Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARUĞA

  ДАРУЬА, д а р у ь а ч ы, д а р ь а (монголъа даруху – сыхмаг, даралтмаг; мяъази мянада – мющцрляйян) – орта ясрлярдя монгол истиласына мяруз галмыш юлкялярдя, о ъцмлядян Азярб.-да монгол ханынын верэи топлайан вя ящалини сийащыйа алан нцмайяндяси; инзибати мямур. Д.-лар лазым эялдикдя йерли ящалидян йардымчы щярби щиссяляр тяшкил едир, асайиши горуйур вя с. ишлярля дя мяшьул олурдулар. Гызыл Ордада баскак, бязи Шярг юлкяляриндя ися шящня адланан Д.-лар, ясасян, щюкмдар тяряфиндян тяйин едилирди. Азярб.-да 13 ясрдян мялумдур. Ъялаириляр, Гарагойунлулар вя Аьгойунлулар дюврцндя щяр бир шящяр вя гясябянин Д.-сы варды. Бюйцк шящярлярдя ямирляр Д. тяйин олунурду (мяс., Тябриздя Ибращим бяй, Исфащанда Байандур бяй вя б.). Сяфявиляр дюврцндя Д.-лар малиййя ишляриня бахыр, асайиши горуйур, ъинайяткарлары ъязаландырыр вя ъяримяляндирирдиляр. Феодал маликанялярини идаря едянляр дя Д. адланырды. Ханлыглар дюврцндя щяр мащалын хан тяряфиндян тяйин олунан Д.-сы вар иди. Мащал Д.-сы ъинайят ишляриня бахыр, шящяр Д.-сы ися асайиши горуйур, мцбащисяли мясяляляри щялл едирди. Кяндхуда вя йцзбашылар Д.-йа табе идиляр. Д. вязифяси ирси дейилди. Ящалидян Д.-нын хейриня даруьалыг верэиси топланылырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARUĞA

  ДАРУЬА, д а р у ь а ч ы, д а р ь а (монголъа даруху – сыхмаг, даралтмаг; мяъази мянада – мющцрляйян) – орта ясрлярдя монгол истиласына мяруз галмыш юлкялярдя, о ъцмлядян Азярб.-да монгол ханынын верэи топлайан вя ящалини сийащыйа алан нцмайяндяси; инзибати мямур. Д.-лар лазым эялдикдя йерли ящалидян йардымчы щярби щиссяляр тяшкил едир, асайиши горуйур вя с. ишлярля дя мяшьул олурдулар. Гызыл Ордада баскак, бязи Шярг юлкяляриндя ися шящня адланан Д.-лар, ясасян, щюкмдар тяряфиндян тяйин едилирди. Азярб.-да 13 ясрдян мялумдур. Ъялаириляр, Гарагойунлулар вя Аьгойунлулар дюврцндя щяр бир шящяр вя гясябянин Д.-сы варды. Бюйцк шящярлярдя ямирляр Д. тяйин олунурду (мяс., Тябриздя Ибращим бяй, Исфащанда Байандур бяй вя б.). Сяфявиляр дюврцндя Д.-лар малиййя ишляриня бахыр, асайиши горуйур, ъинайяткарлары ъязаландырыр вя ъяримяляндирирдиляр. Феодал маликанялярини идаря едянляр дя Д. адланырды. Ханлыглар дюврцндя щяр мащалын хан тяряфиндян тяйин олунан Д.-сы вар иди. Мащал Д.-сы ъинайят ишляриня бахыр, шящяр Д.-сы ися асайиши горуйур, мцбащисяли мясяляляри щялл едирди. Кяндхуда вя йцзбашылар Д.-йа табе идиляр. Д. вязифяси ирси дейилди. Ящалидян Д.-нын хейриня даруьалыг верэиси топланылырды.

  DARUĞA

  ДАРУЬА, д а р у ь а ч ы, д а р ь а (монголъа даруху – сыхмаг, даралтмаг; мяъази мянада – мющцрляйян) – орта ясрлярдя монгол истиласына мяруз галмыш юлкялярдя, о ъцмлядян Азярб.-да монгол ханынын верэи топлайан вя ящалини сийащыйа алан нцмайяндяси; инзибати мямур. Д.-лар лазым эялдикдя йерли ящалидян йардымчы щярби щиссяляр тяшкил едир, асайиши горуйур вя с. ишлярля дя мяшьул олурдулар. Гызыл Ордада баскак, бязи Шярг юлкяляриндя ися шящня адланан Д.-лар, ясасян, щюкмдар тяряфиндян тяйин едилирди. Азярб.-да 13 ясрдян мялумдур. Ъялаириляр, Гарагойунлулар вя Аьгойунлулар дюврцндя щяр бир шящяр вя гясябянин Д.-сы варды. Бюйцк шящярлярдя ямирляр Д. тяйин олунурду (мяс., Тябриздя Ибращим бяй, Исфащанда Байандур бяй вя б.). Сяфявиляр дюврцндя Д.-лар малиййя ишляриня бахыр, асайиши горуйур, ъинайяткарлары ъязаландырыр вя ъяримяляндирирдиляр. Феодал маликанялярини идаря едянляр дя Д. адланырды. Ханлыглар дюврцндя щяр мащалын хан тяряфиндян тяйин олунан Д.-сы вар иди. Мащал Д.-сы ъинайят ишляриня бахыр, шящяр Д.-сы ися асайиши горуйур, мцбащисяли мясяляляри щялл едирди. Кяндхуда вя йцзбашылар Д.-йа табе идиляр. Д. вязифяси ирси дейилди. Ящалидян Д.-нын хейриня даруьалыг верэиси топланылырды.