Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DARÜL-ƏRQƏM"

  “ДАРЦЛ-ЯРГЯМ” – Малайзийада ислам щярякаты. 1968 илдя Куала-Лумпурда Яшяри Мящяммяд Тямиминин рящбярлийи вя Малайзийа мцсялманларындан 12 нцфузлу шяхсин иштиракы иля йарадылмыш, Мящяммяд пейьямбярин фяалиййятинин илк мяркязи олан Дарцл-яргямин шяряфиня адландырылмышдыр. Щярякатын ясас мягсяди ислам дяйярляринин дирчялдилмяси, онларын эцндялик щяйатда тятбиги вя илкин ислам дюврцндяки иътимаи-сийаси низама гайыдыш иди. Яшяри Мящяммяд нцмуняви ислам ъямиййяти йаратмаг мягсядиля 1972 илдя щярякаты Куала-Лумпур йахынлыьындакы Сунгай Пенчалайа кючцрдц. Тезликля сыраларыны эенишляндирян Д.-Я. йцк вя сярнишиндашыма, к.т., тиъарят, тящсил вя сящиййя шябякяляриня, истещсалат мцяссисяляриня сащиб олду. Яшяри Мящяммяд 1988 илдян хариъи юлкяляря миссионер групларынын эюндярилмяси програмына шяхсян нязарят етмяйя вя сийаси ялагялярини эенишляндирмяйя башлады. Индонезийа, Сингапур, Тайланд, Филиппин, Иорданийа, Мисир, Чин, Инэилтяря, Алманийа вя б. юлкялярдя “Д.-Я.”-ин нцмайяндяликляри ачылды. 1980-ъи иллярин сонунда щярякат Хариъи ишляр идаряси, Тящсил идаряси вя КИВ-ляря малик мцстягил дювляти гурума чеврилди. Кюрфяз мцщарибясинин башламасы иля (1991) сийаси фяалиййятини даща да эенишляндирян Яшяри Мящяммяд бязи мцсялман дювлятляринин рящбярлярини, о ъцмлядян Малайзийа щюкумятини Гярбля щямкарлыгда иттищам етмяйя вя
  ислащатларын апарылмасы цчцн щюкумятя тязйиг эюстярмяйя башлады. “Д.-Я”-ин халг арасындакы нцфузу юлкядяки диэяр ислам партийа вя тяшкилатларына нисбятян даща да артды. 15.8.1994 илдя Малайзийанын Милли Фятва Шурасы щюкумятин тязйиги иля Яшяри Мящяммядин эюрцшлярини бидят елан едяряк, онларын йайылмасына гадаьа гойду. Бунун ардынъа щюкумят “Д.-Я.” нцмайяндялярини Тайландда щярби щазырлыг кечмякдя вя силащлы мцбаризяйя ъящддя иттищам едяряк, кцтляви щябсляря башлады. Щюкумятин хащиши иля Ъянуб-Шярги Асийа Дювлятляри Ъямиййятиня дахил олан юлкялярдя дя “Д.-Я”-ин нцмайяндяликляри баьланды. Щярякатын йенидян тяшкилинин гаршысыны алмаг мягсядиля тягиб вя щябсляр 2000 илядяк апарылды. 2003 илядяк юз евиндя хцсуси нязарят алтында сахланан Яшяри Мящяммяд 2010 илдя вяфат етди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DARÜL-ƏRQƏM"

  “ДАРЦЛ-ЯРГЯМ” – Малайзийада ислам щярякаты. 1968 илдя Куала-Лумпурда Яшяри Мящяммяд Тямиминин рящбярлийи вя Малайзийа мцсялманларындан 12 нцфузлу шяхсин иштиракы иля йарадылмыш, Мящяммяд пейьямбярин фяалиййятинин илк мяркязи олан Дарцл-яргямин шяряфиня адландырылмышдыр. Щярякатын ясас мягсяди ислам дяйярляринин дирчялдилмяси, онларын эцндялик щяйатда тятбиги вя илкин ислам дюврцндяки иътимаи-сийаси низама гайыдыш иди. Яшяри Мящяммяд нцмуняви ислам ъямиййяти йаратмаг мягсядиля 1972 илдя щярякаты Куала-Лумпур йахынлыьындакы Сунгай Пенчалайа кючцрдц. Тезликля сыраларыны эенишляндирян Д.-Я. йцк вя сярнишиндашыма, к.т., тиъарят, тящсил вя сящиййя шябякяляриня, истещсалат мцяссисяляриня сащиб олду. Яшяри Мящяммяд 1988 илдян хариъи юлкяляря миссионер групларынын эюндярилмяси програмына шяхсян нязарят етмяйя вя сийаси ялагялярини эенишляндирмяйя башлады. Индонезийа, Сингапур, Тайланд, Филиппин, Иорданийа, Мисир, Чин, Инэилтяря, Алманийа вя б. юлкялярдя “Д.-Я.”-ин нцмайяндяликляри ачылды. 1980-ъи иллярин сонунда щярякат Хариъи ишляр идаряси, Тящсил идаряси вя КИВ-ляря малик мцстягил дювляти гурума чеврилди. Кюрфяз мцщарибясинин башламасы иля (1991) сийаси фяалиййятини даща да эенишляндирян Яшяри Мящяммяд бязи мцсялман дювлятляринин рящбярлярини, о ъцмлядян Малайзийа щюкумятини Гярбля щямкарлыгда иттищам етмяйя вя
  ислащатларын апарылмасы цчцн щюкумятя тязйиг эюстярмяйя башлады. “Д.-Я”-ин халг арасындакы нцфузу юлкядяки диэяр ислам партийа вя тяшкилатларына нисбятян даща да артды. 15.8.1994 илдя Малайзийанын Милли Фятва Шурасы щюкумятин тязйиги иля Яшяри Мящяммядин эюрцшлярини бидят елан едяряк, онларын йайылмасына гадаьа гойду. Бунун ардынъа щюкумят “Д.-Я.” нцмайяндялярини Тайландда щярби щазырлыг кечмякдя вя силащлы мцбаризяйя ъящддя иттищам едяряк, кцтляви щябсляря башлады. Щюкумятин хащиши иля Ъянуб-Шярги Асийа Дювлятляри Ъямиййятиня дахил олан юлкялярдя дя “Д.-Я”-ин нцмайяндяликляри баьланды. Щярякатын йенидян тяшкилинин гаршысыны алмаг мягсядиля тягиб вя щябсляр 2000 илядяк апарылды. 2003 илядяк юз евиндя хцсуси нязарят алтында сахланан Яшяри Мящяммяд 2010 илдя вяфат етди.

  "DARÜL-ƏRQƏM"

  “ДАРЦЛ-ЯРГЯМ” – Малайзийада ислам щярякаты. 1968 илдя Куала-Лумпурда Яшяри Мящяммяд Тямиминин рящбярлийи вя Малайзийа мцсялманларындан 12 нцфузлу шяхсин иштиракы иля йарадылмыш, Мящяммяд пейьямбярин фяалиййятинин илк мяркязи олан Дарцл-яргямин шяряфиня адландырылмышдыр. Щярякатын ясас мягсяди ислам дяйярляринин дирчялдилмяси, онларын эцндялик щяйатда тятбиги вя илкин ислам дюврцндяки иътимаи-сийаси низама гайыдыш иди. Яшяри Мящяммяд нцмуняви ислам ъямиййяти йаратмаг мягсядиля 1972 илдя щярякаты Куала-Лумпур йахынлыьындакы Сунгай Пенчалайа кючцрдц. Тезликля сыраларыны эенишляндирян Д.-Я. йцк вя сярнишиндашыма, к.т., тиъарят, тящсил вя сящиййя шябякяляриня, истещсалат мцяссисяляриня сащиб олду. Яшяри Мящяммяд 1988 илдян хариъи юлкяляря миссионер групларынын эюндярилмяси програмына шяхсян нязарят етмяйя вя сийаси ялагялярини эенишляндирмяйя башлады. Индонезийа, Сингапур, Тайланд, Филиппин, Иорданийа, Мисир, Чин, Инэилтяря, Алманийа вя б. юлкялярдя “Д.-Я.”-ин нцмайяндяликляри ачылды. 1980-ъи иллярин сонунда щярякат Хариъи ишляр идаряси, Тящсил идаряси вя КИВ-ляря малик мцстягил дювляти гурума чеврилди. Кюрфяз мцщарибясинин башламасы иля (1991) сийаси фяалиййятини даща да эенишляндирян Яшяри Мящяммяд бязи мцсялман дювлятляринин рящбярлярини, о ъцмлядян Малайзийа щюкумятини Гярбля щямкарлыгда иттищам етмяйя вя
  ислащатларын апарылмасы цчцн щюкумятя тязйиг эюстярмяйя башлады. “Д.-Я”-ин халг арасындакы нцфузу юлкядяки диэяр ислам партийа вя тяшкилатларына нисбятян даща да артды. 15.8.1994 илдя Малайзийанын Милли Фятва Шурасы щюкумятин тязйиги иля Яшяри Мящяммядин эюрцшлярини бидят елан едяряк, онларын йайылмасына гадаьа гойду. Бунун ардынъа щюкумят “Д.-Я.” нцмайяндялярини Тайландда щярби щазырлыг кечмякдя вя силащлы мцбаризяйя ъящддя иттищам едяряк, кцтляви щябсляря башлады. Щюкумятин хащиши иля Ъянуб-Шярги Асийа Дювлятляри Ъямиййятиня дахил олан юлкялярдя дя “Д.-Я”-ин нцмайяндяликляри баьланды. Щярякатын йенидян тяшкилинин гаршысыны алмаг мягсядиля тягиб вя щябсляр 2000 илядяк апарылды. 2003 илядяк юз евиндя хцсуси нязарят алтында сахланан Яшяри Мящяммяд 2010 илдя вяфат етди.