Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DARVİN

  DÁRVİN (Darwin) – Avstraliyanın şm.­-ın­da şəhər, Şimal Әrazisinin inz. m. Әh. 127,5 min (2010). Timor dənizinin ş. sahilində, Darvin buxtasındadır. Dəniz portu (yük dövriyyəsi təqr. 2 mln. t, 2004; əsasən, qara­ mal, mineral xammal, o cümlədən təbii qaz ixracatı).

   Дарвин шящяриндян эюрцнцш.


  Avtomobil və d.y. ölkənin c. sahili ilə əlaqə yaradır. Beynəlxalq aeroport.


  1869 илдя индики Д.-ин йериндя салынмыш Палмерстон мяскянинин сцрятли инкишафы 1880-ъи иллярин яввялляриндя башламышдыр (Палмерстондан ъ.-да йерляшян Пайн-Крик ш.-нин йахынлыьында гызыл йатаглары ашкарланды). 1911 илдя Ч. Дарвинин шяряфиня Д. адландырылмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Йапонийа авиасийасынын бомбардманы нятиъясиндя бюйцк даьынтылара мяруз галмышды. 1959 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1974 илин декабрында Трейси гасырьасы нятиъясиндя Д.-дяки тикилилярин тягр. 70%-и даьылмышды.


  Ч.Дарвин Ун-ти (2003; Д.-ин шм.-ында Касйуарайна шящярятрафында йерляшир), Шимал Яразиси Китабханасы (1950), Шимал Яразиси инъясянят музейи вя галерейасы (1969), аквариум вар. 1991 илдян ики илдя бир дяфя Австралийа вя гоншу юлкялярин идманчыларынын иштиракы иля Арафур ойунлары; щямчинин крикет, Авропа вя Австралийа футболу, автомобил вя атчылыг идманы цзря мцхтялиф йарышлар кечирилир.


  Шящярин игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир (ишляйянлярин тягр. 90%-и, ясасян тиъарят вя туризмсащясиндя).


  Д.-дя вя шящярятрафында чохсайлы парклар, баьлар вя чимярликляр йерляшир. Австралийа ордусунун щярби базасы (о ъцмлядян сцлщмярамлы ямялиййатлар щяйата кечирян ясэяр континэенти) Д. районундадыр. Ya­ xınlığında qızıl, boksit, manqan filizi hasi­ latı var. Timor dənizinin şelfində neft və qaz çıxarılır. D.­dən ş.­də Kakadu Milli Par­kı yerləşir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DARVİN

  DÁRVİN (Darwin) – Avstraliyanın şm.­-ın­da şəhər, Şimal Әrazisinin inz. m. Әh. 127,5 min (2010). Timor dənizinin ş. sahilində, Darvin buxtasındadır. Dəniz portu (yük dövriyyəsi təqr. 2 mln. t, 2004; əsasən, qara­ mal, mineral xammal, o cümlədən təbii qaz ixracatı).

   Дарвин шящяриндян эюрцнцш.


  Avtomobil və d.y. ölkənin c. sahili ilə əlaqə yaradır. Beynəlxalq aeroport.


  1869 илдя индики Д.-ин йериндя салынмыш Палмерстон мяскянинин сцрятли инкишафы 1880-ъи иллярин яввялляриндя башламышдыр (Палмерстондан ъ.-да йерляшян Пайн-Крик ш.-нин йахынлыьында гызыл йатаглары ашкарланды). 1911 илдя Ч. Дарвинин шяряфиня Д. адландырылмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Йапонийа авиасийасынын бомбардманы нятиъясиндя бюйцк даьынтылара мяруз галмышды. 1959 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1974 илин декабрында Трейси гасырьасы нятиъясиндя Д.-дяки тикилилярин тягр. 70%-и даьылмышды.


  Ч.Дарвин Ун-ти (2003; Д.-ин шм.-ында Касйуарайна шящярятрафында йерляшир), Шимал Яразиси Китабханасы (1950), Шимал Яразиси инъясянят музейи вя галерейасы (1969), аквариум вар. 1991 илдян ики илдя бир дяфя Австралийа вя гоншу юлкялярин идманчыларынын иштиракы иля Арафур ойунлары; щямчинин крикет, Авропа вя Австралийа футболу, автомобил вя атчылыг идманы цзря мцхтялиф йарышлар кечирилир.


  Шящярин игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир (ишляйянлярин тягр. 90%-и, ясасян тиъарят вя туризмсащясиндя).


  Д.-дя вя шящярятрафында чохсайлы парклар, баьлар вя чимярликляр йерляшир. Австралийа ордусунун щярби базасы (о ъцмлядян сцлщмярамлы ямялиййатлар щяйата кечирян ясэяр континэенти) Д. районундадыр. Ya­ xınlığında qızıl, boksit, manqan filizi hasi­ latı var. Timor dənizinin şelfində neft və qaz çıxarılır. D.­dən ş.­də Kakadu Milli Par­kı yerləşir.

  DARVİN

  DÁRVİN (Darwin) – Avstraliyanın şm.­-ın­da şəhər, Şimal Әrazisinin inz. m. Әh. 127,5 min (2010). Timor dənizinin ş. sahilində, Darvin buxtasındadır. Dəniz portu (yük dövriyyəsi təqr. 2 mln. t, 2004; əsasən, qara­ mal, mineral xammal, o cümlədən təbii qaz ixracatı).

   Дарвин шящяриндян эюрцнцш.


  Avtomobil və d.y. ölkənin c. sahili ilə əlaqə yaradır. Beynəlxalq aeroport.


  1869 илдя индики Д.-ин йериндя салынмыш Палмерстон мяскянинин сцрятли инкишафы 1880-ъи иллярин яввялляриндя башламышдыр (Палмерстондан ъ.-да йерляшян Пайн-Крик ш.-нин йахынлыьында гызыл йатаглары ашкарланды). 1911 илдя Ч. Дарвинин шяряфиня Д. адландырылмышдыр. Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Йапонийа авиасийасынын бомбардманы нятиъясиндя бюйцк даьынтылара мяруз галмышды. 1959 илдя шящяр статусуну алмышдыр. 1974 илин декабрында Трейси гасырьасы нятиъясиндя Д.-дяки тикилилярин тягр. 70%-и даьылмышды.


  Ч.Дарвин Ун-ти (2003; Д.-ин шм.-ында Касйуарайна шящярятрафында йерляшир), Шимал Яразиси Китабханасы (1950), Шимал Яразиси инъясянят музейи вя галерейасы (1969), аквариум вар. 1991 илдян ики илдя бир дяфя Австралийа вя гоншу юлкялярин идманчыларынын иштиракы иля Арафур ойунлары; щямчинин крикет, Авропа вя Австралийа футболу, автомобил вя атчылыг идманы цзря мцхтялиф йарышлар кечирилир.


  Шящярин игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир (ишляйянлярин тягр. 90%-и, ясасян тиъарят вя туризмсащясиндя).


  Д.-дя вя шящярятрафында чохсайлы парклар, баьлар вя чимярликляр йерляшир. Австралийа ордусунун щярби базасы (о ъцмлядян сцлщмярамлы ямялиййатлар щяйата кечирян ясэяр континэенти) Д. районундадыр. Ya­ xınlığında qızıl, boksit, manqan filizi hasi­ latı var. Timor dənizinin şelfində neft və qaz çıxarılır. D.­dən ş.­də Kakadu Milli Par­kı yerləşir.