Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASOV Abdulla Əsgər oğlu

  АБАСОВ Абдулла Ясэяр оьлу (д. 9.3.1930, Губа) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1976), проф. (1978). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1955). 1965 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. 20 яср вя чаьдаш Азярб. ядябиййатына, ядяби мятбуата, бядии сяняткарлыг мясяляляриня даир тядгигатлары, Ъ.Ъаббарлы, И.Сяфярли, С.Вурьун, М.Ибращимов, М.Ъялал, С.Рящман, Б.Азяроьлу вя б. щаггында ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
          Я с я р л я р и : Цзейир Щаъыбяйовун сяняткарлыьы. Б., 1976; Щяйат вя бядии щягигят. Б., 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASOV Abdulla Əsgər oğlu

  АБАСОВ Абдулла Ясэяр оьлу (д. 9.3.1930, Губа) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1976), проф. (1978). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1955). 1965 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. 20 яср вя чаьдаш Азярб. ядябиййатына, ядяби мятбуата, бядии сяняткарлыг мясяляляриня даир тядгигатлары, Ъ.Ъаббарлы, И.Сяфярли, С.Вурьун, М.Ибращимов, М.Ъялал, С.Рящман, Б.Азяроьлу вя б. щаггында ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
          Я с я р л я р и : Цзейир Щаъыбяйовун сяняткарлыьы. Б., 1976; Щяйат вя бядии щягигят. Б., 2006.

  ABASOV Abdulla Əsgər oğlu

  АБАСОВ Абдулла Ясэяр оьлу (д. 9.3.1930, Губа) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (1976), проф. (1978). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1955). 1965 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. 20 яср вя чаьдаш Азярб. ядябиййатына, ядяби мятбуата, бядии сяняткарлыг мясяляляриня даир тядгигатлары, Ъ.Ъаббарлы, И.Сяфярли, С.Вурьун, М.Ибращимов, М.Ъялал, С.Рящман, Б.Азяроьлу вя б. щаггында ядяби-тянгиди мягаляляри вар.
          Я с я р л я р и : Цзейир Щаъыбяйовун сяняткарлыьы. Б., 1976; Щяйат вя бядии щягигят. Б., 2006.