Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DARÜL-İSLAM"

  “ДАРЦЛ-ИСЛАМ” – Индонезийада ислам щярякаты. Ясас мягсяди Щолландийа мцстямлякячиляриня вя йерли щюкумятя гаршы мцбаризя вя Индонезийада ислам дювлятинин йарадылмасы иди. Щярякатын баниси вя рящбяри Секармаъи Мариъан Картосоевирйо (1905–62) Индонезийа республика елан едилдикдян (17.8.1945) сонра мяркязи щакимиййятя табе олараг, Щоллан- дийа ишьалына гаршы мцбаризядя щюкумятя йардым етмяйя башлады. Лакин бир мцддят сонра йени конститусийада ислама гаршы етинасызлыьы, щюкумятин мцстямлякячилийя гаршы зяиф мцбаризясини ясас эятиряряк щюкумятдян айрылды, “Щизбуллащ” вя “Сябилуллащ” адлы ики щярби бирляшмя йаратды. Картосоевирйо 1947 илдя ъищад елан етди. 1948 илдя Щолландийа вя Индонезийа арасында баьланмыш Ренвилл мцгавилясини танымадыьыны билдирди. Щолландийа ордусунун нювбяти зярбяси заманы президент Сукарно ишьалчылар тяряфиндян щябс олундугдан сонра Картосоевирйо йаранмыш вязиййятдян истифадя едяряк, 17.8.1949 илдя Индонезийа Ислам Дювлятинин йарадылдыьыны, юзцнц ися бу дювлятин имамы елан етди. Щямин илин декабрында Щолландийанын Индонезийа Респ.-ны рясмян танымасындан сонра щюкумят гцввяляри иля “Д.-И.” гцввяляри арасында тоггушмалар башлады. 1950-ъи иллярдя “Д.-И.” Гярби Йава, Сулавеси вя Ачени нязарятдя сахлайыр, она гошулан диэяр кичик ислам щярякатларыны да бирляшдиряряк, бюйцк гцввя тяшкил едирди. 1960-ъы иллярин яввялляриндян мяркязи щюкумятин сяйи нятиъясиндя щярякат зяифлямяйя башлады. 4.6.1962 илдя Картосоевирйо тутулараг едам едилди. 1970–80-ъи иллярдя щярякатын йенидян ъанландырылмасы ъящдляри олду. 1993 илдя щярякатын кечмиш рящбярляриндян олан Абдуллащ Сунгкар вя Ябу Бякр Бяшир “Д.-И.” идеолоэийасы ясасында радикал “Ял-Ъямаят цл-исламиййя” тяшкилатыны йаратдылар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DARÜL-İSLAM"

  “ДАРЦЛ-ИСЛАМ” – Индонезийада ислам щярякаты. Ясас мягсяди Щолландийа мцстямлякячиляриня вя йерли щюкумятя гаршы мцбаризя вя Индонезийада ислам дювлятинин йарадылмасы иди. Щярякатын баниси вя рящбяри Секармаъи Мариъан Картосоевирйо (1905–62) Индонезийа республика елан едилдикдян (17.8.1945) сонра мяркязи щакимиййятя табе олараг, Щоллан- дийа ишьалына гаршы мцбаризядя щюкумятя йардым етмяйя башлады. Лакин бир мцддят сонра йени конститусийада ислама гаршы етинасызлыьы, щюкумятин мцстямлякячилийя гаршы зяиф мцбаризясини ясас эятиряряк щюкумятдян айрылды, “Щизбуллащ” вя “Сябилуллащ” адлы ики щярби бирляшмя йаратды. Картосоевирйо 1947 илдя ъищад елан етди. 1948 илдя Щолландийа вя Индонезийа арасында баьланмыш Ренвилл мцгавилясини танымадыьыны билдирди. Щолландийа ордусунун нювбяти зярбяси заманы президент Сукарно ишьалчылар тяряфиндян щябс олундугдан сонра Картосоевирйо йаранмыш вязиййятдян истифадя едяряк, 17.8.1949 илдя Индонезийа Ислам Дювлятинин йарадылдыьыны, юзцнц ися бу дювлятин имамы елан етди. Щямин илин декабрында Щолландийанын Индонезийа Респ.-ны рясмян танымасындан сонра щюкумят гцввяляри иля “Д.-И.” гцввяляри арасында тоггушмалар башлады. 1950-ъи иллярдя “Д.-И.” Гярби Йава, Сулавеси вя Ачени нязарятдя сахлайыр, она гошулан диэяр кичик ислам щярякатларыны да бирляшдиряряк, бюйцк гцввя тяшкил едирди. 1960-ъы иллярин яввялляриндян мяркязи щюкумятин сяйи нятиъясиндя щярякат зяифлямяйя башлады. 4.6.1962 илдя Картосоевирйо тутулараг едам едилди. 1970–80-ъи иллярдя щярякатын йенидян ъанландырылмасы ъящдляри олду. 1993 илдя щярякатын кечмиш рящбярляриндян олан Абдуллащ Сунгкар вя Ябу Бякр Бяшир “Д.-И.” идеолоэийасы ясасында радикал “Ял-Ъямаят цл-исламиййя” тяшкилатыны йаратдылар.

  "DARÜL-İSLAM"

  “ДАРЦЛ-ИСЛАМ” – Индонезийада ислам щярякаты. Ясас мягсяди Щолландийа мцстямлякячиляриня вя йерли щюкумятя гаршы мцбаризя вя Индонезийада ислам дювлятинин йарадылмасы иди. Щярякатын баниси вя рящбяри Секармаъи Мариъан Картосоевирйо (1905–62) Индонезийа республика елан едилдикдян (17.8.1945) сонра мяркязи щакимиййятя табе олараг, Щоллан- дийа ишьалына гаршы мцбаризядя щюкумятя йардым етмяйя башлады. Лакин бир мцддят сонра йени конститусийада ислама гаршы етинасызлыьы, щюкумятин мцстямлякячилийя гаршы зяиф мцбаризясини ясас эятиряряк щюкумятдян айрылды, “Щизбуллащ” вя “Сябилуллащ” адлы ики щярби бирляшмя йаратды. Картосоевирйо 1947 илдя ъищад елан етди. 1948 илдя Щолландийа вя Индонезийа арасында баьланмыш Ренвилл мцгавилясини танымадыьыны билдирди. Щолландийа ордусунун нювбяти зярбяси заманы президент Сукарно ишьалчылар тяряфиндян щябс олундугдан сонра Картосоевирйо йаранмыш вязиййятдян истифадя едяряк, 17.8.1949 илдя Индонезийа Ислам Дювлятинин йарадылдыьыны, юзцнц ися бу дювлятин имамы елан етди. Щямин илин декабрында Щолландийанын Индонезийа Респ.-ны рясмян танымасындан сонра щюкумят гцввяляри иля “Д.-И.” гцввяляри арасында тоггушмалар башлады. 1950-ъи иллярдя “Д.-И.” Гярби Йава, Сулавеси вя Ачени нязарятдя сахлайыр, она гошулан диэяр кичик ислам щярякатларыны да бирляшдиряряк, бюйцк гцввя тяшкил едирди. 1960-ъы иллярин яввялляриндян мяркязи щюкумятин сяйи нятиъясиндя щярякат зяифлямяйя башлады. 4.6.1962 илдя Картосоевирйо тутулараг едам едилди. 1970–80-ъи иллярдя щярякатын йенидян ъанландырылмасы ъящдляри олду. 1993 илдя щярякатын кечмиш рящбярляриндян олан Абдуллащ Сунгкар вя Ябу Бякр Бяшир “Д.-И.” идеолоэийасы ясасында радикал “Ял-Ъямаят цл-исламиййя” тяшкилатыны йаратдылар.