Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞDİYEV

  ДАШДИЙЕВ Ращим Абас оьлу (д.27.2.1951, Гарадаь р-нунун Эцздяк к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). 1982 илдян Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда ятраф мцщитин мцщафизяси лабораторийасынын мцдиридир. Елми тядгигатлары нефтин чыхарылмасы, нягли вя сахланылмасы заманы ятраф мцщити чиркляндирян потенсиал мянбялярля мцбаризядя истифадя олунан коллоид кимйяви цсулларын, васитялярин тядгигиня вя ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа мцяллифидир.

  Я с я р и: Защита окружающей среды придо­быче, хранении и транспорте нефти с примене­нием коллоидных композиций. Б.,1998.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞDİYEV

  ДАШДИЙЕВ Ращим Абас оьлу (д.27.2.1951, Гарадаь р-нунун Эцздяк к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). 1982 илдян Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда ятраф мцщитин мцщафизяси лабораторийасынын мцдиридир. Елми тядгигатлары нефтин чыхарылмасы, нягли вя сахланылмасы заманы ятраф мцщити чиркляндирян потенсиал мянбялярля мцбаризядя истифадя олунан коллоид кимйяви цсулларын, васитялярин тядгигиня вя ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа мцяллифидир.

  Я с я р и: Защита окружающей среды придо­быче, хранении и транспорте нефти с примене­нием коллоидных композиций. Б.,1998.

  DAŞDİYEV

  ДАШДИЙЕВ Ращим Абас оьлу (д.27.2.1951, Гарадаь р-нунун Эцздяк к.) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1994). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1973). 1982 илдян Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда ятраф мцщитин мцщафизяси лабораторийасынын мцдиридир. Елми тядгигатлары нефтин чыхарылмасы, нягли вя сахланылмасы заманы ятраф мцщити чиркляндирян потенсиал мянбялярля мцбаризядя истифадя олунан коллоид кимйяви цсулларын, васитялярин тядгигиня вя ишляниб-щазырланмасына щяср едилмишдир. 160-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийа мцяллифидир.

  Я с я р и: Защита окружающей среды придо­быче, хранении и транспорте нефти с примене­нием коллоидных композиций. Б.,1998.