Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞ QUTU QƏBİRLƏRİ

  ДАШ ГУТУ ГЯБИРЛЯРИ – даь вя даьятяйи яразиляр цчцн сяъиййяви олан дяфн абидяляри. Тунъ дюврцндя даща эениш йайылмышды. Дцзбуъаглы формалы Д.г.г.-н щяр тяряфиня вя цстцня сал дашлар гойулурду. Тяк вя груп дяфнляр цчцн истифадя едилирди. Бязян цстцндя курганлар уъалдылырды. Д.г.г.-ндя дяфн адяти Гафгазын бцтцн яразисиндя (Шимали Гафгазда 19 ясрядяк) йайылмышды, щямчинин гядимдя Крымда йашамыш таврлар цчцн сяъиййяви иди. Таврларын Д.г.г.-ндя (е.я. 1-ъи миниллийин икинъи йарысы) юлцляр бцкцлц вязиййятдя бир йердя дяфн олунмушдур; гябирлярдян тунъ бязяк яшйалары вя мунъуглар тапылмышдыр. Азярб.-ын чох йериндя (Дашкясян, Эядябяй, Даьлыг Гарабаь вя с.) Д.г.г. е.я. 2-ъи миниллийин орталарындан ерамызын 6–7 ясрляринядяк мювъуд олмушдур.

   Таврлара мяхсус даш гуту гябир. Гош гайа (Кошка даьы). Крым.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞ QUTU QƏBİRLƏRİ

  ДАШ ГУТУ ГЯБИРЛЯРИ – даь вя даьятяйи яразиляр цчцн сяъиййяви олан дяфн абидяляри. Тунъ дюврцндя даща эениш йайылмышды. Дцзбуъаглы формалы Д.г.г.-н щяр тяряфиня вя цстцня сал дашлар гойулурду. Тяк вя груп дяфнляр цчцн истифадя едилирди. Бязян цстцндя курганлар уъалдылырды. Д.г.г.-ндя дяфн адяти Гафгазын бцтцн яразисиндя (Шимали Гафгазда 19 ясрядяк) йайылмышды, щямчинин гядимдя Крымда йашамыш таврлар цчцн сяъиййяви иди. Таврларын Д.г.г.-ндя (е.я. 1-ъи миниллийин икинъи йарысы) юлцляр бцкцлц вязиййятдя бир йердя дяфн олунмушдур; гябирлярдян тунъ бязяк яшйалары вя мунъуглар тапылмышдыр. Азярб.-ын чох йериндя (Дашкясян, Эядябяй, Даьлыг Гарабаь вя с.) Д.г.г. е.я. 2-ъи миниллийин орталарындан ерамызын 6–7 ясрляринядяк мювъуд олмушдур.

   Таврлара мяхсус даш гуту гябир. Гош гайа (Кошка даьы). Крым.

  DAŞ QUTU QƏBİRLƏRİ

  ДАШ ГУТУ ГЯБИРЛЯРИ – даь вя даьятяйи яразиляр цчцн сяъиййяви олан дяфн абидяляри. Тунъ дюврцндя даща эениш йайылмышды. Дцзбуъаглы формалы Д.г.г.-н щяр тяряфиня вя цстцня сал дашлар гойулурду. Тяк вя груп дяфнляр цчцн истифадя едилирди. Бязян цстцндя курганлар уъалдылырды. Д.г.г.-ндя дяфн адяти Гафгазын бцтцн яразисиндя (Шимали Гафгазда 19 ясрядяк) йайылмышды, щямчинин гядимдя Крымда йашамыш таврлар цчцн сяъиййяви иди. Таврларын Д.г.г.-ндя (е.я. 1-ъи миниллийин икинъи йарысы) юлцляр бцкцлц вязиййятдя бир йердя дяфн олунмушдур; гябирлярдян тунъ бязяк яшйалары вя мунъуглар тапылмышдыр. Азярб.-ын чох йериндя (Дашкясян, Эядябяй, Даьлыг Гарабаь вя с.) Д.г.г. е.я. 2-ъи миниллийин орталарындан ерамызын 6–7 ясрляринядяк мювъуд олмушдур.

   Таврлара мяхсус даш гуту гябир. Гош гайа (Кошка даьы). Крым.