Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARÜSSƏLAM

  DARÜSSӘLÁM (ər.دارالسلام ) – Tanza­niyanın ş.­ində şəhər. Müstəqil inz. vahid­dir. Әh. 4,4 mln. (ölkənın ən böyük şəhəri; 2012). Hind okeanı sahilində yerləşir. Mü­hüm nəql. qovşağı. Dərin dəniz portu (illik yük dövriyyəsi 7 mln. -adək; qəhvə, sizal, pambıq, həmçinin Zambiyadan mis ixrac olunur). Beynəlxalq aeroport.

   Дарцссялам шящяриндян эюрцнцш.


  1862 илдя Зянзибар султаны Мяъид ибн Сяид тяряфиндян балыгчы мяскянинин йериндя салынмышдыр. 1887 илдя Алманийа Шярги Африка ширкяти тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1891–1919 иллярдя Алманийа Шярги Африкасынын, 1919–46 иллярдя Британийанын мандатлы яразиси олан Танганиканын, 1946–61 иллярдя Британийа гяййумлуьундакы Танганиканын инз. м., 1961–64 иллярдя мцстягил Танганика Респ.-нын пайтахты олмушдур. 1964–73 иллярдя Танзанийанын пайтахты иди.

   Дарцссялам. Танзанийа мяркязи банкынын бинасы.

  Шящярдя Биринъи дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш африкалы ясэярлярин хатирясиня абидя гойулмушдур.


  Эюте Ин-ту (1962), Танзанийа елм вя технолоэийа комиссийасы (1968) елми мцяссисяляри; Дарцссялам Ун-ти (1961, 1970 илдян ун-т статусу), Танзанийа Ачыг Ун- ти (1992), Бейнялхалг Тибб вя Технолоэийа Ун-ти (1995), техники, игтисад вя иншаат ин-тлары; Милли мяркязи китабхана, Танзанийа Милли музейи (1937–63 иллярдя крал В Эеоргун мемориал музейи); театр, Ботаника баьы вар. Йахынлыьында Багамойо (португал гясри, 16 яср) вя Каоле (мясъид, 13 яср) орта яср шящярляринин харабалыглары вя с. галмышдыр.


  Д. юлкянин ян ири сянайе мяркязидир. Метал емалы, нефт емалы, йейинти (ят консервляри, ун, пивя истещсалы), каьыз, аьаъ
  емалы сянайеси, автомобилйыьма мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Парча (ясасян, памбыг парча), лак, бойа, семент истещсал олунур. Кичик эямилярин иншасы вя тямири апарылыр. Балыгчылыг, кустар сяняткарлыг (гырмызы аьаъдан щейкялляр, батик, дулусчулуг мямулаты, аьаъ цзяриндя ойма) инкишаф етмишдир. Дарцссялам–Ндола (Замбийа) нефт кямяри вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARÜSSƏLAM

  DARÜSSӘLÁM (ər.دارالسلام ) – Tanza­niyanın ş.­ində şəhər. Müstəqil inz. vahid­dir. Әh. 4,4 mln. (ölkənın ən böyük şəhəri; 2012). Hind okeanı sahilində yerləşir. Mü­hüm nəql. qovşağı. Dərin dəniz portu (illik yük dövriyyəsi 7 mln. -adək; qəhvə, sizal, pambıq, həmçinin Zambiyadan mis ixrac olunur). Beynəlxalq aeroport.

   Дарцссялам шящяриндян эюрцнцш.


  1862 илдя Зянзибар султаны Мяъид ибн Сяид тяряфиндян балыгчы мяскянинин йериндя салынмышдыр. 1887 илдя Алманийа Шярги Африка ширкяти тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1891–1919 иллярдя Алманийа Шярги Африкасынын, 1919–46 иллярдя Британийанын мандатлы яразиси олан Танганиканын, 1946–61 иллярдя Британийа гяййумлуьундакы Танганиканын инз. м., 1961–64 иллярдя мцстягил Танганика Респ.-нын пайтахты олмушдур. 1964–73 иллярдя Танзанийанын пайтахты иди.

   Дарцссялам. Танзанийа мяркязи банкынын бинасы.

  Шящярдя Биринъи дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш африкалы ясэярлярин хатирясиня абидя гойулмушдур.


  Эюте Ин-ту (1962), Танзанийа елм вя технолоэийа комиссийасы (1968) елми мцяссисяляри; Дарцссялам Ун-ти (1961, 1970 илдян ун-т статусу), Танзанийа Ачыг Ун- ти (1992), Бейнялхалг Тибб вя Технолоэийа Ун-ти (1995), техники, игтисад вя иншаат ин-тлары; Милли мяркязи китабхана, Танзанийа Милли музейи (1937–63 иллярдя крал В Эеоргун мемориал музейи); театр, Ботаника баьы вар. Йахынлыьында Багамойо (португал гясри, 16 яср) вя Каоле (мясъид, 13 яср) орта яср шящярляринин харабалыглары вя с. галмышдыр.


  Д. юлкянин ян ири сянайе мяркязидир. Метал емалы, нефт емалы, йейинти (ят консервляри, ун, пивя истещсалы), каьыз, аьаъ
  емалы сянайеси, автомобилйыьма мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Парча (ясасян, памбыг парча), лак, бойа, семент истещсал олунур. Кичик эямилярин иншасы вя тямири апарылыр. Балыгчылыг, кустар сяняткарлыг (гырмызы аьаъдан щейкялляр, батик, дулусчулуг мямулаты, аьаъ цзяриндя ойма) инкишаф етмишдир. Дарцссялам–Ндола (Замбийа) нефт кямяри вар.

  DARÜSSƏLAM

  DARÜSSӘLÁM (ər.دارالسلام ) – Tanza­niyanın ş.­ində şəhər. Müstəqil inz. vahid­dir. Әh. 4,4 mln. (ölkənın ən böyük şəhəri; 2012). Hind okeanı sahilində yerləşir. Mü­hüm nəql. qovşağı. Dərin dəniz portu (illik yük dövriyyəsi 7 mln. -adək; qəhvə, sizal, pambıq, həmçinin Zambiyadan mis ixrac olunur). Beynəlxalq aeroport.

   Дарцссялам шящяриндян эюрцнцш.


  1862 илдя Зянзибар султаны Мяъид ибн Сяид тяряфиндян балыгчы мяскянинин йериндя салынмышдыр. 1887 илдя Алманийа Шярги Африка ширкяти тяряфиндян ишьал едилмишдир. 1891–1919 иллярдя Алманийа Шярги Африкасынын, 1919–46 иллярдя Британийанын мандатлы яразиси олан Танганиканын, 1946–61 иллярдя Британийа гяййумлуьундакы Танганиканын инз. м., 1961–64 иллярдя мцстягил Танганика Респ.-нын пайтахты олмушдур. 1964–73 иллярдя Танзанийанын пайтахты иди.

   Дарцссялам. Танзанийа мяркязи банкынын бинасы.

  Шящярдя Биринъи дцнйа мцщарибясиндя щялак олмуш африкалы ясэярлярин хатирясиня абидя гойулмушдур.


  Эюте Ин-ту (1962), Танзанийа елм вя технолоэийа комиссийасы (1968) елми мцяссисяляри; Дарцссялам Ун-ти (1961, 1970 илдян ун-т статусу), Танзанийа Ачыг Ун- ти (1992), Бейнялхалг Тибб вя Технолоэийа Ун-ти (1995), техники, игтисад вя иншаат ин-тлары; Милли мяркязи китабхана, Танзанийа Милли музейи (1937–63 иллярдя крал В Эеоргун мемориал музейи); театр, Ботаника баьы вар. Йахынлыьында Багамойо (португал гясри, 16 яср) вя Каоле (мясъид, 13 яср) орта яср шящярляринин харабалыглары вя с. галмышдыр.


  Д. юлкянин ян ири сянайе мяркязидир. Метал емалы, нефт емалы, йейинти (ят консервляри, ун, пивя истещсалы), каьыз, аьаъ
  емалы сянайеси, автомобилйыьма мцяссисяляри фяалиййят эюстярир. Парча (ясасян, памбыг парча), лак, бойа, семент истещсал олунур. Кичик эямилярин иншасы вя тямири апарылыр. Балыгчылыг, кустар сяняткарлыг (гырмызы аьаъдан щейкялляр, батик, дулусчулуг мямулаты, аьаъ цзяриндя ойма) инкишаф етмишдир. Дарцссялам–Ндола (Замбийа) нефт кямяри вар.