Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞALTI

  DAŞALTI – Azərb. Resp. Şuşa r-nunda kənd. Daşaltı ə.d.­-nin mərkəzi. R-­n mərkə­zindən 5 km c.­-da, Zarıslı (Daşaltı) çayının (Qarqar çayının qolu) sol sahilində, Qara­bağ silsiləsinin ətəyindədir. Әh. 675 (2011); işğaldan (1992, may) əvvəl heyvandarlıq və taxılçılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, tibb məntə­qəsi var idi.


  Д.-да мцдафия галасынын, 18 ясрдя Ибращимхялил ханын тикдирдийи сыьынаъаг еви, тювля, щамам галыглары, щямчинин тябии маьаралар тапылмышдыр. Йахынлыьындакы уз.125 м, ени вя щцнд. ися 10 м олан Шуша (“Ш а щ н я з я р”) маьарасындан ики кобуд даш чапаъаг, чахмагдашы вя обсидиандан (д я в я э ю з ц) дцзялдилмиш 6 кичик бычаг, е.я. 4–2-ъи минилликляря вя ерамызын 10–14 ясрляриня аид сахсы парчалары, щямчинин орта ясрляря аид мцсялман гябири ашкар едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞALTI

  DAŞALTI – Azərb. Resp. Şuşa r-nunda kənd. Daşaltı ə.d.­-nin mərkəzi. R-­n mərkə­zindən 5 km c.­-da, Zarıslı (Daşaltı) çayının (Qarqar çayının qolu) sol sahilində, Qara­bağ silsiləsinin ətəyindədir. Әh. 675 (2011); işğaldan (1992, may) əvvəl heyvandarlıq və taxılçılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, tibb məntə­qəsi var idi.


  Д.-да мцдафия галасынын, 18 ясрдя Ибращимхялил ханын тикдирдийи сыьынаъаг еви, тювля, щамам галыглары, щямчинин тябии маьаралар тапылмышдыр. Йахынлыьындакы уз.125 м, ени вя щцнд. ися 10 м олан Шуша (“Ш а щ н я з я р”) маьарасындан ики кобуд даш чапаъаг, чахмагдашы вя обсидиандан (д я в я э ю з ц) дцзялдилмиш 6 кичик бычаг, е.я. 4–2-ъи минилликляря вя ерамызын 10–14 ясрляриня аид сахсы парчалары, щямчинин орта ясрляря аид мцсялман гябири ашкар едилмишдир.

  DAŞALTI

  DAŞALTI – Azərb. Resp. Şuşa r-nunda kənd. Daşaltı ə.d.­-nin mərkəzi. R-­n mərkə­zindən 5 km c.­-da, Zarıslı (Daşaltı) çayının (Qarqar çayının qolu) sol sahilində, Qara­bağ silsiləsinin ətəyindədir. Әh. 675 (2011); işğaldan (1992, may) əvvəl heyvandarlıq və taxılçılıqla məşğul olmuşdur. Orta məktəb, kitabxana, mədəniyyət evi, tibb məntə­qəsi var idi.


  Д.-да мцдафия галасынын, 18 ясрдя Ибращимхялил ханын тикдирдийи сыьынаъаг еви, тювля, щамам галыглары, щямчинин тябии маьаралар тапылмышдыр. Йахынлыьындакы уз.125 м, ени вя щцнд. ися 10 м олан Шуша (“Ш а щ н я з я р”) маьарасындан ики кобуд даш чапаъаг, чахмагдашы вя обсидиандан (д я в я э ю з ц) дцзялдилмиш 6 кичик бычаг, е.я. 4–2-ъи минилликляря вя ерамызын 10–14 ясрляриня аид сахсы парчалары, щямчинин орта ясрляря аид мцсялман гябири ашкар едилмишдир.