Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARÜŞŞƏFA


  ДАРЦШШЯФА (яр.˯دارالشفاء– мцалиъяхана, шяфа еви) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, о ъцмлядян Азярб.-да тибб мцяссисяси, хястяхана. Илк бюйцк Д. Ящмяд ибн Тулун тяряфиндян Мисирдя (875) йарадылмышдыр. Мянбялярин мялуматына эюря, Ибн Синанын да Д. тяшкил етмяси ещтимал олунур. Шамда Нуряддин Мащмуд (1066), Баьдадда Низамцлмцлк (1072) Д.-лары фяалиййят эюстярмишдир. Газан хан дюврцндя [1295– 1304] Азярб.-ын мцщцм йашайыш мянтягяляриндя Ряшидяддинин тяшяббцсц иля Д.-лар ачылмышды; тякъя ъянуб вил.-ляриндя 67 Д. вар иди. Ряшидяддиня мяхсус Ряб-и Ряшиди шящяръийиндя мцщцм елми мяркяз кими танынан Д.-да азярб. алим вя мцяллимлярля йанашы, Чин, Щиндистан, Мисир вя Сурийадан дявят олунмуш 50 эюстярмишдир. Бурада миня гядяр хястяни мцалиъя етмяк цчцн шяраит вар иди.

  Яд.: О н у л л а щ и С. М., Щ я с я н о в А. Г. Ряб’-е Ряшиди вя онун тарихи ящямиййяти. АДУ-нун Елми Ясярляри (Шяргшцнаслыг серийасы), 1971, № 1; Эфен диев И. К. История медицины в Азер­байджане с древнейших времен до ХIХ века. Б.,1964.

   

   

   

   

   


  щяким чалышмыш, онларын щярясиня 10 тялябя тящким едилмишди. Д.-нын китаб- ханасында бир сыра
  юлкялярдян эятирилмиш он минлярля ялйазма китабы олмушдур. 1483 илдя Аьгойунлу щюкмдары Султан
  Йагубун [1478–90] Тябриздя тикдир- дийи “Щяшт бещишт” (“Сяккиз ъяннят”) сарай комплексиндя Д.
  да фяалиййят

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARÜŞŞƏFA


  ДАРЦШШЯФА (яр.˯دارالشفاء– мцалиъяхана, шяфа еви) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, о ъцмлядян Азярб.-да тибб мцяссисяси, хястяхана. Илк бюйцк Д. Ящмяд ибн Тулун тяряфиндян Мисирдя (875) йарадылмышдыр. Мянбялярин мялуматына эюря, Ибн Синанын да Д. тяшкил етмяси ещтимал олунур. Шамда Нуряддин Мащмуд (1066), Баьдадда Низамцлмцлк (1072) Д.-лары фяалиййят эюстярмишдир. Газан хан дюврцндя [1295– 1304] Азярб.-ын мцщцм йашайыш мянтягяляриндя Ряшидяддинин тяшяббцсц иля Д.-лар ачылмышды; тякъя ъянуб вил.-ляриндя 67 Д. вар иди. Ряшидяддиня мяхсус Ряб-и Ряшиди шящяръийиндя мцщцм елми мяркяз кими танынан Д.-да азярб. алим вя мцяллимлярля йанашы, Чин, Щиндистан, Мисир вя Сурийадан дявят олунмуш 50 эюстярмишдир. Бурада миня гядяр хястяни мцалиъя етмяк цчцн шяраит вар иди.

  Яд.: О н у л л а щ и С. М., Щ я с я н о в А. Г. Ряб’-е Ряшиди вя онун тарихи ящямиййяти. АДУ-нун Елми Ясярляри (Шяргшцнаслыг серийасы), 1971, № 1; Эфен диев И. К. История медицины в Азер­байджане с древнейших времен до ХIХ века. Б.,1964.

   

   

   

   

   


  щяким чалышмыш, онларын щярясиня 10 тялябя тящким едилмишди. Д.-нын китаб- ханасында бир сыра
  юлкялярдян эятирилмиш он минлярля ялйазма китабы олмушдур. 1483 илдя Аьгойунлу щюкмдары Султан
  Йагубун [1478–90] Тябриздя тикдир- дийи “Щяшт бещишт” (“Сяккиз ъяннят”) сарай комплексиндя Д.
  да фяалиййят

  DARÜŞŞƏFA


  ДАРЦШШЯФА (яр.˯دارالشفاء– мцалиъяхана, шяфа еви) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, о ъцмлядян Азярб.-да тибб мцяссисяси, хястяхана. Илк бюйцк Д. Ящмяд ибн Тулун тяряфиндян Мисирдя (875) йарадылмышдыр. Мянбялярин мялуматына эюря, Ибн Синанын да Д. тяшкил етмяси ещтимал олунур. Шамда Нуряддин Мащмуд (1066), Баьдадда Низамцлмцлк (1072) Д.-лары фяалиййят эюстярмишдир. Газан хан дюврцндя [1295– 1304] Азярб.-ын мцщцм йашайыш мянтягяляриндя Ряшидяддинин тяшяббцсц иля Д.-лар ачылмышды; тякъя ъянуб вил.-ляриндя 67 Д. вар иди. Ряшидяддиня мяхсус Ряб-и Ряшиди шящяръийиндя мцщцм елми мяркяз кими танынан Д.-да азярб. алим вя мцяллимлярля йанашы, Чин, Щиндистан, Мисир вя Сурийадан дявят олунмуш 50 эюстярмишдир. Бурада миня гядяр хястяни мцалиъя етмяк цчцн шяраит вар иди.

  Яд.: О н у л л а щ и С. М., Щ я с я н о в А. Г. Ряб’-е Ряшиди вя онун тарихи ящямиййяти. АДУ-нун Елми Ясярляри (Шяргшцнаслыг серийасы), 1971, № 1; Эфен диев И. К. История медицины в Азер­байджане с древнейших времен до ХIХ века. Б.,1964.

   

   

   

   

   


  щяким чалышмыш, онларын щярясиня 10 тялябя тящким едилмишди. Д.-нын китаб- ханасында бир сыра
  юлкялярдян эятирилмиш он минлярля ялйазма китабы олмушдур. 1483 илдя Аьгойунлу щюкмдары Султан
  Йагубун [1478–90] Тябриздя тикдир- дийи “Щяшт бещишт” (“Сяккиз ъяннят”) сарай комплексиндя Д.
  да фяалиййят