Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARTI İMPULSU

  DARTI ИМПУЛСУ, ракет м ц щ я р р и к  л я р и н д я – ракет мцщяррикинин дарты гцввясинин орта гиймятинин иш вахтына щасили (дартынын замана эюря интегралы); Н·сан иля ифадя олунур. Д.и. учуш апаратында мцщяррик ишляйян заман верилян сцрятин (сцрят артымынын) гиймятини мцяййян едир. Хцсуси Д.и. мцщяррикин дартысынын ишляк ъисмин санийя ярзиндя кцтля сярфиня нисбятидир вя мцщяррикин тякмиллийиндян, йанаъаьын нювцндян асылыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARTI İMPULSU

  DARTI ИМПУЛСУ, ракет м ц щ я р р и к  л я р и н д я – ракет мцщяррикинин дарты гцввясинин орта гиймятинин иш вахтына щасили (дартынын замана эюря интегралы); Н·сан иля ифадя олунур. Д.и. учуш апаратында мцщяррик ишляйян заман верилян сцрятин (сцрят артымынын) гиймятини мцяййян едир. Хцсуси Д.и. мцщяррикин дартысынын ишляк ъисмин санийя ярзиндя кцтля сярфиня нисбятидир вя мцщяррикин тякмиллийиндян, йанаъаьын нювцндян асылыдыр.

  DARTI İMPULSU

  DARTI ИМПУЛСУ, ракет м ц щ я р р и к  л я р и н д я – ракет мцщяррикинин дарты гцввясинин орта гиймятинин иш вахтына щасили (дартынын замана эюря интегралы); Н·сан иля ифадя олунур. Д.и. учуш апаратында мцщяррик ишляйян заман верилян сцрятин (сцрят артымынын) гиймятини мцяййян едир. Хцсуси Д.и. мцщяррикин дартысынын ишляк ъисмин санийя ярзиндя кцтля сярфиня нисбятидир вя мцщяррикин тякмиллийиндян, йанаъаьын нювцндян асылыдыр.