Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞ SALAHLI BENTPNİT YATAĞI

  ДАШ САЛАЩЛЫ БЕНТОНИТ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Газах р-ну яразисиндя, Салащлы к.-ндян 3 км г.-дя йерляшир. Йатаг Газах чюкяйинин Сантон чюкцнтцляри иля ялагядардыр. Бентонит эилляри дяйишкян галынлыглы массив лайлар шяклиндя аз мейилли (10–12°) буъагла шм.-ш.-я доьру йатырлар. Йатаг бир-бириндян 1–1,5 км мясафядя йерляшян цч сащядян (Ъянуб, Мяркязи вя Шимал) ибарятдир. Ъянуб сащясиндя лайларын орта галынлыьы 35 м, Мяркязи сащядя – 66 м, Шимал сащясиндя – 150 м-дир. Бен- тонит эилляри туфларын щидротермал дяйишилмяси нятиъясиндя ямяля эялмишdiр. Минераложи тяркибиня эюря эилляр монтмориллонитдян (70–85%), аз мигдарда каолинитдян, щидромикалардан, калситдян, тридимитдян, надир щалларда метагаллуазитдян вя эипсдян ибарятдир. Йатаьын ъ.-унда перспективли сащяляр мювъуддур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞ SALAHLI BENTPNİT YATAĞI

  ДАШ САЛАЩЛЫ БЕНТОНИТ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Газах р-ну яразисиндя, Салащлы к.-ндян 3 км г.-дя йерляшир. Йатаг Газах чюкяйинин Сантон чюкцнтцляри иля ялагядардыр. Бентонит эилляри дяйишкян галынлыглы массив лайлар шяклиндя аз мейилли (10–12°) буъагла шм.-ш.-я доьру йатырлар. Йатаг бир-бириндян 1–1,5 км мясафядя йерляшян цч сащядян (Ъянуб, Мяркязи вя Шимал) ибарятдир. Ъянуб сащясиндя лайларын орта галынлыьы 35 м, Мяркязи сащядя – 66 м, Шимал сащясиндя – 150 м-дир. Бен- тонит эилляри туфларын щидротермал дяйишилмяси нятиъясиндя ямяля эялмишdiр. Минераложи тяркибиня эюря эилляр монтмориллонитдян (70–85%), аз мигдарда каолинитдян, щидромикалардан, калситдян, тридимитдян, надир щалларда метагаллуазитдян вя эипсдян ибарятдир. Йатаьын ъ.-унда перспективли сащяляр мювъуддур.

  DAŞ SALAHLI BENTPNİT YATAĞI

  ДАШ САЛАЩЛЫ БЕНТОНИТ ЙАТАЬЫ – Азярб. Респ. Газах р-ну яразисиндя, Салащлы к.-ндян 3 км г.-дя йерляшир. Йатаг Газах чюкяйинин Сантон чюкцнтцляри иля ялагядардыр. Бентонит эилляри дяйишкян галынлыглы массив лайлар шяклиндя аз мейилли (10–12°) буъагла шм.-ш.-я доьру йатырлар. Йатаг бир-бириндян 1–1,5 км мясафядя йерляшян цч сащядян (Ъянуб, Мяркязи вя Шимал) ибарятдир. Ъянуб сащясиндя лайларын орта галынлыьы 35 м, Мяркязи сащядя – 66 м, Шимал сащясиндя – 150 м-дир. Бен- тонит эилляри туфларын щидротермал дяйишилмяси нятиъясиндя ямяля эялмишdiр. Минераложи тяркибиня эюря эилляр монтмориллонитдян (70–85%), аз мигдарда каолинитдян, щидромикалардан, калситдян, тридимитдян, надир щалларда метагаллуазитдян вя эипсдян ибарятдир. Йатаьын ъ.-унда перспективли сащяляр мювъуддур.