Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ÁALTONEN Vyaynyo Valdemar

  (8.3. 1894, Марттила – 30.5.1966, Щелсинки) – фин щейкялтярашы. ССРИ Ряссамлыг Академийасынын фяхри цзвц (1958). Психоложи портретлярин (“Й. Сибелиус”, мярмяр, 1935), щейкяллярин (“Идманчы П. Нурми”, тунъ, 1924–25), монументал вя декоратив композисийаларын (“Йазычы А. Киви”, тунъ, 1932–34; “Достлуг”, тунъ, 1952) мцяллифидир. “Сцлщ” монументи (гранит, 1950–52) Гызыл Сцлщ медалына лайиг эюрцлмцшдцр (1953). Йарадыъылыьында щуманизм, образларын психоложи сяъиййяси, пластиклик эцълцдцр. Ясярляриндя сон модерн цслубуна цстцнлцк вермиш, бязян кубизм прийомларындан истифадя етмишдир. Турку ш.-ндя А. музейи ачылмышдыр (1967).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ÁALTONEN Vyaynyo Valdemar

  (8.3. 1894, Марттила – 30.5.1966, Щелсинки) – фин щейкялтярашы. ССРИ Ряссамлыг Академийасынын фяхри цзвц (1958). Психоложи портретлярин (“Й. Сибелиус”, мярмяр, 1935), щейкяллярин (“Идманчы П. Нурми”, тунъ, 1924–25), монументал вя декоратив композисийаларын (“Йазычы А. Киви”, тунъ, 1932–34; “Достлуг”, тунъ, 1952) мцяллифидир. “Сцлщ” монументи (гранит, 1950–52) Гызыл Сцлщ медалына лайиг эюрцлмцшдцр (1953). Йарадыъылыьында щуманизм, образларын психоложи сяъиййяси, пластиклик эцълцдцр. Ясярляриндя сон модерн цслубуна цстцнлцк вермиш, бязян кубизм прийомларындан истифадя етмишдир. Турку ш.-ндя А. музейи ачылмышдыр (1967).

  ÁALTONEN Vyaynyo Valdemar

  (8.3. 1894, Марттила – 30.5.1966, Щелсинки) – фин щейкялтярашы. ССРИ Ряссамлыг Академийасынын фяхри цзвц (1958). Психоложи портретлярин (“Й. Сибелиус”, мярмяр, 1935), щейкяллярин (“Идманчы П. Нурми”, тунъ, 1924–25), монументал вя декоратив композисийаларын (“Йазычы А. Киви”, тунъ, 1932–34; “Достлуг”, тунъ, 1952) мцяллифидир. “Сцлщ” монументи (гранит, 1950–52) Гызыл Сцлщ медалына лайиг эюрцлмцшдцр (1953). Йарадыъылыьында щуманизм, образларын психоложи сяъиййяси, пластиклик эцълцдцр. Ясярляриндя сон модерн цслубуна цстцнлцк вермиш, бязян кубизм прийомларындан истифадя етмишдир. Турку ш.-ндя А. музейи ачылмышдыр (1967).