Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DASİ

  ДАСИ – Чиндя, Йансзы чайы дярясиндя – Хубей вя Хунан яйалятляринин г.-индя, щямчинин Сычуан яйалятинин ш.-индя Еркян вя Орта Неолит дюврцня (тягр. е.я. 4400– 2700) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 1925 илдян мялумдур, Сычуан яйалятинин Ушан гязасында Даси адлы йердя 1959 илдя мязарлыьын археоложи тядгигиндян сонра мцяййянляшдирилмишдир. Д. цчцн даиряви отураъаглы, о ъцмлядян йасты айагъыьы вя алтлыьы олан сянякляр, орта вя йа алчаг алтлыглы (алтлыьын йухары щиссясиндя гоша шагули кясик вар) дярин, эирдя касалар, алтлыьы кясиксиз вя йа кясикли кичик конусвары ъамлар, даиряви отураъаглы эцвяътриподлар, цчщиссяли габлар, кяляфъя формасында ири габлар, эювдясиндя габарыг цфцги хятляр олан даиряви отураъаглы эирдя габлар, нахышлы гядящ, “эюбялякшякилли” нахышлы мямулатлар вя с. сяъиййявидир. Чинин дяниз- йаны бюлэяляриня вя Ъянуб-Шярги Асийайа хас олан айин “пийаляляри”, пянъялярини бир- бириня сыхыб отурмуш вязиййятдя инсан щейкялъийи, кичик маска, гялпялянмиш даш балталар, кяркиляр, низя вя ох уълуглары, тохалар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр бамбук вя йа гамышдан икигат (аралары эилля суванмыш) диварлы, гамышла дюшянмиш вя цзяри кцляшля юртцлмцш, чалалары олан (ещтимал ки, ярзаг сахламаг цчцн) йарымгазмалардан ибарятдир. Юлцляри башлары ъ. истигамятиндя, ямяк алятляри, ев щейванлары,нефритдян, сцмцкдян вя с.-дян дцзялдилмиш бязяк яшйалары иля бирликдя дяфн едирдиляр. Юлцнцн цстцня, йахуд йанына (бязян, аьзына) балыг, баш тяряфиня ися фил диши гойурдулар. Тясяррцфатын ясасыны чялтикчилик, малдарлыг вя балыгчылыг тяшкил едирди. Д.- дян яввял Пентоушан мядяниййяти (тягр. е.я. 5200–4500) мювъуд олмуш, Д.-ни ися Сйуйсзйалин мядяниййяти (тягр. е.я. 2700–2200?) явяз етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DASİ

  ДАСИ – Чиндя, Йансзы чайы дярясиндя – Хубей вя Хунан яйалятляринин г.-индя, щямчинин Сычуан яйалятинин ш.-индя Еркян вя Орта Неолит дюврцня (тягр. е.я. 4400– 2700) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 1925 илдян мялумдур, Сычуан яйалятинин Ушан гязасында Даси адлы йердя 1959 илдя мязарлыьын археоложи тядгигиндян сонра мцяййянляшдирилмишдир. Д. цчцн даиряви отураъаглы, о ъцмлядян йасты айагъыьы вя алтлыьы олан сянякляр, орта вя йа алчаг алтлыглы (алтлыьын йухары щиссясиндя гоша шагули кясик вар) дярин, эирдя касалар, алтлыьы кясиксиз вя йа кясикли кичик конусвары ъамлар, даиряви отураъаглы эцвяътриподлар, цчщиссяли габлар, кяляфъя формасында ири габлар, эювдясиндя габарыг цфцги хятляр олан даиряви отураъаглы эирдя габлар, нахышлы гядящ, “эюбялякшякилли” нахышлы мямулатлар вя с. сяъиййявидир. Чинин дяниз- йаны бюлэяляриня вя Ъянуб-Шярги Асийайа хас олан айин “пийаляляри”, пянъялярини бир- бириня сыхыб отурмуш вязиййятдя инсан щейкялъийи, кичик маска, гялпялянмиш даш балталар, кяркиляр, низя вя ох уълуглары, тохалар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр бамбук вя йа гамышдан икигат (аралары эилля суванмыш) диварлы, гамышла дюшянмиш вя цзяри кцляшля юртцлмцш, чалалары олан (ещтимал ки, ярзаг сахламаг цчцн) йарымгазмалардан ибарятдир. Юлцляри башлары ъ. истигамятиндя, ямяк алятляри, ев щейванлары,нефритдян, сцмцкдян вя с.-дян дцзялдилмиш бязяк яшйалары иля бирликдя дяфн едирдиляр. Юлцнцн цстцня, йахуд йанына (бязян, аьзына) балыг, баш тяряфиня ися фил диши гойурдулар. Тясяррцфатын ясасыны чялтикчилик, малдарлыг вя балыгчылыг тяшкил едирди. Д.- дян яввял Пентоушан мядяниййяти (тягр. е.я. 5200–4500) мювъуд олмуш, Д.-ни ися Сйуйсзйалин мядяниййяти (тягр. е.я. 2700–2200?) явяз етмишдир.

  DASİ

  ДАСИ – Чиндя, Йансзы чайы дярясиндя – Хубей вя Хунан яйалятляринин г.-индя, щямчинин Сычуан яйалятинин ш.-индя Еркян вя Орта Неолит дюврцня (тягр. е.я. 4400– 2700) аид археоложи мядяниййят. Абидяляр 1925 илдян мялумдур, Сычуан яйалятинин Ушан гязасында Даси адлы йердя 1959 илдя мязарлыьын археоложи тядгигиндян сонра мцяййянляшдирилмишдир. Д. цчцн даиряви отураъаглы, о ъцмлядян йасты айагъыьы вя алтлыьы олан сянякляр, орта вя йа алчаг алтлыглы (алтлыьын йухары щиссясиндя гоша шагули кясик вар) дярин, эирдя касалар, алтлыьы кясиксиз вя йа кясикли кичик конусвары ъамлар, даиряви отураъаглы эцвяътриподлар, цчщиссяли габлар, кяляфъя формасында ири габлар, эювдясиндя габарыг цфцги хятляр олан даиряви отураъаглы эирдя габлар, нахышлы гядящ, “эюбялякшякилли” нахышлы мямулатлар вя с. сяъиййявидир. Чинин дяниз- йаны бюлэяляриня вя Ъянуб-Шярги Асийайа хас олан айин “пийаляляри”, пянъялярини бир- бириня сыхыб отурмуш вязиййятдя инсан щейкялъийи, кичик маска, гялпялянмиш даш балталар, кяркиляр, низя вя ох уълуглары, тохалар вя с. ашкар едилмишдир. Евляр бамбук вя йа гамышдан икигат (аралары эилля суванмыш) диварлы, гамышла дюшянмиш вя цзяри кцляшля юртцлмцш, чалалары олан (ещтимал ки, ярзаг сахламаг цчцн) йарымгазмалардан ибарятдир. Юлцляри башлары ъ. истигамятиндя, ямяк алятляри, ев щейванлары,нефритдян, сцмцкдян вя с.-дян дцзялдилмиш бязяк яшйалары иля бирликдя дяфн едирдиляр. Юлцнцн цстцня, йахуд йанына (бязян, аьзына) балыг, баш тяряфиня ися фил диши гойурдулар. Тясяррцфатын ясасыны чялтикчилик, малдарлыг вя балыгчылыг тяшкил едирди. Д.- дян яввял Пентоушан мядяниййяти (тягр. е.я. 5200–4500) мювъуд олмуш, Д.-ни ися Сйуйсзйалин мядяниййяти (тягр. е.я. 2700–2200?) явяз етмишдир.