Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞOĞUZ VİLAYƏTİ  

  DAŞOĞUZ VİLAYӘTİ (1992 ilədək Taşauz vilayəti) – Türkmənistanın şm.­-ında­ dır. 1970 il dekabrın 14­də təşkil olunmuş­dur. Sah. 73,4 min km2. Әh. 1,4 mln. (2007). 9 ətrafı (r­nu), 2 şəhəri, 7 ştq. var. Mərkəzi Daşoğuz ş.-­dir.


                                         Дашоьуз вилайяти. Türəbəy xanım türbəsi. 14 яср. Köhnə Ürgənc.


  Təbiət. D.v. Amudərya çayının aşağı axınının sol sahilində, Qaraqum səhrasında­dır. Səthi, əsasən, düzənlikdir. İqlimi kəskin kontinentaldır. Orta temp-­r iyulda 27°C, yanvarda – 6°C­dir. İllik yağıntı 100 mm. Takırlar, boz, şoran və çəmən torpaqları ya­yılmışdır. Saksaul, qum akasiyası, yovşan, çəmən bitkiləri və tuqay meşələri var. Hey­vanları: tülkü, canavar, ceyran, dovşan, gə­miricilər, quşlar və s. Amudərya çayı balıqla zəngindir. Qaplanqır qoruğu vil.-­in ərazisin­də yerləşir. Qoruqdakı 377 bitki növünün 6­-sı endemikdir; 200 quş növünün 20-­si, na­dir və nəsli kəsilməkdə olan 10 heyvan növü Qırmızı kitaba salınmışdır.

   


  Вил.-ин яразисиндя гранит, мярмяр, ящянэдашы вя диэяр тикинти материаллары щасил едилир. Памбыг, бостан биткиляри вя цзцм беъярилир. Малдарлыг, ясасян, гойунчулуг вя дявячиликля тямсил олунур.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞOĞUZ VİLAYƏTİ  

  DAŞOĞUZ VİLAYӘTİ (1992 ilədək Taşauz vilayəti) – Türkmənistanın şm.­-ında­ dır. 1970 il dekabrın 14­də təşkil olunmuş­dur. Sah. 73,4 min km2. Әh. 1,4 mln. (2007). 9 ətrafı (r­nu), 2 şəhəri, 7 ştq. var. Mərkəzi Daşoğuz ş.-­dir.


                                         Дашоьуз вилайяти. Türəbəy xanım türbəsi. 14 яср. Köhnə Ürgənc.


  Təbiət. D.v. Amudərya çayının aşağı axınının sol sahilində, Qaraqum səhrasında­dır. Səthi, əsasən, düzənlikdir. İqlimi kəskin kontinentaldır. Orta temp-­r iyulda 27°C, yanvarda – 6°C­dir. İllik yağıntı 100 mm. Takırlar, boz, şoran və çəmən torpaqları ya­yılmışdır. Saksaul, qum akasiyası, yovşan, çəmən bitkiləri və tuqay meşələri var. Hey­vanları: tülkü, canavar, ceyran, dovşan, gə­miricilər, quşlar və s. Amudərya çayı balıqla zəngindir. Qaplanqır qoruğu vil.-­in ərazisin­də yerləşir. Qoruqdakı 377 bitki növünün 6­-sı endemikdir; 200 quş növünün 20-­si, na­dir və nəsli kəsilməkdə olan 10 heyvan növü Qırmızı kitaba salınmışdır.

   


  Вил.-ин яразисиндя гранит, мярмяр, ящянэдашы вя диэяр тикинти материаллары щасил едилир. Памбыг, бостан биткиляри вя цзцм беъярилир. Малдарлыг, ясасян, гойунчулуг вя дявячиликля тямсил олунур.


  DAŞOĞUZ VİLAYƏTİ  

  DAŞOĞUZ VİLAYӘTİ (1992 ilədək Taşauz vilayəti) – Türkmənistanın şm.­-ında­ dır. 1970 il dekabrın 14­də təşkil olunmuş­dur. Sah. 73,4 min km2. Әh. 1,4 mln. (2007). 9 ətrafı (r­nu), 2 şəhəri, 7 ştq. var. Mərkəzi Daşoğuz ş.-­dir.


                                         Дашоьуз вилайяти. Türəbəy xanım türbəsi. 14 яср. Köhnə Ürgənc.


  Təbiət. D.v. Amudərya çayının aşağı axınının sol sahilində, Qaraqum səhrasında­dır. Səthi, əsasən, düzənlikdir. İqlimi kəskin kontinentaldır. Orta temp-­r iyulda 27°C, yanvarda – 6°C­dir. İllik yağıntı 100 mm. Takırlar, boz, şoran və çəmən torpaqları ya­yılmışdır. Saksaul, qum akasiyası, yovşan, çəmən bitkiləri və tuqay meşələri var. Hey­vanları: tülkü, canavar, ceyran, dovşan, gə­miricilər, quşlar və s. Amudərya çayı balıqla zəngindir. Qaplanqır qoruğu vil.-­in ərazisin­də yerləşir. Qoruqdakı 377 bitki növünün 6­-sı endemikdir; 200 quş növünün 20-­si, na­dir və nəsli kəsilməkdə olan 10 heyvan növü Qırmızı kitaba salınmışdır.

   


  Вил.-ин яразисиндя гранит, мярмяр, ящянэдашы вя диэяр тикинти материаллары щасил едилир. Памбыг, бостан биткиляри вя цзцм беъярилир. Малдарлыг, ясасян, гойунчулуг вя дявячиликля тямсил олунур.