Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAUQUVETİS

  ДАУГУВÉТИС Борис Франтсевич (26.3.1885, Литва, индики Биржай р-нунун Даугувечай к. – 13.7.1949, Вилнцс) – Литва режиссору, актйор вя драматург. ССРИ халг артисти (1948). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1947). 1923 илдян Каунас Драм Театрында актйор вя реж. (1940 илдян баш реж.), 1944–49 иллярдя ися Литва Драм Театрында (Вилнцс) баш реж. ишлямишдир. “Отелло”, “Магбет” (1924, 1939, У. Шекспир), “Албалы баьы” (1937, А. Чехов), “Дцшмянляр” (1947, М. Горки), “Мешя” (1948, А. Островски) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Литва театрынын бир чох актйор вя реж.-ларынын йетишмясиндя Д.-ин бюйцк ролу олмушдур. “Йени шырым” (1945), “Тапшырыг” (1946), “Жалдокасын маликаняси” (1948) вя с. пйеслярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAUQUVETİS

  ДАУГУВÉТИС Борис Франтсевич (26.3.1885, Литва, индики Биржай р-нунун Даугувечай к. – 13.7.1949, Вилнцс) – Литва режиссору, актйор вя драматург. ССРИ халг артисти (1948). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1947). 1923 илдян Каунас Драм Театрында актйор вя реж. (1940 илдян баш реж.), 1944–49 иллярдя ися Литва Драм Театрында (Вилнцс) баш реж. ишлямишдир. “Отелло”, “Магбет” (1924, 1939, У. Шекспир), “Албалы баьы” (1937, А. Чехов), “Дцшмянляр” (1947, М. Горки), “Мешя” (1948, А. Островски) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Литва театрынын бир чох актйор вя реж.-ларынын йетишмясиндя Д.-ин бюйцк ролу олмушдур. “Йени шырым” (1945), “Тапшырыг” (1946), “Жалдокасын маликаняси” (1948) вя с. пйеслярин мцяллифидир.

  DAUQUVETİS

  ДАУГУВÉТИС Борис Франтсевич (26.3.1885, Литва, индики Биржай р-нунун Даугувечай к. – 13.7.1949, Вилнцс) – Литва режиссору, актйор вя драматург. ССРИ халг артисти (1948). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1947). 1923 илдян Каунас Драм Театрында актйор вя реж. (1940 илдян баш реж.), 1944–49 иллярдя ися Литва Драм Театрында (Вилнцс) баш реж. ишлямишдир. “Отелло”, “Магбет” (1924, 1939, У. Шекспир), “Албалы баьы” (1937, А. Чехов), “Дцшмянляр” (1947, М. Горки), “Мешя” (1948, А. Островски) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Литва театрынын бир чох актйор вя реж.-ларынын йетишмясиндя Д.-ин бюйцк ролу олмушдур. “Йени шырым” (1945), “Тапшырыг” (1946), “Жалдокасын маликаняси” (1948) вя с. пйеслярин мцяллифидир.