Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞLAŞMIŞ QALIQLAR

  ДАШЛАШМЫШ ГАЛЫГЛАР – кечмиш эеоложи дюврлярин чюкцнтц сцхурларында горунуб галмыш щейван вя биткиляр. Дашлашма просеси заманы суда щялл олмуш карбонатлар, сулфатлар, фосфатлар, сулфид бирляшмяляри чцрцмя нятиъясиндя щейван галыьындакы бошлуглара долур, скелет вя йа онун щиссяляри тядриъян гейри-цзви маддялярля явяз олунур. Нятиъядя щейванын скелети, йахуд онун бир щиссяси эет-эедя дашлашараг Д.г. ямяля эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞLAŞMIŞ QALIQLAR

  ДАШЛАШМЫШ ГАЛЫГЛАР – кечмиш эеоложи дюврлярин чюкцнтц сцхурларында горунуб галмыш щейван вя биткиляр. Дашлашма просеси заманы суда щялл олмуш карбонатлар, сулфатлар, фосфатлар, сулфид бирляшмяляри чцрцмя нятиъясиндя щейван галыьындакы бошлуглара долур, скелет вя йа онун щиссяляри тядриъян гейри-цзви маддялярля явяз олунур. Нятиъядя щейванын скелети, йахуд онун бир щиссяси эет-эедя дашлашараг Д.г. ямяля эялир.

  DAŞLAŞMIŞ QALIQLAR

  ДАШЛАШМЫШ ГАЛЫГЛАР – кечмиш эеоложи дюврлярин чюкцнтц сцхурларында горунуб галмыш щейван вя биткиляр. Дашлашма просеси заманы суда щялл олмуш карбонатлар, сулфатлар, фосфатлар, сулфид бирляшмяляри чцрцмя нятиъясиндя щейван галыьындакы бошлуглара долур, скелет вя йа онун щиссяляри тядриъян гейри-цзви маддялярля явяз олунур. Нятиъядя щейванын скелети, йахуд онун бир щиссяси эет-эедя дашлашараг Д.г. ямяля эялир.