Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞARMUD

  ДАШАРМУД (Пйрус серотина) – эеъйетишян армуд сорту. Аьаъынын щцнд. 7–15 м-дир. Йарпаглары йумуртавары-узунсов, уъу сиври вя кянары дишли олур. Чичяк групу чятирвары, тохуму пазшякилли, гящвяйи рянэлидир. Дяйирми вя ири мейвяси аз ширин олуб, ляти дашлашмыш щцъейрялярля зянэиндир. Рянэи бозумтул вя йа йашыл-сарымтылдыр. Йапонийа, Чин, Шимали Америка, Орта Асийа вя Азярб.-ын Бюйцк Гафгаз щиссясиндя вя Лянкяран овалыьында йайылмышдыр. Тохумла артырылдыгда цчцнъц ил мящсул верир. Ъянуб бюлэяляри цчцн щибрид армуд сорту алмаг мягсядиля ъалагалты кими истифадя едилир.

   Дашармуд (Pyrus serotina).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞARMUD

  ДАШАРМУД (Пйрус серотина) – эеъйетишян армуд сорту. Аьаъынын щцнд. 7–15 м-дир. Йарпаглары йумуртавары-узунсов, уъу сиври вя кянары дишли олур. Чичяк групу чятирвары, тохуму пазшякилли, гящвяйи рянэлидир. Дяйирми вя ири мейвяси аз ширин олуб, ляти дашлашмыш щцъейрялярля зянэиндир. Рянэи бозумтул вя йа йашыл-сарымтылдыр. Йапонийа, Чин, Шимали Америка, Орта Асийа вя Азярб.-ын Бюйцк Гафгаз щиссясиндя вя Лянкяран овалыьында йайылмышдыр. Тохумла артырылдыгда цчцнъц ил мящсул верир. Ъянуб бюлэяляри цчцн щибрид армуд сорту алмаг мягсядиля ъалагалты кими истифадя едилир.

   Дашармуд (Pyrus serotina).

  DAŞARMUD

  ДАШАРМУД (Пйрус серотина) – эеъйетишян армуд сорту. Аьаъынын щцнд. 7–15 м-дир. Йарпаглары йумуртавары-узунсов, уъу сиври вя кянары дишли олур. Чичяк групу чятирвары, тохуму пазшякилли, гящвяйи рянэлидир. Дяйирми вя ири мейвяси аз ширин олуб, ляти дашлашмыш щцъейрялярля зянэиндир. Рянэи бозумтул вя йа йашыл-сарымтылдыр. Йапонийа, Чин, Шимали Америка, Орта Асийа вя Азярб.-ын Бюйцк Гафгаз щиссясиндя вя Лянкяран овалыьында йайылмышдыр. Тохумла артырылдыгда цчцнъц ил мящсул верир. Ъянуб бюлэяляри цчцн щибрид армуд сорту алмаг мягсядиля ъалагалты кими истифадя едилир.

   Дашармуд (Pyrus serotina).