцщазиряляр охумушлар.

  DARMÇTADT FESTİVALI

  ДÁРМШТАДТ ФЕСТИВАЛЫ – бейнялхалг мцасир мусиги фестивалы. 1946 илдян Дармштадтда Йени мусиги йай курслары чярчивясиндя кечирилир (1970 иля гядяр щяр ил, 1971 илдян 2 илдян бир). 20 ясрин 2-ъи йарысында мусиги авангардизминин дцнйа мяркязи иди. Д.ф.-нда ян эюркямли мцасир новатор бястякарлардан Л.Берио, П.Булез, Й.Ксенакис, Б.Мадерна, О.Мессиан, Л. Ноно, В. Рим, К. Штокщаузен вя б.-нын ясярляринин премйерасы олмушдур. Йай курсларында, бир гайда олараг, бястякарларын юзц – Булез, Мадерна, Ноно, Штокщаузен вя б. (Дармштадт мяктяби адландырылырды; 1961 иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир), философ вя мусигишцнас Т.Адорно мцщазиряляр охумушлар.