Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABQORA, a b q o r a


  АБГОРА, г о р а с у й у – кал цзцмдян (горадан) щазырланан ширя. Азярб. хюрякляриндя яняняви тяркиблярдян, ялавялярдян биридир. Кал, чичякдян дцшмцш цзцм язилиб сыхылыр, алынан майе сцзцлцр, дурулмаг цчцн бир мцддят сахланылыр вя там дурулдугдан сонра габлашдырылыр. Хямир вя ят хюрякляриндя (даща чох сябзиговурма, тойуг чыьыртмасы, фисинъан вя с.) ишлядилир. Халг тябабятиндя дя истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABQORA, a b q o r a


  АБГОРА, г о р а с у й у – кал цзцмдян (горадан) щазырланан ширя. Азярб. хюрякляриндя яняняви тяркиблярдян, ялавялярдян биридир. Кал, чичякдян дцшмцш цзцм язилиб сыхылыр, алынан майе сцзцлцр, дурулмаг цчцн бир мцддят сахланылыр вя там дурулдугдан сонра габлашдырылыр. Хямир вя ят хюрякляриндя (даща чох сябзиговурма, тойуг чыьыртмасы, фисинъан вя с.) ишлядилир. Халг тябабятиндя дя истифадя олунур.

  ABQORA, a b q o r a


  АБГОРА, г о р а с у й у – кал цзцмдян (горадан) щазырланан ширя. Азярб. хюрякляриндя яняняви тяркиблярдян, ялавялярдян биридир. Кал, чичякдян дцшмцш цзцм язилиб сыхылыр, алынан майе сцзцлцр, дурулмаг цчцн бир мцддят сахланылыр вя там дурулдугдан сонра габлашдырылыр. Хямир вя ят хюрякляриндя (даща чох сябзиговурма, тойуг чыьыртмасы, фисинъан вя с.) ишлядилир. Халг тябабятиндя дя истифадя олунур.