Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞKƏSƏN

  ДАШКЯСЯН – Азярб. Респ.-нда шящяр (1948 илдян). Дашкясян р-нунун мяркязи. Эянъя д.й. ст.-ндан 43 км, Бакыдан 406 км аралы, Гошгар чайынын сащилиндя, даьлыг яразидядир. Ящ. 10, 8 мин (2011). 5 цмумтящсил мяктяби (1141 шаэирд), 4 мяктябягядяр (150 шаэирд), 4 мяктябдянкянар (732 шаэирд) тящсил мцяссисяси вар.

   Дашкясян шящяриндян эюрцнцш.

   Дашкясян ш. Щейдяр Ялийев Мяркязи.

   Дашкясян ш. Эянълярин Тялим вя Истиращят Мяркязи .

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞKƏSƏN

  ДАШКЯСЯН – Азярб. Респ.-нда шящяр (1948 илдян). Дашкясян р-нунун мяркязи. Эянъя д.й. ст.-ндан 43 км, Бакыдан 406 км аралы, Гошгар чайынын сащилиндя, даьлыг яразидядир. Ящ. 10, 8 мин (2011). 5 цмумтящсил мяктяби (1141 шаэирд), 4 мяктябягядяр (150 шаэирд), 4 мяктябдянкянар (732 шаэирд) тящсил мцяссисяси вар.

   Дашкясян шящяриндян эюрцнцш.

   Дашкясян ш. Щейдяр Ялийев Мяркязи.

   Дашкясян ш. Эянълярин Тялим вя Истиращят Мяркязи .

  DAŞKƏSƏN

  ДАШКЯСЯН – Азярб. Респ.-нда шящяр (1948 илдян). Дашкясян р-нунун мяркязи. Эянъя д.й. ст.-ндан 43 км, Бакыдан 406 км аралы, Гошгар чайынын сащилиндя, даьлыг яразидядир. Ящ. 10, 8 мин (2011). 5 цмумтящсил мяктяби (1141 шаэирд), 4 мяктябягядяр (150 шаэирд), 4 мяктябдянкянар (732 шаэирд) тящсил мцяссисяси вар.

   Дашкясян шящяриндян эюрцнцш.

   Дашкясян ш. Щейдяр Ялийев Мяркязи.

   Дашкясян ш. Эянълярин Тялим вя Истиращят Мяркязи .