Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DASTAN

  ДАСТАН – епик жанр; шifahi xalq яdяbiyyatыnda hяcmcя яn bюyцk epik яsяr. Йахын вя Орта Шярг, Ъянуб-Шярги Асийа, еляъя дя Азярб. фолклору вя ядябiyйатында geniш yayыlmышdыr. Qяdim tarixя малик D. мцхтялиф dюvrlяrdя “boy”, “hekayяt”, “qissя”, “яhvalat”, “naьыl” adlanдырылmышdыr. Yазыyаqяdяrки дюврлярдя айры-айры гябиля вя тайфаларла ялагядар щадисяляри, ящвалатлары бу вя йа диэяр дяряъядя якс етдирян ян гядим D.-lar инсанларын ясатири варлыгларла (див, яждаща, тяпяэюз вя с.), тотемлярля мцбаризясиня щяср олунмушдур. “Оьузнамя”, “Китаби-Дядя Горгуд”, “Manas”, “Алпамыш”, “Короьлу” вя с. дастанлар бир сыра тцркдилли халгларын мцштяряк абидясидир. Azяrb. D.-larыnыn яn qяdim nцmunяlяrindяn biri “Qara Mяlik” hesab olunur. 10–15 ясрлярдя бязи романтик поемалара (N. Gяncяvinin “Лейли вя Мяънун”, “Хосров вя Ширин” вя с.), elяcя dя epik poemalarыn ayrы-ayrы fяsillяrinя (mяs., Firdюvsinin “Шahnamя” poemasы) D. deyilirdi. Мцхтялиф дюврлярдя халгын hагг-ядалят уьрунда мцбаризясини, hяйат тярзини, мяишятини, адят-янянялярини, дцнйаэюрцшцнц, бядии тяфяккцрцнц юйрянмяк бахымындан Д.-ын ролу явязсиздир.


  Азярб. Д.-лары цч ясас група айрылыр: гяhряманлыг дастанлары (“Китаби-Дядя Горгуд”, “Короьлу”, “Гачаг Няби” вя с.), мяhяббят дастанлары (“Tahir вя Zюhrя”, “Аббас вя Эцлэяз”, “Гурбани” вя с.) вя аиля-яхлаг дастанлары (“Алыхан вя Пяри ханым”).


  Д.-ын йараnmasы hаггында мцхтялиф елми фярзиййяляр вар. Алимлярин бир гисми Д.-ы коллектив, цмумхалг (Гримм гардашлары вя б.), бир гисми ися фярди йарадыъылыг мяhсулу (А. Шлеэел, Т. Бенфей вя б.) hесаб етмишляр. Азярб. алими М.Щ. Тяhмасиб Д. йарадыъылыьынын цч ясас цсулуну эюстярмишдир: 1) шяхсян Д. йаратмамыш ашыг-шаирлярин шеирляринин сонрадан сечиляряк, бир сцжет ясасында ишляниб Д. шяклиня салынмасы; 2) ашыьын, йахуд ашыг тярзиндя йазан шаирин юзц hаггында Д. гошмасы; 3) мяшhур яфсаня, рявайят, йарымтарихи hадися вя йа гядим епосун орижинал бир сцжетинин йарадыъылыг йолу иля дастанлашдырылмасы. Д. синкретик sяnяt (бах Синкретизм) нювцня дахилдир; бурада нязм, няср, мусиги, драм, рягс вя ифачылыг елементляри сых вяhдят tяшkil eдир. Azяrb. D.-larы, яsasяn, aшыq yaradыcыlыьыnыn mяhsuludur, шeir vя nяsrin nюvbяlяшmяsi prinsipinя яsaslanыr; hadisяlяr, яhvalatlar nяsrlя, qяhrяmanlarыn mцraciяtlяri, hяyяcan vя iзtirablarы isя nяzmlя (яsasяn, qoшma formasыnda) verilir.


  Xalq Д.-larы klassik яdяbiyyatыn vя musiqi sяnяtinin inkiшafыna bюyцk tяsir gюstяrмишдir. N. Эянъяви yaradыcыlыьыnda Д.-лардан geniш istifadя etmiшdir. Ц. Hacыbяyli “Яsli vя Kяrяm”, “Koroьlu” operalarыnы eyniadlы Д.-lar яsasыnda bяstяlяmiшdir.


  М я т н л я р: Азярбайъан мяhяббят дастанлары (тяртиб едянляр: М.Щ. Тящмасиб, Т. Фярзялийев, И. Аббасов). Б., 1979; Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Б., 2005.


  Яд.:
  Ж и р м у н с к и й В. М. Тюркский герои­ ческий эпос, Л., 1974; К о р о г л ы Х. Огузский героический эпос. М., 1976; йеня онун, Взаи­ мосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М., 1983; Н а м а з о в Г. Азярбайъан ашыг сяняти. Б., 1984; В я л и й е в К. Дастан поетикасы. Б., 1984; Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 6 ъилддя. Ъ.1. Б., 2004; А б б а с л ы И. Азярбайъан дастанларынын йайылмасы вя тясири мясяляляри. Б., 2007; Т я h м а с и б М.Щ., Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя. Ъ.2.Азярбайъан дастанлары (орта ясрляр). Б., 2010.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DASTAN

  ДАСТАН – епик жанр; шifahi xalq яdяbiyyatыnda hяcmcя яn bюyцk epik яsяr. Йахын вя Орта Шярг, Ъянуб-Шярги Асийа, еляъя дя Азярб. фолклору вя ядябiyйатында geniш yayыlmышdыr. Qяdim tarixя малик D. мцхтялиф dюvrlяrdя “boy”, “hekayяt”, “qissя”, “яhvalat”, “naьыl” adlanдырылmышdыr. Yазыyаqяdяrки дюврлярдя айры-айры гябиля вя тайфаларла ялагядар щадисяляри, ящвалатлары бу вя йа диэяр дяряъядя якс етдирян ян гядим D.-lar инсанларын ясатири варлыгларла (див, яждаща, тяпяэюз вя с.), тотемлярля мцбаризясиня щяср олунмушдур. “Оьузнамя”, “Китаби-Дядя Горгуд”, “Manas”, “Алпамыш”, “Короьлу” вя с. дастанлар бир сыра тцркдилли халгларын мцштяряк абидясидир. Azяrb. D.-larыnыn яn qяdim nцmunяlяrindяn biri “Qara Mяlik” hesab olunur. 10–15 ясрлярдя бязи романтик поемалара (N. Gяncяvinin “Лейли вя Мяънун”, “Хосров вя Ширин” вя с.), elяcя dя epik poemalarыn ayrы-ayrы fяsillяrinя (mяs., Firdюvsinin “Шahnamя” poemasы) D. deyilirdi. Мцхтялиф дюврлярдя халгын hагг-ядалят уьрунда мцбаризясини, hяйат тярзини, мяишятини, адят-янянялярини, дцнйаэюрцшцнц, бядии тяфяккцрцнц юйрянмяк бахымындан Д.-ын ролу явязсиздир.


  Азярб. Д.-лары цч ясас група айрылыр: гяhряманлыг дастанлары (“Китаби-Дядя Горгуд”, “Короьлу”, “Гачаг Няби” вя с.), мяhяббят дастанлары (“Tahir вя Zюhrя”, “Аббас вя Эцлэяз”, “Гурбани” вя с.) вя аиля-яхлаг дастанлары (“Алыхан вя Пяри ханым”).


  Д.-ын йараnmasы hаггында мцхтялиф елми фярзиййяляр вар. Алимлярин бир гисми Д.-ы коллектив, цмумхалг (Гримм гардашлары вя б.), бир гисми ися фярди йарадыъылыг мяhсулу (А. Шлеэел, Т. Бенфей вя б.) hесаб етмишляр. Азярб. алими М.Щ. Тяhмасиб Д. йарадыъылыьынын цч ясас цсулуну эюстярмишдир: 1) шяхсян Д. йаратмамыш ашыг-шаирлярин шеирляринин сонрадан сечиляряк, бир сцжет ясасында ишляниб Д. шяклиня салынмасы; 2) ашыьын, йахуд ашыг тярзиндя йазан шаирин юзц hаггында Д. гошмасы; 3) мяшhур яфсаня, рявайят, йарымтарихи hадися вя йа гядим епосун орижинал бир сцжетинин йарадыъылыг йолу иля дастанлашдырылмасы. Д. синкретик sяnяt (бах Синкретизм) нювцня дахилдир; бурада нязм, няср, мусиги, драм, рягс вя ифачылыг елементляри сых вяhдят tяшkil eдир. Azяrb. D.-larы, яsasяn, aшыq yaradыcыlыьыnыn mяhsuludur, шeir vя nяsrin nюvbяlяшmяsi prinsipinя яsaslanыr; hadisяlяr, яhvalatlar nяsrlя, qяhrяmanlarыn mцraciяtlяri, hяyяcan vя iзtirablarы isя nяzmlя (яsasяn, qoшma formasыnda) verilir.


  Xalq Д.-larы klassik яdяbiyyatыn vя musiqi sяnяtinin inkiшafыna bюyцk tяsir gюstяrмишдir. N. Эянъяви yaradыcыlыьыnda Д.-лардан geniш istifadя etmiшdir. Ц. Hacыbяyli “Яsli vя Kяrяm”, “Koroьlu” operalarыnы eyniadlы Д.-lar яsasыnda bяstяlяmiшdir.


  М я т н л я р: Азярбайъан мяhяббят дастанлары (тяртиб едянляр: М.Щ. Тящмасиб, Т. Фярзялийев, И. Аббасов). Б., 1979; Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Б., 2005.


  Яд.:
  Ж и р м у н с к и й В. М. Тюркский герои­ ческий эпос, Л., 1974; К о р о г л ы Х. Огузский героический эпос. М., 1976; йеня онун, Взаи­ мосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М., 1983; Н а м а з о в Г. Азярбайъан ашыг сяняти. Б., 1984; В я л и й е в К. Дастан поетикасы. Б., 1984; Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 6 ъилддя. Ъ.1. Б., 2004; А б б а с л ы И. Азярбайъан дастанларынын йайылмасы вя тясири мясяляляри. Б., 2007; Т я h м а с и б М.Щ., Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя. Ъ.2.Азярбайъан дастанлары (орта ясрляр). Б., 2010.

  DASTAN

  ДАСТАН – епик жанр; шifahi xalq яdяbiyyatыnda hяcmcя яn bюyцk epik яsяr. Йахын вя Орта Шярг, Ъянуб-Шярги Асийа, еляъя дя Азярб. фолклору вя ядябiyйатында geniш yayыlmышdыr. Qяdim tarixя малик D. мцхтялиф dюvrlяrdя “boy”, “hekayяt”, “qissя”, “яhvalat”, “naьыl” adlanдырылmышdыr. Yазыyаqяdяrки дюврлярдя айры-айры гябиля вя тайфаларла ялагядар щадисяляри, ящвалатлары бу вя йа диэяр дяряъядя якс етдирян ян гядим D.-lar инсанларын ясатири варлыгларла (див, яждаща, тяпяэюз вя с.), тотемлярля мцбаризясиня щяср олунмушдур. “Оьузнамя”, “Китаби-Дядя Горгуд”, “Manas”, “Алпамыш”, “Короьлу” вя с. дастанлар бир сыра тцркдилли халгларын мцштяряк абидясидир. Azяrb. D.-larыnыn яn qяdim nцmunяlяrindяn biri “Qara Mяlik” hesab olunur. 10–15 ясрлярдя бязи романтик поемалара (N. Gяncяvinin “Лейли вя Мяънун”, “Хосров вя Ширин” вя с.), elяcя dя epik poemalarыn ayrы-ayrы fяsillяrinя (mяs., Firdюvsinin “Шahnamя” poemasы) D. deyilirdi. Мцхтялиф дюврлярдя халгын hагг-ядалят уьрунда мцбаризясини, hяйат тярзини, мяишятини, адят-янянялярини, дцнйаэюрцшцнц, бядии тяфяккцрцнц юйрянмяк бахымындан Д.-ын ролу явязсиздир.


  Азярб. Д.-лары цч ясас група айрылыр: гяhряманлыг дастанлары (“Китаби-Дядя Горгуд”, “Короьлу”, “Гачаг Няби” вя с.), мяhяббят дастанлары (“Tahir вя Zюhrя”, “Аббас вя Эцлэяз”, “Гурбани” вя с.) вя аиля-яхлаг дастанлары (“Алыхан вя Пяри ханым”).


  Д.-ын йараnmasы hаггында мцхтялиф елми фярзиййяляр вар. Алимлярин бир гисми Д.-ы коллектив, цмумхалг (Гримм гардашлары вя б.), бир гисми ися фярди йарадыъылыг мяhсулу (А. Шлеэел, Т. Бенфей вя б.) hесаб етмишляр. Азярб. алими М.Щ. Тяhмасиб Д. йарадыъылыьынын цч ясас цсулуну эюстярмишдир: 1) шяхсян Д. йаратмамыш ашыг-шаирлярин шеирляринин сонрадан сечиляряк, бир сцжет ясасында ишляниб Д. шяклиня салынмасы; 2) ашыьын, йахуд ашыг тярзиндя йазан шаирин юзц hаггында Д. гошмасы; 3) мяшhур яфсаня, рявайят, йарымтарихи hадися вя йа гядим епосун орижинал бир сцжетинин йарадыъылыг йолу иля дастанлашдырылмасы. Д. синкретик sяnяt (бах Синкретизм) нювцня дахилдир; бурада нязм, няср, мусиги, драм, рягс вя ифачылыг елементляри сых вяhдят tяшkil eдир. Azяrb. D.-larы, яsasяn, aшыq yaradыcыlыьыnыn mяhsuludur, шeir vя nяsrin nюvbяlяшmяsi prinsipinя яsaslanыr; hadisяlяr, яhvalatlar nяsrlя, qяhrяmanlarыn mцraciяtlяri, hяyяcan vя iзtirablarы isя nяzmlя (яsasяn, qoшma formasыnda) verilir.


  Xalq Д.-larы klassik яdяbiyyatыn vя musiqi sяnяtinin inkiшafыna bюyцk tяsir gюstяrмишдir. N. Эянъяви yaradыcыlыьыnda Д.-лардан geniш istifadя etmiшdir. Ц. Hacыbяyli “Яsli vя Kяrяm”, “Koroьlu” operalarыnы eyniadlы Д.-lar яsasыnda bяstяlяmiшdir.


  М я т н л я р: Азярбайъан мяhяббят дастанлары (тяртиб едянляр: М.Щ. Тящмасиб, Т. Фярзялийев, И. Аббасов). Б., 1979; Азярбайъан дастанлары. 5 ъилддя. Б., 2005.


  Яд.:
  Ж и р м у н с к и й В. М. Тюркский герои­ ческий эпос, Л., 1974; К о р о г л ы Х. Огузский героический эпос. М., 1976; йеня онун, Взаи­ мосвязи эпоса народов Средней Азии, Ирана и Азербайджана. М., 1983; Н а м а з о в Г. Азярбайъан ашыг сяняти. Б., 1984; В я л и й е в К. Дастан поетикасы. Б., 1984; Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 6 ъилддя. Ъ.1. Б., 2004; А б б а с л ы И. Азярбайъан дастанларынын йайылмасы вя тясири мясяляляри. Б., 2007; Т я h м а с и б М.Щ., Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя. Ъ.2.Азярбайъан дастанлары (орта ясрляр). Б., 2010.