Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQAN

  АРГÁН (Арэанд) Емил (6.1.1879, Ъеневря – 14.9.1940, Невшател) – Исвечря эеологу. 1911 илдян Невшател Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатларыны, ясасян, Йер габыьында деформасийаларын юйрянилмясиня щяср етмишдир. Алп эеосинклиналынын инкишаф схемини вермишдир; схемя эюря, илкин ващид ири чюкяк сонрадан тядриъян нящянэ шарйажлара чеврилян дахили галхымларла мцряккябляшмишдир. Йер габыьынын деформасийайа уьрамасында ясас сябяб кими габыгалты магма ахынларынын тясирини эюстярмишдир. Асийанын тектоник хяритясини (1:7000000 мигйасда) тяртиб етмишдир. Башлыъа ясяри “Асийанын тектоникасы”дыр (1922).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQAN

  АРГÁН (Арэанд) Емил (6.1.1879, Ъеневря – 14.9.1940, Невшател) – Исвечря эеологу. 1911 илдян Невшател Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатларыны, ясасян, Йер габыьында деформасийаларын юйрянилмясиня щяср етмишдир. Алп эеосинклиналынын инкишаф схемини вермишдир; схемя эюря, илкин ващид ири чюкяк сонрадан тядриъян нящянэ шарйажлара чеврилян дахили галхымларла мцряккябляшмишдир. Йер габыьынын деформасийайа уьрамасында ясас сябяб кими габыгалты магма ахынларынын тясирини эюстярмишдир. Асийанын тектоник хяритясини (1:7000000 мигйасда) тяртиб етмишдир. Башлыъа ясяри “Асийанын тектоникасы”дыр (1922).

  ARQAN

  АРГÁН (Арэанд) Емил (6.1.1879, Ъеневря – 14.9.1940, Невшател) – Исвечря эеологу. 1911 илдян Невшател Ун-тинин проф.-у олмушдур. Тядгигатларыны, ясасян, Йер габыьында деформасийаларын юйрянилмясиня щяср етмишдир. Алп эеосинклиналынын инкишаф схемини вермишдир; схемя эюря, илкин ващид ири чюкяк сонрадан тядриъян нящянэ шарйажлара чеврилян дахили галхымларла мцряккябляшмишдир. Йер габыьынын деформасийайа уьрамасында ясас сябяб кими габыгалты магма ахынларынын тясирини эюстярмишдир. Асийанын тектоник хяритясини (1:7000000 мигйасда) тяртиб етмишдир. Башлыъа ясяри “Асийанын тектоникасы”дыр (1922).