Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASOV Eldar Şamxal oğlu

  АБАСОВ Елдар Шамхал оьлу (д.2.6.1952, Ерм. ССР, Гафан) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1986), проф. (1987). Азярб. Дювлят Tибб Ин-тuнu битирмишдир (1974). Щямин ин-тун травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын проф.-у (1987–91), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын мцдири (1991–94), Респ. Елми Аrтроложи Мяркязинин директору (1991–2006) олмушдур. А. 2007 илдян Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда артролоэийа вя ортопедийа шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары, ясасян, ревматик артритлярин
  мцалиъяси вя реабилитасийасы проблемляриня щяср едилмишдир. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (1-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASOV Eldar Şamxal oğlu

  АБАСОВ Елдар Шамхал оьлу (д.2.6.1952, Ерм. ССР, Гафан) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1986), проф. (1987). Азярб. Дювлят Tибб Ин-тuнu битирмишдир (1974). Щямин ин-тун травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын проф.-у (1987–91), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын мцдири (1991–94), Респ. Елми Аrтроложи Мяркязинин директору (1991–2006) олмушдур. А. 2007 илдян Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда артролоэийа вя ортопедийа шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары, ясасян, ревматик артритлярин
  мцалиъяси вя реабилитасийасы проблемляриня щяср едилмишдир. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (1-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.

  ABASOV Eldar Şamxal oğlu

  АБАСОВ Елдар Шамхал оьлу (д.2.6.1952, Ерм. ССР, Гафан) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (1986), проф. (1987). Азярб. Дювлят Tибб Ин-тuнu битирмишдир (1974). Щямин ин-тун травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын проф.-у (1987–91), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда травматолоэийа вя ортопедийа кафедрасынын мцдири (1991–94), Респ. Елми Аrтроложи Мяркязинин директору (1991–2006) олмушдур. А. 2007 илдян Азярб. Елми Тядгигат Тибби Бярпа Ин-тунда артролоэийа вя ортопедийа шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары, ясасян, ревматик артритлярин
  мцалиъяси вя реабилитасийасы проблемляриня щяср едилмишдир. Азярб. Респ. Милли Мяълисинин (1-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.