Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ"

  “ДАСТАНИ-ЯЩМЯД ЩЯРАМИ” – 13 яср Азярб. ядяби абидяси. Азярб. дилиндя илк мяснявидир. Гурулушуна вя мювзусуна эюря классик мяснявилярдян фярглянян дастан 1632 мисрадан, 6 мяълисдян ибарятдир. Ясярдя няъиблик, ляйагят, инсанпярвярлик кими мяняви кейфиййятляр тяряннцм едилир: гулдур Яhмяд доггуз йолдашы иля Крымдан Баьдада эялир. Баьдад султанынын хязинясини qarət edərkən ağır йараланыб гачыр; sonda йарамаз ямялляринин гурбаны олур. Гадына цлви варлыг кими йцксяк мцнасибят “Д.-Я.Щ.”-нин ясас мязиййятляриндян биридир. Дастанын гяhряманы Эцляндам мярдлийи, мятаняти вя дахили алями иля гулдур вя ъаhил яри Яhмяд Щярами цзяриндя мяняви вя ъисмани гялябя чалыр. Щязяъ бящриндя, мясняви шяклиндя йазылмыш poemada гязялдян дя истифадя едилмишdir. “Д.-Я.Щ.” дил вя цслубъа башга анадиллиабидялярляйахындансясляшир.Поеманын дили бядии ифадя васитяляринин тябиилийи, хялгилийи иля сечилир. Халг ядябиййатындан вя ъанлы данышыг дилиндян алынмыш бянзятмя, метафора, мцбалиья, аталар сюзц вя мясялляр ясярин бядии тясир эцъцнц артырыр. “Д.-Я.Щ.” анадилли шеирин тяшяккцл тарихини вя бядии-поетик хцсусиййятлярини арашдырмагда дяйярли мянбядир. Орта ясрлярин Авропа ъянэавяр романларындан фяргли олараг, “Д.-Я.Щ”-дя ясас мягсяд щадисялярин ъялбедиъилийини дейил, сцжетдяki яхлаги идейанын охуъуйа даща тясирли чатдырылмасыnы тямин етмякdir.


  М я т н: Дастани-Яhмяд Щярами (тяртиб едяни, юн сюз, лцьят вя шярhлярин мцяллифи Я.Сяфярли). Б., 1978.


  Яд.: Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ"

  “ДАСТАНИ-ЯЩМЯД ЩЯРАМИ” – 13 яср Азярб. ядяби абидяси. Азярб. дилиндя илк мяснявидир. Гурулушуна вя мювзусуна эюря классик мяснявилярдян фярглянян дастан 1632 мисрадан, 6 мяълисдян ибарятдир. Ясярдя няъиблик, ляйагят, инсанпярвярлик кими мяняви кейфиййятляр тяряннцм едилир: гулдур Яhмяд доггуз йолдашы иля Крымдан Баьдада эялир. Баьдад султанынын хязинясини qarət edərkən ağır йараланыб гачыр; sonda йарамаз ямялляринин гурбаны олур. Гадына цлви варлыг кими йцксяк мцнасибят “Д.-Я.Щ.”-нин ясас мязиййятляриндян биридир. Дастанын гяhряманы Эцляндам мярдлийи, мятаняти вя дахили алями иля гулдур вя ъаhил яри Яhмяд Щярами цзяриндя мяняви вя ъисмани гялябя чалыр. Щязяъ бящриндя, мясняви шяклиндя йазылмыш poemada гязялдян дя истифадя едилмишdir. “Д.-Я.Щ.” дил вя цслубъа башга анадиллиабидялярляйахындансясляшир.Поеманын дили бядии ифадя васитяляринин тябиилийи, хялгилийи иля сечилир. Халг ядябиййатындан вя ъанлы данышыг дилиндян алынмыш бянзятмя, метафора, мцбалиья, аталар сюзц вя мясялляр ясярин бядии тясир эцъцнц артырыр. “Д.-Я.Щ.” анадилли шеирин тяшяккцл тарихини вя бядии-поетик хцсусиййятлярини арашдырмагда дяйярли мянбядир. Орта ясрлярин Авропа ъянэавяр романларындан фяргли олараг, “Д.-Я.Щ”-дя ясас мягсяд щадисялярин ъялбедиъилийини дейил, сцжетдяki яхлаги идейанын охуъуйа даща тясирли чатдырылмасыnы тямин етмякdir.


  М я т н: Дастани-Яhмяд Щярами (тяртиб едяни, юн сюз, лцьят вя шярhлярин мцяллифи Я.Сяфярли). Б., 1978.


  Яд.: Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982.

  "DASTANİ-ƏHMƏD HƏRAMİ"

  “ДАСТАНИ-ЯЩМЯД ЩЯРАМИ” – 13 яср Азярб. ядяби абидяси. Азярб. дилиндя илк мяснявидир. Гурулушуна вя мювзусуна эюря классик мяснявилярдян фярглянян дастан 1632 мисрадан, 6 мяълисдян ибарятдир. Ясярдя няъиблик, ляйагят, инсанпярвярлик кими мяняви кейфиййятляр тяряннцм едилир: гулдур Яhмяд доггуз йолдашы иля Крымдан Баьдада эялир. Баьдад султанынын хязинясини qarət edərkən ağır йараланыб гачыр; sonda йарамаз ямялляринин гурбаны олур. Гадына цлви варлыг кими йцксяк мцнасибят “Д.-Я.Щ.”-нин ясас мязиййятляриндян биридир. Дастанын гяhряманы Эцляндам мярдлийи, мятаняти вя дахили алями иля гулдур вя ъаhил яри Яhмяд Щярами цзяриндя мяняви вя ъисмани гялябя чалыр. Щязяъ бящриндя, мясняви шяклиндя йазылмыш poemada гязялдян дя истифадя едилмишdir. “Д.-Я.Щ.” дил вя цслубъа башга анадиллиабидялярляйахындансясляшир.Поеманын дили бядии ифадя васитяляринин тябиилийи, хялгилийи иля сечилир. Халг ядябиййатындан вя ъанлы данышыг дилиндян алынмыш бянзятмя, метафора, мцбалиья, аталар сюзц вя мясялляр ясярин бядии тясир эцъцнц артырыр. “Д.-Я.Щ.” анадилли шеирин тяшяккцл тарихини вя бядии-поетик хцсусиййятлярини арашдырмагда дяйярли мянбядир. Орта ясрлярин Авропа ъянэавяр романларындан фяргли олараг, “Д.-Я.Щ”-дя ясас мягсяд щадисялярин ъялбедиъилийини дейил, сцжетдяki яхлаги идейанын охуъуйа даща тясирли чатдырылмасыnы тямин етмякdir.


  М я т н: Дастани-Яhмяд Щярами (тяртиб едяни, юн сюз, лцьят вя шярhлярин мцяллифи Я.Сяфярли). Б., 1978.


  Яд.: Сяфярли Я., Йусифов Х. Гядим вя орта ясрляр Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1982.