Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARÜL-ƏRQƏM

  ДАРЦЛ-ЯРГЯМ (яр.دارالارقم– Яргямин еви) – исламы тяблиь едян илк мяркяз. Сящабя Яргям ибн Ябцл-Яргямя мяхсус бу ев Мяккя ш.-ндя, Сяфа даьынын ятяйиндя йерляширди. Мящяммяд пейьямбяр бир мцддят орада эизли тяблиьат апармыш, исламын 4 (йахуд 5) илиндя мцсялманларла бирэя Д.-Я.-и тярк едяряк, ислама дявяти ачыг шякилдя бяйан етмишдир. Дяфялярля тямир олунан Д.-Я. 1975 илдя Кябя яразисинин эенишляндирилмяси планы чярчивясиндя Сяудиййя щюкумятинин гярары иля учурулараг, йериндя автодайанаъаг салынмыш вя хатиря нишаны гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARÜL-ƏRQƏM

  ДАРЦЛ-ЯРГЯМ (яр.دارالارقم– Яргямин еви) – исламы тяблиь едян илк мяркяз. Сящабя Яргям ибн Ябцл-Яргямя мяхсус бу ев Мяккя ш.-ндя, Сяфа даьынын ятяйиндя йерляширди. Мящяммяд пейьямбяр бир мцддят орада эизли тяблиьат апармыш, исламын 4 (йахуд 5) илиндя мцсялманларла бирэя Д.-Я.-и тярк едяряк, ислама дявяти ачыг шякилдя бяйан етмишдир. Дяфялярля тямир олунан Д.-Я. 1975 илдя Кябя яразисинин эенишляндирилмяси планы чярчивясиндя Сяудиййя щюкумятинин гярары иля учурулараг, йериндя автодайанаъаг салынмыш вя хатиря нишаны гойулмушдур.

  DARÜL-ƏRQƏM

  ДАРЦЛ-ЯРГЯМ (яр.دارالارقم– Яргямин еви) – исламы тяблиь едян илк мяркяз. Сящабя Яргям ибн Ябцл-Яргямя мяхсус бу ев Мяккя ш.-ндя, Сяфа даьынын ятяйиндя йерляширди. Мящяммяд пейьямбяр бир мцддят орада эизли тяблиьат апармыш, исламын 4 (йахуд 5) илиндя мцсялманларла бирэя Д.-Я.-и тярк едяряк, ислама дявяти ачыг шякилдя бяйан етмишдир. Дяфялярля тямир олунан Д.-Я. 1975 илдя Кябя яразисинин эенишляндирилмяси планы чярчивясиндя Сяудиййя щюкумятинин гярары иля учурулараг, йериндя автодайанаъаг салынмыш вя хатиря нишаны гойулмушдур.