Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞBULAQ

  DAŞBULAQ – Azərb. Resp. Şəmkir r-­nunda kənd. Daşbulaq ə.d.-­nin mərkəzi. R­-n mərkəzindən 35 km c.­-q.­-də, Kiçik Qafqaz d­-rının ətəyindədir. Әh. 555 (2011); heyvandarlıq, taxılçılıq və kartofçuluqla məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 

  Д.к.-нин ъ. кянарында, гурумуш чай йатаьынын ш. тяряфиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Чай йатаьы бойунъа шм.-дан ъ.-а узанан уз. 160 м, ени 70–75 м, щцнд. 2 м олан йумуртавары тяпя шяклиндядир. Автомобил йолунун иншасы иля ялагядар микрорелйеф позулмуш, йашайыш йеринин цст тябягяси гисмян сыйрылыб эютцрцлмцш, абидя ики щиссяйя айрылмышдыр.


  2004–05 иллярдя Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт вя Ъянуби Гафгаз газ бору кямярл ринин иншасы иля баьлы абидянин ъ. тяряфиндя, 316 м2 сащядя археоложи газынтылар апарылмышдыр. Мядяни тябягянин галынлыьы 80 см-я чатыр. Тясяррцфат вя мяишят гуйулары, тяндир галыглары ашкарланыб тядгиг едилмишдир. Тясяррцфат гуйуларынын бязиляринин дивары щамарланмыш, цзяриня суваг чякилмишдир. Тяндирлярин диварында ичяри тяряфдян ъызма хятляря дя раст эялинир. Ялдя олунан археоложи материалларын чоху – ширли вя ширсиз сахсы мямулат гуйулардан тапылмышдыр; орижинал формалы ширсиз габ нцмуняляри, басма цсулу иля бязядилмиш рясмли бойалы габлар диггяти ъялб едир. Археоложи материалларын мцгайисяли тящлили Д.-ын 9–11 ясрлярдя мювъуд олдуьуну тясдигляйир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞBULAQ

  DAŞBULAQ – Azərb. Resp. Şəmkir r-­nunda kənd. Daşbulaq ə.d.-­nin mərkəzi. R­-n mərkəzindən 35 km c.­-q.­-də, Kiçik Qafqaz d­-rının ətəyindədir. Әh. 555 (2011); heyvandarlıq, taxılçılıq və kartofçuluqla məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 

  Д.к.-нин ъ. кянарында, гурумуш чай йатаьынын ш. тяряфиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Чай йатаьы бойунъа шм.-дан ъ.-а узанан уз. 160 м, ени 70–75 м, щцнд. 2 м олан йумуртавары тяпя шяклиндядир. Автомобил йолунун иншасы иля ялагядар микрорелйеф позулмуш, йашайыш йеринин цст тябягяси гисмян сыйрылыб эютцрцлмцш, абидя ики щиссяйя айрылмышдыр.


  2004–05 иллярдя Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт вя Ъянуби Гафгаз газ бору кямярл ринин иншасы иля баьлы абидянин ъ. тяряфиндя, 316 м2 сащядя археоложи газынтылар апарылмышдыр. Мядяни тябягянин галынлыьы 80 см-я чатыр. Тясяррцфат вя мяишят гуйулары, тяндир галыглары ашкарланыб тядгиг едилмишдир. Тясяррцфат гуйуларынын бязиляринин дивары щамарланмыш, цзяриня суваг чякилмишдир. Тяндирлярин диварында ичяри тяряфдян ъызма хятляря дя раст эялинир. Ялдя олунан археоложи материалларын чоху – ширли вя ширсиз сахсы мямулат гуйулардан тапылмышдыр; орижинал формалы ширсиз габ нцмуняляри, басма цсулу иля бязядилмиш рясмли бойалы габлар диггяти ъялб едир. Археоложи материалларын мцгайисяли тящлили Д.-ын 9–11 ясрлярдя мювъуд олдуьуну тясдигляйир.

  DAŞBULAQ

  DAŞBULAQ – Azərb. Resp. Şəmkir r-­nunda kənd. Daşbulaq ə.d.-­nin mərkəzi. R­-n mərkəzindən 35 km c.­-q.­-də, Kiçik Qafqaz d­-rının ətəyindədir. Әh. 555 (2011); heyvandarlıq, taxılçılıq və kartofçuluqla məşğuldur. Tam orta məktəb, kitabxana, tibb məntəqəsi var. 

  Д.к.-нин ъ. кянарында, гурумуш чай йатаьынын ш. тяряфиндя орта ясрляря аид йашайыш йери. Чай йатаьы бойунъа шм.-дан ъ.-а узанан уз. 160 м, ени 70–75 м, щцнд. 2 м олан йумуртавары тяпя шяклиндядир. Автомобил йолунун иншасы иля ялагядар микрорелйеф позулмуш, йашайыш йеринин цст тябягяси гисмян сыйрылыб эютцрцлмцш, абидя ики щиссяйя айрылмышдыр.


  2004–05 иллярдя Бакы–Тбилиси–Ъейщан нефт вя Ъянуби Гафгаз газ бору кямярл ринин иншасы иля баьлы абидянин ъ. тяряфиндя, 316 м2 сащядя археоложи газынтылар апарылмышдыр. Мядяни тябягянин галынлыьы 80 см-я чатыр. Тясяррцфат вя мяишят гуйулары, тяндир галыглары ашкарланыб тядгиг едилмишдир. Тясяррцфат гуйуларынын бязиляринин дивары щамарланмыш, цзяриня суваг чякилмишдир. Тяндирлярин диварында ичяри тяряфдян ъызма хятляря дя раст эялинир. Ялдя олунан археоложи материалларын чоху – ширли вя ширсиз сахсы мямулат гуйулардан тапылмышдыр; орижинал формалы ширсиз габ нцмуняляри, басма цсулу иля бязядилмиш рясмли бойалы габлар диггяти ъялб едир. Археоложи материалларын мцгайисяли тящлили Д.-ын 9–11 ясрлярдя мювъуд олдуьуну тясдигляйир.